Rozpočtové opatření č. 3/2019

Schválené zastupitelstvem obce 21. 8. 2019

Paragraf Položka Věc       úprava upravený
               
0000 1361 Správní poplatky     2 000 2 500
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků   20 000 20 000
               
    Příjmy celkem     22 000  
               
2141 5171 Opravy a udržování   -10 000 10 000
2310 6121 Budovy, haly a stavby   16 200 16 200
2321 5154 Elektrická Energie     17 000 97 000
2321 5162 Služby Elektronických komunikací 1 500 1 500
3341 5139 Nákup materiálu j.n.   500 500
3392 5139 Nákup materiálu j.n.   1 300 1 300
3392 5154 Elektrická Energie     1 000 34 000
3392 5169 Nákup ostatních služeb   -20 000 70 000
3392 5171 Opravy a udržování   5 000 45 000
3419 6121 Budovy, haly a stavby   16 000 1 316 000
3631 5154 Elektrická Energie     -4 000 56 000
3639 5169 Nákup ostatních služeb   5 000 610 000
3639 6121 Budovy, haly a stavby   30 52 030
6117 5021 Ostatní osobní výdaje   928 13 428
6117 5139 Nákup materiálu j.n.   95 495
6117 5173 Cestovné       -200 0
6117 5901 Nespecifikované rezervy   -823 14 093
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000 25 000
6171 5139 Nákup materiálu j.n.   15 000 35 000
6171 5154 Elektrická Energie     -1 000 8 000
6171 5169 Nákup ostatních služeb   -37 456 162 544
6171 5329 Ostatní neinv. Transfery veř. Rozp. Územní úrovně 2 100 7 100
6171 6130 Pozemky       8 826 9 149
               
               
    Výdaje celkem     22 000  
               
  V Butovsi dne 21. 8. 2019        
        Starosta obce:    
               
  Vyvěšeno: 27. 8. 2019        
               
  Sejmuto: