Zápis č. 20

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 18. 10. 2016 od 18:00 hodin.


Přítomni:
Luděk Kunčík
Vendula Musilová
Iveta Nyčová
Jana Rajmová
Bob Šviha
Lubomír Tichý
Bohumil Zach

 

Omluveni:

 

Program:

1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání
2. Rozpočtové opatření č. 5/2016
3. Kulturní výbor (rezignace a volba nového člena)
4. Prodej bytu 61/10 (kupní smlouva)
5. Smlouva na dodávku plynu (Butovanka)
6. Záměr pronajmout restauraci Butovanka
7. Různé a diskuze

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Bohumilem Zachem (dále jako „předsedající“).

 

Předsedající zahájil 20. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Přivítal všechny

přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 7 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

 

Za ověřovatele zápisu navrhl pana Tichého a paní Nyčovou, za zapisovatele pana Švihu.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem pana Švihu a ověřovateli zápisu pana Tichého a paní Nyčovou.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti – Zdrželi se –

 

Usnesení č. 1/Z20/2016 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z20/2016 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam pro svoji potřebu

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

Místostarosta Bob Šviha seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 19. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení. Námitky proti zápisu nebyly podány.

 

Bod 2. Rozpočtové opatření č.5/2016

P. Rajmová seznámila přítomné s obsahem rozpočtových opatření č. 4, které schválil starosta p. Zach tak, jak mu umožňuje pověření zastupitelstva.

p. Rajmová seznámila přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 5/2016.

 

p. Zach – plánujeme pokácet přerostlé stromy u autobusové čekárny a vysadit jeden vzrostlý strom, který by se zdobil na Vánoce. 3 000,- Kč stojí stromek a cca 9 000,- Kč by stála práce kolem toho, tzn. vyfrézování pařezů, doprava a zasazení 3m vysokého stromu. Dále jsme mluvili s p. Půhonným z Popovic. Vzhledem k omezenému prostoru kolem se to musí kácet postupně od vrchu, ocenil nám to na 10 000,- Kč
p. Tichý – já bych to nekácel, nechal bych to tam
p. Zach – myslím si, že ty stromy už splnily svůj účel, nyní jsou přerostlé a mohly by při pádu poškodit sousední nemovitosti
p. Šviha – navíc před Vánoci není možné nějak rozumně pověsit svíčky, protože jak jsou stromy blízko u sebe, tak nemají pravidelné větve dokola
p. Tichý – co na to říká životní prostředí?
p. Zach – povolit kácení je v pravomoci obecního úřadu
p. Rajmová – já si také myslím, že se to tam prosvětlí a bude to lepší

p. Zach – má někdo dotaz k rozpočtovým opatřením?
p. Bílek – kolik bude celkově stát územní plán?
p. Zach – už si to úplně přesně nepamatuji, ale tvorba územního plánu byla vysoutěžena za cca 140 000,- Kč a dostali jsme na to dotaci z kraje cca 30 000,- Kč, tvoří ho firma Regio projektový ateliér s.r.o.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtová opatření č. 5/2016.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 3/Z20/2016 bylo schváleno.

 

Bod 3. Kulturní a sociální výbor (rezignace a volba nového člena)

Předsedkyně kulturního výboru p. Musilová seznámila přítomné s rezignací p. Havelky na člena kulturního výboru a navrhla za novou členku kulturního výboru p. Márii Karešovou, která se svým zvolením souhlasí. Snažila jsem se p. Havelku přemluvit, ale nepodařilo se.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves volí členem kulturního a sociálního výboru p. Márii Karešovou.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se

Usnesení č. 4/Z20/2016 bylo schváleno.

 

Bod 4. Prodej bytu 61/10 (kupní smlouva)

Starosta obce seznámil přítomné s obsahem smlouvy kupní smlouvy na byt č. 61/10 v čp. 61 Butoves. Tento byt kupuje p. Lojdová za 421 790,- Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem p. Mazáčkem.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje kupní smlouvu na byt č. 61/10 v čp. 61 s Šárkou Lojdovou, bytem čp. 61 Butoves, s kupní cenou 421 790,- Kč a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 5/Z20/2016 bylo schváleno.


Bod 5. Smlouva na dodávku plynu (Butovanka)

Předsedající seznámil přítomné se záměrem uzavřít smlouvu na dodávku plynu do restaurace Butovanka čp. 62, protože plynem se topí hlavně na sále, kde většinu spotřeby platí obec Butoves. Aby tato cena nebyla vysoká, bude uzavřena smlouva se společností Erste Energy Services, a.s., která vyhrála poptávkové řízení a je dodavatelem plynu a elektrické energie obce Butoves. Dnes nám přišel dopis, že se společnost přejmenovala na Energie ČS a.s.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves pověřuje starostu Bohumila Zacha uzavřením smlouvy na dodávku plynu pro restauraci Butovanka čp. 62 se společností Energie ČS a.s.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 6/Z20/2016 bylo schváleno.

 

Bod 6. Záměr pronajmout restauraci Butovanka

Předsedající seznámil přítomné s výpovědí p. Krausové, nájemkyně restaurace Butovanka, kterou ukončuje nájemní smlouvu ke dni 30. 11. 2016. Předsedající navrhuje vypsat záměr pronajmout restauraci Butovanka za nájemné 1,- Kč/rok tak, jak tomu bylo i nyní a pokusit se najít nového nájemce, i když tomu moc velkou šanci nedáváme, ale bylo by to nejlepší řešení.

p. Zach – pokud nikoho nenajdeme, budeme muset najít jiné řešení, jak udržet Butovanku v provozu
p. Tichý – na mě se dnes obrátil p. Jiránek s dopisem
p. Zach – nám ho poslal také, tak já ho přečtu:
V neděli proběhla porada výboru klubu seniorů v Butovance. Program: úprava plánu – říjen – prosinec, podklady pro jednání zastupitelstva obce, nástin plánu činnosti. V neděli 16. 10. v 17 hod. v Butovance se sešel výbor klubu seniorů, ve složení p. Lazáková, Škaloudová, Zachová, p. Chládek a Jiránek. Hlavním tématem jednání bylo připravit podklady pro jednání zastupitelstva obce, které se bude zabývat především provozem Butovanky v dalším období. Byli pozvání k jednání dva zastupitelé p. Rajmová a p. Tichý, kteří jsou též členy klubu seniorů, hlavním mottem jednání – nedopustit, aby zanikl klub seniorů, který se 5 let úspěšně stará o kulturní vyžití starších spoluobčanů. Toto přání vyslovila naprostá většina členů klubu. Protože zatím nemáme jistotu, zda se budeme moci sejít v Butovance i v prosinci, bylo posezení s jubilanty přesunuto na listopad. Na rok 2017 mají návrh už na 18 akcí klubu seniorů. Na závěr je poděkování manželům Krausovým za krásné prostředí pro každou akci. Výbor žádá zastupitele, aby udělali vše proto, aby manželé Krausovi v Butovance zůstali.

Zatím nemáme žádnou možnost, až na tu krajní, že by obec provozovala sama restauraci, kde bychom mohli zaměstnat Krausovy. My jsme s nimi minulý týden hovořili, mají se rozmyslet, za jakých podmínek by chtěli být zaměstnanci obce. Pokud nenajdeme jiného zájemce, který by si Butovanku pronajal.

P. Tichý – měl by z dnešního zastupitelstva vzejít závěr, jestli obec bude provozovat restauraci, že máme zájem, aby se o ni starali manželé Krausovi jako zaměstnanci. Kdyby tato varianta nastala, tak aby to bylo schválené zastupitelstvem
p. Šviha – Krausovi budou v Butovance do konce listopadu, nyní bychom měli schválit záměr pronajmout restauraci. Když se přihlásí nějaký zájemce, který to bude chtít provozovat podle platných zákonů, tak si myslím, že bychom ho měli schválit, protože jsme o formě zaměstnání mluvili s účetní a není to tak jednoduché, jak se zdá. Musely by se dělat měsíční inventury, pak určit fond pracovní doby, jako zaměstnanci mají nárok na placenou dovolenou, když by byli nemocní, musíme hospodu zavřít nebo najít jiného zaměstnance a provést inventuru. A budeme mít mnoho dalších povinností např. evidovat obrat z hlediska platby DPH.
p. Zach – my jsme jim to nabídli, že bychom je tam chtěli, protože to s nimi funguje dobře
p. Bílek – proč tady mluvíte v množném čísle Krausovi
p. Zach – je to myšleno nájemce p. Krausová, jsou tam spolu. Já jsem o jednání výboru klubu seniorů nevěděl, i když jsem také zastupitel i jejich člen, rád bych se ho zúčastnil, ale nebyl jsem pozván. Trochu mě to zamrzelo, když jsem to četl.
p. Šviha – já bych navrhoval schválit záměr, v listopadu se musíme znovu sejít, vyhodnotit zájemce a rozhodnout, jestli restauraci pronajmeme nebo oslovíme Krausovy.
p. Zach – já s tímto souhlasím, navíc ještě nevíme, za jakých podmínek by to p. Krausová provozovala
p. Tichý – řeknu to jinak – Butovanka bude otevřená dál
p. Šviha – snažíme se, aby tomu tak bylo
p. Rajmová – kdyby nám p. Krausová řekla, že tam nebude, nebo se nedohodneme na podmínkách, tak těžko skoro ze dne na den někoho seženeme
p. Zach – ještě bych chtěl doplnit, že obec je zproštěna EET, má výjimku ze zákona
p. Tichý – to je dost velké plus, byla by to škoda, protože si toho hledí. Doporučoval bych ti Bohouši, že bys tam měl čas od času přijít a zeptat se jich, jestli něco nepotřebují. Bylo by vidět, že obec má zájem o Butovanku
p. Zach – já neříkám, že ne, ale to, co jsme potřebovali, jsme vždy s p. Krausovou vyřešili
p. Bílek – Luboši ty jsi tvrdil, že budeš mluvčí lidu, jsi zastupitel a p. Kraus to ví a dost se ti svěřuje
p. Tichý – ale bylo by lepší, kdyby přišel starosta
p. Bílek – já si myslím, že Krausovi si nemůžou stěžovat, obec jim vychází hodně vstříc plus senioři, kteří tam mají většinu akcí a to je vlastně součást kulturního výboru
p. Rajmová – to tak není, klub seniorů není součástí kulturního výboru
p. Bílek – jak to že ne, vždyť jste ho zřídili. Mluvil jsem s p. Jiránkem, jestli máme právní subjektivitu jako klub seniorů a on mi řekl, že ne. Že ani Praha si s tím neví rady, protože by se muselo něco přijmout, a že fungujeme pod kulturním výborem
p. Šviha – takhle si to p. Jiránek myslí a mluví se o tom, ale já jsem už v minulosti hledal nějaké usnesení v zápisech zastupitelstva, jestli je někde zmíněno, že vznikne klub seniorů pod obcí Butoves, ale nikde nic takového není. Akorát na jednom jednání, to bylo hned po volbách v minulém období, p. Chládek informuje, že vznikl klub seniorů, ale žádné usnesení se nepřijalo
p. Bílek – tak to byla chyba v minulém zastupitelstvu, tak se to dá napravit přece
p. Šviha – musíme tedy vstoupit v jednání s p. Jiránkem, jestli chtějí být součástí kulturního výboru a pak bychom k tomu přijali nějaké usnesení
p. Zach – abych se vrátil k Butovence, jestli už nikdo nic nemá, přečetl bych návrh usnesení
p. Musilová – já bych se ještě vyjádřila ke kouření, našla jsme si usnesení, kde se píše, že kvůli dětem se dovoluje kouření od 20 hod. Tak jestli budeme chtít nekuřáckou restauraci nebo kuřáckou.
p. Šviha – poptávali jsme malíře, který by vymaloval lokál a jeho nabídka je na cca 15 000,- Kč a velká část ceny je za odstranění nikotinu po kouření. Když to bude čerstvě vymalované, tak bych se přikláněl k nekuřáckému provozu
p. Musilová – já jsem chodila kouřit ven, ale byli tam jiní, kteří museli kouřit
p. Zach – budeme rádi, když seženeme jakéhokoliv zájemce
p. Rajmová – nyní budeme mít záměr pronajmout Butovanku, ale měli byste zajít za p. Krausovou, aby se necítila špatně, že už se s ní nepočítá
p. Zach – my jsme jí to říkali, že musíme vypsat záměr
p. Tichý – ale ne každý, kdo se přihlásí, se musí vzít
p. Bílek – v případě, že se nepodaří restauraci udržet v provozu, uvažujete o oddělení sálu, aby se dal využívat samostatně?
p. Zach – zatím ne, musíme postupovat postupně, to ukáže čas

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje záměr pronajmout restauraci Butovanka za 1,- Kč/rok, za podmínky otevírací doby alespoň 3 dny v týdnu minimálně od 18:00 do 21:00 hod (pátek, sobota, neděle)

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 7/Z20/2016 bylo schváleno.

 

Bod 7. Různé a diskuze

 

p. Zach – strategický plán. Asi před půl rokem jsme Vám posílali návrh strategického plánu obce Butoves, je to důležitý dokument vzhledem k dotacím, protože v tomto období musí být všechny žádosti v souladu se strategickým plánem
p. Šviha – nebudeme ho dnes schvalovat, jen jsme se chtěli zeptat, jestli jste ho četli a máte k němu nějaké výhrady? P. Kunčík ještě tehdy nebyl zastupitelem, tak mu ho pošlu a p. Tichému ho vytiskneme. Měli bychom se k tomu sejít, protože ten dokument má asi 35 stran
p. Rajmová – já jsem ho zatím moc nestudovala

 

p. Zach – žádali jsme o informaci Krajský soud v Brně, jak se vyvíjí naše žaloba na rozhodnutí ÚOHS a přišla nám informace:
Sděluji, že ve věci vedené zdejším soudem je v současnosti spisový materiál zkompletován a daná záležitost bude vyřízena v pořadí, v jakém byla podána. Rozhodnutí soudu ve věci samé lze očekávat ve 3. čtvrtletí roku 2017, o průběhu jednání budete včas informováni.

 

p. Zach – dále tady mám stromek, který jsme probrali už v rámci rozpočtových opatření. Jenom to shrnu, že ty čtyři smrky u zastávky necháme pokácet a zasadil by se nový strom, který by se před Vánoci zdobil

 

p. Zach – křovinořez Husqarna. Mám tady vyjádření servisu, že došlo k zadření motoru. Je potřeba výměna válce, pístu a ložisek na klice, tato oprava by stála 6 500,- Kč. My už jsme koupili křovinořez nový. Tento nabídneme k prodeji, těžko budeme stanovovat cenu.
p. Šviha – dáme informaci i do zpravodaje a prodáme ho nejvyšší nabídce. Každé úterý si ho zájemci mohou prohlédnout v úředních hodinách
p. Rajmová – kdyby se nenašel žádný zájemce, měly by se oslovit obecní úřady

 

p. Zach – mám tady nabídku na kamerový systém na ČOV, který bude obsahovat dvě kamery a záznamové zařízení

 

p. Zach – dále tady mám nabídku na malování v Butovance od p. Svobody
p. Musilová – zkoušeli jste toho ze Slatinek?
p. Šviha – tak nám pošlete kontakt, my ho oslovíme

 

p. Rajmová – mohla bych se vrátit k věcnému břemenu se Správou hmotných rezerv? Bude tam nějaký poplatek?
p. Zach – nebude, domluvilo se to tak, že na katastrální úřad to podá SSHR, protože stát je osvobozen od poplatku, takže nás to nebude nic stát

 

p. Zach – dále tady mám nabídku na úpravu elektroinstalace na sále v Butovance, aby tam už nebyly šroubovací pojistky, ale klasické jističe. Stávající elektroinstalace lze předělat tak, aby vyhovovala dnešním předpisům. Zároveň se tam osadí podružný elektroměr, aby se dala přesně určit spotřeba na sále.

 

p. Zach – nechali jsme si udělat znalecký posudek na pozemky manželů Kubištových u bytovky, protože nám je nabízel k prodeji. Celková odhadní cena je 1 025 000,- Kč, protože ta stavba co tam je, ač nebyla nikdy zkolaudovaná a je v rozkladu, tak má nějakou hodnotu. Odečetl od toho předpokládané náklady na odstranění stavby 400 000,- Kč. Takže výsledná cena by byla 625 000,- Kč. P. Kubišta nám to nabízí za 500 000,- Kč. Zatím to prý nikde neinzeruje a požádal nás o projednání v zastupitelstvu obce. Já na to mám jasný názor, jsou tam vysoké náklady na odstranění stavby a využitelnost toho pozemku není moc dobrá.
p. Šviha – aby to byla zelená louka, tak bychom do toho museli dát 900 000,- Kč
p. Musilová – je to tam příšerný
p. Rajmová – já si myslím, že ta demolice bude víc než 400 000,- Kč
p. Bílek – jako obec můžete požadovat, aby pozemek a stavbu zabezpečil, aby se tam nikomu nic nestalo
p. Šviha – to bychom měli
p. Musilová – v minulosti tam byl plot
p. Zach – Jarda mi řekl, že tam nic dávat nebude, protože mu plot ukradli, jsou tam ještě nevyřešené majetkové vztahy se SSHR

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje žádost Jaroslava Kubišty na prodej p. p. 223 a 224 a st. 114 na LV 224 v kú Butoves za cenu 500 000,- Kč

 

Výsledek hlasování: Pro - Proti 7 Zdrželi se -
Usnesení č. 8/Z20/2016 nebylo schváleno.

 

p. Šviha – já bych navrhl ještě jedno usnesení, že vyzýváme majitele těchto parcel, aby zabezpečil stavbu tak, aby nebyla přístupná, nemohlo dojít ke zranění

p. Tichý - jaká je to plocha?
p. Zach – 3469 m2
p. Tichý – takže 4 parcely
p. Bílek – o jakých parcelách mluvíš? Jak obec zabezpečí inženýrské sítě?
p. Tichý – splašková kanalizace tam je
p. Zach – je před bytovkou, to je cca 100m, plyn taky končí u bytovky. S tím zabezpečením bych to nechal zatím tak, jak to je. Kdyby si někdo stěžoval, tak je v moci úřadu vyzvat majitele k nápravě.

 

p. Zach – zateplení Butovanky, bylo by to na rok 2018. Od 1. 3. 2017 bude vypsaná výzva z operačního programu životního prostředí, kde je alokováno 7 mld. Kč. Výše dotace zatím není známa, nyní bylo 40% na zateplení a 10% na výměnu zdroje vytápění, ale předpokládá se, že když se to nyní nevyčerpalo a oni to ještě navýšili, že budou nabízet větší % dotace. Nestačí jen energetický audit, ale chtějí vést i energetickou evidenci po dobu 5 let, aby se ukázalo, že k úspoře skutečně došlo. Oslovil jsem několik společností, za jakých podmínek by nám vypracovali žádost a vybral jsem společnost Inkomplet, která chce 2% z uznatelných nákladů akce. Ostatní měli 2,9% nebo i 3%. Mělo by to být kolem 90 000,- Kč. Je to na Vaše zvážení.
p. Rajmová – mě by jen zajímalo, kolik by to asi stálo, jestli jste přemýšleli také o tom, že obecní úřad potřebuje nová okna a střechu a neměli bychom se vydat ze všech peněz. Nevíme, jestli Butovanka bude fungovat, jestli finance budou účelně vynaložené. Je více věcí, které by se měly pro občany udělat.
P. Zach – chtěli jsme původně nějak úřad rozšířit, ale nemáme tady žádný pozemek, když jsem jednal se sousedy, tak ani jeden nechce pozemek prodat. Tato dotace by šla využít i na zateplení úřadu.
P. Rajmová – to bych viděla jako účelnější, protože úřad bude potřeba stále
p. Zach – mám takovou úvahu, ale berte mě s rezervou, je to jen nápad, ještě by se to muselo celé domyslet. A to přestěhovat úřad do Butovanky, myslel jsem do té zadní části, aby byl samostatný vstup. Musela by se posunout příčka, zadní sociálky by zůstaly, tam kde jsou nyní složené židle, by vznikla šatna a posunula by se i příčka do lokálu.
p. Rajmová – já se zeptám obráceně, co uděláš s obecním úřadem?
p. Zach – to je už vize hodně do budoucna, ale kdyby se podařilo odkoupit alespoň část pozemku p. Jedličky, tak by se rozšířil a mohla by to být klubovna TJ a dalších spolků
p. Bílek – a kolik milionů bys na to potřeboval?
p. Rajmová – to jsem se také chtěla zeptat. Já bych zůstala při zemi a opravila bych stávající úřad. Táhne tady, zbytečně se protopí. Ta hospoda by stála obrovské peníze a vidím to jako zbytečné
p. Tichý – to by občané vzali klacek. Já se přikláním k názoru p. Rajmové, úřad by se měl opravit, udělat střechu, zateplit strop, zadělat okénka na půdě.
p. Zach – chtěl jsem to prodiskutovat v sobotu, ne na zastupitelstvu. Dostal jsem dvě omluvenky a od tebe jsem nedostal ani zprávu, jestli dorazíš nebo ne. Nakonec jsem se dozvěděl, že jsi šel, místo na poradu, do hospody.
p. Rajmová – kdyby se to mělo řešit, tak bych navrhovala udělat referendum, jestli zateplit hospodu nebo úřad
p. Zach – byl to jen návrh, který jsem chtěl prodiskutovat. Kdyby to pokročilo dále, chtěl bych udělat veřejnou schůzi, abych slyšel i názor občanů
p. Rajmová – ptáte se lidí na využití pozemku u ČOV. Slyšela jsem na to jen negativní ohlasy, kde byste brali vodu na rybníček?
p. Šviha – občané se moc vyjádřit nechtěli, na internetu hlasovalo 9 občanů a v obchodě 5
p. Tichý – zbavili jsme se fekálií, co tekly příkopem a teď bychom tam dělali rybníček, semeniště komárů
p. Šviha – na druhou stranu budova úřadu je využitá dvě hodiny týdně. Když se vytvoří nějaká skupina obyvatel, která by chtěla něco dělat, cvičit, tančit, hrát pink-pong, tak se nemají kde sejít, protože je problém skloubit to s otevírací dobou hospody. Variantou je oddělit sál
p. Ramová – pinkponkáři tady nejsou na takové úrovni, aby trénovali každý den. Když nechodí celé prázdniny, tak jim o tréning moc nejde. Mohou chodit tři dny v týdnu.
p. Šviha – Ženy pro Butoves potřebují s dětmi také nacvičovat vystoupení
p. Nyčová – pásmo budeme letos při rozsvěcení stromku opět mít, ale budeme nacvičovat u Neufussových, protože na zkoušky potřebujeme větší teplo, než jaké bylo v loni v Butovance. Paní, co nás doprovázela na kytaru, to odnesla svým zdravím a jestli nás bude i letos doprovázet, tak musíme nacvičovat někde, kde je větší teplo
p. Bílek – je pravda, že se do všeho investovalo, za posledních 20 let se tady udělalo pro životní prostředí, že o tom můžou jinde snít, ale do úřadu se moc nedalo
p. Tichý – máš pravdu, dříve tady nebyla voda a já jsem jí sem nosil v kbelikách, ani záchod tady nebyl
p. Zach – zjistím tedy, kolik by stálo připravit žádost o dotaci na opravu úřadu

 

p. Musilová – jak to vypadá s opravou příjezdové cesty k bytovce a značkou, co leží u parkoviště Butasu?
p. Zach – cestu jsem ukazoval p. Loudovi, když tady byli, a moc se na opravu netvářil
p. Tichý – ten kříž dejte pryč a nechte tam jen přednost v jízdě. Ty panely by se nadaly nějak navrtat a sešroubovat?
p. Zach – je tam hluboký příkop a asi to do něho postupně ujíždí
p. Šviha – chodí nám nabídky na opravu silnic. Zkusíme někoho oslovit, jestli by nám řekl, jak a za kolik to opravit
p. Bílek – když jste u těch značek, tak navrhuji, aby se tady z návsi dala na obě strany do uliček značka slepá ulice, protože tady každý den bloudí několik aut
p. Musilová – a také u bytovky dát obytnou zónu

p. Bílek – mohl by se v obci instalovat radar, který by ukazoval – zpomal
p. Zach – a to jsme se ptali, to by nám policie povolila. Nepovolí nám jakékoliv zpomalovací pruhy nebo změnu přednosti v jízdě. Stojí to kolem 40 000,- Kč, ale působí to jen na slušné řidiče. Pak by se musely dát alespoň tři, a to od Kovače, Miličevse a Tuře
p. Kunčík – u nás všichni brzdí až u kolejí
p. Tichý – to buďte rád, že tam máte přejezd, to byste viděl, jak lítají kolem nás
p. Zach – požádal jsem policii, aby ve vesnici prováděla namátkové měření rychlosti
p. Šviha – rozšířili jsme projekt na výstavbu chodníků o místo k přecházení před obchodem, které by mělo i vodorovné a svislé dopravní značení a mohlo by přispět ke zklidnění dopravy

 

p. Musilová – kulturní výbor by chtěl zakoupit kostým čerta a Mikuláše, který by byl uložený na úřadě. Něco seženeme ze svých zdrojů, ale něco bychom potřebovali koupit
p. Šviha – počítáme s tím, do rozpočtu to bylo zařazeno

 

p. Rajmová – voda na ČOV, už to bylo vyřešeno se Stavokou a.s.? Faktura byla letos na 21 651,- Kč a vloni to bylo kolem 5 500,- Kč
p. Zach – zatím se mi nepodařilo s nimi dohodnout, nabízeli, že zaplatí polovinu té faktury. Připravte mi tedy fakturu na 16 000,- Kč a pošleme jim to i s loňskou fakturou, aby viděli ten rozdíl

 

p. Tichý – v neděli jsem vezl na ČOV trávu, bylo otevřeno a nikdo tam nebyl
p. Zach – p. Kareš chodí na houby, je na kraji lesa a vidí, kdo se tam pohybuje. Už jsem mu to říkal, že by tam měl být
p. Tichý – někdo tam pošle děti, budou tam blbnout a můžou spadnout do nádrže na kaly, je 4,5m hluboká a mohl by být malér

 

p. Tichý – mám tady jednu pochvalu, p. Mydlář opravdu pokos zeleně dělá dobře a poctivě

 

p. Tichý – jak to vypadá s těmi úroky, co se platily navíc za úvěr na kanalizaci?
p. Zach – zatím nevíme, po kom to vymáhat, čeká se na rozhodnutí soudu

 

p. Tichý – u napojení bytovky prý byly nějaké dohady s napojením, prý něco kopali navíc a pak se řešilo, kdo to bude platit
p. Zach – v poslední šachtě měly být tři otvory, ale je tam jen jeden, prostě se na to vykašlali a udělali odbočení před tou šachtou. Když se připojovala hospoda, tak jsem o tom firmě řekl a vykopali to před šachtu, kde našli odpojení. Firma, která kopala připojení pro bytovku, nejdříve kopala a pak koukala do šachty, jeli podle projektu p. Přibyla.
p. Šviha – při výstavbě přípojky firma porovnala panely před bytovkou na našem pozemku, ač to původně nebylo plánováno, tak jsme jim to zaplatili a tím se to srovnalo

 

p. Tichý – napojil se někdo nový na splaškovou kanalizaci?
p. Zach – v poslední době se nikdo nenapojil, nyní je již všechno povoleno, zatím jsme nikoho neobcházeli, abychom jím říkali, že by se měli napojit. Ale připomněl jste mi jinou věc, že ti, co už jsou napojeni, nemají s obcí uzavřené smlouvy, máme jich zatím asi 13
p. Bílek – několik měsíců viselo před výstavbou kanalizace ve vývěsce, že se musí všichni připojit
p. Šviha – musí likvidovat odpad v souladu se zákonem, novou domovní ČOV už jim dnes nepovolí a měli by se postupně přepojovat na splaškovou kanalizaci
p. Rajmová – měli by tedy předkládat obci potvrzení, že likvidují odpad v souladu se zákonem
p. Zach – obci ne, ale odboru životního prostředí
p. Rajmová – měli byste tedy požádat životní prostředí, aby to po nich chtěli
p. Šviha – já to ověřím na úřadě, jak můžeme postupovat

 

p. Tichý – chtěl bych tady poděkovat p. Loudovi za rekonstrukci silnice a p. Bulíčkovi za to, jak se podařil vyřešit u Škaloudových odvod dešťové vody
p. Zach – to se ale povedlo, protože se nám to povedlo dostat už do projektové dokumentace a v rámci výstavby na kontrolních dnech jsme prosadili i rozšíření o propojení toho levého příkopu

 

p. Nyčová – chtěla bych připomenout harmonogram veřejně prospěšných prací, protože se nedodržuje z důvodu přestěhování p. Bednářové, bydlí ve Slatinách a měli by si uzavřít dohodu tam
p. Šviha – kontaktoval jsem p. Mošnu, který ji má na starosti, jak máme postupovat, a má se prý ještě jednou stěhovat a pak se prý ozve, abychom to uzavřeli

 

Předsedající 20. schůzi zastupitelstva ukončil v 20:04 hod.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Rozpočtová opatření č. 4/2016
3) Rozpočtová opatření č. 5/2016
4) Kupní smlouva na byt 61/10


Zápis byl vyhotoven dne: 28.10.2016


Zapisovatel: Bob Šviha

Ověřovatelé: Lubomír Tichý dne:
Iveta Nyčová dne:

Starosta: Bohumil Zach dne: