Zápis č. 28

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 10.10. 2017 od 18:30 hodin.


Přítomni:
Luděk Kunčík
Jana Rajmová
Bob Šviha
Lubomír Tichý
Bohumil Zach

 

Omluveni:
Vendula Musilová
Iveta Nyčová

 

Program:

1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání
2. Dopravní značení v obci (poptávkové řízení)
3. Zateplení stropu obecního úřadu (poptávkové řízení)
4. Údržba zeleně v obci (poptávkové řízení)
5. Strategický plán
6. Různé a diskuze

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:30 hodin starostou obce Bohumilem Zachem (dále jako „předsedající“).

Předsedající zahájil 28. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 5 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

Za ověřovatele zápisu navrhl paní Rajmovou a pana Kunčíka, za zapisovatele pana Švihu.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem pana Švihu a ověřovateli zápisu paní Rajmovou a pana Kunčíka.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z28/2017 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti – Zdrželi se –

Usnesení č. 2/Z28/2017 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam pro svoji potřebu

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

Místostarosta Bob Šviha seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 27. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení. Námitky proti zápisu nebyly podány.


Bod 2. Dopravní značení v obci (poptávkové řízení)

 

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem poptávkového řízení na dopravní značení v obci, které pro nás připravila firma Projektservis Jičín s.r.o. Během léta jsme získali povolení na změnu dopravního značení. Oslovili jsme 6 firem, které dělají dopravní značení. Tři z nich nám dali svou nabídku, byly to Dopravní značení Náchod s.r.o., Savoz s.r.o. a SÚS Královéhradeckého kraje a. s. Nejlepší nabídku podala firma Savoz s.r.o.

 

p. Tichý – jak vypadá ta optická brzda?
p. Zach – jsou to bílé příčné pruhy, které se postupně zhušťují, ty by měly být na vjezdech do obce
p. Šviha – směrem na Milíčeves se bude dělat brzy nová silnice, tak bychom to dali na stávající nový povrch, aby to při rekonstrukci nezničili
p. Tichý – tam bude nová silnice?
p. Šviha – z Kraje nám psali, že ano. Ptali jsme se jich totiž, kdy budou rekonstruovat silnici na Jičín, jak slíbili, ta se bude zatím projektovat, ale psali, že by se měla dělat ta na Milíčeves
p. Zach – jde hlavně o značky na křižovatkách, aby se doplnily ty, co tam chybí.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vítěze poptávkového řízení ve výši 42 730,- bez DPH na doplnění dopravního značení v obci - firmu SAVOZ s.r.o. IČO 25959212

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se
Usnesení č. 3/Z28/2017 bylo schváleno.

 

Bod 3. Zateplení stropu obecního úřadu (poptávkové řízení)

 

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem poptávkového řízení na zateplení stropu a vymalování obecního úřadu

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vítěze poptávkového řízení ve výši 32 728,50 Kč bez DPH na zateplení stropu na obecním úřadě - p. Jaroslava Kůtu IČO 68496907

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se
Usnesení č. 4/Z28/2017 bylo schváleno.

 

Bod 4. Údržba zeleně v obci (poptávkové řízení)

 

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem poptávkového řízení na údržbu zeleně dle plánu obnovy zeleně

 

p. Rajmová – já bych se chtěla zeptat, co všechno ta cena obsahuje
p. Zach – je to jenom prořezání a kácení, žádná nová výsadba

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vítěze poptávkového řízení ve výši 41 040,- Kč bez DPH na údržbu zeleně v obci - firmu AcomaTrade s.r.o. IČO 4379802

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z28/2017 bylo schváleno.

 

Bod 5. Strategický plán

 

Předsedající seznámil přítomné se Strategickým plánem obce Butoves na roky 2017 – 2021. Plán byl upraven na základě připomínek zastupitelů po poradě v listopadu 2016 a byly v něm aktualizovány statistické údaje. Tato aktualizovaná verze byla zaslána spolkům působícím v obci a opět zastupitelům, nikdo k němu nevznesl žádné připomínky či doplnění.

 

p. Rajmová – já teda k němu mám spoustu připomínek
p. Šviha – vzhledem k tomu, že nejsme dnes přítomni všichni, navrhl bych odložit to na další jednání zastupitelstva, alespoň budeme mít čas probrat Vaše připomínky
p. Zach – takže tento bod odkládáme na příště.

 

Bod 6. Různé a diskuze

 

p. Zach – přišla nám informace, že dne 19. 11. bude sběr nebezpečného odpadu, takže to vyvěsíme a vyhlásíme

 

p. Zach – přišla nám pozvánka na valnou hromadu VOS Jičín a.s. Měli bychom delegovat člena, který nás bude zastupovat. Navrhuji p. Švihu, v případě, že by nemohl, zúčastnil bych se já.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves deleguje p. Švihu a náhradníka p. Zacha na 24. řádnou valnou hromadu VOS a.s.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z28/2017 bylo schváleno.

 

p. Zach – oslovili jsme majitele pozemku za bytovkou p. č. 364/51, jak jsou ty smrčky a parkuje se u nich, p. Tvrdého, jestli by nám neprodal ten pozemek. On souhlasil, ale chtěl souhlas od Lužanské zemědělské a.s., které pozemek pronajímá. Bylo by dobré ten pozemek koupit, aby se tam mohlo lépe vyřešit parkování, které dnes probíhá i na tomto pozemku. Lužanská zemědělská a.s. s prodejem souhlasí.
p. Rajmová – jak je ten pozemek velký
p. Zach – 495 m2, nechá si na to zpracovat odhad, pak bychom začali jednat o ceně
p. Rajmová – pak by se tam dalo nějak vyřešit parkoviště

 

p. Zach – získali jsme dvě dotace a to na opravu hasičárny: vrata, fasáda a střecha, rozpočtová cena je 284 706 Kč, výše dotace je 199 294,- Kč vše je včetně DPH. Druhá je u Butovanky na venkovní posezení. Pořídit se z toho dá zpevněná plocha, přístřešek, stoly a lavice. Rozpočet je 145 154,- Kč a výše dotace je 101 000,- Kč.
Pokusili bychom se to zařadit do návrhu rozpočtu.

 

p. Rajmová – chtěla jsem se zeptat, jestli jste připravili anketu na hřiště, která bude u voleb
p. Zach – zajistili jsme souhlasy na lokalitu za tratí: od Lužanské zemědělské, Českých drah a majitelů sousedních parcel. V lokalitě u ČOV jsme se ptali Sirůčkových jako majitelů sousední parcely a bylo nám řečeno, že s hřištěm v této lokalitě nesouhlasí. Takže co teď s anketou?
p. Rajmová – měli bychom udělat anketu, jestli občané chtějí hřiště nebo ne, napsat tam i předpokládané náklady, aby se lidé mohli rozhodnout
p. Šviha – takže připravíme anketu v tomto smyslu

p. Rajmová – s cenou pozemku to bude ještě složité, protože by se mělo vykupovat za cenu v místě a čase obvyklou a to 300,- Kč/m2 není
p. Zach – volal jsem auditorce a říkala mi, že je to na dohodě kupujícího a prodávajícího, ale musí to schválit zastupitelstvo
p. Šviha – až by se tam mělo začít stavět a budovat cesta, tak pozemek pro cestu by nám měli vlastníci převést zdarma za to, že jim tam vybudujeme sítě a komunikaci. Takhle to dělají v Jičíně běžně

 

p. Zach – u bytovky jsou také dva pozemky, které vlastní obec Tuř. Kdysi jsme jim poslali žádost o koupi, ale chtěli za to hodně. Ale myslím si, že bychom s nimi měli znovu jednat a pokusit se pozemky koupit
p. Vohánka – Obec Tuř bude vypisovat záměr prodat ty pozemky, protože má žádosti na koupi těch pozemků a prodají to nejvyšší nabídce

 

p. Zach – minulou středu proběhl dílčí audit, vše bylo v pořádku

 

p. Rajmová – hodně lidí mi říkalo, ž u prodejny ten kanál hodně zapáchá, mělo by se to prověřit, jak je to možné. Jestli tam není někdo připojený špatně na kanalizaci, jestli mají všichni v pořádku povolení na vypouštění odpadních vod
p. Šviha – já jsem to zjišťoval asi před půl rokem na vodoprávním úřadě, jak je to s povolením vypouštět jinak nežli do splaškové kanalizace a myslím si, že ke konci tohoto roku by už nikdo neměl mít platné povolení vypouštět odpadní vody
p. Zach – také by měli mít všichni, co jsou připojeni na kanalizaci, podepsanou smlouvu na vypouštění. Zeptám se firmy Ekolservis, jestli schopni zjistit, odkud to tam teče
p. Kunčík – u nás to tam taky často smrdí a to už jsou všichni napojení
p. Šviha – jestli to tam neteče až z Tuře, jako to už v minulosti bylo. Já obejdu ty nenapojené, abych zjistil, kdy se budou napojovat

 

p. Rajmová – bylo by potřeba poslat všem dlužníkům upomínky a také je potřeba dojít do Butovanky udělat vyúčtování energií

 

p. Tichý – já mám připomínky k úvodnímu slovu (Zpravodaj obce Butoves 3/2017 – Úvodní slovo starosty). Když tam uvádíš procenta získané dotace, uváděj tam i částky, aby lidé věděli, kolik to dělá. A jak to vypadá s chodníky, budou letos?
p. Zach – říkali, že to záleží na počasí. Musíme udělat hlavně tu část, co na ni máme peníze z kraje, ta musí být do konce roku. Na ostatní je čas, ale i tak říkali, že se pokusí to do konce roku udělat

 

p. Tichý – kdy bude veřejná schůze?
p. Zach – zatím jsme od tebe nedostali termín, kdy můžeš
p. Rajmová – měla by být asi až v listopadu, bude po volbách, může se informovat o anketě, o plnění rozpočtu

 

p. Šviha – když se tady mluvilo o chodnících, tak máme smlouvu na to, co bylo vysoutěženo, pak se to rozšiřovalo o tu druhou stranu proti autobusové zastávce, ale nemáme ještě zasmluvněnou dlažbu kolem obchodu
p. Rajmová – to jsme myslela, že už tam bylo. Měl by se udělat minimálně i ten první schod u obchodu, ten už se drolí.
p. Šviha – dnes nám na to poslal nabídku, mělo by to být za 111 000 bez DPH, ale našel jsem, že tam chybí lampy pro to místo na přecházení, takže to budou muset ještě opravit. Až to bude naceněno, tak bychom to měli schválit
p. Rajmová – říkali jsme, že to bude dělat firma Obis, když jsou tady a bude to za ty vysoutěžené ceny

 

p. Tichý – světlo Venclovi jste už nějak řešili?
p. Šviha – to jsme dohodnutí s Technickými službami, že to, co je u Rybářových, posunou až k Venclovi. Při té příležitosti jsem kontroloval světla, jestli všechno svítí a všiml jsem si, že u Havelkových je světlo a hned přes ulici je druhé, tak jsem myslel, že to od Kubištových by se posunulo až k Vackovým, aby tam bylo vidět na železniční přejezd
p. Zach – ale i když jsou tam dvě světla, tak mezi obchodem a touhle křižovatkou je stejně dosti tma, to by se muselo vyjednat umístění světla na transformátor

 

p. Tichý – já bych se chtěl zeptat na šatnu v Butovance, jestli už by se tam daly dávat kabáty
p. Šviha – vzadu už jsme vystěhovali ten bordel po stavbě, p. Krausová tam uklidila a už je tam čisto. Měli koupit zařizovací předměty na ty záchody
p. Rajmová – dveře už se osadily?
p. Šviha – ty se musí seříznout, nejdou pověsit, takže už by se to mohlo používat

 

p. Rajmová – podařilo se Vám o víkendu něco z úřadu odnést na kontejner?
p. Šviha – nepodařilo. Když jsem v neděli dopoledne přišel, tak kontejner už byl úplně vrchovatý. Tak jsme se domluvili, že by se objednal ještě jednou obecní kontejner na náves, aby se mohl uklidit i úřad. V pátek 17. 11. je svátek, tak na ten prodloužený víkend by se mohl objednat a v neděli 19. je svoz nebezpečného odpadu

 

p. Rajmová – ta firma, co bude zateplovat strop úřadu, stihne to nějak, aby se mohl do konce roku ještě nakoupit nový nábytek, když to máme v rozpočtu?
p. Šviha – objednám to na ten týden po volbách a pak by se mohl objednat nábytek
p. Ramová – takže na listopadovém zastupitelstvu by se mohl probrat nábytek

 

p. Zach – v listopadu se bude muset schválit návrh rozpočtu

 

p. Vohánka - v Butovance na záchodech by se mělo dodělat ještě topení a koupit barvu na futra, abychom je mohli natřít
p. Zach – topení už je objednané
p. Tichý – musím říci, že ty záchody se povedly, vypadá to tam moc dobře
p. Šviha – ještě musíme objednat elektrikáře, aby přidělal vypínač na světlo ke dveřím do sálu, aby se nemuselo po tmě rozsvěcovat až u těch zadních dveří
p. Rajmová – a také by se měly zprovoznit ty ventilátory
p. Zach – měla by se tam celkově prověřit elektroinstalace, protože některé zásuvky nefungují a k ventilátorům není přivedena elektřina
p. Vohánka – zásuvky na sále jsou taky hodně špatné


Předsedající 28. schůzi zastupitelstva ukončil v 19:46 hod.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina


Zápis byl vyhotoven dne: 20. 10. 2017

 

Zapisovatel: Bob Šviha

 

Ověřovatelé: Vendula Musilová dne:
Luděk Kunčík dne:

Starosta: Bohumil Zach dne:

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Butoves,

konaného dne 10.10. 2017 od 18:30 hodin.

 

 


Přítomni:

Luděk Kunčík

Jana Rajmová

Bob Šviha

Lubomír Tichý

Bohumil Zach

 

 

 

Omluveni:

Vendula Musilová

Iveta Nyčová

 

 

 

 

 

 


 

 

Program:

 

1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání

2. Dopravní značení v obci (poptávkové řízení)

3. Zateplení stropu obecního úřadu (poptávkové řízení)

4. Údržba zeleně v obci (poptávkové řízení)

5. Strategický plán

6. Různé a diskuze

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:30 hodin starostou obce Bohumilem Zachem (dále jako „předsedající“).

 

Předsedající zahájil 28. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 5 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

 

Za ověřovatele zápisu navrhl paní Rajmovou a pana Kunčíka, za zapisovatele pana Švihu.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem pana Švihu a ověřovateli zápisu paní Rajmovou a pana Kunčíka.

 

Výsledek hlasování: Pro  5             Proti –                   Zdrželi se –

Usnesení č. 1/Z28/2017 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

Výsledek hlasování: Pro 5             Proti –                   Zdrželi se –

Usnesení č. 2/Z28/2017 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam pro svoji potřebu

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

Místostarosta Bob Šviha seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 27. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení. Námitky proti zápisu nebyly podány.

 


Bod 2. Dopravní značení v obci (poptávkové řízení)

 

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem poptávkového řízení na dopravní značení v obci, které pro nás připravila firma Projektservis Jičín s.r.o. Během léta jsme získali povolení na změnu dopravního značení. Oslovili jsme 6 firem, které dělají dopravní značení. Tři z nich nám dali svou nabídku, byly to Dopravní značení Náchod s.r.o., Savoz s.r.o. a SÚS Královéhradeckého kraje a. s. Nejlepší nabídku podala firma Savoz s.r.o.

 

p. Tichý – jak vypadá ta optická brzda?

p. Zach – jsou to bílé příčné pruhy, které se postupně zhušťují, ty by měly být na vjezdech do obce

p. Šviha – směrem na Milíčeves se bude dělat brzy nová silnice, tak bychom to dali na stávající nový povrch, aby to při rekonstrukci nezničili

p. Tichý – tam bude nová silnice?

p. Šviha – z Kraje nám psali, že ano. Ptali jsme se jich totiž, kdy budou rekonstruovat silnici na Jičín, jak slíbili, ta se bude zatím projektovat, ale psali, že by se měla dělat ta na Milíčeves

p. Zach – jde hlavně o značky na křižovatkách, aby se doplnily ty, co tam chybí.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vítěze poptávkového řízení ve výši 42 730,- bez DPH na doplnění dopravního značení v obci - firmu SAVOZ s.r.o. IČO 25959212

 

Výsledek hlasování: Pro  5             Proti -                   Zdrželi se

Usnesení č. 3/Z28/2017 bylo schváleno.

 

Bod 3. Zateplení stropu obecního úřadu (poptávkové řízení)

 

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem poptávkového řízení na zateplení stropu a vymalování obecního úřadu

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vítěze poptávkového řízení ve výši 32 728,50 Kč bez DPH na zateplení stropu na obecním úřadě - p. Jaroslava Kůtu IČO 68496907

 

Výsledek hlasování: Pro 5             Proti -                    Zdrželi se

Usnesení č. 4/Z28/2017 bylo schváleno.

 

Bod 4. Údržba zeleně v obci (poptávkové řízení)

 

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem poptávkového řízení na údržbu zeleně dle plánu obnovy zeleně

 

p. Rajmová – já bych se chtěla zeptat, co všechno ta cena obsahuje

p. Zach – je to jenom prořezání a kácení, žádná nová výsadba

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vítěze poptávkového řízení ve výši 41 040,- Kč bez DPH na údržbu zeleně v obci - firmu AcomaTrade s.r.o. IČO 4379802

 

Výsledek hlasování: Pro 5             Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 5/Z28/2017 bylo schváleno.

 

Bod 5. Strategický plán

 

Předsedající seznámil přítomné se Strategickým plánem obce Butoves na roky 2017 – 2021. Plán byl upraven na základě připomínek zastupitelů po poradě v listopadu 2016 a byly v něm aktualizovány statistické údaje. Tato aktualizovaná verze byla zaslána spolkům působícím v obci a opět zastupitelům, nikdo k němu nevznesl žádné připomínky či doplnění.

 

p. Rajmová – já teda k němu mám spoustu připomínek

p. Šviha – vzhledem k tomu, že nejsme dnes přítomni všichni, navrhl bych odložit to na další jednání zastupitelstva, alespoň budeme mít čas probrat Vaše připomínky

p. Zach – takže tento bod odkládáme na příště.

 

Bod 6. Různé a diskuze

 

p. Zach – přišla nám informace, že dne 19. 11. bude sběr nebezpečného odpadu, takže to vyvěsíme a vyhlásíme

 

p. Zach – přišla nám pozvánka na valnou hromadu VOS Jičín a.s. Měli bychom delegovat člena, který nás bude zastupovat. Navrhuji p. Švihu, v případě, že by nemohl, zúčastnil bych se já.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves deleguje p. Švihu a náhradníka p. Zacha na 24. řádnou valnou hromadu VOS a.s.

 

Výsledek hlasování: Pro 5             Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 6/Z28/2017 bylo schváleno.

 

p. Zach – oslovili jsme majitele pozemku za bytovkou p. č. 364/51, jak jsou ty smrčky a parkuje se u nich, p. Tvrdého, jestli by nám neprodal ten pozemek. On souhlasil, ale chtěl souhlas od Lužanské zemědělské a.s., které pozemek pronajímá. Bylo by dobré ten pozemek koupit, aby se tam mohlo lépe vyřešit parkování, které dnes probíhá i na tomto pozemku. Lužanská zemědělská a.s. s prodejem souhlasí.

p. Rajmová – jak je ten pozemek velký

p. Zach – 495 m2, nechá si na to zpracovat odhad, pak bychom začali jednat o ceně

p. Rajmová – pak by se tam dalo nějak vyřešit parkoviště

 

p. Zach – získali jsme dvě dotace a to na opravu hasičárny: vrata, fasáda a střecha, rozpočtová cena je 284 706 Kč, výše dotace je 199 294,- Kč vše je včetně DPH. Druhá je u Butovanky na venkovní posezení. Pořídit se z toho dá zpevněná plocha, přístřešek, stoly a lavice. Rozpočet je 145 154,- Kč a výše dotace je 101 000,- Kč.

Pokusili bychom se to zařadit do návrhu rozpočtu.

 

p. Rajmová – chtěla jsem se zeptat, jestli jste připravili anketu na hřiště, která bude u voleb

p. Zach – zajistili jsme souhlasy na lokalitu za tratí: od Lužanské zemědělské, Českých drah a majitelů sousedních parcel. V lokalitě u ČOV jsme se ptali Sirůčkových jako majitelů sousední parcely a bylo nám řečeno, že s hřištěm v této lokalitě nesouhlasí. Takže co teď s anketou?

p. Rajmová – měli bychom udělat anketu, jestli občané chtějí hřiště nebo ne, napsat tam i předpokládané náklady, aby se lidé mohli rozhodnout

p. Šviha – takže připravíme anketu v tomto smyslu

 

p. Rajmová – s cenou pozemku to bude ještě složité, protože by se mělo vykupovat za cenu v místě a čase obvyklou a to 300,- Kč/m2 není

p. Zach – volal jsem auditorce a říkala mi, že je to na dohodě kupujícího a prodávajícího, ale musí to schválit zastupitelstvo

p. Šviha – až by se tam mělo začít stavět a budovat cesta, tak pozemek pro cestu by nám měli vlastníci převést zdarma za to, že jim tam vybudujeme sítě a komunikaci. Takhle to dělají v Jičíně běžně

 

p. Zach – u bytovky jsou také dva pozemky, které vlastní obec Tuř. Kdysi jsme jim poslali žádost o koupi, ale chtěli za to hodně. Ale myslím si, že bychom s nimi měli znovu jednat a pokusit se pozemky koupit

p. Vohánka – Obec Tuř bude vypisovat záměr prodat ty pozemky, protože má žádosti na koupi těch pozemků a prodají to nejvyšší nabídce

 

p. Zach – minulou středu proběhl dílčí audit, vše bylo v pořádku

 

p. Rajmová – hodně lidí mi říkalo, ž u prodejny ten kanál hodně zapáchá, mělo by se to prověřit, jak je to možné. Jestli tam není někdo připojený špatně na kanalizaci, jestli mají všichni v pořádku povolení na vypouštění odpadních vod

p. Šviha – já jsem to zjišťoval asi před půl rokem na vodoprávním úřadě, jak je to s povolením vypouštět jinak nežli do splaškové kanalizace a myslím si, že ke konci tohoto roku by už nikdo neměl mít platné povolení vypouštět odpadní vody

p. Zach – také by měli mít všichni, co jsou připojeni na kanalizaci, podepsanou smlouvu na vypouštění. Zeptám se firmy Ekolservis, jestli schopni zjistit, odkud to tam teče

p. Kunčík – u nás to tam taky často smrdí a to už jsou všichni napojení

p. Šviha – jestli to tam neteče až z Tuře, jako to už v minulosti bylo. Já obejdu ty nenapojené, abych zjistil, kdy se budou napojovat

p. Rajmová – bylo by potřeba poslat všem dlužníkům upomínky a také je potřeba dojít do Butovanky udělat vyúčtování energií

 

p. Tichý – já mám připomínky k úvodnímu slovu (Zpravodaj obce Butoves 3/2017 – Úvodní slovo starosty). Když tam uvádíš procenta získané dotace, uváděj tam i částky, aby lidé věděli, kolik to dělá. A jak to vypadá s chodníky, budou letos?

p. Zach – říkali, že to záleží na počasí. Musíme udělat hlavně tu část, co na ni máme peníze z kraje, ta musí být do konce roku. Na ostatní je čas, ale i tak říkali, že se pokusí to do konce roku udělat

 

p. Tichý – kdy bude veřejná schůze?

p. Zach – zatím jsme od tebe nedostali termín, kdy můžeš

p. Rajmová – měla by být asi až v listopadu, bude po volbách, může se informovat o anketě, o plnění rozpočtu

 

p. Šviha – když se tady mluvilo o chodnících, tak máme smlouvu na to, co bylo vysoutěženo, pak se to rozšiřovalo o tu druhou stranu proti autobusové zastávce, ale nemáme ještě zasmluvněnou dlažbu kolem obchodu

p. Rajmová – to jsme myslela, že už tam bylo. Měl by se udělat minimálně i ten první schod u obchodu, ten už se drolí.

p. Šviha – dnes nám na to poslal nabídku, mělo by to být za 111 000 bez DPH, ale našel jsem, že tam chybí lampy pro to místo na přecházení, takže to budou muset ještě opravit. Až to bude naceněno, tak bychom to měli schválit

p. Rajmová – říkali jsme, že to bude dělat firma Obis, když jsou tady a bude to za ty vysoutěžené ceny

 

p. Tichý – světlo Venclovi jste už nějak řešili?

p. Šviha – to jsme dohodnutí s Technickými službami, že to, co je u Rybářových, posunou až k Venclovi. Při té příležitosti jsem kontroloval světla, jestli všechno svítí a všiml jsem si, že u Havelkových je světlo a hned přes ulici je druhé, tak jsem myslel, že to od Kubištových by se posunulo až k Vackovým, aby tam bylo vidět na železniční přejezd

p. Zach – ale i když jsou tam dvě světla, tak mezi obchodem a touhle křižovatkou je stejně dosti tma, to by se muselo vyjednat umístění světla na transformátor

 

p. Tichý – já bych se chtěl zeptat na šatnu v Butovance, jestli už by se tam daly dávat kabáty

p. Šviha – vzadu už jsme vystěhovali ten bordel po stavbě, p. Krausová tam uklidila a už je tam čisto. Měli koupit zařizovací předměty na ty záchody

p. Rajmová – dveře už se osadily?

p. Šviha – ty se musí seříznout, nejdou pověsit, takže už by se to mohlo používat

 

p. Rajmová – podařilo se Vám o víkendu něco z úřadu odnést na kontejner?

p. Šviha – nepodařilo. Když jsem v neděli dopoledne přišel, tak kontejner už byl úplně vrchovatý. Tak jsme se domluvili, že by se objednal ještě jednou obecní kontejner na náves, aby se mohl uklidit i úřad. V pátek 17. 11. je svátek, tak na ten prodloužený víkend by se mohl objednat a v neděli 19. je svoz nebezpečného odpadu

 

p. Rajmová – ta firma, co bude zateplovat strop úřadu, stihne to nějak, aby se mohl do konce roku ještě nakoupit nový nábytek, když to máme v rozpočtu?

p. Šviha – objednám to na ten týden po volbách a pak by se mohl objednat nábytek

p. Ramová – takže na listopadovém zastupitelstvu by se mohl probrat nábytek

p. Zach – v listopadu se bude muset schválit návrh rozpočtu

 

p. Vohánka - v Butovance na záchodech by se mělo dodělat ještě topení a koupit barvu na futra, abychom je mohli natřít

p. Zach – topení už je objednané

p. Tichý – musím říci, že ty záchody se povedly, vypadá to tam moc dobře

p. Šviha – ještě musíme objednat elektrikáře, aby přidělal vypínač na světlo ke dveřím do sálu, aby se nemuselo po tmě rozsvěcovat až u těch zadních dveří

p. Rajmová – a také by se měly zprovoznit ty ventilátory

p. Zach – měla by se tam celkově prověřit elektroinstalace, protože některé zásuvky nefungují a k ventilátorům není přivedena elektřina

p. Vohánka – zásuvky na sále jsou taky hodně špatné

 

 

Předsedající 28. schůzi zastupitelstva ukončil v 19:46 hod.

Přílohy zápisu:

 

1)       Prezenční listina

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:

Zapisovatel:         Bob Šviha

Ověřovatelé:        Vendula Musilová                              dne:

Luděk Kunčík                                     dne:

 

Starosta:               Bohumil Zach                                    dne:


Příloha č. 1

Zápisu z 28. zasedání zastupitelstva obce Butoves dne 10. 10. 2017

Prezenční listina

Jméno a příjmení

člena zastupitelstva obce:

Podpis:

Kunčík Luděk

Musilová Vendula

Mgr. Nyčová Iveta

omluvena

Rajmová Jana

Šviha Bob

Tichý Lubomír

Zach Bohumil