Zápis č. 15

Zápis ze 15. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 8. 3. 2016 od 18:00 hodin.Přítomni:
René Neufuss
Iveta Nyčová
Jana Rajmová
Bob Šviha
Lubomír Tichý
Bohumil Zach

 

Omluveni:
Vendula Musilová

 

Program:

1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání
2. Inventarizace (schválení inventur a odměny inv. komisi)
3. Kupní smlouva na podíl 1/96 pozemku parc. č. 183
4. Kupní smlouva na čp. 40 (roubenka)
5. Smlouva na právo provést stavbu (dešťová kanalizace)
6. Změna dodavatele elektřiny a plynu
7. Žádost o dotaci na rekonstrukci božích muk
8. Vzor smlouvy pro žadatele o dotaci
9. Slib odškodnění (náhradní akcie VOS Jičín a.s.)
10. Různé a diskuze

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Bohumilem Zachem (dále jako „předsedající“).

Předsedající zahájil 15. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 5 zastupitelů dle prezenční listiny, p. Neufuss se omluvil a dorazí později, p. Musilová je nemocná. Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

 

Za ověřovatele zápisu navrhl paní Rajmovou a paní Nyčovou, za zapisovatele pana Švihu.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem pana Švihu a ověřovateli zápisu paní Rajmovou a paní Nyčovou.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z15/2016 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 15. zasedání zastupitelstva

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z15/2016 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam pro svoji potřebu

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

Místostarosta Bob Šviha seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 14. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení. Námitky proti zápisu nebyly podány.


Bod 2. Inventarizace (schválení inventur a odměny inv. komisi)

 

Předsedkyně finančního výboru p. Rajmová seznámila přítomné s výsledkem inventarizace k 31. 12. 2015. Inventarizací nebyly shledány rozdíly mezi stavem účetním a fyzickým a nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Předsedající navrhl odměnu pro inventarizační komisi pro členy inventarizační komise ve výši 1000,-Kč a předsedkyni inventarizační komise ve výši 1500,- Kč. Jedná se o stejnou výši jako každý rok.

 

18:14 přišel p. Neufuss, je přítomno 6 zastupitelů

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro členy inventarizační komise ve výši 1000,-Kč a předsedkyni inventarizační komise ve výši 1500,- Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se 1(p. Rajmová)
Usnesení č. 3/Z15/2016 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek inventarizace za rok 2015.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se –
Usnesení č. 4/Z15/2016 bylo schváleno.


Bod 3. Kupní smlouva na podíl 1/96 pozemku parc. č. 183

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem smlouvy na koupi podílu 1/96 pozemku parc. č. 183, jedná se o část cesty u ČOV za cenu 420,- Kč.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje kupní smlouvu na koupi podílu 1/96 pozemku parc. č. 183 k.ú. Butoves s Mgr. Ladislavou Kolínovou a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním.


Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z15/2016 bylo schváleno.

 

Bod 4. Kupní smlouva na čp. 40 (roubenka)

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem kupní smlouvy na prodej čp. 40 včetně přilehlého pozemku p. Zítkovi za cenu 620 000,- Kč. S panem Zítkem je podepsaná rezervační smlouva a uhradil zálohu ve výši 20 000,- Kč. Záměr prodeje byl řádně schválen v zastupitelstvu obce a vyvěšen.

 

p. Rajmová – v té smlouvě je několik nesrovnalostí, které asi vznikly tím, jak se přepisovala z jiné smlouvy, měly by se opravit
p. Šviha – necháte nám ty opravy tady, abychom to mohli opravit?
p. Rajmová – ano, nechám
p. Zach – smlouva byla odsouhlasena druhou stranou, tyto drobnosti opravíme, jestli nemá nikdo další dotazy, přečtu návrh usnesení

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje kupní smlouvu na prodej čp. 40 včetně přilehlého pozemku, který vznikl geometrickým plánem č.: 185-120/2015 p. Zítkovi za cenu 620 000,- Kč, záměr prodeje byl řádně schválen v zastupitelstvu obce a vyvěšen, a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z15/2016 bylo schváleno.


Bod 5. Smlouva na právo provést stavbu (dešťová kanalizace)

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem smlouvy na právo provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Královehradeckého kraje, který je zastoupen Správou a údržbou silnic. Jedná se o stavbu dešťové kanalizace, která je součástí výstavby nových chodníků a odvodnění přilehlých pozemků.

 

p. Tichý – je možno nahlédnout do projektové dokumentace k této stavbě?
p. Šviha – Nyní je projekt na MěÚ Jičín, aby nám potvrdili nabytí právní moci a ověřili dokumentaci, ale v úředních hodinách už bude na obecním úřadě k nahlédnutí.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu o právu provést stavbu dešťové kanalizace v obci Butoves č. 9/30/16/0066/LU/F se Správou a údržbou silnic a.s. a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 7/Z15/2016 bylo schváleno.

 

Bod 6. Změna dodavatele elektřiny a plynu

 

Předsedající seznámil přítomné se změnou smluv na dodávku elektrické energie a plynu na nového dodavatele Erste Energy Services, a.s. Tato změna by měla obci ušetřit ročně cca 10 000,- Kč/rok. Smlouvu budeme uzavírat na dobu určitou do konce roku 2017. Přechod k novému dodavateli by měl být ukončen v červenci nebo srpnu 2016.

p. Rajmová – až to bude převedeno, dejte mi vědět, abych si pohlídala zálohy na platby
p. Tichý – Nyní jsme to měli u jaké firmy?
p. Zach – Fonergy s.r.o.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvy na dodávku elektrické energie a plynu se společností Erste Energy Services, a.s. a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 8/Z15/2016 bylo schváleno.

 

Bod 7. Žádost o dotaci na rekonstrukci Božích muk

 

Předsedající seznámil přítomné se záměrem opravy Božích muk na návsi, která bude realizována v případě získání dotace ze SZIF, celkové náklady na opravu jsou 66 000,- Kč. Oprava by spočívala v kompletním rozebrání křížku, odvozu a celkové rekonstrukci včetně základu, dotace by pokryla 70% nákladů.

 

p. Bílek – nebude to opravovat ten samý pán jako minule?
p. Tichý – oprava byla před sjezdem rodáků, první oprava byla v roce 1991, tenkrát přišli v bílých pláštích a chtěli za opravu 10 000,- Kč. My jsme to odmítli, že to je moc, tak nás dali do novin, vyšel článek v Jičínském deníku pod názvem: „Laický pohled by mohl škodit“. My jsme zavolali na památkový ústav, který opravu posoudil a řekl, že za to je i 2000,- Kč moc, takže nakonec vystavili fakturu na 2000,- Kč a tu jsme uhradili. Ten plůtek se bude opravovat?
p. Zach – ona i ta dlažba už je špatná, když získáme dotaci, tak by se měl opravit i ten plot a dlažba
p. Rajmová – pokud by se opravil křížek, tak by se to tam v současném stavu nemohlo nechat

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zařazení Božích muk stojících na pozemku č. 177/5 do majetku obce dle odhadní ceny ve výši 114 600,- Kč

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 9/Z15/2016 bylo schváleno.

 

p. Bílek – na to bude darovací smlouva?
p. Rajmová – křížek stojí na pozemku obce, ale není součástí inventury, protože není veden v majetku, tímto úkonem se do majetku dostane. Když nám obec Tuř předávala majetek, tak křížek tam nebyl uveden.
p. Zach – není to kulturní památka a právě tuto dotaci lze použít i na tyto objekty
p. Rajmová – nemůže se žádat o dotaci na něco, co nemáme v majetku
p. Šviha – oni nás právě na to upozornili, že obce tyto objekty často nemají v majetku a řekli nám, jaké kroky máme učinit, aby to bylo v pořádku

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje podání žádosti na opravu Božích muk na návsi z dotačního programu 16A - Ministerstva zemědělství ČR (Udržování a obnova kulturního dědictví venkova)

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 10/Z15/2016 bylo schváleno.

 

Bod 8. Vzor smlouvy pro žadatele o dotaci

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem vzorové smlouvy, kterou budeme podepisovat se všemi žadateli o dotaci z rozpočtu obce Butoves.

 

p. Rajmová – myslím si, že na mariáš, který se hraje o pohár obce Butoves, který předává starosta, by tato smlouva nemusela být, když pohár koupí obec a předá
p. Šviha – jestli je to jen na pohár a nekupuje za to další ceny, tak na to smlouva být nemusí
p. Bílek – jaký zákon to byl změněn?
p. Rajmová – 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech
p. Šviha – ta novela přesně specifikuje náležitosti žádosti
p. Bílek – když dostanou 10 000,- Kč a vyčerpají jen 8 000,- Kč, jak to bude probíhat.
p. Šviha – ve smlouvě je vše specifikováno, na konci roku bude vyúčtování, když všechny prostředky nevyčerpají, tak je vrátí, když přečerpají, co bude nad schválenou výši dotace, to budou náklady žadatele
p. Zach – pro nás to bude jednodušší, protože si žadatelé budou s penězi sami hospodařit a vyúčtování bude jen jedno na konci roku
p. Rajmová – může to být na víc akcí, obci z toho vyplývají povinnosti, protože musí zkontrolovat čerpání a žadatel musí strpět kontrolu obce, doklady musí být označeny
p. Bílek – koho se to tedy bude týkat?
p. Zach – TJ Butoves, Klubu seniorů
p. Rajmová – já si myslím, že Klubu seniorů se to nebude týkat, protože Klub seniorů je zřízen při obecním úřadu a je součást kulturního výboru
p. Šviha – já si myslím, že Klub seniorů není při obci
p. Tichý – Klub seniorů založila obec
p. Šviha – já jsem už někdy v minulosti hledal a nenašel jsem žádné usnesení zastupitelstva, že by zakládalo Klub seniorů
p. Rajmová – tak se smlouva uzavře s předsedou
p. Bílek – kdyby byl pod obcí, tak by obec musela vést jejich účetnictví a to si dělají sami
p. Zach – když bude žádat Bubr, tak bude smlouva třeba na Milana
p. Bílek – všechna tato uskupení by o tom měla být informována a mělo by se to dát na vývěsku nebo do dalšího zpravodaje
p. Šviha – my vyzveme všechny zástupce spolků, aby si dali žádosti, a smlouvu zveřejníme na webu obce. Toto je vzor smlouvy, který obsahuje odstavce pro všech možné žadatele. Každá smlouva se pak upravuje podle toho, jestli žádá fyzická nebo právnická osoba a v zastupitelstvu se pak bude schvalovat výše dotace a každá konkrétní smlouva

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vzorovou smlouvu pro žadatele o dotaci

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 11/Z15/2016 bylo schváleno.

 

Bod 9. Slib odškodnění (náhradní akcie VOS Jičín a.s.)

 

Předsedající seznámil přítomné se slibem odškodnění, který musíme uzavřít s VOS Jičín a.s., aby nám vystavil kopii akcií, které v této společnosti vlastní obec Butoves, protože originál listinné akcie se nepodařilo dohledat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje slib odškodnění s VOS Jičín a.s. a pověřuje starostu Bohumila Zacha jeho podepsáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 12/Z15/2016 bylo schváleno.

 

Bod 10. Různé a diskuze

 

Předsedkyně finančního výboru p. Rajmová seznámila přítomné s rozpočtovým výhledem na rok 2017 a 2018, který vzalo zastupitelstvo obce Butoves na vědomí.

 

p. Bílek – říkali jste, že se počítá s nějakými penězi na sál restaurace, budete hledat nějakou dotaci na tuto investici?
p. Zach – zatím nemáme konečný návrh rekonstrukce, ale chtěli bychom celý objekt zateplit včetně střechy, případně navrhnout i stavební úpravy, teď jsme ve fázi hledání vhodné dotace. Chtěli bychom to letos připravit projekčně.
p. Tichý – když vznikla obec, tak se začalo s budováním Butovanky

p. Zach – jako každý rok se koná valná hromada VOS Jičín a.s. Jako akcionáři bychom měli navrhnout delegáta na valnou hromadu. Proto za delegáta obce navrhuji pana Boba Švihu a jako náhradníka Bohumila Zacha.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje delegáta na valnou hromadu VOS Jičín a.s. pana Boba Švihu a jako náhradníka pana Bohumila Zacha.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 13/Z15/2016 bylo schváleno.

 

p. Zach – VOS Jičín a.s. nám zaslala návrh dohody, který specifikuje práva a povinnosti VOS Jičín a.s. jako vlastníků vodovodních řadů, doporučuji tuto smlouvu schválit.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů s VOS Jičín a.s. a pověřuje Bohumila Zacha jejím podepsáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 14/Z15/2016 bylo schváleno.

 

p. Zach – včera přišla z Lužanské zemědělské a.s. nová pachtovní smlouva, kde nám nabízejí více peněz za nájem, celkové pachtovné za necelý 1 ha je 2960,- Kč za rok

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje pachtovní smlouvu číslo 900516/2016 s Lužanskou zemědělskou a.s. a pověřuje Bohumila Zacha jejím podepsáním

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 15/Z15/2016 bylo schváleno.

 

p. Rajmová – chci se zeptat na plato pro kontejnery u obchodu
p. Zach – O tom budu se zástupci Stavoky ještě jednat, do konce března by měli uklidit materiál u dráhy, pouklidit po dostavbě kanalizace a zasít trávu, osadit závoru u lesa, u hřiště zatrubnit část příkopu, aby se tam dalo chodit

 

p. Rajmová – jak to vypadá s vodou, co teče do kanalizace za Butasem?
p. Zach – dnes se zjistilo, že to je voda z Butasu, takže Butas to dá do pořádku. Ještě několik šachet není úplně těsných, ty ještě Stavoka Kosice a.s. dotěsní. Máme od toho fotodokumentaci, kde jsou označeny všechny závady.

 

p. Rajmová – jak to vypadá s paní, co si odpykává alternativní trest, bude uklízet obec?
p. Nyčová – paní uklízí i přes zimu, hlavně kolem kontejnerů, autobusovou zastávku atd.

 

p. Rajmová – u kontejnerů vedle obchodu posedávají kluci, hrabou v kontejneru na papír a dělají tam nepořádek, bylo by dobré, když je tam uvidíte, je napomenout
p. Zach – jak je tam uvidím, tak je porovnám

 

p. Tichý – byl jsem požádán manželkou, abych tady tlumočil. Má pozemek u bytového domu, přes který vede i část příjezdové cesty, tak by chtěla s obcí uzavřít nájemní smlouvu tak, aby nájem pokryl alespoň poplatek za popelnici 240 L, to je její představa. Část pozemku koupili Martínkovi, část si tam nechala, o ten se jedná. Teď to tady asi zastupitelstvo nerozhodne.
p. Zach – až budeme mít poradu, tak bychom to prodiskutovali.

 

p. Tichý – bylo by potřeba opravit a natřít zvoničku
p. Zach – víme o tom, dotaci na to zatím nemáme, ale asi bychom tu opravu i přesto letos udělali

 

p. Tichý – požární nádrž – počítá se s tím, že by se letos opravila?
p. Zach – je to tam dost poškozené, zatím jsme na to dotaci nezískali, zjistíme, co by stálo celkové potažení fólií

 

p. Tichý – Po nemoci byl otevřen obchod, ale nikdo to nevyhlásil a občané to nevěděli
p. Zach – Paní prodavačka mi nahlásila, že bude inventura. Než jsem to vyhlásil, tak mi poslala, že inventura je zrušena pro nemoc, ale pak nám neřekla, že už je otevřeno. Proto jsme to nevyhlásili, promluvíme s ní, abychom to mohli hlásit.

 

p. Tichý – ještě mám dotaz k úvodnímu slovu v Butovském zpravodaji, jak je tam poznámka, aby se neděkovalo jen jedné osobě, kdo je ta osoba, jak to bylo myšleno? Jako se děkovalo p. Švihovi, tak aby se neděkovalo jen jedné osobě.
p. Zach – Takto to bylo myšleno, aby se neděkovalo jen p. Švihovi, ale že za tou splaškovou kanalizací bylo hodně práce, hodně lidí a pracovalo se na tom mnoho let. Já si myslím, že jsem to napsal srozumitelně.
p. Tichý – když by na to někdo chtěl reagovat, bude to otisknuté ve zpravodaji?
p. Zach – když to bude příspěvek podepsaný neanonymní, tak nemáme problém ho uveřejnit.
p. Nyčová – zatím se nám stalo jen jednou, že jsme měli víc článků než místa a nějaký článek jsme neuveřejnili
p. Šviha – když to nebude vyloženě něco hanlivého, tak to otiskneme

 

p. Tichý – kontejner na bioodpad bude letos?
p. Šviha – už v loňském roce jsme podepsali smlouvu s firmou na letošní rok, aby se na nás dostal kontejner, a začátkem dubna bude přistaven k ČOV
p. Tichý – takže bude ten kontejner na návsi?
p. Šviha – to je kontejner na velkoobjemový odpad, který je 2x ročně na odpad, který se nevejde do popelnic. Na bioodpad je jiný kontejner, který bude celou sezonu u ČOV a 2x měsíčně se bude odvážet

 

p. Nyčová – na poradě jsme se bavili o nové úřední desce, byla jsem na obecním úřadě v Kovači, kde mají novou tabuli
p. Zach – Chtěli bychom novou úřední desku umístit, aby byla lépe viditelná. Pootočit ji o 90°, aby byla viditelná pro příchozí do obchodu
p. Bílek – měla by být větší, aby se tam vešlo více papírů
p. Rajmová – to by chtělo, když je audit a závěrečný účet, tak se to musí vyvěšovat vícekrát
p. Zach – já bych to moc nezvětšoval, holt se to vyvěsí nadvakrát, dalo by se tam přivést i světlo z veřejného osvětlení
p. Bílek – hodně lidí sleduje internet a tam si to najdou

 

p. Tichý – jak je to s napojením nenapojených na splaškovou kanalizaci?
p. Šviha – stále není stavební povolení na přípojky, p. Veselá je dlouhodobě nemocná, takže to má teď na starosti p. Pospíšilová. Včera jsem se zrovna dohadoval s p. Přibylem, už by měl snad mít všechno připravené a zítra to má dovézt na úřad
p. Zach – až budou přípojky povolené, můžeme promluvit s lidmi, aby se připojili

 

p. Bílek – chtěl bych se zeptat, pod koho spadá správa a údržba ČOV, kdo by mě mohl kvalifikovaně odpovědět na dotazy
p. Zach – kanalizaci a ČOV mám na starosti já
p. Bílek – jak funguje čistička, jsou provedeny všechny opravy šachet?
p. Zach – ČOV funguje dobře, všechny testy máme v pořádku, šachty zatím nejsou všechny opraveny
p. Bílek – prý je na ČOV větší nátok než by měl být
p. Zach – protože rok 2015 byl velmi suchý, tak se netěsnosti neprojevily. Teď je více srážek, proto je větší nátok, proto jsme pověřili firmu Ekolservis s.r.o., aby nám udělala prohlídku všech šachet a zdokumentovala problémová místa. Vznikla fotodokumentace, pomocí které budeme reklamovat u dodavatele.
p. Bílek – Kdy to bude odstraněno? Já jsem si otevřel šachtu tady u úřadu a protéká tam hodně vody. Mohli byste nám jednou za půl roku dát zprávu, jaký je stav kanalizace?
p. Zach – fotodokumentaci mám ode dneška, zprávu můžeme dát třeba na dalším zastupitelstvu. Pán z Ekolservisu nám říkal, že tady je to ještě v dobrém stavu, jinde je těch problémů daleko více a nejsou tak snadno odstranitelné.

 

p. Bílek – Jak to vypadá s pozemky na Jezerech?
p. Šviha – minulý týden jsem byl na ÚZSVM zjišťovat stav. Zatím hledají vlastníka, je to zařazeno mezi pozemky s nedostatečně identifikovaným vlastníkem. Když vlastníka nenajdou, převedli by to na stát a pak by je mohli nabídnout obci

p. Bílek – i když tam je závora, tak traktůrky tam jezdí
p. Zach – tomu největšímu nepořádku se zabránilo, to co se tam vozí, tak je na spálení, vypadá to tam dobře

 

p. Vohánka – u bytovky je více kontejnerů a už se nevejdou na vydlážděnou plochu. Jak se plní, tak se dávají do pohybu, už jsme je chytali po silnici. Mělo by se to tam nějak vyřešit
p. Zach – koukneme se na to a zkusíme to nějak vyřešit

 

p. Vohánka – Jak to vypadá s žádostí TJ Butoves?
p. Zach – Myslíš narovnání podmínek? P. Neufuss nám to posílal emailem, abychom se nad tím zamysleli. Nikdy to nebylo prezentováno jako žádost. Jde o to, že TJ Butoves má na počet členů nižší příspěvek nežli Klub seniorů. Máme na to s p. Švihou podobný názor, Klub seniorů pořádá v obci velké množství akcí pro občany, proto mají i větší příspěvek. Budeme rádi, když TJ bude pořádat více akcí pro občany Butovse.
p. Šviha – Jde také o to, že obec přispívá TJ i jinak, sekáme trávník na hřišti, platíme energie za pink-pong žáků. Zatímco seniorům dáme příspěvek a už nic dalšího.
p. Vohánka – Kdo platí energie za seniory na sále?
p. Rajmová – to si platí senioři

 

p. Zach – přihlásili se nám dva brigádníci na sekání trávy. Pane Tichý, budete se starat ještě letos o nádrž?
p. Tichý – letos ještě ano, ono se to neví, ale když je teplo, já přijedu večer z práce nalít tam chemii a ráno než jdu do práce, nalívám tam další, musí se to promíchat, takže já tam vlezu, abych to promíchal


Předsedající 15. schůzi zastupitelstva ukončil ve 20:08 hod.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina
2) Kupní smlouva na podíl 1/96 pozemku parc. č. 183
3) Kupní smlouva na čp. 40 (roubenka)
4) Smlouva na právo provést stavbu (dešťová kanalizace)
5) Smlouva na dodávku elektrické energie
6) Smlouva na dodávku plynu
7) Vzor smlouvy pro žadatele o dotaci
8) Slib odškodnění
9) Rozpočtový výhled na rok 2017-2018
10) Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů
11) Pachtovní smlouva číslo 900516/2016 s Lužanskou zemědělskou a.s.

 

Zápis byl vyhotoven dne: 19.3.2016

 

Zapisovatel: Bob Šviha

 

Ověřovatelé: Jana Rajmová dne:

 

Iveta Nyčová dne:

 

Starosta: Bohumil Zach dne: