Zápis č. 12

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Butoves,

konaného dne 2. 11. 2015 od 19:00 hodin.


Přítomni:
Vendula Musilová
René Neufuss
Iveta Nyčová
Jana Rajmová
Bob Šviha
Lubomír Tichý
Bohumil Zach

 

Omluveni:

 

Program:

 

1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání
2. Prodej čp. 40 (roubenka)
3. Záměr na prodej bytu (61/10, 2+1)
4. Úprava pravidel rozpočtového opatření
5. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
6. Různé a diskuze

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce Bohumilem Zachem (dále jako „předsedající“).

Předsedající zahájil 12. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 7 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

Za ověřovatele zápisu navrhl paní Rajmovou a paní Nyčovou, za zapisovatele pana Švihu.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem pana Švihu a ověřovateli zápisu paní Rajmovou a paní Nyčovou.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z12/2015 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstvaa s informací zveřejněnou na úřední desce. P. Zítek odstoupil ze svého záměru koupit čp. 40, proto tento bod programu vypustíme, jinak zůstává beze změn.

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 12. zasedání zastupitelstva:

1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání
2. Záměr na prodej bytu (61/10, 2+1)
3. Úprava pravidel rozpočtového opatření
4. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
5. Různé a diskuze


Výsledek hlasování: Pro7 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z12/2015 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam pro svoji potřebu

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

Místostarosta Bob Šviha seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 11. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení. Námitky proti zápisu nebyly podány.

 

Bod 2. Záměr na prodej bytu (61/10, 2+1)

 

Předsedající seznámil přítomné s potřebou zveřejnění záměru prodeje bytu 2+1 v čp. 61, protože nám to doporučily auditorky. Záměr prodat je starý již několik let, a proto bude znovu zveřejněn.

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje záměr prodat byt číslo 10 2+1 v čp. 61

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 3/Z12/2015 bylo schváleno.


Bod 3. Úprava pravidel rozpočtového opatření

 

p. Rajmová – Protože se zastupitelstvo neschází každý měsíc, je někdy potřeba zaplatit fakturu z položky, která není rozpočtovaná. Audit nám doporučil po zkušenostech z jiných obcí schválit směrnici, která by umožňovala úpravu rozpočtových opatření v nutných případech přímo starostou obce. Na nejbližším zasedání zastupitelstva obce musí informovat zastupitele o opatření, které schválil.Nemůže navýšit nebo snížit rozpočet, ale pouze upravit položky mezi paragrafy.

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:

 

do výše 50.000,- Kč na straně příjmů a do výše 50.000,- na straně výdajů, jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů). Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech:

 

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů

b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady

c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.

 

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 4/Z12/2015 bylo schváleno.

 

Bod 4. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 

Předsedající seznámil přítomné s doporučením auditorek schválit směrnici pro zadávání veřejných zakázek, ve které se určují pravidla, jakým způsobem se postupuje při nákupu zboží nebo služeb podle výše předpokládané ceny. V rozsahu od 0 do 20 000,- Kč může starosta zadat zakázku napřímo dodavateli, od 20 000,- Kč do 100 000,- Kč musí vybírat alespoň ze tří nabídek, od 100 000,- Kč musí zveřejnit zakázku na profilu zadavatele a webových stránkách obce.

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 5/Z12/2015 bylo schváleno.

 

Bod 5. Různé a diskuze

 

p. Zach - TJ Butoves podala žádost o umístění vývěsky TJ na obchod a na restauraci. Já bych se přimlouval za schválení žádosti, aby občané mohli sledovat, čím TJ Butoves žije.

p. Bílek – v kterých místech budou umístěné?
p. Zach – na obchodě nad poštovní schránkou a na Butovance mezi okny
p. Formánková – já si myslím, že to bude v pořádku. Mně chyběly od TJ informace, když organizovali zájezd na lyže, kolik bude stát pobyt a doprava. To by vždy mělo být jasné, aby občané věděli, kolik je to bude stát.

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje umístění vývěsek TJ Butoves na své náklady na obchod a na restauraci, umístěné dle fotografií v žádosti. Po jejich odstranění uvede místo zavěšení do původního stavu na své náklady

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z12/2015 bylo schváleno.

 

p. Zach – jak již jsem informoval, proběhl dílčí audit. Byl bez chyb, pouze jsme dostali doporučení, která jsme předchozími usneseními splnili. Dílčí audit se nevyvěšuje, ale kdyby to někoho zajímalo, je na obecním úřadě k nahlédnutí.

 

p. Zach – máme tady žádost společenství vlastníků jednotek z bytovky. Chtějí po nás uhradit náklady na čištění odpadních vod, které zaplatili SSHR od 1. 1. 2015 do 24. 7. 2015. Protože neměli možnost se dříve napojit do obecní kanalizace, jedná se o částku 52 056,- Kč. Já s tou žádostí nesouhlasím, možnost napojit se měli. My jsme jim ušetřili velké peníze tím, že jsme jim přivedli řad splaškové kanalizace až na pozemek před bytovku.

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce Butoves zamítá žádost společenství vlastníků jednotek na finanční vyrovnání za čištění odpadních vod ve výši 52 056,- Kč

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se 1 (p. Musilová)
Usnesení č. 7/Z12/2015 bylo schváleno.

 

p. Neufuss – v jakém stavu je výpočet stočného?
p. Zach – doplňuji poslední podklady a do poloviny listopadu by to mělo být spočítané

p. Moš – při veřejné schůzi jsem se ptal, jaké byly vícenáklady spojené s tou podpisovou akcí. p. Šviha mi odpověděl, že 50 000,- Kč
p. Šviha – s jakou podpisovou akcí myslíte?
p. Moš – myslím ten podnět, co jste psal na ÚOHS
p. Rajmová – vypadá to, že už to bude více, jestliže nedostaneme dotaci ve výši 21 mil. Kč, dalšími náklady jsou úroky z úvěru a ty se pohybují kolem 42 000,- Kč za měsíc
p. Moš – takže ne 50 000,- Kč, ale už asi 550 000,- Kč a jak to vypadá s dotací?
p. Rajmová – za letošní rok je necelých 500 000,- Kč na úrocích
p. Zach – Podali jsme žalobu ke správnímu soudu proti rozhodnutí ÚOHS, zatím soud nerozhodl. Pak jsme se ještě odvolali k přezkumné komisi Ministerstva zemědělství proti rozhodnutí SZIFu, která potvrdila rozhodnutí SZIF o neproplacení dotace. Proti tomuto rozhodnutí se můžeme odvolat, ale je to podmíněno zaplacením správního poplatku ve výši 1 mil. Kč. Dnes jsem mluvil s firmou Professionálové a.s. a dohodli jsme se, že se mi v příštím týdnu ozvou, jak budeme dále postupovat.
p. Moš – teď jsou tedy náklady 500 000,- Kč, kdo to bude platit?
p. Zach – to zaleží také na rozhodnutí soudu, pokud rozhodne v náš prospěch, tak budeme vymáhat po státu celou částku včetně úroků
p. Moš – já jsem proti tomu, aby to platila obec, pokud za to někdo může, tak by se to po něm mělo vymáhat
p. Šviha – dokud nebude rozhodnuto správním soudem, nevíme po kom škodu vymáhat. Pokud bychom ten soud prohráli, tak máme podepsanou smlouvu o zajištění výběrového řízení s firmou Professionálové a.s., která se zajistila provést administraci veřejné zakázky v souladu se zákonem, a tudíž to budeme vymáhat po nich.
Proto i firma Professionálové a. s. nám pomáhá s touto kauzou tak, abychom dostali dotaci
p. Zach – obec se musí chovat jako řádný hospodář a škodu vymáhat
p. Moš – pokud by to nebylo podané, tak by nebyly žádné vícenáklady
p. Neufuss – proběhla nějaká kontrola, která zjistila, že výběrové řízení nebylo v souladu se zákonem. Pokud se prokáže, že se ÚOHS mýlil, budeme vymáhat škodu po státu, pokud ne, budeme vymáhat škodu po firmě, která zajišťovala výběrové řízení
p. Bílek – stačí si přečíst zápisy ze zastupitelstva pár let zpátky a tam je napsáno, kdo jak rozhodoval, kdo o tom rozhodoval a i v diskuzi občané obce co k tomu říkali. Já jsem se tady několikrát ptal, jestli zastupitelé mají dobré pojistky, na tom základě jak rozhodovali. Vy stále hledáte viníka v jedné osobě, ale nemůže za to někdo, kdo nerozhodoval
p. Dobrocký – bylo referendum, ve kterém občané rozhodli, že chtějí kanalizaci. Proč tedy bylo úsilí zastavit výstavbu kanalizace?
p. Moš – kdo je ta jedna osoba, můžu vědět, kdo je ta osoba, která to zapříčinila?
p. Bílek – já nevím, vy někoho hledáte, já jsem na zastupitelstva chodil a vím, jak se rozhodovalo
p. Moš – na schůzi se k tomu přihlásil p. Šviha jako jediný asi
p. Janda – já jsem pod tím dopisem podepsán také a je nás tam daleko víc, já jsem to na ten ÚOHS osobně odvezl. Jde o to, že my jsme na ta zastupitelstva chodili pravidelně a upozorňovali jsme na to, že to, co se tady tvoří, je chystání velkého průšvihu, protože vedení, které v té době vedlo obec, na to nemělo. Nejvyšší představitel obce, když jsme mu to vyprávěli, o tom je zápis dokonce i nahrávka, co ho může čekat, si tady psal SMSky na telefonu. Jestliže hledáte viníka, musíte hledat toho, kdo je pod tím podepsaný. My jsme chodili a upozorňovali na to, co se může stát, a rozhodněte se. Nikdo nechodil a neříkal, musíte to zastavit, dále jsme upozorňovali na to, že občané nejsou informováni. I proto jsme nechali vypsat referendum. Kdybyste chodili na zastupitelstvo už tenkrát, tak byste to věděli a seděli byste s námi na této straně, protože byste věděli, jak to je. Je potřeba mít informace z obou stran.
p. Moš – pokud by tato akce nebyla, tak by už dotace byla schválená nebo ne?
p. Janda – To nikdo neví, protože stejně tak na to mohla přijít kontrola poskytovatele dotace. Našlo se tady pár lidí, kterým ruply nervy, a řekli si, my víme o jednání, které není v souladu se zákonem. A bylo naší občanskou povinností to sdělit příslušným orgánům, jinak bychom se stali spolupachateli. Pokud by to bylo všechno v pořádku, pak by ÚOHS neudělil pokutu, pak byste mohli říct: Šviho a spol. uhraďte nám vzniklé náklady, ale v pořádku to nebylo.
p. Neufuss – Kdyby ÚOHS napsal, že je vše v naprostém pořádku, všem by se ulevilo a přišla by dotace obci, tady vůbec nešlo o zastavení stavby. Já jsem také u toho byl, upozornili jsme na problémy, šlo o to upozornit na ně dříve, nežli se zakázka zrealizuje.
p. Zach – v rozhodnutí je napsáno, že dikci zákona jsme splnili, ale nepřímo jsme firmy donutili předkládat reference ve vyšší hodnotě než 16 mil. Kč. Druhý problém byl, že jsme některé firmy vyloučili, protože vůbec neodevzdaly plán postupu výstavby a dvěma firmám jsme umožnili doplnění, protože jim v plánu postupu výstavby chyběly nějaké drobnosti. Zákon hovoří o tom, že zadavatel může vyzvat k doplnění, nikoliv k přepracování. Když tam neměly vůbec plán postupu výstavby, tak není co doplňovat. Navíc se ty firmy ani neodvolaly, protože s vyloučením souhlasily. Takto nám to vysvětlil právník firmy Professionálové, a proto komise rozhodla o tomto postupu.
p. Moš – co chcete dělat, když soud nevyhrajete, kde chcete ty peníze vzít?
p. Zach – do konce listopadu budeme schvalovat dodatek ke smlouvě o úvěru s Českou spořitelnou, nyní platíme jen úroky a minimální splátku jistiny. Tento dodatek bude řešit řádné splácení úvěru tak, aby se splatil. Splátky jistiny včetně úroků činí pro příští rok cca 1,050,000 Kč.Poskytneme i mimořádnou splátku jistiny z finančních prostředků, které má obec na účtu. Počítá se i s mimořádnou splátkou ve výši 10 000 000,- Kč, která by byla uhrazena z pojistky firmy Professionálové a.s., pokud prohrajeme správní soud.
p. Janda – souhlasím s p. Mošem, že vše směřuje k nevyplacení dotace a měl by nastat nějaký krizový plán. Vy byste si měli udělat audit, ze kterého by vyplynulo, jak to celé bylo a kdo co věděl, jaké měl informace a pravomoci a jak rozhodl. Máte všichni mzdu a za ni máte nějakou odpovědnost. Nyní je potřeba, aby lidé, kteří za to zodpovídají, řekli, můžu za to, ta obec se k tomu taky nějak postaví. Nemůžeme chtít po jednom člověku, aby zaplatil 20 miliónů, ale chceme, aby se zachoval jako chlap, řekl, co se nepovedlo a začal s tím něco dělat.
p. Moš – měl by se udělat. Jak ty peníze splácet? Určitě nepomůže svítit o hodinu méně.
p. Zach – plán splácení je takový, aby splátky byly v takové výši, aby obec mohla fungovat. Teď záleží na tom, jak se budou vyvíjet příjmy obce. Kdybychom měli o 20 obyvatel více, překročili bychom hranici 301 obyvatel a to znamená vyšší daňové příjmy, což by nám hodně pomohlo.
p. Neufuss – při sestavování rozpočtu na příští rok se musí počítat s výdaji 1 050 000,- Kč na splácení úvěru
p. Flégl – jistota, že dotace bude poskytnuta, nebyla nikdy, přeci musíte mít plán jak postupovat, když dotace neproběhla
p. Šviha – Česká Spořitelna, když poskytovala úvěr obci, prověřila hospodaření obce, aby věděla, jestli je schopna splácet v případě neposkytnutí dotace a vyšlo jí to, jinak by nám úvěr neposkytla
p. Zach – budeme se muset samozřejmě omezit, ale můžeme více používat dotace pro rozvoj obce
p. Janda – víme, kolik nám bude chybět, a teď musíme přijít na to, jak tyto peníze nahradit, aby se obec mohla dál rozvíjet. V obci je spousta lidí, kteří s tím můžou pomoci
p. Moš– měl by se udělat nějaký workshop, dejte na stůl, jaké jsou možnosti. O tomhle problému se bavíme už asi rok a zatím nemáme řešení
p. Zach – zatím ten proces probíhá a není ukončen, čekáme na výsledek
p. Janda – je potřeba diskutovat to veřejně, aby každý, kdo může něčím přispět, se mohl přihlásit a třeba to nakonec lidi v obci spojí
p. Zach – do konce roku se bude vydávat zpravodaj, kde budeme informovat občany
p. Janda – tak dejte do zpravodaje nějaké návrhy a napište, že očekáváte protinávrhy od občanů, aby nikdo nemohl říct, že se nemohl vyjádřit
p. Šviha – tady padají pouze obecné návrhy, mě teď nenapadá žádný konkrétní nápad jak to řešit. V rozpočtu každý rok ušetříme nějakou částku i přesto, že je vyrovnaný, myslím si, že to vycházelo kolem 700 000,- Kč. Jde tedy o to najít v rozpočtu navíc dalších 350 000,- Kč
p. Zach – v prvé řadě bychom měli vyzvat všechny, co tady bydlí, a chalupáře, kteří nemají v Butovsi trvalý pobyt, aby se přihlásili k pobytu, a dostávali bychom o nějakých 13 000,- Kč na osobu více. Když se překročí 300 osob, jsou pak ty příjmy ještě vyšší
p. Musilová – je dost lidí v bytovce, kteří nejsou tady přihlášeni

p. Neufuss – ještě připomínám, že do roku 2018 by měly být všechny domy v nové zástavě zkolaudovány, jinak bude vratka dotace

p. Zach – řešili jsme s krajským úřadem i možnost bezúročné půjčky, ale už tyto půjčky obcím neposkytují. Dříve alespoň vypisoval krajský úřad dotace na úroky z úvěrů, ale to vloni už skončilo. Taky by se do zpravodaje mohlo napsat, na čem budeme šetřit

p. Tichý – jak to vypadá s opravou komunikace příští rok?
p. Zach – máme územní rozhodnutí, musíme požádat o stavební povolení, nemáme ještě všechny podklady

p. Flégl – je potřeba taky lidi uklidnit, protože už běží šeptanda, co všechno nebude

 

p. Formánková – na minulém zastupitelstvu jsem dávala dotaz ohledně připojení bytovky na dešťovou kanalizaci. My z toho máme strach, protože jsme byli vyplaveni a stálo nás to dost peněz. Teče tam příkopem ještě voda z pole, která pak nemá kudy odtékat, protože pod vlečkou je jen trubka 40 cm a ta to nepojme. Je potřeba ji vyměnit. Ještě jsem nezjistila, kam je napojený Butas
p. Rajmová – Butas odtéká k lesu
p. Formánková – a nejde tam tedy napojit bytovka?
p. Zach – protože to Butas nepovolí a je to tam už přepojené na obecní ČOV. Bytovka si může udělat vyústění dešťovky na pozemek a nebude to muset povolovat
p. Formánková – jde o to, že byl dělaný projekt, který vůbec s dešťovou vodou nepočítal
p. Šviha – protože nikdo nevěděl, že ty vody jsou propojené
p. Tichý – to by projektant musel rozkopat beton, aby zjistil, kam to teče


p. Bílek – už se to tady řešilo mnohokrát, ale stále se po vesnici jezdí rychle a nikdo s tím nic nedělá. Hodně vesnic má radary, na mě to třeba působí. Nebo požádat policii, aby tady měřila rychlost
p. Zach – hodně lidí radary využívá pro jízdu na rekord
p. Rajmová – občas tady policie měří
p. Zach – policie má nařízeno měřit na silnicích 1. třídy, na takhle malé obce se nedostanou. Jestli v příštím roce bude nová silnice, tak tento problém ještě naroste
p. Janda – nedávno jsem viděl červené pruhy, které při vyšší rychlosti hučí, mohli by se při rekonstrukci silnice udělat, nebo alespoň dát kameru
p. Dobrocká – nebo dát k obchodu figurínu
p. Šviha – já jsem se ptal na policii na přechody a na silnici s takhle malým provozem nám ho ani nepovolí

 

Předsedající 12. schůzi zastupitelstva ukončil v 20:34 hod.

 

Přílohy zápisu:

 

1) Prezenční listina
2) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 

Zápis byl vyhotoven dne: 12. 11. 2015

 

Zapisovatel: Bob Šviha