Usnesení zastupitelstva obce č. 15 ze dne 8.12.2008

datum vyvěšení: 17.12.2008 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen 

stručný obsah dokumentu:
plné znění dokumentu:

USNESENÍ č.15


Zastupitelstva obce Butoves ze dne 8.prosince 2008


ZO bere na vědomí:
a) zápis z jednání zastupitelstva ze dne 13.listopadu 2008 a kontrolu usnesení jak jej předložil zapisovatel p.Szturc.Bod usnesení 1-14 2008 trvá,výsledek dalšího nutného jednání bude předložen zastupitelstvu na lednovém zasedání,body 2 a 3-14/2008 byly splněny,návrhy vyhlášek zastupitelstvo doporučilo ke schválení,bod 4-14/2008 pro onemocnění vedoucího přeložen na lednové zasedání
b) zprávu účetního o hospodaření s fonačními prostředky obce za období září- listopad a návrh rozpočtových změn
c) informaci starosty o dění v obci

ZO schvaluje:
a) rozpočtové provizorium na období od 1.1.2009 do schválení řádného rozpočtu obce na r.2009
b) aktualizované směrnice pro běh účetních dokladů a zabezpečení vnitřního kontrolního systému dle § 25 zákona č.320/2001 Sb.
c) aktualizované vnitroorganizační směrnice pro vedení hmotného a nehmotného majetku a zásob
d) nově upravené nájemní smlouvy pro nájemníky v bytech,které jsou ve vlastnictví obce
e) podání žádosti o zařazení akce „Kanalizace a ČOV Butoves doprogramu Mze 229 313 na základě předložení investičního záměru akce.
f) návrh znění vyhlášek č.1.o poplatcích za odvoz PKO a č.2. o poplatcích ze psů.
g) nájemné pro pana B.Plačka Butoves čp.40 ve výši 950,-Kč měsíčně počínaje dnem 01.01.2009.

ZO ukládá:
1-15/2008 předložit ke schválení nadřízeným orgánům návrh schválených vyhlášek č.1. a č. 2.
termín do 31.1.2009
odpovídá Rajmová Jiránek

2-15/2009 vypracovat návrh smlouvy o dodávce tepla a teplé vody pro BJ
termín do 31.1.2009
odpovídá Szturc,Rajmová

3-15/2009 formou dopisu upozornit správcovou BJ paní Nechutovou na možné sankce ,které hrozí nájemníkům za nezaplacení dodávek plynu.
termín do 20.12.2008
odpovídá Tichý,Jiránek