Zápis č. 29

Zápis z 29. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 27.11. 2017 od 18:30 hodin.Přítomni:
Luděk Kunčík
Jana Rajmová
Bob Šviha
Lubomír Tichý
Bohumil Zach
Vendula Musilová
Iveta Nyčová

 

Omluveni:

 

Program:

1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání
2. Strategický plán
3. Návrh rozpočtu na rok 2018
4. Dodatek ke smlouvě o dotaci z Královéhradeckého kraje – územní plán
5. Rekonstrukce dlažby před obchodem
6. Pronájem čp. 62 – záměr
7. Rozpočtová opatření č. 5/2017
8. Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020
9. Různé a diskuze

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:30 hodin starostou obce Bohumilem Zachem (dále jako „předsedající“).

Předsedající zahájil 29. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 7 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

Za ověřovatele zápisu navrhl paní Musilovou a paní Nyčovou, za zapisovatele pana Švihu.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem pana Švihu a ověřovateli zápisu paní Musilovou a paní Nyčovou.

 

Výsledek hlasování: Pro7 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z29/2017 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 29. zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z29/2017 bylo schváleno.

 

p. Šviha– upozorňuje, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam pro svoji potřebu

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

Místostarosta Bob Šviha seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 28. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení. Námitky proti zápisu nebyly podány.

 

Bod 2. Strategický plán

Předsedající seznámil přítomné se Strategickým plánem obce Butoves na roky 2017-2021, plán byl upraven na základě připomínek zastupitelů po poradě v listopadu 2016 a 2017, byly v něm aktualizovány statistické údaje. Byl také zaslán spolkům působícím v obci a opět zastupitelům, nikdo k němu nevznesl žádné připomínky či doplnění.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje Strategický plán obce Butoves na roky 2017-2021

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se
Usnesení č. 3/Z29/2017 bylo schváleno.

 

Bod 3. Návrh rozpočtu na rok 2018

Předsedající seznámil přítomné s návrhem vyrovnaného rozpočtu na rok 2018, ve kterém jsou plánované příjmy obce ve výši 2 871 100 Kč a výdaje 2 871 100 Kč. Jedná se o návrh rozpočtu, který bude vyvěšen minimálně po dobu 15 dní. Pokud někdo bude mít připomínky, mohou se ještě zapracovat.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2018 s příjmy 2 871 100 Kč a výdaji 2 871 100 Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se
Usnesení č. 4/Z29/2017 bylo schváleno.

 

Bod 4. Dodatek ke smlouvě o dotaci z Královéhradeckého kraje – územní plán

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem dodatku ke smlouvě na dotaci s Královéhradeckým krajem na pořízení územního plánu, který spočívá v posunutí termínu dokončení územního plánu.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotacez rozpočtu Královéhradeckého kraje č. 12RRD03-0009 na pořízení územního plánu.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z29/2017 bylo schváleno.

 

Bod 5. Rekonstrukce dlažby před obchodem

Předsedající seznámil přítomné s nabídkou firmy Obis s.r.o., která v současné době buduje chodníky v Butovsi a byla vybrána ve výběrovém řízení. Vzhledem k tomu, že s firmou je výborná spolupráce, navrhuji s ní uzavřít smlouvu i na předláždění prostranství před prodejnou a vybudování osvětlení nad místem pro přecházení.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje výjimku ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
na akci Předláždění prostranství před prodejnou a vybudování osvětlení nad místem pro přecházení a objedná tyto práce u firmy Obis s.r.o. IČO: 60933682

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z29/2017 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu o dílo se společností Obis s.r.o. IČO: 60933682 na předláždění prostranství před prodejnou a vybudování osvětlení nad místem pro přecházení a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z29/2017 bylo schváleno.

 

Bod 6. Pronájem čp. 62 – záměr

Předsedající seznámil přítomné se záměrem pronajmout objekt Butovanky sboru dobrovolných hasičů, pro které by odpovědným vedoucím byl p. Kraus, který by i nadále zajišťoval obsluhu Butovanky. Záměr musí být po schválení vyvěšen nejméně 14 dnů na úřadní desce.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje záměr pronajmout budovu čp. 62 Butovanku

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 7/Z29/2017 bylo schváleno.

 

Bod 7. rozpočtová opatření č. 5/2017

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5/2017, která budou po schválení vyvěšena na úřední desce.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtová opatření č. 5/2017

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 8/Z29/2017 bylo schváleno.

 

Bod 8. Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového výhledu na rok 2019-2020, který vychází z obvyklých příjmů a výdajů obce Butoves. Dnes ho, bohužel, nemůžeme schválit, protože musí být zveřejněn 15 dní před projednáním.

 

Bod 9. Různé a diskuze

 

p. Zach – jednáme s p. Tvrdým o koupi pozemku za bytovkou na rozšíření parkoviště. Odhad na tento pozemek je ve výši 48 000,- Kč. Pan Tvrdý hradil náklady na tento odhad, proto stanovil výši kupní ceny na 50 000,- Kč, kterou bychom příští zastupitelstvo schvalovali.

 

p. Zach – při volbách do parlamentu probíhala anketa, jestli chtějí občané v Butovsi vybudovat multifunkční hřiště. Výsledek byl 77 pro a 37 proti

 

p. Zach – každý rok schvalujeme poukázky pro osamoceně žijící občany Butovse nad 70 let ve výši 500,- Kč na nákup v prodejně potravin. Letos jich máme 5, takže se jedná o celkově 2500,- Kč

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vydání poukázek v hodnotě 500,- Kč pro osamělé osoby nad 70 let celkem za 2500,- Kč

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 9/Z29/2017 bylo schváleno.

 

p. Bílek – tohle schvalujete už několik let, ale hodnota té poukázky s růstem cen jde stále dolů
p. Musilová – v jiných obcích to ani nemají
p. Tichý – poprvé se to dávalo někdy před 20 lety
p. Rajmová – ale to nebylo 500,- Kč

 

p. Zach – asi v roce 2014 jsme schvalovali podmínky pro využívání sálu v Butovance. Dělali jsme vyúčtování za energie, TJ to vyšlo cca 1700,- Kč, od ostatních se nevybíralo. Měli bychom na příští rok schválit jednotná pravidla. Navrhuji, aby se za každou akci, která se bude konat na sále, ať už je to soukromá oslava nebo akce, kde se vybírá vstupné, cenu 100,- Kč. Vybíral by to p. Kraus ihned na místě. Je to v podstatě za použití sálu.
p. Tichý – i soukromá osoba?
p. Zach – ano i organizace, která vybírá vstupné. Dříve to vybíral p. Kraus pro sebe, protože platil energie, teď energie platí obec, tak p. Kraus nevybírá.
p. Bílek – TJ by mělo mít výjimku, přeci nebudou za každý trénink platit 100,- Kč
p. Zach – ti platí spotřebované energie
p. Musilová – v Butovance se teď dost svítí zbytečně, ta lednice s pitím svítí a stromeček, jak byla televize, svítí, i když je Butovanka zavřená. Může tam být i zkrat a bude problém, dříve když si p.Kraus platil elektriku ze svého tak nic nesvítilo.
p. Šviha – p. Krause upozorníme. Ještě by tam měla proběhnout revize elektřiny a oprava toho, co nefunguje.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje poplatek za užití sálu v Butovance ve výši 100 Kč/1 denní akce, kromě kulturního výboru a TJ Butoves, které platí za skutečnou spotřebu energií

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 10/Z29/2017 bylo schváleno.

 

p. Šviha – včera jsme tam dělali vyúčtování a zjistilo se, že jediný, kdo by měl platit, je TJ Butoves. Přimlouval bych se za to, aby se jim pro letošní rok platba ve výši 1700,- Kč prominula.
p. Tichý – a jinak si to budou platit?
p. Šviha – ano, když budou platit i ostatní, bude to spravedlivé

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves promíjí TJ Butoves platbu za energie v Butovance za rok 2017

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 11/Z29/2017 bylo schváleno.

 

p. Šviha – brzy vyjde zpravodaj. Když jsme projednávali znak obce, dohodli jsme se, že dáme do zpravodaje tři varianty jako anketu pro občany. Tak je potřeba vybrat tři varianty.
p. Zach – ty s tou tvrzí se nám moc nelíbí
p. Šviha – takže varianty 4, 5, 6

 

p. Šviha – jednal jsem s firmou Linhart ohledně sportovního hřiště, zjistil jsem, že multifunkční hřiště se dá pořídit už kolem 1,2 milionu korun, takové jaké bylo prezentováno v anketě. Soutěží by ta cena měla ještě klesnout. Nechal mi tady katalog, který si můžete prohlédnout. Nabízejí celou řadu typů povrchů, nejvíce se používá probarvený polyuretan, který má životnost přes 20 let. Sloupy na volejbal jsou až za oplocením, takže při kopané do nich děti nenarazí. Branky jsou součástí oplocení, nemohou na nikoho spadnout. Když budeme chtít shánět dotaci, potřebujeme mít projektovou dokumentaci a požádáno o stavební povolení. Proto bych chtěl udělat poptávkové řízení na pořízení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně výkazu a výměru, abychom měli podle čeho soutěžit dodavatele hřiště. Zjišťoval jsem možnost získání dotace. Jsou možnosti u MŠMT a MMR, kde je možnost získat kolem 50%-60%
p. Tichý – a nebude potřeba mít nějaké územní řízení?
p. Šviha – o to můžeme požádat, až budeme mít projektovou dokumentaci
p. Musilová – když na to nebude dotace, tak se to bude platit z obecních peněz?
p. Šviha – tak by se to nerealizovalo. Projekt budeme mít připraven a můžeme to zrealizovat třeba za 10 let
p. Kunčík – kde by to hřiště bylo?
p. Zach – nyní máme jen jednu variantu – pozemek u dráhy od p. Barnetové
p. Musilová – aby to na tom poli nebylo vyplavené
p. Šviha – to by se řešilo tak, že by se hřiště oproti okolnímu terénu zvedlo o pár centimetrů a voda do kopce neteče. Není to velká plocha 32x15m, takže vzhledem k velikosti pole je to nic
p. Formánková – to není nic. Nám ta voda tam teče, je to tam kousek a mám z toho strach
p. Musilová – aby nebylo hřiště za milion pod vodou
p. Tichý – v zátopovém území
p. Zach – to není zátopové území
p. Formánková – mně p. Brodský říkal, že je. Já bych to chtěla tady otevřít. Minulý týden měl bytový dům schůzi a bude se připojovat. To je v pořádku, protože kdybych já tam bydlela, tak bych připojená chtěla být také. Kdyby bytovka čekala, až se vyřeší naše situace, tak by asi nebyla připojená nikdy, takže to je v pořádku a vůbec to není proti nim. Dostanete ode mě doporučený dopis, protože jsem se dozvěděla, že obec má peníze a poslední odpověď od Vás mám, že až bude mít obec peníze, tak se začne zabývat touto tématikou, takže teď hřiště je až na druhém místě. Já jsem byla pro hřiště, ale už nejsem. Protože my tam tu vodu máme a každý laik ví, že třicítka, třicítka do třicítky je špatně. Ale tím pádem se musí udělat takové opatření, aby na tom nebyly bity domy dole. Tohle by se mělo začít řešit. Já ten dopis pošlu, abych měla něco v ruce, ta situace se musí začít řešit.
Do budoucna by se tam mělo stavět a zase ta voda by se měla řešit a bude odtékat zase do té roury. Sekání trávy jsme si s p. Rajmovou vyřešili, protože jste sekali na našem pozemku, tak jsme to zaplatili. Je to tam náš pozemek, všichni to víme. Před čtrnácti dny jsem přišla domů a byly tam dvě jámy, narážím tady na tohle. Údajně to viselo na vývěsce 31 dnů. Já jsem si to zjišťovala, bylo to na soukromém pozemku, že tam bude značka, co jste si vymysleli. My jsme si nekupovali pozemek, aby nám tam kdokoliv dělal jámu a dal tam značku. Takže jsem volala Bobovi a ten mi řekl, že to někde viselo. Ale nezlobte se na mě, já přeci nemůžu kde jaký zápis číst, a pak mi tam začnete kopat. Ale ono to tak není. My můžeme, když uvidíme, že nám tam někdo kope, dotyčného upozornit. A když i přesto to tam udělá, tak to, co tam udělá, je náš majetek s tím, že my to od něj odkoupíme nebo na vlastní náklady odstraníme. Můžeš si to najít je to v zákoně.
p. Šviha – v kterém prosím tě?
p. Formánková – najdi si to prostě, je to takhle. Jenom abych to uvedla na pravou míru, nikde není nic napsané, dokonce co ti Karel povolil údajně tedy ústně, já bych to chtěla písemně. Je to tam dokonce vybetonované, kdybychom tam chtěli do budoucna výsadbu, tak bychom to tam nechtěli. Takže bych chtěla, aby se něco napsalo, s tím, že když tam my budeme chtít něco dělat, tak tohle se odstraní na vaše náklady. Za druhé, když cedule na někoho spadne, že za to bude obec Butoves, ne my.
p. Rajmová – můžu se zeptat, kde to je?
p. Formánková – jak máme ten průjezd, tak vedle, jak máme ten buk, vykopali dvě díry
p. Šviha – jde o to, že je to dopravní značení, které bylo vyprojektované a povolené v souladu se zákonem.
p. Formánková – není to pravda, já jsem volala na inspektorát
p. Šviha – tak si zavolej tomu, kdo to povoloval
p. Formánková – není to státní zájem, ale je to jenom obec, co si rozhodla a ta značka se může posunout klidně na drážní pozemek, to není vůbec problém
p. Šviha – to jsme mohli řešit, kdyby ses ozvala během toho půl roku, než se to začalo dělat
p. Formánková – když je to náš pozemek, tak jste povinni nás informovat
p. Šviha – my jsme vás informovali veřejnou vyhláškou, jako všechny ostatní majitele pozemků, kterých se to týkalo. My jsme to nepovolovali, my jsme zažádali odbor dopravy v Jičíně a oni nám to povolili
p. Formánková – nějaký papír, že to máte na našem pozemku, když se něco stane, tak za to nezodpovídáme.
p. Kunčík – to zas má pravdu. Když ti někdo postaví značku na zahradu, tak co uděláš?
p. Šviha – ta není na zahradě, ta je u silnice
p. Formánková – koupili jsme drážní pozemek za vlastní peníze, nikdo nám nic neřekl. Teď když nám tam p. Mydlář 4x sekal, tak to byl hrozný problém, protože je to soukromý pozemek, ale když se tam dá značka, tak to není soukromí pozemek. Neříkejte mi, kdo by se tady z vás neozval.
p. Zach – my jsme to ale nepovolovali
p. Formánková – tak mi přiveď toho pána, co to povolil. A tam bylo napsané, že na pozemku Formánkových se bude dávat značka?
p. Šviha – tam byla mapka celé Butovse, kde jaká značka přijde zrušit, kde bude nová a jaké zůstanou
p. Formánková – bylo tam, že na pozemku Formánkových bude značka?
p. Zach – takhle to tam nebylo
p. Formánková – tam byla stará kolejnice, byla tam vysoká tráva a vy tam budete dávat jednu značku za druhou, na tomhle pozemku nebude ani díra
p. Šviha – když ses ozvala, tak jsem se s tebou a s Karlem (jako chlap s chlapem) domluvil, kde to může být, aby to nebylo mezi stromy a aby byla značka vidět a nevadilo vám to. Na druhé straně je ta samá značka na pozemku Českých drah a nevadí to.
p. Formánková – klidně to tam mějte, ale kdyby to spadlo, ať to není na nás
p Šviha – tak nám to napiš, já se s tím stavím v Jičíně na úřadě a uvidíme, co nám na to řeknou
p. Formánková – kdyby za námi někdo přišel, my bychom s tím neměli problém, ale mně vadí, jakým stylem se to dělalo
p. Tichý – tyhle veřejné vyhlášky, to se může dělat v Jičíně. Ale tady, když nás je sedm, by se mělo těm lidem zavolat, chceme ti tady dát značku
p. Zach – koukali jsme tady na to všichni, a nikoho to nenapadlo, já nenosím v hlavě, kde komu končí pozemek
p. Formánková – a jak je možný, že když se tam sekalo, tak se hned někdo ozval
p. Šviha – ale my jsme se neozvali
p. Musilová – to jsem se ozvala já, protože se mě ptali lidi. Já jsem ani nevěděla, že tam pozemek máte. Za mnou přišli tři občané a ptali se, že se seká váš pozemek
p. Formánková – já jsem jen chtěla říct, že jste věděli, že to je náš pozemek. Dělá se ta značka pro lidi z bytovky?
p. Šviha – my jsme to ale povolovali ještě před tím. Značka se dělá pro všechny příslušníky silničního provozu
p. Zach – my zjistíme, co s tím můžeme udělat
p. Musilová – to značení tam chtěl i Karel
p. Formánková – to ne, on tam chtěl zrcadlo
p. Musilová – chtěl tam dát zrcadlo a retardér, když byl ještě v zastupitelstvu. Jak jsi říkala o té vodě, tak p. Kulič špatně spočítal průtok dešťové vody ze střechy bytovky. Roman to přepočítal a je to 10x méně, z naší střechy je to oproti tomu poli kapka v moři, všechno teče z pole
p. Formánková – počítal to p. Kulič, počítal to p. Přibyl, ale říkám, to připojení je nutné. Ale v každém případě ta voda, když tam teče tak 2x 30 cm trubka nemůže jít zase do 30 cm trubky, to se to tam pak ucpe
p. Zach – takhle se to tam kdysi udělalo. Pod tratí je sice větší trubka, ale dál už ne, to by se vyřešil možná problém u vás
p. Formánková – já říkám, že se to musí vyřešit u nás, ale tak, aby to neohrozilo domy dole
p. Zach – ale to řešitelný není
p. Tichý – když šla ta povodeň, tak to teklo přes koleje
p. Formánková – tak by se to mělo řešit jinak, tenkrát říkal p. Kulič – udělat nějakou záchytnou nádrž na poli nebo něco takového
p. Šviha - my už jsme před dvěma roky požádali České dráhy, aby nám prodali pozemek silnice
p. Formánková – to není ale problém, nám ji nabízeli, jestli ji nechceme koupit
p. Šviha – do teď od nich nemáme cenu. Poslední vyjádření máme ze září, že během října nebo listopadu nám to pošlou
p. Zach – my to odkoupíme, když cena bude rozumná, nebo to bude zadarmo, když tam od 90. let vyhrnujeme sníh. Ale i když se tam předělá trubka na větší průměr, tak ten problém se přesune zase dál
p. Formánková – a jak tam chcete řešit budoucí výstavbu, kam půjde ta voda? A to tam chcete stavět ještě hřiště
p. Šviha – to hřiště má 32x15m a negeneruje žádnou vodu
p. Tichý – hřiště bude v lokalitě pod vodou
p. Šviha – když to hřiště bude o 10 cm nad okolní terén, tak na něm voda nebude
p. Musilová – vždyť to pole jde až od Tuře, to je spád, to by muselo být vysoko
p. Zach – po tom poli ale nepojede vlna
p. Musilová – Martínkovi mají odvodněný pozemek, ale podívej se, kolik tam je vody
p. Formánková – mám fotky, kdy náš dům byl výš než silnice
p. Tichý – my máme taky utopený pozemek a děda mojí ženy říkal, že k nám na pozemek se taky jezdilo do mírného kopečka
p. Šviha – na ČOV se to zvedlo a taky je tam sucho
p. Musilová – ale tam máš rovinu a to pole tady je rovný?
p. Šviha – ale všechna ta voda doteče až k lesu u ČOV
p. Formánková – u nás u domu je teď voda. Když jsem si volala na ministerstvo zemědělství a kdyby se tam oralo, tak to tam bude lépe sáknout. A ty jsi mi psal, že jste si problému vědomi – až budete mít peníze, že se to bude řešit. Teď chcete stavět hřiště, asi máte peníze, tak já to chci řešit
p. Zach – kdyby se to mělo komplexně řešit, tak by musel ten velký propustek pod kolejemi navazovat dál a to není řešení za milion. To je překopat celou dešťovou kanalizaci a to jsi na 15 milionech
p. Šviha – jediné, co by tomu trochu pomohlo, kdyby se za bytovkou udělal příkop a ta voda by se odvedla až za Butas k lesu do té strouhy
p. Zach – tam už toho ale neteče tolik, tam se to úpole spíš svažuje k dráze
p. Bílek – chci se zeptat: ten územní plán se tedy upraví a nebudou tam stavební parcely, když není možnost to pole odvodnit?
p. Zach – to územní plán neřeší
p. Kunčík – a to by nešla ta voda z pole stáhnout šikmo přes ten manipulák ven z vesnice?
p. Zach – myslíš k Miličevsi? Jeden propustek je u Hrdých, další je v půli mezi lesem a silnicí, ale ten je taky plný, když prší
p. Rajmová – to by zas plavali Škaloudovi
p. Formánková – jak tak koukám, tak to stejně asi nevyřešíme, já mám dopis rozepsaný, já vám ho pošlu a vy se mi k tomu vyjádříte
p. Zach – my se ti vyjádříme a co dál?
p. Formánková - já budu mít něco v ruce
p. Musilová – kdyby nám tam nepřekážely ty roury, tak by nám to ani nevadilo. Na té trávě to není ani znát, že tam něco teče
p. Formánková – to by ses divila, kolik tam teče, já vidím, co nám teče okapem, ale tam stačí každá kapka
p. Zach – zákon říká, že s dešťovou vodou se má každý vlastník pozemku vypořádat sám
p. Formánková – ale s vlastní, ne cizí, my si s vlastní poradíme. Co dělají ostatní s tou vodou, dají do kanalizace, ale tady na to se nemyslelo
p. Šviha – každá kanalizace je projektovaná na nějaký standartní objem vody, ale když přijde přírodní katastrofa, tak žádná kanalizace nevyhoví

 

p. Rajmová – my jsme měli finanční výbor, seznámila bych vás se zprávou, sešli jsme se 17. 11. 2017. Zúčastnili jsme se všichni, na programu bylo kontrola platby poplatků. Bylo zjištěno, že za komunální odpad zatím nezaplatili 2, ze psů 1, za odvádění odpadních vod 3 + 1 má uhrazeno jen část, po splatnosti nejsou uhrazeny 2 faktury, jsou to ještě faktury z roku 2016. My naopak nemáme žádné závazky po splatnosti. Finanční výbor předkládá tento zápis zastupitelstvu obce a doporučuje, aby správce rozpočtu přistoupil k vymáhání výše uvedené pohledávky
p. Zach – do konce roku je obešleme písemnou formou výzvy, pokud to neuhradí, uděláme platový výměr
p. Rajmová – jak k tomu přijdou lidi, kteří poctivě platí
p. Zach – no řekl bych, že za poslední roky nemáme tolik pohledávek, jako tomu bylo dříve. Zprávu finančního výboru bere zastupitelstvo na vědomí

 

p. Rajmová – v Butovance byly koupeny záclony, staré by se měly vyřadit z evidence majetku a také ty záclony tady z úřadu
p. Zach – jenom k těm záclonám – dohodli jsme se, až se dají sem na úřad žaluzie, tak už by se sem záclony nedávaly.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vyřazení záclon z čp. 62 a 47 z operativní evidence

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 12/Z29/2017 bylo schváleno.

 

p. Tichý – já jsem byl požádán třemi domy, jak jsou Forejtovi, Horákovi a my. P. Horáková chtěla dávat zápis, já jsem říkal, že to tady přednesu. Jak se udělaly ty chodníky, tak jsme utopený, je to tam neštěstí. Výška toho chodníku je ve výšce našich oken, někdo jde, kouká nám tam do talíře, tam se to zkrátka nepovedlo.
p. Šviha – jak se to nepovedlo? Vždyť vy jste ještě letos tady říkal, že dělat chodník na druhé straně je blbost, že se to má udělat tam u vás až do křižovatky a tam je to mnohem výš než u vás. Ten obrubník u silnice je tam už druhý rok
p. Tichý – ne já myslím celkově, ta silnice je vysoko
p. Zach – tady se dělaly od Šebestů dolu obrubníky, ty tam dala Stavoka. Nevím na základě čeho, ale dali je do nějaké výšky. Když se dělala silnice, tak vycházeli z výšky těch obrubníků
p. Tichý – no dobře
p. Zach – tam už jsou výš, druhá věc je, že se u Rajmových zvedla silnice a dál to pokračuje
p. Tichý – ano
p. Rajmová – tam to snížili, tam to dál nepokračuje, u nás to trochu zvedli, ale u vás už jsou normálně
p. Tichý – takže bychom potřebovali vám to tlumočit, aby obec na své náklady nám tam zvedla alespoň tu podezdívku, aby se to mohlo dosypat, protože takhle to tam nemůže být
p. Zach – jak to myslíš?
p. Tichý – od podezdívky pod plotem je rozdíl nějakých 45 cm k chodníku
p. Zach – a jak jinak se to mělo udělat?
p. Tichý – no šlo to udělat, ale to nevadí. Šlo to otočit ten sklon, ta silnice měla být níže, to se mělo pohlídat, už když se dělala silnice, že chceme, aby ta silnice byla níž, protože od toho se to všechno odvíjí. To nevadí, to tady dnes nevyřešíme, ta silnice mohla být klidně o 20 cm níž.
p. Bílek – vždyť jsi tady celou dobu seděl, ani tebe to nenapadlo
p. Tichý – to se stala chyba, když se to začalo, ještě že jste mi volal a udělalo se to u mě dobře
p. Šviha – právě proto jsme se to všude snažili udělat tak, aby to fungovalo
p. Tichý – byl jsem požádán, aby se ta podezdívka, co máme u Horáků a u Forejtových, aby se zvedla na náklady obce, aby se to tam mohlo dosypat. Takhle to tam nemůže zůstat, tam jsou obrubníky, aby se to mohlo dosypat a aby to nešlo na náš plot, dohodnout se s Obisem a o 20 cm zvednout podezdívku
p. Zach – a jak zvedneš to ostatní, sloupky a plaňky?
p. Tichý – u nás to třeba dá
p. Zach - a u Horákových?
p. Tichý – tam by se to muselo zvednout
p. Zach – a u Forejtových?
p. Tichý – tam to dá taky, tam je dřevěný plot a železný sloupky
p. Zach – mně nepřijde efektivní, tam teď dát 20cm ztraceného bednění nebo to tam vyšalovat
p. Tichý – mám to tady tlumočit, tak to tady tlumočím, aby se našlo nějaké řešení
p. Rajmová – tam to nejde ani zasypat, protože by jim to plotem padalo na pozemek
p. Šviha – kdybychom udělali obráceně sklon, tak přijdete, že vám zas teče voda na pozemek
p. Tichý – tam se k tomu měla udělat diskuze, mohl se dát rošt doprostředka a mírný sklon udělat z obou stran a svézt to do kanalizace
p. Zach – začalo se o té silnici jednat v roce 2013 a projektovalo se v roce 2014
p. Bílek – nemělo by se řešit, co se mělo, ale jak to vyřešit. I kdyby to mělo jít z peněz obce, přeci nemůžu stavbou ohrozit majetek někoho jiného
p. Tichý – alespoň o 20 cm to zvednout, to by zas tolik peněz nestálo. Vrata máme vyřešený, Horákovi to mají také vyřešený, to je v pořádku. Teď vyřešit jak to tam mají Forejtovi ten kousek, Horákovi a my.
p. Zach – tak to budeme moci pokračovat dál, protože p. Mazurovi se to také nebude líbit
p. Tichý – ale p. Mazura je mimo
p. Zach – sice tam nemá chodník, ale mělo by se to tam dosypat
p. Tichý – ten není dotčený stavbou, toho se to netýká
p. Šviha – ale p. Mazura už s námi řešil, že když napadne hodně sněhu, ze silnice to vyhrnou do příkopu a všechno mu to roztaje pod barák
p. Zach – dřív tam byl kousek příkopu
p. Tichý - a ten sníh, co bude u nás na chodníku, ten se kam pohrne?
p. Rajmová – do silnice
p. Tichý – já jsme to takhle to, p. Horáková chtěla dávat dopis, já jsem říkal ne, máme zastupitelstvo, já to tam budu tlumočit. Já už jsem s Nitchem o tom mluvil někdy před měsícem, ale co já můžu, to musí zastupitelstvo. Pak do toho vstoupila žena a p. Horáková
p. Šviha – až skončíme, tak se tam na to půjdeme podívat

 

p. Tichý – jak to vypadá s veřejnou schůzí?
p. Zach – dal jsi nám termíny teď 1., 8. a 15., 1. je nesmysl je to za 3 dny, 8. nemůžu
p. Rajmová – já si myslím, že se to letos už nehodí
p. Musilová – já nemohu 1., 8. a 15. mají hasiči výroční schůzi
p. Šviha – tak nám dejte nějaký rozumný termín, aby se to stihlo připravit a svolat
p. Tichý – ale to až budu vědět
p. Zach – to už jsi říkal minule, dva měsíce nám dáváš termín a už je prosinec
p. Tichý – chtěl jsi termín na prosinec
p. Zach – já chtěl termín na listopad, tak nám dej nějaký termín na listopad, dohodni se s p. Musilovou, aby se jí to hodilo
p. Tichý – dobře, já se s ní dohodnu a nějaký termín ti dám, nejlepší je pátek
p. Zach – potřebuji taky nějaký termín na prosinec na zastupitelstvo, protože vždy to podřizujeme tomu, jak vy dva můžete

 

p. Musilová – chci se zeptat, když tady máme takové šikovné elektrikáře, jak spravili osvětlení u bytovky, jestli by nešlo přidat světlo u Vacků, aby to svítilo na přejezd
p. Šviha – to už je objednané delší dobu, ale dělají v Jičíně vánoční osvětlení, tak přednostně přijeli opravit to u bytovky, protože tam nesvítilo už nic

 

p. Nyčová – chtěla bych připomenout rozsvícení vánočního stromečku 3. 12. od 17:00 hod. Připravila jsem plakátek, mám nakopírované koledy, které dám do všech domácností a letos bych to pojala jako Butoves zpívá koledy. Nebude to jako doposud vystoupení dětí, ale budou zpívat všichni, kdo tam přijdou
p. Tichý – Česko zpívá koledy
p. Nyčová – to je jiná akce, aby se to nepletlo, tak bych to chtěla dělat opět u stromečku. Letos nemám hudební doprovod.
Má teď vyjít i zpravodaj, chci se zeptat, jestli stihneme udělat zpravodaj do středy. Je na něm taky ještě dost práce. Asi to tedy rozneseme na 2x.
p. Musilová – mělo by se to také vyhlásit
p. Nyčová – tu akci nepořádáme jako Ženy pro Butoves. U toho stromečku by měl být svařák, cukroví a čaj. Můžeme se na tom domluvit, kdo co připraví, abych to nedělala všechno sama?
p. Musilová – my jsme teď dělali ty adventní dílny a my s tím nepočítáme. Necháme to ve vaší režii
p. Tichý – vždyť to zvládnete
p. Nyčová – dobře, takže poprosím o žárovky, ty pověsíme na stromeček, připravím svařák a čaj, cukroví se nenapeče, to se bude muset koupit

 

p. Bílek – na jak dlouho je ta nájemní smlouva pro hasiče?
p. Rajmová – není ještě žádná smlouva, jenom jsme schválili, že chceme Butovanku pronajmout
p. Bílek – to bude vyvěšeno? Tak by tam měly být nějaké podmínky, aby se zájemci mohli přihlásit
p. Rajmová – když se budeš chtít přihlásit, tak si dáš nějaké požadavky
p. Bílek – vy jste tady dali nějaké podmínky využívání sálu, pak by v nájemní smlouvě mělo být, aby to plnili pro vás
p. Rajmová – to už v těch minulých smlouvách bylo, takže se to tam zase dá

 

Předsedající 29. schůzi zastupitelstva ukončil v 20:24hod.

 

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Strategický plán
3) Návrh rozpočtu na rok 2018
4) Dodatek ke smlouvě o dotaci z Královéhradeckého kraje – územní plán
5) Smlouvu o dílo se společností Obis s.r.o. IČO: 60933682
6) Rozpočtová opatření č. 5/2017


Zápis byl vyhotoven dne: 7. 12. 2017

 

Zapisovatel: Bob Šviha

 

Ověřovatelé: Vendula Musilová dne:

 

Iveta Nyčová dne:

 

Starosta: Bohumil Zach dne: