Usnesení č. 28 zastupitelstva obce Butoves dne 18.7.2010

datum vyvěšení: 29.07.2010 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen 

stručný obsah dokumentu:
plné znění dokumentu:

USNESENÍ č.28

 

Zastupitelstva obce Butoves dne 18.července 2010

 

ZO bere na vědomí:

Zápis z jednání zastupitelstva ze dne 1.července 2010 a kontrolu usnesení jak jej předložil zapisovatel pan Szturc.Bod usnesení 1-27/2010 trvá,bod usneseni 2-27/2010 byl splněn.

 

ZO schvaluje:

a) ve věci změny katastrálního území převod bytové jednotky č.61/9 z vlastnictví obce Butoves do vlastnictví obce Tuř.

b) instalaci zpomalovacího pásu na silnici III.třídy před autobusovou čekárnou

 

ZO ukládá:

1-28/2010 s usnesením OZ Butoves č.28 bod a) písemně informovat OZ Tuř.

termín:do 31.7.2010
odpovídá:Tichý,Jiránek