Zápis č. 13

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 24. 11. 2015 od 18:00 hodin.


Přítomni:
Vendula Musilová
René Neufuss
Iveta Nyčová
Jana Rajmová
Bob Šviha
Lubomír Tichý
Bohumil Zach

 

Omluveni:

 

Program:

 

1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání
2. Dodatek ke smlouvě o úvěru č. 4 (Česká spořitelna, a.s.)
3. Návrh rozpočtu na rok 2016
4. Územní plán obce Butoves (Zadání územního plánu)
5. Různé a diskuze

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Bohumilem Zachem (dále jako „předsedající“).

Předsedající zahájil 13. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 7 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

Za ověřovatele zápisu navrhl pana Tichého a pana Neufusse, za zapisovatele pana Švihu.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem pana Švihu a ověřovateli zápisu pana Tichého a pana Neufusse.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z13/2015 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 13. zasedání zastupitelstva

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti – Zdrželi se –

Usnesení č. 2/Z13/2015 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam pro svoji potřebu

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

Místostarosta Bob Šviha seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 12. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení. Námitky proti zápisu nebyly podány.

 

Bod 2. Dodatek ke smlouvě o úvěru č. 4 (Česká spořitelna, a.s.)

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem dodatku č. 4 smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, který řeší navýšení splátek úvěru tak, aby se úvěr začal splácet rychleji, abychom ho do roku 2029 splatili.
Dále potřebujeme schválit zástavní smlouvu s Českou spořitelnou, která řeší zastavení peněz z dotace nebo pojistné smlouvy firmy Professionálové a. s. Finanční prostředky mohou být použity pouze na splacení úvěru.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje dodatek č. 4 smlouvy s Českou spořitelnou a.s. č. 10253/13/LCD a zástavní smlouvu č. ZP/10253/13/LCD a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejich podepsáním

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 3/Z13/2015 bylo schváleno.


Bod 3. Návrh rozpočtu na rok 2016

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2016. Jedná se o návrh rozpočtu, který bude vyvěšen. Pokud někdo bude mít připomínky, mohou se ještě zapracovat.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje návrh rozpočtu na rok 2016 s příjmy 2 446 000,- Kč, výdaji 1 842 000,- Kč a splátkou úvěru 604 000,- Kč

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 4/Z13/2015 bylo schváleno.

 

Bod 4. Územní plán obce Butoves (Zadání územního plánu)

 

P. Šviha seznámil přítomné se zadáním územního plánu, jehož návrh byl upraven v souladu s vyjádřeními dotčených orgánů. Po schválení bude zadání předáno firmě REGIO, projektový ateliér s.r.o., aby vypracovala územní plán, který po vypracování bude zveřejněn, veřejně projednán a schválen.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zadání územního plánu

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z13/2015 bylo schváleno.


Bod 5. Různé a diskuze

 

p. Zach – dnes jsme tady měli jednání s firmou Profesionálové a. s. Domluvili jsme se, že nyní budeme čekat na rozhodnutí správního soudu v Brně. Podle toho, jak to dopadne, se bude odvíjet další postup. My jsme mezitím zaslali dopis ministru zemědělství, kde ho žádáme o individuální prošetření našeho případu a alespoň o částečné přiznání dotace.

 

p. Zach – mám tady poznámku o přepojení dešťové kanalizace v bytovce, aby netekla na ČOV. Podle zpráv co mám, už by se mělo začít přepojovat
p. Musilová – zítra nastupuje firma, která to bude realizovat
p. Bílek – jaká dešťová voda se dostává do kanalizace?
p. Zach – po připojení Butasu na kanalizační přípojku do splaškové kanalizace se zjistilo, že bytovka, která je touto přípojkou přes Butas připojena také, nemá oddělené odpadní a dešťové vody. Zjistilo se to až po prvních deštích od přepojení
p. Lazáková – když se zkolaudovala bytovka, bylo tam několik závad, spadl požární žebřík, trhliny na střeše a o tomhle nikdo nevěděl
p. Tichý – když se nastěhovala bytovka, tak po týdnu se zjistilo, že neodtékají odpady. Jedna firma dělala rozvody před bytovkou a druhá uvnitř, ale nedošlo k propojení. Proto se to hned po nastěhování opravovalo.
Jak tam teče dešťová voda, se vůbec neřešilo
p. Zach – takže provizorně budou dešťové vody vyvedené na trávník před bytovku

 

p. Musilová – kdy bude kolaudace dostavěné části kanalizace?
p. Zach – o kolaudaci jsme již požádali, úřad to musí vypsat, ale mělo by to být do konce roku

 

p. Bílek – kdy budeme mít my kolaudaci přípojek?
p. Šviha – přípojky se nekolaudují, ale žádáme o povolení. I přes neustálé urgence zatím p. Přibyl vše na úřad nedonesl, aby se mohlo požádat

 

p. Zach – jako každý rok před Vánoci i letos bych chtěl schválit poukázky ve výši 500,- Kč pro osamělé osoby nad 70 let na nákup v našem obchodě. Jedná se o 6 osob.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vydání poukázek v hodnotě 500,- Kč pro osamělé osoby nad 70 let

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z13/2015 bylo schváleno.

 

p. Zach – v pondělí přijel Ing. Kulič, odborník na povodňové vody. Na jednání jsem byl přítomen já, p. Šviha, p. Formánková a p. Vohánková. Ing. Kulič se seznámil se situací na místě, viděl i fotografie ze záplav, na základě svých zjištění zpracuje zprávu a navrhne možná řešení.
Dále jsme byli v lokalitě u Škaloudových, ti byli přítomni. Tam jsme ho seznámili s navrženými úpravami, které by se měly realizovat v rámci rekonstrukce silnice. Tato opatření nám schválil jako správná a dostačující.
p. Bílek – co by mělo družstvo u Formánků udělat, aby se stav zlepšil?
p. Zach – vysít jiné plodiny, nebo rozdělit pole zelenými pásy
p. Šviha – Ing. Kulič nám hlavně řekl, že poměr střechy bytovky vůči velikosti pole je zcela minimální, dešťová voda z bytovky tu situaci nemůže výrazně zhoršit. Může tam téct maximálně 20 l/s, zatímco jen příkop na druhé straně silnice je schopen odvádět kolem 1000 l/s
p. Škaloudová – jak se zbourala stará hospoda, může se stát, že to zaplaví Kunčíkovy
p. Bílek – jestli se tam bude něco stavět, tak jako soused se k tomu bude moci vyjádřit
p. Škaloudová – tam je taky malý propustek
p. Šviha – p. Kunčík o tom ví, už jsme o tom spolu mluvili a konzultoval to i se stavebním úřadem

p. Musilová – p. Formánková věděla už dávno, že střecha je daleko menší nežli pole
p. Zach – Musíme hájit zájmy všech, a proto se snažíme tu situaci tam zlepšit

 

p. Tichý – mluvil jsem s p. hostinským a ptá se, jestli se chystá změna zákonů ohledně kouření a registračních pokladen
p. Zach – pokud vím, tak zákony schváleny nebyly, takže je to zatím odloženo
p. Bílek – jak je to tedy s kouřením v hospodě?
p. Zach – kvůli dětem se kouřit může až po 20:00

 

p. Zach - ještě bychom potřebovali schválit smlouvu o výpůjčce se Správou a údržbou silnic Královehradeckého kraje kvůli výstavbě chodníků, které bychom chtěli budovat příští rok

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje Smlouvu o výpujčce se Správou a údržbou silnic Královehradeckého kraje na části pozemku podle KN p.č. 197/1 o výměře trvalého záboru 24m2, na části pozemku podle KN p.č. 178/1 o výměře trvalého záboru 834m2 a na části pozemku podle KN p.č. 184 o výměře trvalého záboru 142m2, v k.ú. Butoves zapsaných na LV č.43, .k.ú. Butoves dle projektové dokuemntace projektové dokumentace ke Stavebnímu povolení zakázkové číslo 1075-14-3 z 12/2014, zpracované firmou MDS PROJEKT s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto pro akci na výstavbu chodníků podél silnic III/32834 A III/32835 BUTOVES a pověřuje starostu podepsáním této smlouvy.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 7/Z13/2015 bylo schváleno.

 

Předsedající 13. schůzi zastupitelstva ukončil v 18:44 hod.

 

Přílohy zápisu:

 

1) Prezenční listina
2) Dodatek ke smlouvě o úvěru č. 4 (Česká spořitelna, a.s.)
3) Zástavní smlouva s Českou spořitelnou
4) Návrh rozpočtu na rok 2016

 

Zápis byl vyhotoven dne: 3. 12. 2015

 

Zapisovatel: Bob Šviha

 

Ověřovatelé: Lubomír Tichý 

 

René Neufuss 

 

Starosta: Bohumil Zach