Zápis č. 21

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Butoves
konaného dne 23. 11. 2016 od 18:30 hodin.


Přítomni:
Vendula Musilová
Iveta Nyčová
Jana Rajmová
Bob Šviha
Lubomír Tichý
Bohumil Zach

 

Omluveni:
Luděk Kunčík

 

Program:

1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání
2. Návrh rozpočtu na rok 2017
3. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
4. Pravidla rozpočtových opatřeních
5. Dotace POV
6. Různé a diskuze

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce Bohumilem Zachem (dále jako „předsedající“).

Předsedající zahájil 19. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 6 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

Za ověřovatele zápisu navrhl paní Musilovou a paní Rajmovou, za zapisovatele pana Švihu.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem pana Švihu a ověřovateli zápisu paní Rajmovou a paní Musilovu

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti – Zdrželi se –

Usnesení č. 1/Z21/2016 bylo schváleno.

 

Schválení programu: 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce a navrhl doplnění o 3 body nový program je:
1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání
2. Návrh rozpočtu na rok 2017
3. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
4. Pravidla rozpočtových opatřeních
5. Dotace POV
6. Nájemní smlouva na čp. 62
7. TJ Butoves – změna sídla
8. Rozpočtová opatření č. 8/2016
9. Různé a diskuze


Výsledek hlasování: Pro 6 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z21/2016 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam pro svoji potřebu


Zápis z posledního zasedání zastupitelstva 

Místostarosta Bob Šviha seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 20. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení.

 

Námitky proti zápisu:

p. Rajmová – já mám připomínku k zápisu. Při projednávání zateplení hospody jsem se starosty ptala, jaký závěr z toho jednání vyplyne, protože už jste s tím přišli podruhé na zastupitelstvo, a starosta říkal, že se od toho upouští. Myslím, že je to celkem podstatná věc a v zápise to není.

p. Rajmová – a pak mě tam chybí ten nápad starosty, že kdyby se budoval rybníček pod Lazákovými, tak vzhledem k tomu, že tam není žádná vodoteč, napouštěl by se ze studny. V dnešní době, kdy je nedostatek vody, je to holý nesmysl. Ale byla bych ráda, kdyby to bylo v zápise, aby to lidé také věděli.

p. Tichý – já bych se chtěl zeptat, jak jsem se tady ptal posledně, že se tam u bytovky dělaly nějaké úpravy. O které místo se jednalo? Protože já jsem ptal na to na druhé straně parkoviště, na sever od bytovky, tam se nedělalo nic? Jak se platila firmě Haluza faktura, o které místo se jednalo?
p. Zach – u toho modřínu
p. Šviha – rovnaly se tam panely, jak se kopala přípojka
p. Musilová – ty tři panely zvednuté
p. Tichý – Takže se to jenom rovnalo a to byla faktura za kolik?
p. Zach – asi 6700,- Kč
p. Rajmová – já tady mám knihu faktur, tak to můžu říct
p. Tichý – já myslel, že se dělalo něco na druhé straně
p. Šviha – ne tam se nic nedělalo
p. Tichý – takže tam jak je modřín, byla nerovnost, tak se to vyrovnalo
p. Zach – ještě nějaké námitky? Budeme hlasovat o námitkách
p. Rajmová – já myslím, že by se to mohlo dát jenom jako připomínky k tomu zápisu dneska, já netrvám na tom, že to musí být v minulém zápise, ale dneska jako připomínka k zápisu, že se o tom nemusí hlasovat
p. Zach – jestliže jsou námitky k zápisu, tak by se správně mělo o těch námitkách hlasovat a pak by se měl ten zápis upravit
p. Rajmová – tak ano

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje podané námitky k zápisu z 20. zastupitelstva obce Butoves

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se 1 (p. Nyčová)
Usnesení č. 3/Z21/2016 bylo schváleno.

 

Bod 2. Návrh rozpočtu na rok 2017 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem schodkového rozpočtu na rok 2017, ve kterém jsou plánované příjmy obce ve výši 2 714 401 Kč a výdaje 2 995 700 Kč, rozdíl 254 599 Kč bude kryt z přebytků hospodaření z minulých let. Jedná se o návrh rozpočtu, který bude vyvěšen minimálně po dobu 15 dní. Pokud někdo bude mít připomínky, mohou se ještě zapracovat.

 

p. Zach - Má někdo nějaké připomínky k návrhu rozpočtu?
p. Kubišta – Mě by zajímalo k tomu územnímu plánu, jak to teda bude pokračovat dál?
p. Zach – jestli můžu, tak územní plán necháme do různého, teď projednáváme návrh rozpočtu, pak ti odpovíme.
p. Bílek – v tomto návrhu se objevuje, i kolik máme na účtu?
p. Rajmová – ne
p. Bílek – to se vede kde?
p. Rajmová – v účetnictví a v inventuře
p. Bílek – a kolik máme?
p. Rajmová – zhruba 2 300 000,- Kč


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje návrh schodkového rozpočtu na rok 2017 s příjmy 2 714 401 Kč a výdaji 2 995 700 Kč, rozdíl 281 299,- Kč bude kryt z přebytků hospodaření z minulých let.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 4/Z21/2016 bylo schváleno.

 

Bod 3. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Předsedající seznámil přítomné s obsahem směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Protože od října platí nový zákon o veřejných zakázkách, je potřeba změnit i směrnici, aby byla v souladu se zákonem. Tato směrnice nahrazuje směrnici, která byla schválena na 12. zasedání dne 2. 11. 2015 pod číslem usnesení 6/Z12/2015.

 

p. Rajmová – já jsem neměla moc času to nastudovat, protože to přišlo někdy v pondělí. Tím bych chtěla říct, že pokud se takový materiál dává do zastupitelstva, tak není možné, aby to přišlo v pondělí večer (2 dny před jednáním zastupitelstva). Přišla jsem na to až v úterý odpoledne. Nevím, kdo to stihl a nestihl přečíst.
p. Zach – tak s ohledem na tu smlouvu na Butovanku, pracovali jsme na ní od neděle, protože do té doby jsme nevěděli, jak to bude. I kdybychom v neděli večer zpracovali, tak dříve jsme to nemohli poslat
p. Rajmová – o směrnici se mluvilo, ale pouze jsme řešili kategorie a neřešily se podrobnosti. Při čtení směrnice se, ale musíš ještě podívat do zákona o veřejných zakázkách a porovnat to. Ale to asi dělám jenom já, a proto mi to vadí. Někteří zastupitelé se ještě za celou dobu k ničemu nevyjádřili a pouze zvednou ruku.
p. Zach – sama víte, že ten zákon není jednoduchý…
p. Rajmová – tak se to může nechat a schválit to až v prosinci
p. Zach – může, teď se stejně nic nechystá
p. Bílek – já si myslím, že podle zákona je tam stanoveno 7 dní…
p. Zach – 10 dní je ale na podklady, když chce někdo něco projednat v zastupitelstvu, ne na podklady, které mají dostat zastupitelé, protože vy nevíte 10 dní dopředu, co bude na schůzi
p. Šviha – v jednacím řádu je 7 dní, minulý týden byla porada, kde jsme hodně věcí na té poradě probrali, seznámili s tím
p. Rajmová – tam se ale rozhodlo, jestli to bude do dvaceti tisíc, ale tyhle věci podrobnější k tomu jsme neprobírali
p. Zach – říkal jsem, že je nový zákon a že se upraví ty věci podle zákona
p. Šviha – navrhuji odložit schválení směrnice na příští zastupitelstvo, abychom to stihli lépe připravit

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odkládá směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na další jednání zastupitelstva obce.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z21/2016 bylo schváleno.

 

Bod 4. Pravidla rozpočtových opatřeních 

Starosta obce seznámil přítomné s novým návrhem pravidel pro rozpočtová opatření, protože ve starém znění nebylo specifikováno u výše rozpočtových opatření, jestli je výše za jednotlivé paragrafy nebo za celé rozpočtové opatření.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení číslo 4/Z12/2015 nové usnesení zní:
stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:

za jednotlivé paragrafy do výše 50.000,- Kč na straně příjmů a do výše 50.000,- na straně výdajů, jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů). Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech:

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z21/2016 bylo schváleno.


Starosta obce seznámil přítomné s dalším návrhem pravidel pro rozpočtová opatření, abychom předešli problémům s rozpočtovým opatřením poslední den v kalendářním roce, kdy by nebylo technicky možné svolat zastupitelstvo ke schválení posledních rozpočtových změn v roce a tím se tato pravomoc svěří do rukou starosty a to pouze na tento den v neomezené míře a do konce volebního období.

 

p. Rajmová – starosta nemůže udělat nějaké velké změny, protože na všechno musí být finanční krytí. Je to zpravidla kvůli příjmům, které přijdou úplně na konci měsíce a nikdo neví, kolik přijde

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění rozpočtového opatření v posledním dni kalendářního roku v neomezeném rozsahu každý rok a to pouze do konce volebního období.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 7/Z21/2016 bylo schváleno.

 

Bod 5. Dotace POV

Předsedající seznámil přítomné s vypsáním dotací z rozpočtu Královehradeckého kraje konkrétně programu obnova venkova, jsou tam dva programy na infrastrukturu a na úpravu zeleně. Rádi bychom podali žádosti, abychom obec zkrášlili.

 

p. Rajmová – už se ví, o co by se žádalo?
p. Zach – chtěli bychom opravit požární nádrž
p. Tichý – budovala se jako vodní nádrž, já na to upozorňuji, aby s tím nebyl problém. U požární nádrže by měl být koš, který zachytává nečistoty.
p. Zach – případně nějakou zeleň
p. Bílek – mohla by se ta dotace použít na změnu vodní nádrže na požární
p. Zach – budeme to muset zjistit, dále bychom chtěli požádat v jiných dotačních programech o dotaci na chodníky a to ze SFDI a IROP přes mikroregion Podchlumí, abychom zvýšili šance na získání dotace

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje podání žádosti do dotačního programu Královéhradeckého kraje 17POV01 a 17POV02

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 8/Z21/2016 bylo schváleno.

 

Bod 6. Nájemní smlouva na čp. 62

Předsedající seznámil přítomné s obsahem jednání s p. Krausovou ohledně dalšího fungování restaurace Butovanka, z jednání vyplynulo, že by si Butovanku p. Krausová pronajala od obce na kulturní a sportovní činnost, za pronájem by platila 1000,- Kč/měsíc.

 

p. Rajmová – v Čl. I je špatné datum rok 2015 – má být 2016
p. Zach – toho jsme si také už všimli
p. Rajmová – v čl. I druhý odstavec, by měl být doplněn -včetně vybavení- , o vybavení nemovitosti se hovoří dále v odstavci čtvrtém.
p. Šviha – v neděli jsme byli za p. Krausovou, poděkovali jsme jí za provozování Butovanky, protože většinou na ni byly kladné ohlasy. A řešili jsme s ní další možnosti provozování Butovanky. Navrhla nám, že by si ji pronajala na sportovní a kulturní činnost, domluvili jsme se na platbě nájemného 1000,- Kč/měsíc. Naopak požaduje, aby obec platila všechny energie. Několikrát jsme tady mluvili o tom, že prioritou zastupitelstva je zachovat provoz Butovanky, tak jsme jí řekli, že si myslíme, že tento návrh by mohl být schválen a rychle jsme vypracovali smlouvu na pronájem, protože příští čtvrtek je 1. 12. a končí nájemní smlouva.
p. Tichý – jak to bude se dřevem na topení?
p. Zach – to jsme řešili také, je to energie, takže ho bude platit obec
p. Šviha – dále měla p. Krausová ještě jednu prosbu a to nové závěsy a záclony. Sama by je ušila za cenu látky cca 8000,- za oboje na všechna okna. Už jsme je chtěli dlouho vyměnit, takže jsme předběžně souhlasili
p. Rajmová – ano, to je rozumné
p. Tichý – já jsem s p. Krausovou mluvil, když jste odešli a říkala mi o tom návrhu. Když by přišli na sál čtyři kamarádi, obec platí energie, přinesou si vlastní alkohol, jak se tohle bude řešit?
p. Zach – pokud se domluví s nájemcem a budou chtít zatopit, tak je na sále elektroměr a plynoměr a náklady zaplatí obci
p. Rajmová – aby to bylo jasné, mělo by se to zapracovat do smlouvy
p. Bílek – budou mít pronajatou celou budovu i se sálem?
p. Rajmová – ano
p. Bílek – jak tam zajistíte akce spolků, když se sálem disponují Krausovi
p. Zach – jako doteď, musí se s nimi domluvit
p. Rajmová – měli by hlavně psát stavy měřidel energií, aby se vědělo, kdo tam kolik spotřeboval a za soukromé akce se to vybere.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje nájemní smlouvu na pronájem čp. 62 s p. Márií Krausovou bytem Zahradní 44, 507 03 Vysoké Veselí za nájemné 1000,- Kč/ měsíc a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 9/Z21/2016 bylo schváleno.

 

Bod 7. TJ Butoves – změna sídla

Předsedající seznámil přítomné s žádostí TJ Butoves o souhlas se sídlem TJ Butoves na adresu obecního úřadu Butoves 47. Je běžné, že obecní spolky mají sídlo v budovách obce, nemělo by z toho hrozit žádné riziko a nemusí se sídlo měnit vždy, když se mění členství ve výboru.

 

p. Šviha – jediná povinnost z toho vyplývá a to, že v místě sídla musí být uloženy stanovy spolku
p. Tichý – kdyby TJ mělo nějaké problémy a objevil se exekutor?
p. Šviha – tak se mu ukáže, že TJ Butoves na obecním úřadě nemá žádný majetek kromě stanov

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje žádost TJ Butoves s umístěním sídla TJ Butoves, IČ: 64816338 v nemovitosti na adrese Butoves 47, 506 01 Jičín a pověřuje starostu Bohumila Zacha podepsáním souhlasu

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 10/Z21/2016 bylo schváleno.


Bod 8. Rozpočtová opatření 8/2016

Předsedající seznámil přítomné s obsahem rozpočtových opatření č. 6/2016 a 7/2016, které sám schválil, jak mu umožňuje pověření zastupitelstva a dále předložil a doporučil zastupitelstvu schválit rozpočtová opatření č. 8/2016.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtová opatření č. 8/2016

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 11/Z21/2016 bylo schváleno.

 

Bod 9. Různé a diskuze

p. Zach – jako každý rok před Vánoci i letos navrhuji schválit poukázky ve výši 500,- Kč pro osamělé osoby nad 70 let na nákup v našem obchodě. Jedná se o 6 osob.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vydání poukázek v hodnotě 500,- Kč pro osamělé osoby nad 70 let

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 12/Z21/2016 bylo schváleno.

 

p. Zach – ve zpravodaji jsme nabízeli k prodeji křovinořez. Dostali jsme jedinou nabídku od p. Formánka na 500,- Kč, já bych tu nabídku zatím nechal, jestli se ještě někdo neozve

 

p. Zach – mám tady žádost o příspěvek na činnost mladých hasičů z SDH Slatiny, zatím tam dochází jenom jeden náš občan. Až jich tam bude chodit více, můžeme o tom uvažovat

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje žádost o příspěvek na činnost kroužku mladých hasičů SDH Slatiny

 

Výsledek hlasování: Pro - Proti 5 Zdrželi se 1 (Tichý)
Usnesení č. 13/Z21/2016 nebylo schváleno.

 

p. Zach – v jednom ze starších zápisů chyběla informace o tom, že zastupitelstvo řádně projednalo rozpočtové opatření č. 2/2016, vše bylo projednáno, pouze se to neobjevilo v zápise

 

p. Nyčová – včera jsem telefonicky mluvila s p. Bednářovou, abych se domluvila, jak bude dál plnit harmonogram veřejných prací. Řekla mi, že bude s prací pokračovat v Jičíně na práci, kterou jí zařídil p. Mošna z probační služby
p. Šviha – jak se p. Bednářová odstěhovala, tak jsem kontaktoval p. Mošnu emailem. Odpověděl mi, že se má paní ještě stěhovat a až bude bydlet definitivně, že se mi ozve. Od té doby jsem mu napsal několik emailů a telefonoval jsem mu i tento týden, ale telefon je nedostupný, takže tam budu muset dojít osobně a zjistit, jak máme postupovat dál
p. Nyčová – chci se zeptat, jestli dokumentaci můžu předat p. Bednářové. Nechali bychom si kopii. Aby mohla v práci pokračovat jinde
p. Rajmová – to bych jí do ruky nedávala
p. Šviha – Předej to tedy mě a já to odnesu na probační službu, když tam stejně půjdu
p. Nyčová – já to tedy předám p. místostarostovi. Příští týden v úterý by se sešel na obci kontrolní výbor a provedl by kontrolu usnesení.

 

p. Tichý – já mám připomínku ke zpravodaji, v úvodním slově se píše, že nám s akcí komunikace pomohl p. Dvořák. Já bych požádal p. Nyčovou, jestli by se mohlo dát do dalšího zpravodaje, že se v tom velmi angažoval i p. Otakar Ruml, aby i on byl zmíněn, protože já jsem tam osobně s ním jednal a p. Josef Dvořák to tady i řekl, že jsem s nimi jednal.
p. Nyčová – ano

 

p. Tichý – značka dej přednost v jízdě u Butasu stále leží na zemi
p. Musilová – zrovna dnes mi p. Šmejdová říkala, že jejich ta značka není
p. Šviha – já jsem už požádal technické služby Jičín o nacenění opravy
p. Tichý – je to tam nebezpečné, měla by tam značka být
p. Formánek – tu značku jsem tam před léty dával já. Když jsem na to upozorňoval, tak obec nebyla schopna ji tam dát

 

p. Tichý – je nějak vyřešeno zalévání vánočního stromu?
p. Šviha – mluvil jsem o tom s dodavatelem a říkali, že v tomhle podzimním vlhkém počasí to není potřeba
p. Tichý – já si myslím, že je naopak potřeba pořádně ho zalévat

 

p. Tichý – mám připomínku k budoucím chodníkům, kde jsou osazeny silniční obrubníky, ale chodníky tam chybí, když jede auto a chodec potřebuje uskočit, může dojít k úrazu
p. Zach – já to beru, ale když tam není obrubník a je tam příkop, tak taky není kam uskočit. Je to pozemek kraje, měli by si to zajistit

 

p. Tichý – ještě se vrátím k úvodnímu slovu. Říkalo se, že tím, že se neudělá dešťová kanalizace po obou stranách, se ušetří 100 000,- Kč. Ve zpravodaji je 300 000,- Kč, jak je to tedy správně a kdo to nacenil?
p. Zach – správně je 300 000,- Kč, nacenila to firma OBIS s.r.o., tak jak by to mělo být o průměru 300mm je to kolem 100mm
p. Tichý – ale ty překopy také něco stály
p. Zach - tam jsme platili jen dva překopy, ale hodně zemních prací už udělal Colas

 

p. Musilová – vím, že jsme se bavili, že bychom rekonstruovali veřejné osvětlení, ale u p. Zimy je velká tma, mělo by se to řešit, stačí tam dát jedno světlo
p. Zach – objednáme to

 

p. Tichý – už jste jim poslali nějaký dopis těm, co se ještě nenapojili na splaškovou kanalizaci?
p. Šviha – zjišťoval jsem na vodoprávním úřadě, jaké jsou možnosti, a do konce roku dopis pošleme

 

p. Rajmová – už jsem na to upozorňovala několikrát a to jak to vypadá s vymáháním škody za úroky na kanalizaci, aby nedošlo k promlčení
p. Šviha – kontaktovali jsme JUDr. Novotného, ale nyní je do 29. 11. na dovolené. Až se vrátí, tak se s ním sejdeme a budeme Vás informovat o výsledku

 

p. Rajmová – dále mi slibujete informaci o přípojkách Janda, Flégl, už jste s nimi jednali? Konec roku se blíží, potřebuji vědět jak to zaúčtovat. Také je potřeba napsat upomínku p. Maturovi, který to ještě nezaplatil
p. Zach – dojdu za ním a připomenu mu to

 

p. Rajmová – měla by se stavit cena stočného na další rok
p. Zach – o tom víme, dáváme dohromady podklady, ale bylo nám řečeno, že je lepší, až budou známy i náklady za listopad, aby to bylo přesnější. Budeme to schvalovat na příštím zastupitelstvu

 

p. Rajmová – mám připomínku k faktuře za revizi hromosvodů a elektrických přístrojů dle nabídky, je k tomu potřeba dodat seznam materiálu a práce.
p. Zach – to mám
p. Rajmová – ale to se musí přiložit k faktuře, aby byly audity bez problému
p. Zach – dám vám to po zastupitelstvu

 

p. Rajmová – TJ Butoves už nebude nadále využívat náš pozemek jako hřiště, budeme si ho sekat sami
p. Zach – jenom doplním, že p. Kubišta požádal o to samé

 

p. Kubišta – do územního plánu mi byly dány dva pozemky, jeden stavební mi byl předělán na zeleň a druhý na hřiště. Kdo to teď uvede na správnou míru a kdo zadával ten územní plán?
p. Šviha – nejedná se o územní plán, ale o návrh územního plánu. Navrhoval to RNDr. Zemánek z firmy Regio, navrhl to tak, jak to cítil. Nyní je vyvěšen návrh územního plánu, ke kterému se mají vyjádřit dotčené orgány, až toto proběhne, tak odbor územního plánování zpracuje připomínky a dá to předělat firmě Regio. Potom se to bude zasílat na krajský úřad. Když s tímto návrhem bude krajský úřad souhlasit, tak proběhne veřejné projednání u nás v Butovsi, aby se k tomu mohli vyjádřit všichni občané a seznámit se s tím. Pak poběží tuším tříměsíční lhůta na připomínky a až se vyřídí všechny připomínky, tak se bude teprve návrh územního plánu schvalovat zastupitelstvem.
p. Kubišta – mě by zajímalo, kdo to navrhl třeba u bytovky ten pozemek
p. Zach – v roce 2011 jsme začali jednat o územním plánu, výběrové řízení na zpracovatele vyhrála firma Regio. P. Zemánek pak někdy v roce 2012 nebo 2013 přijel sem s mapou a ptal se, jak to asi vidíme a na základě toho to navrhl
p. Kubišta – to jsi mohl ukázat na můj dům a udělat z toho také něco jiného
p. Šviha – územní plán řeší budoucí stav těch ploch. Buď tam může být to, co tam je nyní nebo to, co je v územním plánu
p. Kubišta – u bytovky je tam plánovaná veřejná zeleň, ale zastupitelstvo to koupit nechce. Já bych to chtěl vrátit na stavební parcelu, tak jak to je v katastru
p. Šviha – právě proto se územní plán tak dlouho projednává, aby se všichni mohli vyjádřit a připomínkovat ho, jedná se o návrh územního plánu
p. Rajmová – až to bude územní plán, tak už bude pozdě
p. Šviha – proto se to bude ještě projednávat a se všemi připomínkami se pak budeme muset nějak vypořádat
p. Rajmová – já si myslím, že když někomu měníte pozemky, tak by byla slušnost, abyste za těmi lidmi zašli. Butoves není zas tak velká. Určitě jste zpracovatelům nějaký záměr předložili a kdo ho předložil?
p. Šviha – oni tady někdy před rokem byli, prošli si celou vesnici, nafotili si všechny nemovitosti a pozemky a na základě toho něco navrhli
p. Rajmová – kdybyste o tom lidem řekli, tak by nebylo tak zle. My už jsme připomínky poslali. Teď se to bude všechno protahovat
p. Zach – ale těch lidí není 10 a nejsou to jen lidi z obce
p. Kubišta – spíše byste měli lidem pozemky zhodnotit a ne jim ubírat na hodnotě
p. Zach – obec by se měla nějak rozvíjet a musí se naplánovat jak další zástavba, tak i třeba hřiště nebo jiná občanská vybavenost
p. Rajmová – necháte to naprojektovat a víte, že majitelé s tím nikdy nebudou souhlasit
p. Kubišta – já s tím teď budu mít starosti, protože to musím sledovat a musím si to hlídat
p. Zach – my přece nemůžeme za občany sledovat jejich zájmy, to jsem řekl špatně
p. Rajmová – to jsi řekl hezky, že na zájmy lidí nehledíš
p. Tichý – to jste udělali chybu, měli jste si ty lidi pozvat, měli jste to několikrát vyhlásit. Občané to hledali na úřední desce
p. Šviha – teď to není vůbec o tom, aby se občané hlásili s připomínkami. Nyní se měly vyjádřit dotčené orgány
p. Kubišta – tak mi řekni, jak tomu má normální občan rozumět
p. Zach – proto bude veřejné projednání, kde se budou moci všichni vyjádřit
p. Musilová – a když se nevyjádřím, třeba budu tři měsíce v zahraničí?
p. Rajmová – tak budeš mít smůlu
p. Šviha – proto je schválení územního plánu tak dlouhý a složitý proces, aby měli všichni vlastníci pozemků a občané možnost se s tím seznámit a vyjádřit se
p. Rajmová – spousta lidí kritizuje také to, že na internetu to nemohli najít, protože je to tam tak špatně dané. Když jste to dávali na vývěsku, tak jste tam mohli dát také tu mapu, protože všichni nemají internet, tohle je ta lepší informovanost občanů?
p. Šviha – já znovu opakuji, že se měly vyjadřovat dotčené orgány
p. Zach – až bude veřejné projednání, tak to také nevyvěsíme na týden. I naším zájmem je, aby se to všichni dozvěděli
p. Šviha – to ani nejde, na všechno jsou lhůty i teď to tam viselo asi měsíc a půl
p. Rajmová – ale já to beru jako neférové jednání od samého začátku
p. Bílek – když se dělala digitalizace, tak katastrální úřad stanovil dva dny a seděl tady na úřadě. Je něco podobného i v případě územního plánu?
p. Šviha – návrh územního plánu je tady na úřadě k nahlédnutí
p. Bílek – jak se vypořádá zastupitelstvo s připomínkou p. Kubišty, bude s tím něco dělat?
p. Kubišta – teď se musím starat sám, musím si počkat, až bude veřejné projednání a musím si to hlídat. Když to prokaučuju, tak to bude můj problém, do toho mě navezl někdo z vás
p. Tichý – měli byste ten územní plán dát na úřední desku, protože to lidi hledali všelijak
p. Zach – pozvánku na veřejné projednání dáme všem do schránek
p. Rajmová – obec není tak veliká a těch lidí, kterých se to týká, je strašně málo, ale to by musela být chuť
p. Zach – sama víte, že podobné to bylo se splaškovou kanalizací. Tady chodili lidi, kteří říkali, že jsme je neinformovali
p. Rajmová – ale nešahal jsi jim na majetek
p. Šviha – jak to že ne, někdo schválil, že někdo musel zaplatit přípojku 150 m a jiný jen 3 m, také u mě tím došlo k znehodnocení majetku
p. Rajmová – tak si spočítejte, jak jste zhodnotili naše pozemky. Ze stavebních parcel jste udělali hřiště
p. Tichý – a víte, jak se vám zvedla hodnota domu, když je tady splašková kanalizace?
p. Rajmová – vy máte naopak majetek zhodnocený, protože při odhadu má na cenu nemovitosti vliv i připojení nemovitosti na sítě. Až to budete chtít prodat, tak to prodáte lépe, než kdybyste neměl připojení na kanalizaci. Zatímco my jsme v situaci obrácené, protože nám pozemky znehodnocujete. Jedině, že byste si pozemky chtěli koupit za cenu stavební parcely.
p. Šviha – my jsme s vámi už na jaře mluvili o tom, jestli byste byli ochotni obci ten pozemek prodat na hřiště a vy jste řekla, že to není na pořadu dne
p. Rajmová - no jistě, protože počítáme s tím, že by si tam holky třeba postavily. Vy jste to věděli, že to neprodáme a naplánujete tam hřiště. „Když mi za to dáte 400 Kč/m2, tak vám to prodám.“
p. Bílek – a do toho obec nemůže vstoupit a změnit to, než to půjde někam na kraj
p. Šviha – může
p. Tichý – zítra ráno zavolejte p. Zemánkovi
p. Kubišta – všechny pozemky jsou zhodnocené, jenom moje dva pozemky jsou znehodnocené
p. Šviha – máš ještě jeden pozemek u hlavní silnice, jak je pole, a je tam návrh na stavební parcelu
p. Kubišta – k tomu taky námitku nemám, proč není tamten jako stavební parcela, proč sis neudělal ze své zahrady hřiště, to je úplně to stejné
p. Zach – to nejde, plochy by měly kopírovat hranici parcel
p. Bílek – já bych to takhle nevyhrocoval, určitý úmysl byl, že by tam hřiště mělo být. To, že se to dostalo do tohoto stádia, je jiná věc. Ale jestli do toho jde vstoupit a udělat změnu
p. Šviha – samozřejmě, že to jde, ve skutečnosti tam je zelená louka, nejsou tam žádné stavební parcely, jak se tady říká. U bytovky to byla nějaká výroba, tam to nikdy nebyl dům k bydlení
p. Kubišta – je to zapsané na katastru jako zastavěná plocha
p. Tichý – celý problém je v tom, že nebyla komunikace
p. Zach – územní plán se začal řešit v roce 2011 a nikdy jsi neřekl, pozveme občany a zeptáme se jich, co by kde chtěli
p. Tichý – tady se řešili jiné věci, tady se nezahálelo, já nevěděl, kam mám dříve skočit. Já myslím, že se tady udělalo dost věcí
p. Zach – já neříkám, že by se nic neudělalo
p. Tichý – chyba byla, že se to nevyhlásilo, nedalo se to lidem do schránek a nikdo to nevěděl
p. Šviha – ale teď nebyl ten pravý okamžik, ten bude až před veřejným projednáním. Nyní se mají vyjádřit dotčené orgány např. životní prostředí, armáda, energetici, plynaři, řízení letového provozu, železnice a spousty dalších
p. Tichý – Když tam někdo navrhl hřiště, tak jste měli jít za Rajmovými a Kubištovými a projednat to s nimi. Nad Škaloudovými jsou navrženy stavební parcely, ale je to nesmysl, je tam splašková kanalizace 10-15m od hranice parcely. Jak daleko by ty domy stály? Tam je nikdo nepovolí
p. Zach – je to plocha navržená pro výstavbu, rozparcelování. Kde budou stát domy, musí vyřešit projektant
p. Šviha – dům Hrdých taky stojí daleko od silnice
p. Tichý – tam bych to úplně zrušil, dráha to tam nepovolí
p. Formánek – p. Rajmová tady mluvila o trucu, ale z vaší strany je to stejný truc proti TJ, je to váš spor s obcí, já jsem byl strašně rád, když jsem před šesti lety s vámi domluvil zapůjčení pozemku pro pohybové aktivity v obci. Teď došlo k téhle situaci a my jsme přišli o ten prostor na sportování. Já respektuji, že to je váš pozemek, ale vy jste zakázali lidem tam sportovat
p. Rajmová – nezakázali, ty si poděkuj starostovi, tvá logika mě udivuje
p. Tichý – je pozemek nad čističkou. To, co hrají tady, se může hrát i tam
p. Rajmová – vy jste to neměli pronajaté, žádný nájem ani daň jsme po vás nepožadovali
p. Formánek – s námi jste nikdy neměla žádný problém, když jste řekla, měla jste to posekané
p. Rajmová – ale když jsem za vámi byla, tak už to bylo do očí bijící a řekla jsem vám, buď to posekáte, nebo skončíte, ale posekali jste a domluvili jsme se, to ano. Ale věděli jste, že tam chceme stavět. Kdyby tam zakreslili stavební parcelu, tak by vás to vůbec nepostihlo a mohli jste tam sportovat dál
p. Formánek – vždyť my nemáme ani žádné družstvo, to nebylo pro nás, ale pro celou obec
p. Tichý – tady je pozemek u čističky, který jsme koupili od p. Lazákové, vezme se to bránami, znovu se to oseje, přeneseš si branky a můžete hrát tam
p. Formánek – ale tam nikdo nebude chodit. Tohle bylo ideální místo uprostřed obce, děti máš pod dohledem, nemusíš mít strach, že je něco porazí
p. Tichý – když budou chtít hrát, můžou hrát i tam
p. Bílek – já jsem se chtěl zeptat, čí to byla akce – územní plán – soukromá nebo zastupitelstva?
p. Rajmová – zastupitelstvo nebylo seznámeno s tím, co bylo navrženo
p. Zach – nikdo se nás neptal na územní plán nikdy
p. Rajmová – ale také se nevědělo, že se to projednávalo
p. Zach – vloni se schvalovalo zadání územního plánu, ale nikdo neřekl, ať se občani vyjádří, nebo že za nimi máme dojít, říkám to naposled, co už tady několikrát zopakoval p. Šviha, bude veřejné projednání, kde se můžou všichni vyjádřit, nyní se měly vyjadřovat dotčené orgány. Uznávám, že když jsme mluvili s p. Zemánkem, tak jsem mohl říct, že máme návrh územního plánu, ale zas to nemůžeš házet kompletně na mě
p. Tichý – měl jsi říct, že tady byl p. Zemánek, dal nám návrh
p. Šviha – ale on tady nebyl
p. Zach – byl tady ale už před lety, to tam o hřišti nebyla ani zmínka
p. Tichý – a jak se tam dostalo to hřiště?
p. Zach – když jsme za ním byli, tak on nám ukazoval své návrhy, bylo jich hodně, přibyla tam ta zadní cesta nebo ta cesta u Formánků a další. A ptal se, že nemáme v obci žádné hřiště, my jsme mu říkali, že byl návrh udělat hřiště u ČOV, ale to nám řekl, že by nám to dotčené orgány nepovolily, protože je to mimo zastavěné území obce
p. Šviha – ČOV je technická stavba, ta se dává mimo obec, ale hřiště je pro lidi a mělo by být v kontaktu s obcí
p. Zach – takový on udělal návrh, který se dal na městský úřad, a měly se k němu vyjadřovat dotčené orgány a teď přišla tahle vlna, zrušilo se hřiště. Mohl jsem s tím přijít dříve, ale ten návrh mi tady máme tři týdny, ale řeší se to od roku 2011. Ač ty jsi byl starosta, tak si nikdy neřekl, v jaké je to fázi
p. Tichý – a v roce 2011 tam bylo zakreslené hřiště?
p. Zach – to nevím, ale mohl jsem se zeptat, říct p. Zemánkovi, aby přijel a mohli jsme si nad tím sednout
p. Tichý – budovala se obec, bylo jiné běhání kolem toho

 

p. Bílek – ta smlouva s p. Krausovou je na jak dlouho?
p. Rajmová – do konce roku 2017

 

p. Bílek – minule jsem tady mluvil o značkách slepé ulice na náves a na druhou stranu. Jak je to daleko?
p. Šviha – já jsem to zjišťoval, co je k tomu všechno potřeba. Musí být projekt a vyjádření policie, aby se to dalo povolit. Kontaktoval jsem firmu Projektservis, která projektuje dopravní stavby a značení a udělali by nám kompletní posouzení značek v obci, protože je stejně náročné povolit jednu značku nebo všechny, takže bychom prošli všechny značky, aby značení odpovídalo dnešním předpisům

 

p. Bílek – stará úřední deska, co s ní bude?
p. Šviha – tam se odstraní
p. Bílek – proč? Někdy bývá více materiálů a mohlo by to viset na obou nebo jste to mohli nabídnout TJ, vždyť oni žádali o umístění vývěsky
p. Zach – to mají povoleno na obchod
p. Tichý – já si myslím, že p. Bílek má rozumný návrh. Kdyby se tam nechala tak by tam mohly spolky něco dávat
p. Formánek – my čekáme na výrobu vývěsky, ale jestli je tahle v dobrém stavu, tak by se mohla použít nebo ji někam přemístit
p. Rajmová – já bych ji přemístila
p. Zach – tam člověk stojí u silnice, není to úplně dobré místo
p. Bílek – vždyť to tam bylo 20 let a nikomu to nevadilo a je tam i velká plakátovací plocha
p. Šviha – přemístit někam těžko půjde, protože to bude zabetonované, buď nechat, uříznout nebo odmontovat jen vývěsku a tu někam umístit
p. Nyčová – v neděli budeme rozsvěcet stromeček a mně se tedy osobně nelíbí, aby na něj skoro nebylo vidět, takže bych se chtěla zeptat, jestli byste nesouhlasili s tím, aby se to uřízlo
p. Bílek – kvůli jednomu měsíci v roce, tam překáží i nádoby na plyn
p. Zach – nádoby posuneme
p. Šviha – ten stromek se dal právě dál od zastávky a úřední desky, aby byl vidět, a nádoby se posunou, proto bych tu desku uřízl, aby i z této strany byl vidět
p. Zach – jestli tu vývěsku TJ použije, tak jim ji necháme, ale myslel jsem, že jejich hlavní vývěska bude u Butovanky
p. Rajmová – taky si myslím, že by se měla odříznout a dát jinam
p. Šviha – měli bychom se tam podívat a vyřešit to do rozsvěcení stromečku

 

p. Bílek – kolik stálo kácení a vysazení stromku?
p. Zach – 13 000 Kč stála likvidace pařezů a stromek, 10 000 Kč stálo kácení těch původních stromů

p. Musilová – to dřevo si někdo vzal?
p. Zach – dřevo jsme odvezli na ČOV a použije se na čarodějnice na opékání nebo jinak

 

p. Formánek – chtěl bych požádat, když musíme vyklidit hřiště, jestli by se branky mohly dát na ČOV nebo někam na obecní pozemek
p. Rajmová – ještě tam je nějaká plechová budka, to bych taky chtěla, aby to zmizelo
p. Zach – to bylo na bramborák
p. Rajmová – tak tě |Bohouši žádám, abyste si to odvezli
p. Zach – to tam dal Havelka
p. Rajmová – já žádám tebe, protože jsi také v BUBRu

 

p. Bílek – v jakém stádiu jsou záchody za sálem?
p. Šviha – obec tam udělala elektriku a teď si p. Vivial vyzvedl materiál a měl by tam nastoupit

 

Předsedající 21. schůzi zastupitelstva ukončil v 20:48 hod.

 

Přílohy zápisu:

 

1) Prezenční listina
2) Návrh rozpočtu na rok 2017
3) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
4) Nájemní smlouva na čp. 62
5) Souhlas s umístěním sídla TJ Butoves

 

Zápis byl vyhotoven dne: 2. 12. 2016

 

Zapisovatel: Bob Šviha

Ověřovatelé: Jana Rajmová dne:
Luděk Kunčík dne:

Starosta: Bohumil Zach dne: