Zápis č. 14

Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 17. 12. 2015 od 18:00 hodin.

Přítomni:
Vendula Musilová
René Neufuss
Iveta Nyčová
Jana Rajmová
Bob Šviha
Lubomír Tichý
Bohumil Zach

 

Omluveni:

 

Program:

1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání
2. Schválení rozpočtu na rok 2016
3. Inventarizace (schválení inventarizační komise)
4. Výše stočného na rok 2016
5. Změna vyhlášky č. 2/2013 o odpadech
6. Různé a diskuze

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Bohumilem Zachem (dále jako „předsedající“).

 

Předsedající zahájil 14. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 7 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

 

Za ověřovatele zápisu navrhl paní Musilovou a paní Nyčovou, za zapisovatele pana Švihu.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem pana Švihu a ověřovateli zápisu paní Musilovou a paní Nyčovou.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti – Zdrželi se –

Usnesení č. 1/Z14/2015 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce a navrhl doplnit program o bod rozpočtové opatření č. 4/2015

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 14. zasedání zastupitelstva:
1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání
2. Schválení rozpočtu na rok 2016
3. Inventarizace (schválení inventarizační komise)
4. Výše stočného na rok 2016
5. Změna vyhlášky č. 2/2013 o odpadech
6. Rozpočtová opatření č. 4/2015
7. Různé a diskuze

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z14/2015 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam pro svoji potřebu

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

Místostarosta Bob Šviha seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 13. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení. Námitky proti zápisu nebyly podány.

 

Bod 2. Schválení rozpočtu na rok 2016

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu, který byl řádně vyvěšen. Protože nikdo nevznesl žádný návrh na změny, bude rozpočet na rok 2016 schvalován ve stejném znění, jako je návrh rozpočtu.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočet na rok 2016 s příjmy ve výši 2 446 000,- Kč a výdaji ve výši 1 842 000,- Kč splátkou úvěru 604 000,- Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 3/Z14/2015 bylo schváleno.


Bod 3. Inventarizace (schválení inventarizační komise)

 

Předsedající přednesl návrh na jmenování inventarizační komise ve složení: předsedkyně p. Rajmová, členky p. Havelková a p. Viková.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves jmenuje inventarizační komisi ve složení: předsedkyně p. Rajmová, členky p. Havelková a p. Viková.


Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 4/Z14/2015 bylo schváleno.

 

Bod 4. Výše stočného na rok 2016

 

Předsedající seznámil přítomné s kalkulací ceny stočného a s plánem na financování obnovy kanalizace a ČOV.
Navrhovaná cena stočného je 21,74 Kč bez DPH, což odpovídá 25,- Kč s DPH. Tato cena se bude platit za rok 2016 začátkem roku 2017.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje kalkulaci ceny stočného pro rok 2016.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z14/2015 bylo schváleno.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje plán financování obnovy kanalizací pro rok 2016 – 2024.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z14/2015 bylo schváleno.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje výši stočného ve výši 21,74 Kč bez DPH, tato cena je platná od 1. 1. 2016 až do schválení nové ceny.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 7/Z14/2015 bylo schváleno.


Bod 5. Změna vyhlášky č. 2/2013 o odpadech

 

Předsedající seznámil přítomné s vývojem cen svozu a likvidace komunálního odpadu společnosti Severočeské komunální služby a.s. Ceník se oproti roku 2015 nemění, proto zůstávají ceny komunálního odpadu stejné jako v roce 2015. Mění se pouze cena za pytle, která byla v minulém roce chybně vypočtena, a to na 60,- Kč za pytel 110 l.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje přílohu č. 4 k obecně závazné vyhlášce obce Butoves č. 2/2013 o poplatku za komunální odpad, kterou se stanoví výše poplatku za komunální odpad pro rok 2016.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 8/Z14/2015 bylo schváleno.

 

Bod 5. Rozpočtové opatření č. 4/2015

 

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením, které se týká hlavně příjmu za prodaný byt v bytovce a daně s DPH.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 9/Z14/2015 bylo schváleno.

 

Bod 6. Různé a diskuze

 

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3/2015, které schválil starosta obce, jak mu umožňuje směrnice o rozpočtových opatřeních. Jednalo se hlavně o dotace z Královéhradeckého kraje na dostavbu kanalizace, dále se jednalo o přesun mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu podle toho, jak byl rozpočet čerpán.

 

p. Zach – včera nám přišel návrh dodatku číslo 2 smlouvy o dotaci na pořízení územního plánu uzavřenou s Královéhradeckým krajem. Měli jsme termín na dokončení územního plánu konec roku 2015. Protože územní plán ještě není hotov, požádali jsme o prodloužení. Tento dodatek posunuje termín dokončení do 31. 12. 2017.

p. Rajmová – částka, na kterou máme dotaci, byla zaplacena už v letošním roce.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č. 12RRD03-0009 o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu Bohumila Zacha jeho podepsáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 10/Z14/2015 bylo schváleno.

 

p. Zach – včera mě navštívil p. Horčičko, požádal mě o projednání stavebních úprav na jeho domě čp. 19, které spočívají v přístavbě jedné místnosti v 1. patře, stávající půdorys bude zachován.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje stavební úpravy na domě čp. 19 podle přiložené dokumentace.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 11/Z14/2015 bylo schváleno.

 

p. Zach – mám tady ještě dopis, který přišel dnes, je to dopis od ministra zemědělství p. Jurečky. Nebudu ho číst celý, ale přečtu jen závěr, který je nejdůležitější: „Vážený pane starosto, vzhledem k výše uvedenému a zejména s přihlédnutím k finanční situaci obce uděluji projektu s reg. č. 11/014/3211b/452/001403 individuální výjimku z Pravidel“. To znamená, že nám byla dotace na kanalizaci a ČOV přiznána v plné výši. Tento dopis byl také zaslán na SZIF, který nás bude informovat o dalším postupu.
p. Šviha – volal jsem dnes ještě na Ministerstvo zemědělství. P. Vlasáková mi řekla, že je důležité schválení výjimky ještě v tomto roce, aby proplacení z dotace EU proběhlo. Vzhledem k vánočním svátkům se může stát, že peníze přijdou až v lednu, SZIF byl o všem informován a měl by nás kontaktovat.
p. Tichý – takže se jedná o celých 90%?
p. Šviha – ano
p. Rajmová – mělo by to být o něco více, než máme úvěr, takže to vydá na splacení celého úvěru
p. Neufuss – určitě bychom měli p. Vitvarovi poděkovat veřejně
p. Šviha – pomohli nám s tím p. Vitvar a p. Hamáček, na které jsme se obrátili

p. Tichý – k tomuhle se nebudu vyjadřovat, ale nesvítí světlo u Forejtových, rozsvítí se a pak za chvíli zhasne
p. Šviha – až se bude sundávat osvětlení stromu, tak by to mohli opravit, když tady budou

 

p. Zach - budeme žádat o dotaci na chodníky ze SFDI potřebovali bychom schválit usnesení

 

Návrh usnesení:
ZO Butoves schvaluje souhlas ze záměrem výstavby chodníků a dešťové kanalizace v rámci spolupráce s Královéhradeckým krajem a také dle Strategického plánu obce Butoves na rok 2015-2018, kde je tento záměr popsán.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 11/Z15/2015 bylo schváleno.

 

p. Bílek – ta kanalizace, co se kopala k bytovce, už je hotová?
p. Zach – už je to hotové, jenom některé terénní úpravy a narovnání panelů zpět bude až na jaře, takhle se domluvila Stavoka Kosice a.s. se SSHR, majitelem pozemku. Ještě se tam bude do konce roku kopat přípojka k Butovance
p. Tichý – má ta poslední šachta tři otvory pro napojení?
p. Zach – ano, počítalo se se všemi, kteří se tam mají napojit

p. Bílek – když už jsem u té restaurace, nebylo by dobré upravit elektrické rozvody, aby tam nebyly pojistky na třech místech?
p. Zach – je to tam z důvodu postupné výstavby, jak se to přistavovalo
p. Šviha – jestli budeme mít v příštím roce dostatek peněz, můžeme investovat i do takovýchto záležitostí

 

p. Musilová – až by tam Stavoka betonovala, nemohli by spravit i silnici u kontejnerů, jak je ta prasklina?
p. Zach – to se musí udělat jinou technologií

 

p. Musilová – chtěla jsem se zeptat, jak to vypadá s těmi garážemi u bytovky?
p. Zach – zatím jsme se nesešli se zájemci, v příštím roce si je pozveme a seznámíme je s návrhem umístění a následným postupem. P. Martínek svoji žádost stáhl, protože si koupil jiný pozemek u bytovky.

 

Předsedající 14. schůzi zastupitelstva ukončil v 18:30 hod.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina
2) Rozpočet na rok 2016
3) Kalkulace ceny stočného na rok 2016
4) Plán financování obnovy kanalizací pro rok 2016 – 2024 
5) Příloha č. 4 vyhlášky obce Butoves 2/2013
6) Rozpočtové opatření č. 3/2015
7) Rozpočtové opatření č. 4/2015
8) Dodatek č. 2 smlouvy 12RRD03-0009 s Královéhradeckým krajem

 

Zápis byl vyhotoven dne:  26. 12. 2015

 

Zapisovatel: Bob Šviha

Ověřovatelé: Vendula Musilová 
Iveta Nyčová 

Starosta: Bohumil Zach