Zápis č. 16

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 18. 4. 2016 od 18:30 hodin.


Přítomni:
Vendula Musilová
René Neufuss
Iveta Nyčová
Jana Rajmová
Bob Šviha
Lubomír Tichý
Bohumil Zach

 

Omluveni:

 

Program:

1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání
2. Žádosti o dotace
3. Různé a diskuze

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:30 hodin starostou obce Bohumilem Zachem (dále jako „předsedající“).

Předsedající zahájil 16. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 7 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

 

Za ověřovatele zápisu navrhl pana Tichého a pana Neufusse, za zapisovatele pana Švihu.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem pana Švihu a ověřovateli zápisu pana Tichého a pana Neufusse.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti – Zdrželi se –

Usnesení č. 1/Z16/2016 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z16/2016 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam pro svoji potřebu

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

Místostarosta Bob Šviha seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 15. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení. Námitky proti zápisu nebyly podány.

 

Bod 2. Žádosti o dotaci

 

Předsedající seznámil přítomné s došlými žádostmi. Jedná se o tři žádosti:

 

1) p. Jiránek žádá o 1000,- Kč na ceny pro turnaj v mariáši z celkových nákladů 1250,- Kč, vlastní podíl má 20%
2) p. Formánková žádá pro kroužek tanečnic o 1000,- Kč na košile, kravaty a pomůcky na kulisy z celkových nákladů 1595,- Kč, vlastní podíl mají 37%
3) p. Jandová žádá za Ženy pro Butoves o 2000,- na 3 akce Děti maminkám, Drakiáda a Halloween z celkových nákladů 2500,- Kč, vlastní podíl mají 20%

 

p. Rajmová – já bych se chtěla vyjádřit k návrhu smluv. Některé pasáže tam oproti vzorové smlouvě chybí
p. Šviha – byly vynechány pasáže týkající se právnických osob, protože žadateli jsou fyzické osoby
p. Rajmová – chybí tam odstavec, kde se příjemce zavazuje vést účetnictví, pak do kdy bude akce hotová a prohlášení, že příjemce dotace není v úpadku a není v konkurzu, abychom měli jistotu, že peníze budou použity na účel dotace. Dále body smlouvy nejsou očíslované a odkazujete se v ní na bod č. 4
p. Šviha – my ty body očíslované máme, asi se Vám to špatně vytisklo
p. Jandová – ty peníze nám obec dá až po předložení dokladů?
p. Rajmová – až se schválí smlouva, tak dostanete peníze po datu uvedeném ve smlouvě, vyúčtování předložíte nejpozději do konce listopadu
p. Rajmová – já si myslím, že s fyzickými osobami bychom měli, tak jak nám to doporučovaly auditorky, uzavřít darovací smlouvu, bylo by to lepší než dělat dotaci
p. Zach – auditorky nám řekly, že je to na nás, jak to budeme dělat
p. Rajmová – ještě mám připomínku k žádosti p. Jandové, máte tam chybně vypočítaná procenta spoluúčasti
p. Zach – p. Jandová je tady, tak jestli by opravila žádost, abychom ji mohli schválit
p. Jandová – ano opravím to tady na místě
p. Rajmová – už se mě ptalo několik lidí, jestli každý, kdo si požádá o dotaci, dostane peníze?
p. Zach – v rozpočtu jsou nějaké peníze na pořádání nějakých akcí, se kterými se při schvalování rozpočtu počítalo. Když bude žádat někdo další, bude se tím zastupitelstvo zabývat. Když někdo žádá na akci, kterou známe, je pro zastupitelstvo jednodušší žádost schválit.
p. Rajmová – bylo by dobré omezit žádosti do nějakého termínu, aby se nemusela stále řešit rozpočtová opatření
p. Zach – každý by měl vědět, kdy se chystá nějakou akci uspořádat, tak by se to dalo omezit třeba do konce prázdnin.
p. Šviha – odstavec o vedení účetnictví je ve vzoru smlouvy, protože se týká právnických osob, dnes tady máme žadatele, kteří jsou fyzickými osobami, proto tam tento odstavec není. Prohlášení žadatele o tom, že není v úpadku, do smlouvy doplníme.
p. Zach – v letošním roce bychom řešili příspěvky žádostmi o dotace. Uvidíme, jestli se to osvědčí, už vzhledem k tomu, že tady máme před sebou tři žádosti, které bychom měli vyřídit. První je tady žádost p. Jiránka o 1000,- Kč na turnaj v mariáši.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení dotace ve výši 1000,- Kč p. Jiránkovi, Butoves čp. 16

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 3/Z16/2016 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 1000,- Kč s p. Jiránkem, Butoves čp. 16 a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 4/Z16/2016 bylo schváleno.

 

p. Zach – další žádost je od p. Formánkové žádá o 1000,- Kč na košile pro taneční skupinu Youmix

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení dotace ve výši 1000,- Kč p. Formánkové, Butoves čp. 45

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z16/2016 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 1000,- Kč s p. Formánkovou, Butoves čp. 45 a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z16/2016 bylo schváleno.

 

p. Zach – poslední žádost podala p. Jandová o 1000,- Kč na 3 akce Žen pro Butoves a to Děti maminkám, Drakiáda a Halloween

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení dotace ve výši 2000,- Kč p. Jandové, Butoves čp. 74

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 7/Z16/2016 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 2000,- Kč s p. Jandovou, Butoves čp. 74 a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 8/Z16/2016 bylo schváleno.


Bod 3. Různé a diskuze

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem p. Tiché uzavřít s obcí Butoves nájemní smlouvu na parcelu č. 364/7 o výměře 29 m2 v k.ú. Tuř, která je v katastru vedená jako orná půda, ale na její části leží příjezdová cesta k bytovce. Výše navrženého nájemného p. Tichou je 3 239,- Kč. Tato výše nájemného je naprosto nepřiměřená, jedná se o veřejně přístupnou cestu na soukromém pozemku. Protože se obec Butoves o tuto cestu dlouhá léta stará, doporučil bych zastupitelstvu koupi tohoto pozemku za cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku. Pozemek je v k.ú. Tuř, měli byste to asi řešit s obecním úřadem v Tuři.

 

p. Tichý – ale využívají ho občané Butovsi
p. Šviha – byla by p. Tichá ochotna tento pozemek prodat obci?
p. Tichý – já si myslím, že ne
p. Šviha – ptal jsem se na odboru dopravy, jestli může vlastník pozemku chtít po obci nájem za pozemek, který slouží jako cesta a řekli mi, že zákon o pozemních komunikacích toto neumožňuje. Je to veřejná cesta, nevím, jestli je to místní nebo užitková komunikace. Našli jsme pasport komunikací z roku cca 1965, který byl v 80. letech aktualizován, tak na něm místní komunikace končí na hranici katastru.
p. Zach – nájemné platit nehodláme, ale můžeme tento pozemek koupit
p. Šviha – jenom chci upozornit, že majitel pozemku je povinen se o cestu starat, jestli by opravdu paní Tichá nezvážila prodej pozemku
p. Tichý – já myslím, že ne. Já za ni mluvit nemůžu, ale dejte nám nějaké vyjádření a ona Vám na to odpoví

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje žádost p. Tiché na pronájem parcely č. 364/7 v k.ú. Tuř za cenu 3239,- Kč/rok

 

Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 6 Zdrželi se 1 (p. Tichý)
Usnesení č. 9/Z16/2016 nebylo schváleno.

 

p. Tichý – zeptám se. Občané Butovsi budou ten pozemek využívat dál?
p. Šviha – je to veřejná komunikace
p. Tichý – není to komunikace, je to orná půda
p. Šviha – na té orné půdě je komunikace už mnoho let, cca 30 let. Majitelka věděla, že se tam staví cesta
p. Tichý – majitelka pozemku o tom určitě nevěděla. Babička v 90. letech upozorňovala při stavbě areálu, že tam má někde pozemek, ale bylo jí z nějakého úřadu odpovězeno, že ty pozemky byly řádně vykoupeny. Až když se tam dělala drenáž, tak jsme zjistili, že tam je pozemek mé ženy
p. Šviha – podle mého názoru to vzniklo při digitalizaci katastru. Chtěli jsme požádat o zpřesnění, ale na katastrálním úřadě nám řekli, že když je to na hranici katastru, tak to nejde
p. Tichý – já to ženě budu tlumočit, třeba si tam složí nějaký materiál
p. Šviha – to si tam můžete složit, ale je to přestupek proti zákonu a bude to s Vámi řešit příslušný úřad
p. Tichý – je to její soukromý pozemek
p. Šviha – hodně cest je na soukromých pozemcích
p. Tichý – my nechceme dělat problémy, že bytovka přes to nesmí jezdit, to ne
p. Zach – když jsem se dozvěděl, že p. Tichá prodává pozemek Martínkovým, tak jsem za Vámi přišel, že by si obec ráda koupila tu část pozemku, kam zasahuje cesta
p. Šviha – obec nebyla přizvána k zaměření parcely, i když vlastní sousední parcelu
p. Tichý – já jsem to nesvolával
p. Šviha – také jsem mluvil s Martínkovými a prý původně měli koupit celou tu část parcely. Později jim p. Tichá telefonovala a vysvětlila jim, že jsou v Butovsi noví a ona by byla nerada, kdyby dělali bytovce problémy s přístupem na tu část pozemku, kde je cesta. Tak raději tuto část neprodala, ale teď se mi zdá, že dělá problémy ona
p. Tichý – je to soukromý pozemek, jestli si tam něco dá nebo nedá, je na ní
p. Jandová – mě by teda zajímalo, proč děláte problémy
p Musilová – mělo by se to nějak vyřešit, abychom tam mohli jezdit
p. Šviha – je to veřejně přístupná cesta na soukromém pozemku, jako spousta jiných cest
p. Zach – nedávno jsme odmítli nabídku obce Tuř na odkup sousedního pozemku za 100,- Kč/m2, protože je to příliš vysoká částka a vy byste chtěli ještě vyšší částku jako nájem.

 

p. Musilová – je něco nového ohledně toho auta zaparkovaného u bytovky?
p. Zach – volal jsem na policii, ale to auto je v polopřevodu a nemohou najít majitele

p. Musilové – mohli byste napsat dopis manželům Volfovým, kteří se odstěhovali a nechali u bytovky zelenou Ladu?

 

p. Musilová – jestli ta paní bude ještě uklízet, mohla by natřít dětská hřiště, jak jsme o tom mluvili už vloni
p. Zach – zajistíme barvu a může začít
p. Rajmová – také by se mohly natřít stoly u hospody

 

p. Musilová – na hřišti je odpadkový koš, byly by nějaké pytle?
p. Šviha – můžu Vám dát tady ty, co zbyly z brigády

 

p. Musilová – o brigádě padl návrh na nový písek do pískoviště
p. Zach – písek tam je asi 3 roky, nový se může dát, ale za chvíli stav bude stejný jako teď, to by se písek musel přikrývat

 

p. Musilová – u kontejnerů je nástěnka, je špatná, zbytečně velká a nevyužívaná
p. Zach – když by měl někdo chuť to odstranit, tak může, jinak bychom to časem odstranili

 

p. Nyčová – domlouvali jsme se, že by se upravily stromy u nádrže. Jestli bych mohla požádat pána, co seká trávu, aby to tam trochu prořezal
p. Zach – řeknu mu, aby se o to postaral
p. Šviha – také jsme slíbili, že ořežeme to křoví od silnice, aby tam bylo lépe vidět při vyjíždění z uličky

 

p. Tichý – mám dotaz. Potkali mě dva občani a ptali se mě na volební program, kde jsme měli jako číslo 3 – začít pracovat na tom areálu nad čističkou, udělat tam nějaký stánek, pergolu, oplotit to. TJ má plácek na soukromém pozemku a mohli by ho udělat na pozemku obce. Jestli se na tom začalo už nějak pracovat?
p. Zach – zatím se na tom nezačalo pracovat
p. Tichý – mohly by se zatím u plotu čističky vysázet túje, aby se to oddělilo
p. Zach – měl by se vykoupit minimálně ten pozemek, kde je vodoteč. Je tam malý spád a mělo by se to čistit
p. Rajmová – to se jim slíbilo, že to budeme sekat a udržovat
p. Neufuss – mně se zdá ten pozemek jako nevhodný na sportovní hřiště, je to za vesnicí hodně stranou. Mluvil jsem s mnoha lidmi a všichni mi řekli, že by tam děti nepouštěli, protože je to bokem a bez dozoru
p. Zach – u tohoto pozemku mám strach z vody. Když trochu zaprší, tak tam jsou kaluže, abychom tam nemuseli dělat nějakou drenáž nebo to celé zvedat. Tato lokalita je v majetku obce a může se na ní vymyslet cokoliv
p. Rajmová – zasadit tam živý plot je dobrý nápad
p. Šviha – já jsem o tom pozemku také přemýšlel a mohl by tam být například sběrný dvůr nebo něco takového
p. Musilová – jde taky o to, aby to hřiště bylo využívané
p. Neufuss – ve Žlunicích udělali hřiště a je tam stále plno, najednou se tam hraje tenis i nohejbal. Když se vytvoří prostředí, začne se sportovat
p. Zach – můžeme udělat anketu do zpravodaje, jak využít obecní pozemek
p. Šviha – se starostou jsme aktualizovali strategický plán. Já bych Vám to poslal, mělo by se tam objevit vše, co bychom chtěli v budoucnu v Butovsi udělat nebo vylepšit, protože v tomto programovacím období bude povinnost mít požadovaný projekt ve strategickém plánu. Je to dokument na mnoho let, proto by se tam měly objevit věci i do delší budoucnosti

 

Předsedající 16. schůzi zastupitelstva ukončil v 20:15 hod.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina
2) Smlouva o poskytnutí dotace 1000,- Kč s p. Jiránkem, Butoves čp. 16
3) Smlouva o poskytnutí dotace 1000,- Kč s p. Formánkovou, Butoves čp. 45
4) Smlouva o poskytnutí dotace 2000,- Kč s p. Jandovou, Butoves čp. 74


Zápis byl vyhotoven dne: 29. 4. 2016

 

Zapisovatel: Bob Šviha

 

Ověřovatelé:    Jana Rajmová 
                           Iveta Nyčová 

Starosta:            Bohumil Zach