Usnesení č. 21 zastupitelstva obce Butoves dne 22.10.2009

datum vyvěšení: 26.10.2009 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen 

stručný obsah dokumentu:
plné znění dokumentu:

USNESENÍ č.21


zastupitelstva obce Butoves dne 22.října 2009


ZO bere na vědomí:

a) zápis z jednání zastupitelstva ze dne 5.srpna 2009 a kontrolu usnesení jak jej předložil zapisovatel pan Szturc body l/19 a 3/19 z 5.5.2009 splněny .Body 1/20 a 2/20 z 5.8. splněny.
b) zprávu účetní pí.Štěrbové o hospodaření obce s finančními prostředky za období srpen až 20.říjen
c) zprávu finančního výboru o přípravách na audit 16.listopadu 2009
d) zprávu starosty o stavu příprav budování splaškové kanalizace

ZO schvaluje:

a) Rozpočtové opatření dle přílohy č.1
b) Jako prioritu veškeré činnosti obce věnovat přípravě a realizaci splaškové kanalizace
c) Uspořádat 7.listopadu posezení s důchodci obce a z finančních prostředků uhradit hudbu a občerstvení
d) podpořit akci mladých při pořádání „Staročeské zabijačky“ finančním příspěvkem na zaplacení hudby a řezníka

ZO ukládá :

1-21/2009 připravit podklady pro audit,který se uskuteční 16.11.2009
Termín:do 15.11.2009
Odpovídá:Tichý,Jiránek

2-21/2009 svolat na 4.11.2009 22.řádné zasedání Obecního zastupitelstva
Odpovídá:Tichý