Zápis č. 27

Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 15. 8. 2017 od 18:30 hodin.


Přítomni:
Vendula Musilová
Iveta Nyčová
Jana Rajmová
Bob Šviha
Lubomír Tichý
Bohumil Zach

 

Omluveni:
Luděk Kunčík

 

Program:

1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání
2. Dotace na chodníky ze SFDI
3. Rozpočtová opatření č. 4/2017
4. Různé a diskuze

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:30 hodin starostou obce Bohumilem Zachem (dále jako „předsedající“).

Předsedající zahájil 27. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 6 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Za ověřovatele zápisu navrhl paní Rajmovou a paní Nyčovou, za zapisovatele pana Švihu.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem pana Švihu a ověřovateli zápisu paní Rajmovou a paní Nyčovou.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z27/2017 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 27. zastupitelstva v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z27/2017 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam pro svoji potřebu

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

Místostarosta Bob Šviha seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 26. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení. Námitky proti zápisu nebyly podány.

 

Bod 2. Dotace na chodníky ze SFDI

Předsedající seznámil přítomné se smlouvou na poskytnutí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Smlouvu máme k dispozici zatím pouze ve vzorové verzi, měla by být ze strany SFDI doplněna o údaje týkající se naší stavby chodníků a zaslána k podpisu.

 

p. Zach – nežli schválíme smlouvu se SFDI, tak bych chtěl informovat, že žádost o dotaci a přípravu toho projektu nám zajišťuje p. Rak, který spadá pod p. Amentovou. Tím, že jsme dotaci získali, jí náleží odměna ze získané dotace. Vybrali jsme si ji na základě poptávkového řízení, nabídla nám nejnižší cenu a to při podání žádosti 5000,- plus 5% ze získané dotace a po vypracování závěrečné zprávy a ukončení projektu 25 000,- Kč.
Další nabídky byly za 6 a 6,5% a i ty další odměny byly vyšší.
p. Šviha – po zaslání faktury p. Amentovou jsme zjistili, že jsme o tomto poptávkovém řízení ještě neinformovali zastupitelstvo, protože se ani nevědělo, jestli dotaci získáme. Proto o tom informujeme dnes.
Faktura se ještě neplatila.

p. Zach – v loňském roce jsme dělali změnu projektu na rozšíření chodníků, aby to byly souvislé úseky. Máme na to již platné stavební povolení, ale nemáme smlouvu o dílo s prováděcí firmou. Vloni jsme vysoutěžili firmu Obis s.r.o., takže bychom s ní uzavřeli dodatek číslo 1 na toto rozšíření. Zákon o veřejných zakázkách umožňuje vícepráce až do výše 20%, jedná se o 191 000,- Kč bez DPH, to se do toho bez problému vejde. Proto bychom dnes měli schválit dodatek smlouvy, abychom ho mohli poslat na SFDI. Dodatkem se mění jenom cena o cenu toho rozšíření.
p. Rajmová – takže to je celé jako vícepráce, které nejsou součástí dotace?
p. Šviha – co se týká chodníků, to bude pokrývat dotace, neuznatelné je jenom prostor u obchodu a zastávky.
Celková cena je tedy 2 013 000,- Kč, část byla dešťová kanalizace, co se dělalo vloni, na část máme dotaci ze SFDI a na část máme dotaci z kraje.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI a pověřuje starostu Bohumila Zacha podepsáním po jejím doplnění

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se
Usnesení č. 3/Z27/2017 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10/588/2016 s firmou Obis .s.r.o. SFDI a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se
Usnesení č. 4/Z27/2017 bylo schváleno.

 

Bod 3. Rozpočtová opatření č. 4/2017

Předsedající seznámil přítomné obsahem rozpočtových opatření č. 3/2017, které schválil sám, jak mu umožňuje pověření zastupitelstva a přednesl návrh rozpočtového opatření č. 4/2017, které po schválení bude vyvěšeno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtová opatření č. 4/2017

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se
Usnesení č. 5/Z27/2017 bylo schváleno.

 

Bod 4 Různé a diskuze

p. Zach – dostali jsme dotaci na přístřešek u Butovanky, rozpočet by měl být cca 101 000,- Kč, je to na zastřešení a posezení
p. Tichý – nebude pak v Butovance tma?
p. Zach – bude to samostatně stojící, takže kus od zdi, takže by to nemělo tolik clonit
p. Šviha – někde v místě těch současných stolů
p. Zach – bude to místo pasivního odpočinku, místo tam na to je. Ještě čekáme dotaci na opravu hasičárny, ale zatím nic nedorazilo, mělo by se to oboje dělat až příští rok, musí to být hotové do 30. 9. 2018

 

p. Zach – mám tady žádost o dotaci od p. Havelky na pořádání Butovského bramboráku, žádá o 2 000,- Kč. Myslím si, že se s tím počítalo i v rozpočtu.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje darovací smlouvu na finanční dar ve výši 2 000,- Kč a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se
Usnesení č. 6/Z27/2017 bylo schváleno.

 

p. Zach – dílčí audit bude 4. 10. 2017

 

p. Rajmová – já se chci zeptat, platili jsme soudní poplatek 3 000,- Kč, zatím nám nebyl vrácen
p. Zach – jsem v kontaktu s Mgr. Tomášem, který nás zastupoval u soudu. Až udělá vyúčtování, tak nám to zašle. Jinak bych chtěl poinformovat o výsledku soudu. Byla nám vrácena pokuta 50 000,- Kč, správní soud v Brně zrušil rozhodnutí ÚOHS. Soud jsme tedy vyhráli, ÚOHS podal kasační stížnost a odvolal se k nejvyššímu správnímu soudu, zatím bez odůvodnění, které doplní později. Uznali nám náklady soudního řízení, takže to zaplatí našemu právníkovi.
p. Tichý – takže soud už proběhl. Někdo to dostal emailem, já email nemám, mohli byste mi to vytisknout?
p. Šviha – ano, vytiskneme
p. Tichý – setkal jsem se s názorem svolat veřejnou schůzi a tam to říct občanům. Protože občany by to zajímalo, protože kolem toho bylo docela vzrůšo. Nebylo by od věci pozvat i Mgr. Tomáše, aby k tomu řekl, proč k tomu došlo, jak to proběhlo. Já jsem nic nedostal. Jeden mi řekl, tak to jste ignorován. Já si nemyslím, že jsem ignorován, beru to tak, že zapomněli. Někdo se pozastavoval nad tím, že jsem v té době dělal starostu a dozvěděl jsem se to až zprostředkovaně. Já nechci, abys mi volal hned, jak jsi jel z Brna, ale mohl jsi mi to říct mnohem dříve.
p. Šviha – kdybyste měl email, tak jste tu informaci taky dostal jako ostatní zastupitelé
p. Tichý – jenomže email nemám. Tak mi bylo řečeno, jestli to nezavání ignorováním. Ignorováním to nezavání, protože ignorovat mohou své vrstevníky, ale ne mě, chlapa, který je o 25 roků starší. Je návrh od více lidí udělat veřejnou schůzi. Popřípadě dát krátkou zprávu do zpravodaje.
p. Zach – to mám připravené – krátkou informaci, jak to dopadlo
p. Šviha – máte nějaký termín té schůze, kdybyste ji chtěl udělat?
p. Tichý – já ne, zastupitelstvo.
p. Šviha – aby někdo neřekl, že Vás ignorujeme, že jsme vybrali nevhodný termín
p. Zach – dělali jsme ji asi před 2 lety
p. Tichý – já tady teď nemám rozpis služeb, abych mohl říci termín

 

p. Rajmová – říkalo mi už několik lidí, že do nádrže chodí hodně lidí, kteří nejsou z Butovse, roztahují se tam a pak místní odcházejí.
p. Šviha – já tam nikoho neviděl, kdybych je tam viděl, tak je vyženu
p. Rajmová – dokonce si tam přivezou bedýnku piva a táboří tam
p. Šviha – tak tam dát ceduli, že je to pro občany obce Butoves
p. Rajmová – ale není to koupaliště, je to požární nádrž, dostali jsme dotaci na požární nádrž
p. Tichý – to chce, abyste na ně vlítli
p. Šviha – ale oni tam jsou dopoledne
p. Rajmová – je potřeba se nad tím zamyslet a něco vymyslet

p. Musilová – když jsme u té nádrže, tak se chci zeptat, kdo jste to přebíral?
p. Zach – my dva
p. Musilová – jsou tam na bocích zevnitř boule, jsem zvědavá, co to udělá po zimě. Jsou nad hladinou, není to tam přilepené. Potom to tam není dosilikonované, někdo tam nohou zavadí a utrhne se to.
p. Zach – my, když jsme to přebírali, tak tam bylo jen trochu vody a nic takového jsme tam neviděli, podíváme se na to a vyreklamujeme vady
p. Tichý – led to prorazí a může se to vyhodit. Je to pěkný, ale mít to doma a hlídat to, aby se to neprorazilo
p. Šviha – to neprorazíte, je to tlustá folie se skelným vláknem. Když to dělali, tak jsem si tam vzal asi centimetr široký kousek a nepřetrhl jsem ho

 

p. Musilová – jak dlouho ještě bude TJ trvat rekonstrukce WC v Butovance
p. Šviha – záchody jsou osazené, zprovozněné, voda teče, všechno funguje. Ještě se musí zezadu uklidit materiál po stavbě a vymalovat
p. Musilová – v září začínají akce seniorů, už by bylo na čase
p. Šviha – toalety jsou to pěkné, je to kvalitně udělané, ale s tím malováním čekáme ještě na nová okna, aby se to malovalo až potom
p. Tichý – my tam máme příští týden akci, poslouchal jsem doma dost dlouho, že zastupitelstvo není schopné to dokončit. Teď, když budeme mít na sále hosty, tak všichni budou muset běhat přes výčep?
p. Šviha – je to funkční, chodit se tam dá, je to tam všechno funkční včetně teplé vody a sprchy
p. Tichý – tak to je dobře
p. Šviha – při montáži se zjistilo, že je špatný redukční ventil v Butovance, ten se také vyměnil a i p. Kraus je spokojený, že už mu voda teče pořádně

p. Rajmová – než se vymaluje, bylo by potřeba zprovoznit ty větráky. Když je tam nějaká akce, tak se tam nedá dýchat a tečou kapky po zdi, je potřeba občas vyvětrat
p. Šviha – to bude těžké s p. Krausem, protože tam nacpal nějaké hadry, aby mu neutíkalo teplo
p. Rajmová – tak to bude muset vyndat
p. Zach – kouknu se na to, existují i ventilátory s klapkou nebo žaluzií

 

p. Rajmová – už jste něco udělali ohledně hřiště?
p. Zach – zatím máme souhlasy od p. Grehandlové, Zachové a Českých drah. Lužanská zemědělská a.s. s tím také souhlasí, ale nemáme to ještě písemně
p. Rajmová – a jestli byste zjistili i cenu, kolik by to stálo

 

p. Tichý – pokos traktorem. Minule jsem říkal, aby to u nás nesekal, ale stejně přijel a vypadá to hrozně, ať to vezme od mostu směrem na Kovač, ale v obci ne. Když to udělá tou rukou, není to ono, křoviskem je to lepší. Stejně je tam strniště. Jestli to p. Mydlář sám nestíhá, tak byste měli ještě někoho sehnat
p. Zach – ke Kovači to není naše, to sekají silnice
p. Tichý – to je to samý, dělají to rukou

 

p. Tichý – byla zavřená prodejna a hlásilo se to až v neděli navečer, mělo by se to hlásit alespoň 3x a ve dne, hlásí se i jiné věci. Musí se to vyhlásit včas, aby si starší lidi mohli nakoupit do zásoby. Kdyby se to hlásilo v pondělí, středu a sobotu, tak by i stihli nakoupit
p. Zach – mě by zajímalo, jak si p. Círová plánuje dovolenou, když mi to řekne až ve středu

 

p. Tichý – u Rybářových nesvítí světlo
p. Zach – to víme

 

p. Musilová – ptali se mě, jak to chodí s posečení trávy občanům
p. Zach – když si objednají pokos, tak se jim poseče a zaplatí si to
p. Musilová – ptali se mě, že se seká soukromý pozemek u dráhy a nikdo to neplatí
p. Zach – je tam kousek Formánkových, zbytek je dráhy, ale sekáme to tam už léta, protože dráha by to neposekala, aby obec vypadala dobře
p. Rajmová – už je to vyřízené. Protože jsem dostala stejnou připomínku jako paní Musilová, spojila jsem se s panem Mydlářem i s paní Formánkovu. Formánkovi budou rádi, když pan Mydlář jejich pozemek poseká a tuto službu obci zaplatí.

p. Šviha – když už jste narazili na tento pozemek, tak obec na něm dělá zimní údržbu, sekáme tam trávu, proto už jsme víc jak před rokem žádali České dráhy, jestli by nám ten pozemek neprodali. Poslední zprávu máme letos z jara, že pozemek rozdělili tak, aby se mohl prodat, ale zatím se nic neděje. Obec by neměla udržovat cizí pozemek, a hlavně, když to bude naše, můžeme sehnat dotaci na opravu té komunikace

 

p. Musilová – když se odbočí u železničního přejezdu k bytovce, tak tam jsou v silnici hrozné díry, dalo by se to opravit?
p. Zach – to jedině se domluvit se SÚS. Kdyby něco v okolí opravovali, aby to spravili

 

Předsedající 27. schůzi zastupitelstva ukončil v 19:25 hod.

 

Přílohy zápisu:

 

1) Prezenční listina
2) Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI
3) Dodatek č. 1 smlouvy s firmou Obis s.r.o.
4) Rozpočtová opatření č. 4/2017

 

Zápis byl vyhotoven dne: 23. 8. 2017

Zapisovatel: Bob Šviha

Ověřovatelé: Jana Rajmová dne:
Iveta Nyčová dne:

Starosta: Bohumil Zach dne: