Usnesení č. 22 zastupitelstva obce Butoves dne 4.11.2009

datum vyvěšení: 07.11.2009 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen 

stručný obsah dokumentu:
plné znění dokumentu:

USNESENÍ č.22


Zastupitelstva obce Butoves dne 4.listopadu 2009


ZO bere na vědomí:
a) zápis z jednání zastupitelstva ze dne 22.října 2009 a kontrolu usnesení jak jej předložil zapisovatel pan Szturc..Bod usnesení 1-21/2009 trvá – termín do 16.11 a bod usnesení 2-21/2009 je splněn.
b) zprávu účetní o hospodaření obce
c) zprávu kontrolního výboru jak jej předložil ing.Volf
d) zprávu starosty rozvoji obce –příprava splaškové kanalizace žádost o dotaci.

ZO schvaluje:
a) změnu účetní-za paní M.Štěrbovou bude práci účetní provádět od 1.11.2009 paní J.Rajmová.
b) prodej pozemku pro p.Ornsta st..na výstavbu garáže po konzultaci s geodetem.
c) příspěvek pro pana Hrdého na prodloužení vodovodního řadu k jeho stavební parcele a to 30 % celkového nákladu
d) příspěvek kulturní komisi na pořádání „Mikulášské nadílky“ a to 80,-Kč na dítě do 12 let

ZO ukládá :
1-22/2009 Svolat občany bytovky na společnou schůzku na den 22.11.2009 na 17 hodin do Butovanky
termín do 15.11.2009
odpovídá:Sturc,Ornstová


2-22/2009 Vypracovat žádost o dotaci na splaškovou kanalizaci na Ministerstvo zemědělství
termín do 31.1.2010
odpovídá Tichý,Jiránek


3-22/2009 Projednat odstranění závad ze zprávy o odborné prohlídce nízkotlaké Kotelny,kterou provedl revizní technik p.Bartoň s firmou Plynoservis Hořice – p.Sklenář
termín do 10.11.2009
odpovídá:Jiránek