Zápis č. 19

Zápis ze 19. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 11. 8. 2016 od 19:00 hodin.


Přítomni:
Luděk Kunčík
Vendula Musilová
Iveta Nyčová
Jana Rajmová
Bob Šviha
Lubomír Tichý
Bohumil Zach

 

Omluveni:

 

Program:

1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání
2. Směna pozemku (p.č. 192 a 135/14, schválení směnné smlouvy)
3. Dotace Butovský bramborák
4. Smlouva o zřízení věcného břemene (SSHR, p.č. 165/2, 165/3)
5. Dodatek ke smlouvě s SVJ a SSHR o odpojení z kanalizačního řadu (Prodloužení termínu platnosti smlouvy)
6. Rozpočtové opatření
7. Různé a diskuze

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce Bohumilem Zachem (dále jako „předsedající“).

 

Předsedající zahájil 19. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 7 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

 

Za ověřovatele zápisu navrhl paní Musilovou a pana Kunčíka, za zapisovatele pana Švihu.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem pana Švihu a ověřovateli zápisu paní Musilovou a pana Kunčíka.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti – Zdrželi se –

Usnesení č. 1/Z19/2016 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z19/2016 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam pro svoji potřebu

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

Místostarosta Bob Šviha seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 18. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení. Námitky proti zápisu nebyly podány.

 

Bod 2. Směna pozemku (p.č. 192 a 135/14, schválení směnné smlouvy)

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem směnné smlouvy na p. č. 192 a 135/14, kterou bude provedena směna mezi M. Vikovou a obcí Butoves

p. Rajmová – jedná se o směnu, cena ve smlouvě bude za celou směnu?
p. Zach – bude tam vyčíslena cena obou směňovaných pozemků


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu Bohumila Zacha uzavřením smlouvy na směnu pozemků p. č. 192/4 o výměře 225 m2 vzniklé z p. č. 192 ve vlastnictví obce Butoves a p. č. 135/16 o výměře 215 m2 vzniklé z p. č. 135/14 ve vlastnictví paní Marie Vikové, parcely jsou rozdělené dle geometrického plánu číslo 191-693/2015, vyhotoveným firmou Geoplán CZ, s.r.o., vše v katastrálním území Butoves.


Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 3/Z19/2016 bylo schváleno.

 

p. Rajmová – měl by se u toho nového pozemku udělat mostek, aby to v budoucnu mohla být cesta
p. Zach – s tím počítáme, příští týden bude kontrolní den na stavbě silnice, tam se dohodneme

 

Bod 3. Dotace Butovský bramborák

 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí o dotaci M. Havelky na tradiční akci Butovský bramborák, který se koná v sobotu 13. 8. od 15 hodin na hřišti, ve výši 2000,- Kč

 

p. Tichý – kde se bude parkovat?
p. Zach – navedeme je cedulemi k dráze tam, jak parkují kamiony

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje přidělení dotace ve výši 2 000,- Kč p. Havelkovi, Butoves čp. 72.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se 1 (Zach)
Usnesení č. 4/Z19/2016 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 2 000,- Kč s M. Havelkou., Butoves čp. 72 a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se 1 (Zach)
Usnesení č. 5/Z19/2016 bylo schváleno.

 

Bod 4. Smlouva o zřízení věcného břemene (SSHR, p.č. 165/2, 165/3)

 

Starosta obce seznámil přítomné s obsahem smlouvy č. 20160463 na zřízení věcného břemene (služebnosti) ve prospěch obce na splaškovou kanalizaci, která vede přes pozemky ve vlastnictví České republiky, tato služebnost je úplatná ve výši 223,20 Kč

 

p. Rajmová – až bude podepsaná, tak mi dej vědět, abych to včas zaplatila
p. Zach – po podepsání smlouvy nám pošlou fakturu, vklad udělají oni, protože stát to má zadarmo

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 20160463 s Českou republikou – správou státních hmotných rezerv a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z19/2016 bylo schváleno.


Bod 5. Dodatek ke smlouvě s SVJ a SSHR o odpojení z kanalizačního řadu

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem dodatku smlouvy mezi třemi stranami a to: Obcí Butoves, Českou republikou - Správou státních hmotných rezerv a Společenstvím vlastníků jednotek Butoves čp. 59, 60 a 61 na odpojení bytového domu od splaškové kanalizace, která vede přes areál Butas. Dodatek spočívá v posunutí termínu odpojení do 31. 10. 2016.

 

p. Musilová – v pondělí se začíná kopat

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě na odpojení od kanalizačního řadu a pověřuje starostu Bohumila Zacha jeho podepsáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 7/Z19/2016 bylo schváleno.

 

Bod 6. Rozpočtové opatření

 

P. Rajmová seznámila přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 3/2016

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtová opatření č. 3/2016.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 8/Z19/2016 bylo schváleno.


Bod 10. Různé a diskuze

 

p. Zach – v srpnu se postaví lešení kolem zvoničky a otec provede vyspravení spár. Stříška by se sundala a oplechovala by se mědí, aby to vydrželo

 

p. Zach – v úterý bude kontrolní den stavby komunikace, kterého se budeme účastnit. Zatím stavba pokračuje dobře, problémy ze začátku se podařilo vyřešit, teď už je to bez problémů.
Dále se buduje dešťová kanalizace, odbočky pro jednotlivé domy budou zajištěny

 

p. Tichý – kdo rozhodl o tom, že se dešťová kanalizace dělá jen na jedné straně a od Rajmových k Círovým ne?
p. Zach – když se to řešilo s projektantem, tak jsme měli požadavek na odkanalizování obou stran silnice. Projektant navrhl několik překopů, aby voda z obou stran mohla odtéct. Je to asi z důvodu ceny.
p. Rajmová – je nějaký kanál za Círovými, když půjde voda z pole, aby někam odtekla?
p. Zach – u pole je otevřený příkop, jsou tam nové sjezdy na pole a dvě trubky pod silnicí

 

p. Tichý – občané si stěžovali, že se o omezeních dozvěděli pozdě. Nějaká slečna to roznášela do schránek, když se jí ptali, co to nosí, tak nevěděla. Měla se udělat měsíc před začátkem schůze v restauraci za účasti zástupců firmy Colas. Kdo by tam nepřišel, tak byste za ním došli domů a všichni by se to dozvěděli. Teď z toho byla málem revoluce.

p. Zach – Jak bude vypadat uzavírka, jsme se dozvěděli týden předem, povolení jsme měli na poslední chvíli. Měsíc předem byla teprve vybraná firma.
p. Šviha – Je to majetek a akce krajského úřadu, my jsme dostali akorát informace z povolení uzavírky, a o tom jsme informovali ve zpravodaji, který jde do všech domácností. Ze začátku stavby ve čtvrtek to vykopali, nezajistili žádné sjezdy a nedalo se tam ani chodit. Hned ten den jsme psali email stavbyvedoucímu, správě a údržbě silnic a v pátek dopoledne už byla na stavbě schůzka, kde jsme se domluvili, jak to bude, že je potřeba udělat lidem nájezdy atd. Od té doby si myslím, že stavba probíhá dobře a firma se snaží, aby se všichni dostali domů.
p. Zach – Přesně tak. Ještě v úterý slíbili, že sjezdy zajistí, pak ten čtvrtek udělali takový průšvih, proto jsme jim
hned psali. Kdyby to byla naše akce, tak to máme více pod kontrolou. Stavba začala a první kontrolní den byl až za 3 týdny. O předání stavby nás nikdo neinformoval. Teď už s námi spolupracují a informují nás.
p. Musilová – Lidi z toho lístečku pochopili, že nebude 2 měsíce vesnice průjezdná, proto se hned ozvali.

 

p. Tichý – Dnes mě jeden zastavil a ptal se mě, jak jste to udělali, že opravujete silnici, my jsme žádali už desetkrát každý rok a říkají nám, že nemají finance. Říkal jsem mu, že to dohodlo ještě minulé zastupitelstvo, použily se nějaké kontakty a vyšlo to. Původně se udělala jen polovina a teď je vidět, že je dobře, že se to dělá celé znovu, protože je vidět, že tam žádný podklad nebyl. Obrubníky, co se budou dělat, to platí kraj?
p. Zach – Colas udělá obrubníky a my potom uděláme chodníky od obrubníku k plotu, kde se bude dávat nějaký zahradní obrubník. Dále Colas udělá dešťovou kanalizaci na křižovatce u Škaloudových.

 

p. Musilová – jak to vypadá v Butovance s rekonstrukcí toalet?
p. Šviha – o prázdninách se tam zatím nedělalo. Říkali mi, že po bramboráku by s tím pohli
p. Rajmová – mělo by se tam alespoň uklidit. Až se budou dělat čaje, tak to tam funguje jako šatna

 

P. Tichý – v obci bují vzrostlá zeleň, měli by si to majitelé pozemků posekat. Hřiště se sekalo osmkrát, když byla obec zarostlá. Kdo to platí?
p. Zach – platí to obec, když se to seká pravidelně, jde to rychleji. Děti tam chodí a to je dobře. P. Mydlář se toho sekání ujal a dělá to dobře. Paní Lazáková říkala, že je to nejlepší sekáč.
P. Tichý – ten je výborný. Jestli je už křoviňák, tak by mohl posekat příkop od Šebestů k nám

 

p. Tichý – co se to děje s roubenkou?
p. Zach – no poslední dobou je tam hrozný zápach. Mluvil jsem s ním o tom, má tam žumpu a říkal, že ji bude teď vyvážet, protože už je plná. Slyšel jsem, že žumpu nechal zavést a jestli se nějak připojil do dešťové kanalizace, co mu probíhá přes pozemek. Promluvím s ním, jak je připojený.
p. Tichý – tam není žumpa, ale septik a ten má přepad do dešťovky. Roubenka teď vypadá hrozně, mělo být ve smlouvě, že musí zachovat vnější vzhled.
p. Rajmová – jednak by to ve smlouvě nikdo nepodepsal, není to ani vymahatelné, ale měl by ty úpravy mít povolené

 

p. Zach – co dál s hospodou? Těžko budeme hledat jiného nájemce, zkoušeli jsme to v minulosti a zájem žádný nebyl. Je tady ta varianta s klubem. Zjišťoval jsem v okolí, jak to mají. Líbilo se mi řešení Úlibic, kde to mají jako klubovnu hasičů.
p. Rajmová – a mají tam i zábavy?
p. Zach – mají, obec jim to dala do nájmu jako klubovnu a dál se o to starají hasiči
p. Tichý – v Jičíně je nějaký právník, který pomáhá zřídit takovéto kluby
p. Rajmová – já si myslím, že nejvíce akcí tam mají senioři, že by to mohl být klub seniorů
p. Zach – klub seniorů ale nemá právní subjektivitu

 

p. Nyčová – přečetla bych zprávu kontrolního výboru z kontroly dne 26. 7. 2016
p. Zach – zprávu kontrolního výboru bere zastupitelstvo na vědomí

 

p. Nyčová – obrátil se na mne p. Mošna z probační a mediační služby se žádostí o sdělení odpracovaných hodin p. Bednářové. Paní Rajmová já bych Vás ráda požádala o evidenci odpracovaných hodin. Protože musí být vypracován harmonogram až do konce června 2017, tak jsem ho sestavila. Včera jsem se s p. Bednářovou sešla a domluvily jsme se, že v měsících, kdy je práce více, musí pracovat minimálně 15 hodin, aby byla schopna vše odpracovat.
p. Rajmová – je dobře, že máte harmonogram, protože jak pracuje, tak to nemůže stihnout. Musí se udělat nějaká práce, která přinese něco obci a ne dloubat mlíčáky na chodníkách, které tam znovu vyrostou. Jednou natírala a teď už nechodí. Proto by měla mít harmonogram, aby ji to nutilo hodiny odpracovat.

 

p. Tichý – měli by se oslovit obyvatelé domů, které ještě nejsou napojené na splaškovou kanalizaci
p. Zach – letos teprve bylo stavební povolení, někteří už se připojili, víme o tom.

 

p. Zach – během provádění opravy komunikace je poslední šance udělat v silnici přípojky na splaškovou kanalizaci, protože dalších sedm let nás krajský úřad do vozovky nepustí. Navrhuji, aby obec přípojky vybudovala za hranici komunikace, aby se dotčené nemovitosti mohly připojit, pak by se jim náklady vyfakturovaly. Musíme umožnit občanům připojení na kanalizaci.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje provedení částí 3 ks přípojek na splaškovou komunikaci za hranu komunikace.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 9/Z19/2016 bylo schváleno.

 

Předsedající 19. schůzi zastupitelstva ukončil v 20:40 hod.


Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Směnná smlouva s M. Vikovou
3) Smlouva o poskytnutí dotace s M. Havelkou
4) Smlouva o zřízení věcného břemene (SSHR, p.č. 165/2, 165/3)
5) Dodatek ke smlouvě s SVJ a SSHR o odpojení z kanalizačního řadu
6) Rozpočtová opatření č. 3/2016
7) Zápis kontrolního výboru

 

Zápis byl vyhotoven dne: 21. 8. 2016

 

Zapisovatel: Bob Šviha

 

Ověřovatelé: Jana Rajmová dne:

 

Iveta Nyčová dne:

 

Starosta: Bohumil Zach dne: