Usnesení č. 25 zastupitelstva obce Butoves dne 22.3.2010

datum vyvěšení: 30.03.2010 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen 

stručný obsah dokumentu:
plné znění dokumentu:

USNESENÍ č.25

 

zastupitelsta obce Butoves dne 22.března 2010

 

ZO bere na vědomí:

a) Zápis z jednání zastupitelstva ze dne 24.2.2010 a kontrolu usnesení jak jej předložil zapisovatel pan Szturc.Body usnesení l a 2-24/2010 byly splněny.
b) Zprávu účetní paní Rajmové o hospodaření obce s finačními prostředky obce od posledního zasedání.
c) Informaci starosty o stavu přípravy budování splaškové kanalizace v obci
d) Pozvánku na schůzi SVJ,která se koná dne 24.března 2010 v 17 hod.
e) Konání sběru nebezpečných složek komunálního odpadu v neděli dne 11.dubna 2010 u prodejny potravin od 8,45 do 8,55 hod.
f) Informaci o přípravách voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

 

ZO schvaluje:

a) Závěrečný účet obce za rok 2009 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad za rok 2009
b) Rozpočet hospodaření obce na rok 2010
c) Prodej stavební parcely č.26 a pozemkové parcely 153/3 za cenu stanovenou příslušnou vyhláškou pro pana Těšínského
d) Pořádání taneční zábavy v květnu 2010

 

ZO ukládá:

1-25/2010
Požádat o zrušení veřejné telefonní linky umístěné u paní Lazákové

odpovídá:Tichý,Jiránek
Termín do 31.3.2010

2-25/2010
Požádat o odhlášení jedné nádoby na odvoz PKO u Butovanky

Odpovídá: Tichý
Termín do 31.3.2010