Zápis č. 23

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 25. 1. 2017 od 18:30 hodin.

 


Přítomni:
Luděk Kunčík
Vendula Musilová
Iveta Nyčová
Jana Rajmová
Bob Šviha
Lubomír Tichý
Bohumil Zach

 

Omluveni:

 

Program:

1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání
2. Stočné za rok 2016
3. Různé a diskuze

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:30 hodin starostou obce Bohumilem Zachem (dále jako „předsedající“).

Předsedající zahájil 23. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 7 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

Za ověřovatele zápisu navrhl paní Musilovou a pana Kunčíka, za zapisovatele pana Švihu.

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem pana Švihu a ověřovateli zápisu paní Musilovou a pana Kunčíka.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z23/2017 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 23. zastupitelstva v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti – Zdrželi se –

Usnesení č. 2/Z23/2017 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam pro svoji potřebu

 

Bod 1. Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

Místostarosta Bob Šviha seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 22. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení. Námitky proti zápisu nebyly podány.


Bod 2. Stočné za rok 2016

Předsedající seznámil přítomné s krokem schválení konečného data pro změny za poslední rok pro výběr stočného, především kompletaci seznamu trvale žijících občanů v nemovitostech pro správnou fakturaci a dále rozhodné datum pro vystavení faktur pro všechny odběratele. Navrhuje 31. 1. následujícího roku, tak aby byl čas na všechny změny.

 

p. Rajmová – měli bychom se zamyslet, jak se bude fakturovat lidem, kteří tady myjí trvalý pobyt, ale nezdržují se tady
p. Šviha – to už jsme psali ve zpravodaji, že to bude účtováno podle trvalého bydliště, nebo může majitel podat čestné prohlášení, že jich tam bydlí méně
p. Rajmová – ano, ale myslím si, že by na to mělo být usnesení

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozhodné datum pro výpočet výše stočného na nemovitost pro fakturaci stočného za kalendářní rok a to do 31. 1. roku následujícího.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 3/Z23/2017 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje možnost čestným prohlášením snížit počet osob platících stočné pro osoby trvale se nezdržující v obci Butoves po celý kalendářní rok.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 4/Z23/2017 bylo schváleno.


Bod 3. Různé a diskuze

p. Zach - v evidenci majetku jsou ještě dva pulty z bývalé prodejny potravin, které jsou nepotřebné a nadbytečné, a proto navrhuji jejich prodej za 25Kč/ks a následné vyřazení z evidence majetku. Prodávaly se asi před 4 lety, o tyto se nikdo nepřihlásil a zbyly nám.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje prodej dřevěných pultů v ceně 25Kč/ks z majetku obce Butoves p. Havelkovi.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z23/2017 bylo schváleno.

 

p. Zach - dále navrhuji zvýšit odměnu pro Romana Mydláře (úklid sněhu a pokos trávy) na 100Kč/hod, jelikož se osvědčil a je pracovitý. S ohledem na počet hodin, které odpracoval, je finanční zátěž pro obec malá a vzhled obce se velmi vylepšil na takovou úroveň, která tu léta nebyla.
p. Rajmová – pracuje pečlivě a umí opravit i traktůrek, že se nemusí se vším vozit do servisu
p. Musilová – on ve čtyři hodiny ráno vstane a odklízí sníh, aby to měl hotové, než odjede do práce
p. Rajmová – už jsem ho viděla třikrát takhle ráno

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje odměnu pro pracovníka za pokos zeleně a úklid veřejných prostranství ve výši 100,- Kč/hod.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z23/2017 bylo schváleno.

 

p. Zach – Seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 9 ke konci roku 2016 dle pověření zastupitelstva

 

p. Zach – řešili jsme tady v minulosti prodej křovinořezu, doposud se přihlásil jenom p. Formánek, proto navrhuji křovinořez prodat jemu.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje prodej křovinořezu Husquarna v ceně 500Kč z majetku obce Butoves p. Formánkovi.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 7/Z23/2017 bylo schváleno.

 

p. Zach – před Jirkovskými je živý plot, který by zasahoval do budoucího chodníku, domluvil jsem se s nimi, že až se bude chodník budovat, můžeme plot zrušit a udělala by se tam podezdívka, na kterou by si udělali plot.
p. Rajmová – my jsme tam na ten kousek zase naopak dali nový živý plot, ale tam je to širší.
p. Šviha – je tam plánovaný chodník o šířce 1,5 m a to by nemělo vadit.
p. Zach – podobné řešení bude u p. Fialy, kde mají být palisády, ale dohodli jsme se, že by se tam spíše udělalo ztracené bednění, na které by si on zvýšil plot, protože teď ho tam má v důsledku rekonstrukce komunikace nízký a je tam utopený.

p. Rajmová – ptala se mě p. Videmanová na zpravodaj, kde bylo napsáno, že nový chodník bude končit u p. Rejmonta
p. Šviha – bylo to tam chybně napsáno, chodník bude tak, jak byl povolen – až k p. Videmanové
p. Rajmová – já jsem jí to říkala, že to bude asi omyl, protože by se jinak nedělalo stavební povolení

 

p. Zach – opět nám nabízí nějaká heraldická kancelář vytvoření znaku obce. Už jsme to tady v minulosti řešili, ale nenašlo se nic, co by Butoves vystihovalo
p. Rajmová – p. Lazáková říkala, že by tam mohl být hřib

 

p. Rajmová – bylo by potřeba, abyste požádali finanční úřad o vratku DPH ve výši 22 077,- Kč a ještě 105,- Kč z roku 2015 zálohové daně
p. Zach – píšu si to, požádáme. Já jsem posílal tabulku z daňové evidence, kde jsou všechny daně, jak jsme je platili a mělo by to být v pořádku, nikde bychom neměli dlužit.

p. Rajmová – my nedlužíme. Dnes jsem tam byla, protože nám to nevrátili a bylo mi řečeno, že to pochází z opravného daňového přiznání a to si musíme požádat.

 

p. Rajmová – dnes jsem dělala faktury a byla tam oprava na opravu dmychadla na ČOV, ale to by mělo být ještě v záruce
p. Zach – tam už skončila záruka 30 měsíců, jedno jsme opravovali v záruce a druhé se porouchalo už po záruce. Řešil jsem to s výrobcem. Bylo tam zadřené ložisko, kvůli kterému se spálilo vinutí na motoru. Nové stálo kolem 50 000,- Kč, byla to oprava, která se ještě vyplatí.

 

p. Tichý – já mám k tomu poděkování, co bylo ve zpravodaji, mohla se tam uvést funkce, protože u p. Dvořáka se uvedla, ale teď se někdo zeptá, kdo to byl.
p. Šviha – já jsem to hledal na webu Královéhradeckého kraje, ale už to tam není.
p. Tichý – měli jste tam dát: pomohli nám ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje a Josef Dvořák, radní Královéhradeckého kraje pro oblast investic, viz. veřejná schůze, toto bylo ještě dohodnuto bývalým starostou Lubomírem Tichým. Kdybyste to tam takhle dali, tak se to nemuselo opravovat a bylo by to vyřešené. Byli jsme tam s p. Chládkem přímo u p. Rumla a byl on také tady.

 

p. Tichý – vyhrnování sněhu, já jsem žil v tom, že to dělá ZD Slatiny. Nebylo to vyhrnuté u p. Blažkové a u Butovanky jsem se málem nedostal k rozvodné skříni na veřejné osvětlení. Ale zjistil jsem, že to dělala nějaká firma z Jičína a pak další firma.
p. Zach – ZD Slatiny už nemají kapacitu. Jednou tady byli.
p. Tichý – nikdy s nimi nebyl problém
p. Zach – Oni toho mají hodně, mají jen jeden traktor a nestíhají to. Slíbili mi, že mi zavolají, ale neozvali se. Byli tady jen jednou, ale to už bylo vyhrnuté.
p. Šviha – když si starosta v sobotu zlomil nohu, tak jsem hned začal řešit vyhrnování. Volal jsem do Slatin, tam mi řekli, že nestíhají, protože jezdí pro SÚS. Pak jsem volal firmu Atrium, kteří mi slíbili, že přijedou tu sobotu, ale nedorazili. Tak jsem jim volal v neděli znovu, řekli mi, že toho mají moc a nestíhají. Tak jsem volal další firmu Praktik Jičín, ale zjistil jsem, že platíme 650,- Kč na hodinu a oni by sem jeli za 1 000,- Kč/ hod. To už mi přišlo jako velký rozdíl. Tak jsem volal znovu Slatiny, protože u p. Barnetové nebylo vyhrnuto za celou zimu a už nemohla vyjet. Až v úterý sem přijela firma Atrium, protože už dva dny nechumelilo a už měli čas. Ptali jsme se na Tuři, kdo jim vyhrnuje, je to p. Vysůček a snad by mohl vyhrnout i nám, tak na něj sháníme telefonní číslo.
p. Tichý – to by bylo rozumné, když už bude v Tuři, tak zajede i sem.
p. Zach – ale p. Řehák mi na něj zatím nedal číslo.
p. Musilová – já ho seženu, on vyhrnuje dobře

 

p. Tichý – jak je to s vytápěním sálu, každý den se vytápěl sál
p. Šviha – já jsem říkal p. Krausovi, aby topil na 10°C, aby se tam netvořily plísně
p. Tichý – to je temperování, to je něco jiného, každý den se chodilo na sál, jestli musel být vytopený, to nevím
p. Šviha – topení podepisuje vždy ten, kdo si ho nechá zapnout, tréninky stolního tenisu jsou ve čtvrtek nebo v pátek a v neděli. A topení se zapíná, až když přijdou. Netopí se dopředu, aby se netopilo zbytečně.

 

p. Tichý – byla výroční schůze hasičů. Jaká je funkčnost hasičského družstva, jaké je složení? Protože když byla soutěž, museli se půjčovat členové.
p. Zach – mělo by být 5 členů a to stále máme. Obec je pouze zřizovatelem
p. Tichý – mělo by se obejít pár lidí, jestli se někdo nepřihlásí do hasičského družstva
p. Šviha – můžeme dát výzvu příště do zpravodaje, třeba se někdo přihlásí
p. Musilová – členů je dost, ale jsou to jen přispěvovatelé, nedají dohromady družstvo

 

p. Musilová – 18. 2. je dětský karneval, tak aby se zatopilo na sále
p. Šviha – domluvte se s p. Krausem, aby vám zatopil
p. Rajmová – mělo by se s ním také promluvit, aby po skončení akce zkontroloval, jestli je vypnuté topení
p. Šviha – to se hlídá

 

p. Musilová – předkládám tady seznam kulturních akcí na rok 2017, u třech už víme přesné datum, u tří zatím ne, jenom měsíc konání. Dále předkládám zprávu za rok 2016, protože jsme měli 19. 1. schůzi

 

p. Šviha – p. Rajmová vytvořila střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 a 2019, tak vám ho tady předkládám k prostudování
p. Zach – výhled se neschvaluje, jenom se projedná a vezme na vědomí. Není to závazný dokument, ale abychom měli představu, jak se nám bude vyvíjet rozpočet

 

p. Šviha – 6. 1. 2017 jsme podali žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury, takže teď budeme čekat, jestli získáme dotaci
p. Zach – nějaký výsledek by mohl být asi v dubnu
p. Šviha – bylo prý přes tři sta žádostí, prý nabírají další pracovníky na kontrolu
p. Tichý – a vyhoví kolika?
p. Šviha – bylo nám řečeno, že doposud vyhověli všem, kteří splnili podmínky. V minulosti navyšovali objem financí, aby mohli podpořit všechny
p. Zach – podmínky se trochu změkčily, proto je více žádostí, nemají stavební povolení na dálnice, tak by jim měly zbýt peníze na toto.


Předsedající 23. schůzi zastupitelstva ukončil v 19:25 hod.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

 

Zápis byl vyhotoven dne: 4. 2. 2017

 

Zapisovatel: Bob Šviha

 

Ověřovatelé:   Vendula Musilová dne:

 

                          Luděk Kunčík dne:

 

Starosta: Bohumil Zach dne: