Rozpočtové opatření č. 1/2019

Schválené zastupitelstvem obce 20. 2. 2019

Paragraf Položka Věc       úprava upravený
               
0000 4112 Neinv. Př. transfery z dotací SR   4 500 65 400
6399 3201 Příjmy z prodeje akcií   265 704 265 704
6402 2222 Ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let od jiných veřejných 1 764 1 764
    rozpočtů          
    Příjmy celkem     271 968  
               
2321 5169 Nákup ostatních služeb   10 000 320 000
3392 5169 Nákup ostatních služeb   20 000 25 000
3399 5229 Ostatní neinv. transfery nez. org. 20 000 50 000
3419 5229 Ostatní neinv. transfery nez. org. 15 000 35 000
3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 29 040 29 040
3639 5139 Nákup materiálu j.n.   20 000 20 000
3722 5169 Nákup ostatních služeb   50 000 291 000
5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000 30 000
6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně 15 029 15 029
               
    Výdaje celkem     209 069  
               
  Přebytek ve výši 62899 Kč bude převeden na položku 8115 finanční prostředky     
  z výsledku hospodaření z minulých let      
               
  V Butovsi dne 20. 2. 2019        
        Starosta obce:    
               
  Vyvěšeno:          
               
  Sejmuto: