Usnesení zastupitelstva obce č. 16 ze dne 19.1.2009

datum vyvěšení: 22.01.2009 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen 

stručný obsah dokumentu:
plné znění dokumentu:

USNESENÍ č.16


Zastupitelstva obce Butoves ze dne 19.ledna 2009


ZO bere na vědomí :
a) zápis z jenání zastupitelstva ze dne 8.prosince 2008 a kontrolu usnesení jak jej předložil zapisovatel p.Szturc.Body 1 – 3/15/2008 byly splněny
b) zprávu starosty o tom jakým způsobem je zabezpečováno účetnictví obce po náhlém úmrtí dlouholetého účetního obce.
c) zprávu předsedkyně finačního výboru o probíhající inventarizaci
obecního majetku. Fyzická inventura majetku je dokončena včetně porovnání se stavem účetním,chybí však dokončení inventur pohledávek a závazků (není k dispozici účetnictví za prosinec 2008.
d) zprávu místostarosty o provedeném přiznání k dani z převodu nemovitostí u 17 kupních smluv.Přiznání budou tento týden předány finančnímu úřadu Jičín.
e) zprávu zastupitele p.Szturce o to z čeho vycházel při přípravě návrhu smlouvy o dodávce a odběru tepelné energie uzavírané mezi OÚ Butoves a SVJ Butoves.
f) zprávu starosty o průběhu příprav akce „Splašková kanalizace a ČOV Butoves“.Byla podána žádost o dotaci.

ZO schvaluje:
a) ověřovatele zápisu z dnešního jednání pana ing.Volfa a pí .Ornstovou.
b) všemi přítomnými zastupiteli návrh smlouvy o dodávce a odběru tepelné energie uzavírané mezi OÚ Butoves a SVJ Butoves.
c) do funkce účetní OÚ Paní Moniku Štěrbovou.

ZO ukládá:
1-16/2009 po připomínkách ze strany vedení SVJ Butoves připravit smlouvu schválenou OZ k podpisu.
do 15.02.2009
Syturc,Tichý


2-16/2009 dokončit inventarizaci
do 31.01.2009
Rajmová


3-16/2009 vypravovat smlouvu o pracovní činnosti a dohodu o hmotné
odpovědnosti s nově zvolenou účetní OÚ Butoves.
Do 15.02.2009
Jiránek,Tichý