Zápis č. 17

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 17. 5. 2016 od 18:00 hodin.


Přítomni:
Vendula Musilová
René Neufuss
Iveta Nyčová
Jana Rajmová
Bob Šviha
Lubomír Tichý
Bohumil Zach

 

Omluveni:

 

Program:

1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání
2. Žádost o dotaci
3. Smlouva o smlouvě budoucí se SSHR (přípojka Butovanka)
4. III/32834 + III/32835 Butoves, chodníky, dešťová kanalizace
5. Různé a diskuze

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Bohumilem Zachem (dále jako „předsedající“).

Předsedající zahájil 17. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 7 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

 

Za ověřovatele zápisu navrhl paní Musilovou a paní Nyčovou, za zapisovatele pana Švihu.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem pana Švihu a ověřovateli zápisu paní Musilovou a paní Nyčovou.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z17/2016 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce a navrhl doplnění o dva body:

 

1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání
2. Žádost o dotaci
3. Smlouva o smlouvě budoucí se SSHR (přípojka Butovanka)
4. III/32834 + III/32835 Butoves, chodníky, dešťová kanalizace
5. Kupní smlouva na čp. 40
6. Rozpočtová opatření č. 1/2016
7. Různé a diskuze

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z17/2016 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam pro svoji potřebu

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

Místostarosta Bob Šviha seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 16. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení. Námitky proti zápisu nebyly podány.

 

Bod 2. Žádost o dotaci

 

Předsedající seznámil přítomné s došlou žádostí. Pan Jiránek žádá o 12 000,- Kč na 3 akce Klubu seniorů z celkových nákladů 17 500,- Kč, vlastní podíl má 31,4%. Konkrétně se jedná o příspěvek na dopravu na 2 výlety (po stopách Boženy Němcové a poznávací zájezd Kuks) a příspěvek na hudební produkci na hodnocení činnosti klubu za rok 2016.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení dotace ve výši 12 000,- Kč p. Jiránkovi, Butoves čp. 16, pro Klub seniorů

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 3/Z17/2016 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 12 000,- Kč s p. Jiránkem, Butoves čp. 16 a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 4/Z17/2016 bylo schváleno.

 

Bod 3. Smlouva o smlouvě budoucí se SSHR (přípojka Butovanka)

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti budoucí inženýrské sítě, kanalizační přípojky pro Butovanku čp. 62.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti budoucí inženýrské sítě č. 20160175 s Českou republikou - Správou státních hmotných rezerv a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z17/2016 bylo schváleno.

 

Bod 4. III/32834 + III/32835 Butoves, chodníky, dešťová kanalizace

 

Předsedající seznámil přítomné s průběhem přípravných akcí na rekonstrukci silnic III/32834 + III/32835 Butoves, kde krajský úřad má již vybraného dodavatele a výstavba by měla začít 17. července 2016, proto potřebuje i obec Butoves vybrat svého dodavatele na vybudování chodníků a dešťové kanalizace.

 

p. Tichý – chodník bude až k p. Venclovi?
p. Zach – jenom k hranici pozemku, nebude to už podél jeho pozemku
p. Šviha – v době, kdy se chodníky projektovaly, tak tam byla zahrada, ale i tak má chodník skoro k domu
p. Tichý – takže chodník bude u nás až po Horákovy?
p. Zach – ano přesně tak, tam bude místo pro přecházení a chodník bude na druhé straně silnice, protože na vaší straně jsou nemovitosti níže než silnice a nevyšel by tam chodník
p. Rajmová – u naší zahrady bude chodník za roh nebo jen po křižovatku?
p. Zach – je to kus za roh až k vjezdu, aby tam bylo místo na přecházení. Krajský úřad už má vybraného dodavatele – firmu Colas CZ a.s. a stavba by měla začít 17. července, proto bychom měli i my vybrat dodavatele, abychom práce mohli vzájemně sladit, aby stavba plynule probíhala. Rozpočtová cena je 1,7 mil. Kč bez DPH. Proto připravíme poptávkové řízení, vše zveřejníme na profilu zadavatele a webu obce.
p. Tichý – bude se dělat dešťová kanalizace. Bude to nějak konzultováno s lidmi, aby si tam napojili svoje svody?
p. Šviha – to by se mělo ujasnit během přípravy stavby, udělat tam nějaké místo napojení, kam si to už každý dovede
p. Tichý – budou před vjezdem nějaké rošty?
p. Zach – ano, před každým vjezdem bude odvodnění
p. Rajmová – pak by bylo potřeba ještě schválit smlouvu
p. Šviha – smlouva bude podobná jako na dostavbu kanalizace a v poptávkovém řízení je podmínka, že můžeme ještě před výběrem dodavatele smlouvu změnit. Schvalovala by se současně s výběrem dodavatele.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání poptávkového řízení na zhotovitele „III/32834 + III/32835 Butoves, chodníky, dešťová kanalizace“ a pověřuje starostu Bohumila Zacha přípravou poptávkového řízení.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z17/2016 bylo schváleno.


Bod 5. Kupní smlouva na čp. 40

 

p. Zach – protože poslední smlouva byla s datem splatnosti, ale kupní cena nebyla zaplacena, tak jsme ve smlouvě změnili datum úhrady na jiné datum s ohledem na protažení termínu splatnosti bankou, která bude panu Zítkovi financovat koupi. To je vše, co se v té smlouvě mění, jinak je vše v původním stavu.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení 6/Z15/2016 a nové usnesení zní: zastupitelstvo obce Butoves schvaluje kupní smlouvu na prodej čp. 40 včetně přilehlého pozemku, který vznikl geometrickým plánem č.: 185-120/2015 p. Zítkovi za cenu 620 000,- Kč a pověřuje starostu Bohumila Zacha podepsáním smlouvy.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 7/Z17/2016 bylo schváleno.


Bod 6. rozpočtová opatření č. 1/2016

 

p. Rajmová seznámila přítomné s navrženými rozpočtovými opatřeními č. 1/2016.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2016

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 8/Z17/2016 bylo schváleno.


Bod 7. Různé a diskuze

p. Zach – nechám postavit lešení kolem zvoničky a jsem domluvený s otcem, že by provedl vyspravení zvoničky a nový nátěr

 

p. Zach – minule jsme se bavili o odstranění nástěnky u bytovky, ujme se toho někdo?
p. Musilová – říkala jsem to na schůzi, ale nakonec z toho vyplynulo, že by ji tam ještě chtěli nechat

 

p. Musilová – čím bude topit nový majitel roubenky?
p. Zach – bude mít topení na plyn a někdy si přitopí dřevem

 

p. Rajmová – chci se zeptat, jak to dopadlo s materiálem, co se kupoval na rekonstrukci sociálek do Butovanky?
p. Šviha – materiál je tam složen, zatím na tom nikdo asi nepracuje

p. Zach – zeptám se zástupců TJ Butoves, jak to vypadá

 

p. Rajmová – jak to vypadá s vývěsními skříňkami, co chtěli TJ Butoves vyvěsit?
p. Šviha – mluvil jsem nedávno s p. Formánkem a jednu skříňku mají a druhou zadali do výroby

 

p. Rajmová – jak pracuje paní, co dělá náhradní trest v Butovsi?
p. Nyčová – uklízela kolem nádrže, pravidelně se stará o pořádek na autobusové zastávce a kolem kontejnerů a obrousila lavičky na dětském hřišti, aby se mohly natřít

p. Zach – domluvíme se spolu a koupili bychom lak nebo nějakou barvu

 

p. Tichý – obrátila se na mě jedna osoba a upozornila mě, že z čističky vytéká bílá páchnoucí tekutina
p. Zach – to je už asi dva měsíce, co jsme měli problém po instalaci kyslíkové sondy, která byla chybně nastavena. Už je to opravené, ČOV čistí dobře a příkop, kde to teklo, je vyčištěn
p. Rajmová – když jsme u čističky, tak mám poznámku k firmě Ekolservis, účtují nám hodně kilometrů, na poslední faktuře bylo 104 km
p. Zach – už jsem to s nimi řešil několikrát, jeli určitě vícekrát, zavolám tam a budu chtít vysvětlení.

 

p. Tichý – jak to vypadá s náhradním zdrojem do Butovanky?
p. Zach - před topnou sezónou tam koupíme nový

 

p. Tichý – říkal mi p. Hadinec, že tady kontroloval hydranty a některé nefungují, měly by se zprovoznit
p. Zach – poslal nám zprávu, požádáme VOS Jičín a.s., aby zajistil opravu

 

p. Musilová – mohly by se ořezat smrky u p. Těšínského, už to tam je hodně do cesty a není tam vidět.
p. Zach – postaráme se o ně

 

Předsedající 17. schůzi zastupitelstva ukončil v 18:54 hod.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina
2) Smlouva o poskytnutí dotace 12 000,- Kč s p. Jiránkem, Butoves čp. 16
3) Smlouva o smlouvě budoucí se SSHR (přípojka Butovanka)
4) Kupní smlouva na čp. 40
5) Rozpočtová opatření č. 1/2016


Zápis byl vyhotoven dne:

Zapisovatel: Bob Šviha

Ověřovatelé: Vendula Musilová dne:
Iveta Nyčová dne:

Starosta: Bohumil Zach dne: