Zápis č. 18

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 28. 6. 2016 od 19:00 hodin.

Přítomni:
Luděk Kunčík
Iveta Nyčová
Jana Rajmová
Bob Šviha
Lubomír Tichý
Bohumil Zach

 

Omluveni:
Vendula Musilová

 

Program:

 

1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání
2. Chodníky a dešťová kanalizace (výběr dodavatele, smlouva o dílo)
3. Záměr směna pozemku (p.č. 192 a 135/14)
4. Závěrečný účet obce Butoves za rok 2015
5. Účetní závěrka za rok 2015
6. Dotace na Boží muka v Butovsi
7. Dotace TJ Butoves
8. Smlouva o zřízení věcného břemene (České dráhy, a.s., p.č. 153/2)
9. Kontrolní výbor (volba členů výboru)
10. Různé a diskuze

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce Bohumilem Zachem (dále jako „předsedající“).

Předsedající zahájil 18. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 5 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

 

Za ověřovatele zápisu navrhl paní Rajmovou a paní Nyčovou, za zapisovatele pana Švihu.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem pana Švihu a ověřovateli zápisu paní Rajmovou a paní Nyčovou.

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti – Zdrželi se –

 

Usnesení č. 1/Z18/2016 bylo schváleno.

 

Slib nového člena ZO


Dne 31. 5. 2016 rezignoval na svůj mandát pan René Neufuss, předsedající přečetl jeho rezignaci. Tentýž den rezignovala na postavení náhradníka zastupitelstva obce Butoves Dana Vohánková. Dle ustanovení § 56 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí nastupuje za člena zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny téže strany v určeném pořadí. Ke dni 1. 6. 2016 tak vznikl mandát člena zastupitelstva obce Butoves panu Luďku Kunčíkovi. Předsedající uvedl, že podle § 69 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, člen zastupitelstva obce skládá slib, před zastupitelstvem obce, pronesením slova "slibuji". Člen zastupitelstva obce potvrdí složení slibu svým podpisem. Znění slibu podle § 69 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“.

 

Slovem slibuji a podpisem přítomný nově zvolený člen zastupitelstva obce Luděk Kunčík složil předepsaný slib.

 

Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti – Zdrželi se –

Usnesení č. 2/Z18/2016 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam pro svoji potřebu

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

Místostarosta Bob Šviha seznámil zastupitelstvo obce se zápisem ze 17. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení. Námitky proti zápisu nebyly podány.

Bod 2. Chodníky a dešťová kanalizace (výběr dodavatele, smlouva o dílo)

Předsedající seznámil přítomné se závěrem hodnotící komise na akci „Chodníky a dešťová kanalizace Butoves“. Obeslali jsme s informací o výběrovém řízení 10 firem, do výběrového řízení podalo nabídku 6 firem. Žádná nabídka nebyla vyřazena. Jediným hodnotícím kritériem byla cena. Hodnotící komise stanovila pořadí:

 

1. Obis s.r.o., IČ: 60933682 (Cena díla bez DPH: 1 472 566 Kč)
2. Colas CZ, a.s., IČ: 26177005 (Cena díla bez DPH: 1 514 248,66 Kč)
3. Izotrade, s.r.o., IČ: 28368509 (Cena díla bez DPH 1 521 131,67 Kč)
4. STAVOKA Kosice a.s., IČ: 25275119 (Cena díla bez DPH: 1 689 756,71 Kč)
5. Eurovia, a.s., IČ: 45274924 (Cena díla bez DPH: 1 709 530 Kč)
6. Atrium – stavby, s.r.o., IČ: 28766270 (Cena díla bez DPH: 2 255 454,32 Kč)

 

p. Tichý – koukal jsem, že jste oslovili firmu Ekostav s.r.o.
p. Šviha – oslovili jsme je, ale nedali nabídku

p. Bílek – první tři firmy neměly velký rozdíl v ceně, myslíte si, že je dobré vybírat firmu podle ceny? Poslední dobou je to dosti kritizované, měla by se také zohlednit kvalita
p. Šviha – musí použít materiály podle projektové dokumentace. V zákoně o veřejných zakázkách se píše, že hodnotící kritérium musí být počitatelné, jako např. délka stavba, cena atd., aby se objektivně dalo posoudit.
p. Zach – my jsme požadovali 3 referenční zakázky ve výši min. 600 000,- Kč
p. Tichý – Obis s.r.o. už tady dělal vodovod 2. etapu

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje ve výběrovém řízení pořadí firem tak, jak ho předložila hodnotící komise. Vítězem se stala firma Obis s.r.o., IČ: 60933682 s cenou 1 472 566,- Kč bez DPH.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 3/Z18/2016 bylo schváleno.

 

p. Rajmová – ve smlouvě je ukončení plnění do 31. 10. 2016 na dešťovou kanalizaci a do 30. 11. 2017 na chodníky v případě, že bude dotace. My dnes už víme, že dotace nebude a zatím jsme o tom nemluvili, že by se nedělaly chodníky, když nebude dotace
p. Šviha – budeme ještě žádat o dotaci letos a příští rok a když dotaci získáme, tak chodníky budeme stavět, když ne, tak se bude muset zastupitelstvo rozhodnout, jestli to budeme stavět z rozpočtu obce.
p. Rajmová – v článku 6 bod 10 se asi upravovala původní smlouva a je tady špatně odkaz na bod 10. V bodu 11 je zaplatit na účet uvedený v záhlaví smlouvy, vhodnější bude na účet objednatele.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu o dílo s vítěznou firmou Obis s.r.o., IČ: 60933682 s úpravami, které byly projednány na zastupitelstvu obce, a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 4/Z18/2016 bylo schváleno.

 

p. Tichý – takže na chodníky jsme dotaci nedostali?
p. Zach – bohužel ne. Dnes nám přišel seznam věcí, za které jsme nedostali body, tak se na to budeme muset zaměřit před podáním další žádosti
p. Rajmová – je potřeba zajistit stavební dozor na tuto akci
p. Zach – už jsem nějaké poptal a čekám na nabídky

 

Bod 3. Záměr směna pozemku (p.č. 192 a 135/14)

 

Předsedající seznámil přítomné se záměrem směny pozemků p. č. 192/4 o výměře 225 m2 vzniklé z p. č. 192 ve vlastnictví obce Butoves a p. č. 135/16 o výměře 215 m2 vzniklé z p. č. 135/14. Jde o řešení stavu starého mnoho let, kdy p. Viková má stavbu garáže částečně na pozemku obce p. č. 192, který je cestou k parcelám na poli směrem k Milíčevsi. Část této parcely převede obec na p. Vikovou a získá od ní parcelu podobné výměry vzniklé na parcele 135/14, která bude sloužit jako nová cesta k výše zmíněným parcelám.

 

p. Rajmová – když se tam bude dělat dešťová kanalizace, jestli by se tam neudělal mostek, přes který by pak mohla být cesta
p. Šviha – zkusíme se domluvit se stavbyvedoucím. Budou vykopávat trubky, tak by se mohly použít
p. Tichý – kdysi se přemýšlelo, že by se tam přidala roura přes silnici
p. Zach – tam se bude přidávat trubka přes silnici od Fialových, aby se zvýšila kapacita, a podél Škaloudových se bude rozšiřovat na 600 mm.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje záměr na směnu pozemků p. č. 192/4 o výměře 225 m2 vzniklé z p. č. 192 ve vlastnictví obce Butoves a p. č. 135/16 o výměře 215 m2 vzniklé z p. č. 135/14 ve vlastnictví paní Marie Vikové. Parcely jsou rozdělené dle geometrického plánu číslo 191-693/2015, vyhotoveným firmou Geoplán CZ, s.r.o., vše v katastrálním území Butoves.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z18/2016 bylo schváleno.

 

Bod 4. Závěrečný účet obce Butoves za rok 2015

 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s tím, že závěrečný účet a jeho povinné přílohy byly řádně vyvěšeny a zastupitelé je dostali před zasedáním zastupitelstva.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje závěrečný účet a zprávu z auditu za rok 2015 a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2015 a to bez výhrad.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z18/2016 bylo schváleno.


Bod 5. Účetní závěrka za rok 2015

P. Rajmová seznámila přítomné s účetní závěrkou obce Butoves za rok 2015

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje účetní závěrku za rok 2015 a převod výsledku hospodaření ve výši 1.331.156,25 z účtu 431 na účet 432.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 7/Z18/2016 bylo schváleno.


Bod 6. Dotace na Boží muka v Butovsi

 

Předsedající seznámil přítomné, že jsme obdrželi z ministerstva Zemědělství rozhodnutí o poskytnutí dotace reg. č. 364/2016-17250Bl na obnovu křížku na návsi. Celkové náklady jsou ve výši 86 000,- Kč, z čehož je dotace 70% 60 000,- Kč, a doporučuje zastupitelstvu dotaci přijmout.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace dle Rozhodnutí ministerstva Zemědělství reg. č. 364/2016-17250Bl na o obnovu křížku na návsi ve výši 60 000,- Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 8/Z18/2016 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem poptávkového řízení na zhotovitele oprav křížku, kde oslovil tři firmy, které zaslaly nabídku. Nejnižší cenu nabídl Vít Kotrbáček, IČ: 68492731 a to 66 000,- s DPH.

 

p. Rajmová – v článku o sankcích se mluví o smluvních pokutách, které ale ve smlouvě nejsou. Mělo by se to doplnit, aby ten odstavec měl smysl
p. Zach – článek o sankcích přepracujeme, aby byl v pořádku

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu Bohumila Zacha uzavřením smlouvy o dílo na obnovu křížku na návsi s Vítem Kotrbáčkem, IČ: 68492731

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 9/Z18/2016 bylo schváleno.

 

Bod 7. Dotace TJ Butoves

 

Předsedající seznámil přítomné s došlými žádostmi. Jedná se o jednu žádost p. Formánka za TJ Butoves. Žádá o 12 500,- Kč na 2 akce TJ Butoves z celkových nákladů 26 500,- Kč, vlastní podíl mají 58%. Konkrétně se jedná o příspěvek na odměny pro soutěžící a závodníky, stopky, slunečník, cedule, kancelářský materiál atd.

 

p. Bílek – bude nějaká kontrola, jak využili dotaci?
p. Zach – ano, oni musí předložit účetnictví a bude se kontrolovat, jestli prostředky použili v souladu s žádostí
p. Rajmová – já mám problém s tím slunečníkem. Použije se jen jednou za rok, možná ani to ne. Myslím si, že dotace by se měla využívat efektivněji
p. Vohánková – slunečník se použije jako ochrana před sluncem nebo před deštěm podle počasí. Ti, co sedí u startu a měří všechny časy a svítí na ně sluníčko nebo prší, to mají hodně těžké.
p. Šviha – jestli je problém jenom ve slunečníku, můžeme ho vyškrtnout, protože TJ Butoves má podíl vlastních prostředků vysoko nad 20%, je to někde kolem 58%
p. Rajmová – s tím souhlasím
p. Tichý – slyšel jsem názor občanů, že ti, co dostávají dotace od obce, by se měli také zapojit do prací pro obec
p. Šviha – já si myslím, že tak to i funguje, nyní třeba TJ Butoves provádí rekonstrukci sociálních zařízení za sálem v restauraci, na jarní brigádě byla většina lidí z TJ a Žen pro Butoves

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení dotace ve výši 12 500,- Kč TJ Butoves z. s., Butoves čp. 45.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 10/Z18/2016 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 12 500,- Kč s TJ Butoves z. s., Butoves čp. 45 a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 11/Z18/2016 bylo schváleno.

 

Bod 8. Smlouva o zřízení věcného břemene (České dráhy, a.s., p.č. 153/2)

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem smlouvy na zřízení věcného břemene (služebnosti) ve prospěch obce Butoves na pozemku p. č. 153/2 Českých drah pro splaškovou kanalizaci.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. j. 58846/2014-O25 s Českými dráhami a.s., IČ: 70994226 na parcele p. č. 153/2 a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 12/Z18/2016 bylo schváleno.


Bod 9. Kontrolní výbor (volba členů výboru)

 

Předsedající seznámil přítomné s rezignací p. Kvapila na členství v kontrolním výboru, protože p. Neufuss již není zastupitelem, proto nemá kontrolní výbor ani předsedu. Doporučuji zvolit předsedou současnou členku výboru Ivetu Nyčovou a za členy Magdalénu Neufussovou a Danu Vohánkovou.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves volí předsedkyní kontrolního výboru paní Ivetu Nyčovou.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 13/Z18/2016 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves volí členy kontrolního výboru paní Magdalénu Neufussovou a Danu Vohánkovou.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 14/Z18/2016 bylo schváleno.


Bod 10. Různé a diskuze

 

p. Zach – p. Chotěbor nám předal plán svého domu, který by chtěl postavit na p. č. 164/5, je to ta krajní parcela vedle mě, je to hodně podobný dům, jako má jeho bratr
p. Rajmová – p. Chotěbor nám dluží už několik let za pokos parcely
p. Zach – to asi nedokážeme uplatnit, vloni to sekalo TJ a také jim nezaplatil, letos už si to posekal sám

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje umístění stavby rodinného domu O. Chotěbora na p. č. 164/5 dle předloženého výkresu.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 15/Z18/2016 bylo schváleno.

 

p. Zach – mám tady zprávu od p. Jelínka ze Stavoky Kosice a.s. ohledně revizních šachet, chtěli jsme po nich opravit závady v šachtách. Zatím odstranili všechny průsaky, chybí ještě úpravy kynety u nových domů
p. Tichý - u Kubišty byl nějaký problém
p. Zach – jedná se o pozemek vedle bytovky. Tekla odtud voda do kanalizace, tak jsme zabetonovali přítok v naší šachtě a SSHR ještě provede zabetonování u nich

 

p. Zach – oslovila nás firma TS Production s.r.o. s nabídkou promítání pohádky Tři bratři nebo jiného filmu za cenu 7 950,- Kč s DPH, žádají o projednání v zastupitelstvu. Asi nic podobného zatím nepotřebujeme

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje nabídku firmy TS Production.cz na promítání filmu v Butovsi.

 

Výsledek hlasování: Pro - Proti 6 Zdrželi se -
Usnesení č. 16/Z18/2016 nebylo přijato.

 

p. Zach – na minulém zastupitelstvu jsme řešili nabídku právní ochrany pro obec, zastupitele a zaměstnance obce od pojišťovny D.A.S. Rechtsschutz AG do výše 1 000 000 Kč za 9.650,- Kč/rok. V případě vymáhání škody by firma platila právníky, soudní poplatky, znalecké posudky atd.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves pověřuje starostu Bohumila Zacha uzavřením pojistné smlouvy s D.A.S. Rechtsschutz AG, za 9.650,- Kč/rok.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 17/Z18/2016 bylo schváleno.

 

p. Zach – máme tady k dispozici studii protipovodňových opatření, která vznikla kvůli bleskové povodni, která zasáhla obec v roce 2013, na popud rodiny Formánkových, kteří po nás chtějí zkapacitnit potrubí kanalizace pod dráhou. Celé to vzniklo poté, když se zjistilo, že bytovka má dešťovou vodu svedenou do splaškové kanalizace. Formánkovi nesouhlasí s napojením bytovky do stávající dešťové kanalizace z obavy o zhoršení už nyní špatné situace při prudkých deštích. Studie zjistila, že bytovka tuto vodu zvyšuje o cca 6%. Zatím bytovka vypouští dešťovou vodu na pozemek před bytovku.

 

p. Zach – dlouho jsme hledali pracovníka na pokos trávy. Přihlásil se nám p. Mydlář, který pracuje v Secco Group a má k sekání trávy vztah. Když jsem mu nabídl 60,- Kč/hod, jako jsme platili doposud, tak to odmítl. Dohodli jsme se na částce 75,- Kč/hod.
p. Bílek – odkud je?
p. Zach – z bytovky, nedávno se přistěhoval, dělá nyní předsedu výboru v SVJ. Traktůrku rozumí, tak nám ho i udržuje.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje odměnu pro pracovníka za pokos zeleně a úklid veřejných prostranství ve výši 75,- Kč/hod.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 18/Z18/2016 bylo schváleno.

 

p. Zach – byl jsem na schůzi seniorů, kam jsem byl pozván, poděkoval jsem jim za dobrou činnost a stal jsem se nejmladším členem
p. Šviha – myslím si, že náš klub se líbí i jiným městům a obcím. V Jičíně se nyní snaží založit podobný klub, nedávno měli první akci na městském úřadě
p. Tichý – když jsme ho založili v roce 2011, tak strojvedoucí a zastupitel v obci u Nymburka, která má 600 obyvatel, říkal, jak nám to závidí, protože by ho také chtěli založit, ale nemají nikoho, kdo by se jim o klub staral
p. Rajmová – můžeme být rádi, že máme p. Jiránka

 

p. Nyčová – chtěla bych připomenout, že obec Butoves má dohodu o výkonu veřejně prospěšných prací s Kristýnou Bednářovou a tato dohoda končí 30. 6. 2016. Chtěla bych zastupitelstvu doporučit prodloužit dohodu na další rok. Nyní má odpracováno 104 hodin.
p. Tichý – p. Lazáková mi říkala, že už se nemohla dívat, jak je to tady zarostlé pod lavičkami a tak to se srpem vyčistila, to právě mohla slečna Bednářová udělat nebo u dětského hřiště.
p. Šviha – problém je v tom, že se nám rozbil křovinořez, teď řešíme, jestli ho necháme opravit nebo koupíme nový
p. Zach – je možnost, že by to někdo sekal svým křovinořezem, odpadla by nám starost o vlastní
p. Nyčová – dále jsou v dohodě dvě osoby pověřené dozorem: já a p. Neufuss, který už není zastupitelem a bude se stěhovat z Butovse, tak bych chtěla poprosit, jestli by mi s tím nepomohl třeba p. Tichý
p. Tichý – nemohl by se o to starat buď p. místostarosta nebo starosta?
p. Zach – já bych spíše navrhoval p. Rajmovou, je často doma a má přehled, kde je co potřeba udělat
p. Tichý – já si myslím, že p. Rajmová by byla vhodná
p. Nyčová – jde hlavně o podepisování výkazu a kontrole provedené práce


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje prodloužení dohody o realizaci výkonu trestu veřejně prospěšných prací se sl. Bednářovou do 24. 6. 2017.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 19/Z18/2016 bylo schváleno.

 

p. Tichý – pokos zeleně, ten traktor s rukou, nedopadlo to moc dobře, zůstalo tam strniště, není to moc dobře posekané. Je na to dost velká kritika.
p. Šviha – kdybyste věděli o někom, kdo má vlastní křovinořez a chtěl by si přivydělat prací pro obec, tak nám dejte vědět
p. Zach – dávali jsme za sekání vlastní technikou 150,- Kč/hod

 

p. Tichý – p. Lazáková četla anketu a říkala mi, že když nám prodávala pozemek, tak ke kulturnímu a sportovnímu vyžití a ne na sběrný dvůr nebo rybníček, to je semeniště komárů. Už tenkrát jsem říkal, že by se tam mohla udělat malá stavba 4x4 m se splachovacím záchodem, kuchyňkou, vedle nějaké posezení s přístřeškem, minule jsme mluvili o vysázení živého plotu, aby to bylo oddělené
p. Bílek – v současné době by to mělo zůstat tak, jak to je, do budoucna jedině to hřiště, ale chtělo by to koupit ještě sousední parcelu, aby to bylo větší, ale musela by se sehnat dotace, protože je to tam podmáčené, muselo by se to předělat

 

p. Rajmová – jak to vypadá s přepsáním plynu a elektriky v restauraci? Jestli to není předčasné, protože Krausovi končí 1. 11. kvůli EET
p. Zach – ona se posunula platnost toho zákona na 1.12.
p. Rajmová – zastupitelstvo by mělo začít uvažovat, co s hospodou
p. Zach – nájemce těžko seženeme. Jestli to udělat jako klub, jako v jiných obcích, je riskantní, protože se neví, jak dlouho to bude fungovat
p. Bílek – jestli chce skončit kvůli EET, vidím, že obec dotuje různé spolky, proč by nemohla dotovat i hospodu?
p. Šviha – my už ji dotujeme tím, že nájemné je 1,- Kč/rok

 

p. Kunčík – má se rekonstruovat silnice přes obec, proč to bude jenom k přejezdu a u nás už ne?
p. Zach – to tak rozhodl krajský úřad
p. Šviha – je to z důvodu financí, ale bylo nám přislíbeno, že až se bude rekonstruovat silnice z Popoviček na Tuř, tak by měla končit rekonstrukce až u železničního přejezdu v Butovsi

 

p. Bílek – jak to bude s vodní nádrží?
p. Zach – p. Tichý se ze zdravotních důvodů už o ni starat nemůže, takže se hasiči toho ujali, o víkendu jsme nádrž vypustili, vyčistili a už se napouští
p. Tichý – teď je na to ideální čas, aby přes prázdniny byla voda co nejdéle dobrá

 

p. Rajmová – jak to vypadá s plochou za prodejnou?
p. Šviha – p. Jelínek říkal, že tento týden se tady někdo zastaví, aby to Stavoce Kosice nacenil, protože to nestíhají vlastními silami, a pak by se mělo začít

 

p. Vohánková – já bych se chtěla zeptat na činnost kontrolního výboru, protože ze zákona kontroluje plně usnesení, dodržování právních předpisů a dále ho zastupitelstvo pověří jinými úkoly. Jestli zastupitelstvo uložilo nějaké jiné úkoly?
p. Zach – ne nic takového není, ani snad neplánujeme. Jde hlavně o plnění usnesení, aby nad námi byla nějaká kontrola, jestli jsme na něco nezapomněli

 

p. Škaloudová – jak to vypadá s tou cestou za námi?
p. Zach – dnes jsme schválili záměr na směnu pozemku, který se musí na 15 dní vyvěsit, a příště budeme schvalovat smlouvu, takže do konce roku by to mělo být snad hotové
p. Škaloudová – že už se to řeší třetí rok
p. Zach – sama víte, jak dlouho vám trvalo, než jste směnili parcely, geometrický plán jsme dostali teď v květnu a na prvním zastupitelstvu, od té doby, které je dnes, jsme schválili záměr, jak nám nařizuje zákon o obcích

 

Předsedající 18. schůzi zastupitelstva ukončil v 20:55 hod.


Přílohy zápisu:

 

1. Prezenční listina
2. Slib nového člena zastupitelstva
3. Smlouva o dílo s firmou Obis s.r.o., IČ: 60933682
4. Smlouva o dílo s Vítem Kotrbáčkem, IČ: 68492731
5. Smlouva o poskytnutí dotace s TJ Butoves z. s.
6. Smlouva o zřízení věcného břemene č. j. 58846/2014-O25 s Českými dráhami a.s., IČ: 70994226

 

Zápis byl vyhotoven dne: 7. 7. 2016

 

Zapisovatel: Bob Šviha

 

Ověřovatelé: Jana Rajmová dne:

 

Iveta Nyčová dne:

 

Starosta: Bohumil Zach dne: