Zápis č. 30

Zápis z 30. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 19. 12. 2017 od 18:30 hodin.


Přítomni:
Luděk Kunčík
Jana Rajmová
Bob Šviha
Lubomír Tichý
Bohumil Zach
Vendula Musilová
Iveta Nyčová

 

Omluveni:

 

Program:

1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání
2. Schválení rozpočtu na rok 2018
3. Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020
4. Poptávkové řízení svoz komunálního odpadu (vyhodnocení)
5. Změna vyhlášky č. 2/2013 o odpadech (Příloha č. 6)
6. Výše stočného na rok 2018
7. Inventarizace (Schválení inventarizační komise)
8. Kupní smlouva na pozemek p. č. 364/51
9. Pronájem čp. 62
10. Různé a diskuze

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:30 hodin starostou obce Bohumilem Zachem (dále jako „předsedající“).

Předsedající zahájil 30. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 7 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

Za ověřovatele zápisu navrhl paní Rajmovou a pana Kunčíka, za zapisovatele pana Švihu.

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem pana Švihu a ověřovateli zápisu paní Rajmovou a pana Kunčíka.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti – _ Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z30/2017 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 30. zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce.

 

Výsledek hlasování: Pro _7 Proti – _ Zdrželi se –

Usnesení č. 2/Z30/2017 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam pro svoji potřebu

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

Místostarosta Bob Šviha seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 29. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení. Námitky proti zápisu nebyly podány.

 

Bod 2. Schválení rozpočtu na rok 2018

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu, který byl řádně vyvěšen. Protože nikdo nevznesl žádný návrh na změny, bude rozpočet na rok 2018 schvalován téměř ve stejném znění, jako je návrh rozpočtu. Mění se jen částka v příjmech, položka 4112 na výši 60 900,- Kč, to je výše dotace Královéhradeckého kraje.

 

p. Rajmová – v podkladech máme nákup pozemku u bytovky za 50 000,- Kč, bude se kupovat letos nebo až příští rok?
p. Zach – byl jsem domluvený s majitelem, že by se to mohlo podepsat ještě letos, vklad by byl mezi svátky.
p. Rajmová –pokud budeme platit až příští rok, tak je ještě potřeba udělat změnu před schválením rozpočtu na rok 2018.
p. Zach – dobře, s p. Tvrdým se domluvím
p. Rajmová – bude se jednat o paragraf 6171 položka 6130 ve výši 50 000,- Kč a v příjmech o navýšení položky 0000 1211 Daň z přidané hodnoty ve výši 50.000,- Kč.
p. Tichý – kolik je to za 1m2?
p. Zach – cca 100,- Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2018 s příjmy ve výši 2 982 000,- Kč a výdaji ve výši 2 982 000,- Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy rozpočtu.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - _ Zdrželi se
Usnesení č. 3/Z30/2017 bylo schváleno.

 

Bod 3. Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020

Předsedající seznámil přítomné se Střednědobým výhledem rozpočtu na roky 2019-2020, návrh byl řádně vyvěšen.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se
Usnesení č. 4/Z30/2017 bylo schváleno.

 

Bod 4. Poptávkové řízení na svoz komunálního odpadu (vyhodnocení)

Předsedající seznámil přítomné se závěrem hodnotící komise poptávkového řízení „Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Butoves na období 2018-2021“. Přihlásil se nám pouze jeden zájemce a to Severočeské komunální služby s.r.o.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje pořadí firem poptávkového řízení Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Butoves na období 2018-2021: 1. Severočeské komunální služby s.r.o. IČ: 62738542

 

Výsledek hlasování: Pro _7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z30/2017 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné, že součástí poptávkového řízení byla smlouva o zajištění těchto služeb, kterou je potřeba schválit s výhercem poptávkového řízení.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu o dílo na svoz a likvidaci komunálního odpadu v obci Butoves na období 2018-2021 s firmou Severočeské komunální služby s.r.o., IČ: 62738542 a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z30/2017 bylo schváleno.


Bod 5. Změna vyhlášky č. 2/2013 o odpadech (Příloha č. 6)

Předsedající navrhl, i přes drobné zdražení, ponechat pro občany výši poplatku za komunální odpad ve stejné výši jako v loňském roce.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje přílohu č. 6 k obecně závazné vyhlášce obce Butoves č. 2/2013 o poplatku za komunální odpad, kterou se stanoví výše poplatku za komunální odpad pro rok 2018.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 7/Z30/2017 bylo schváleno.


Bod 6. Výše stočného na rok 2018

Předsedající seznámil přítomné s kalkulací ceny stočného. V roce 2015 jsme schválili cenu 21,74 Kč/m3
od 1. 1. 2017 až do schválení nové ceny. Navrhujeme ponechat výši stočného stejnou jako v roce 2017, a to 21,74 Kč bez DPH, což odpovídá 25,- Kč s DPH. Tato cena za rok 2018 se bude platit začátkem roku 2019.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje kalkulaci ceny stočného pro rok 2018.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 8/Z30/2017 bylo schváleno.

 

Bod 7. Inventarizace (Schválení inventarizační komise)

Předsedající přednesl návrh na jmenování inventarizační komise ve složení: předsedkyně p. Rajmová, členky p. Havelková a p. Viková.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves jmenuje inventarizační komisi ve složení: předsedkyně p. Rajmová, členky p. Havelková a p. Viková.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 9/Z30/2017 bylo schváleno.

 

Bod 8. Kupní smlouva na pozemek p. č. 364/51

Předsedající seznámil přítomné s návrhem kupní smlouvy s panem Tvrdým na odkup parcely u bytovky o výměře 495 m2, kde občané bydlící v bytovce parkují a obec má zájem o změnu a rozšíření parkovacích ploch pro občany v bytovém domě. Pan Tvrdý navrhuje prodejní cenu 50 000,- Kč.

 

p. Musilová – to je ta plocha podél celého paneláku?
p. Zach – ano, je tam ještě kousek ve vlastnictví obce Tuř, se kterou také jednáme o odkupu.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje kupní smlouvu s panem Miloslavem Tvrdým, Chomutice 118, na pozemek parc. č. 364/51 v k.ú. Tuř za dohodnutou kupní cenu 50.000,- Kč a pověřuje starostu jejím podepsáním

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 10/Z30/2017 bylo schváleno.

 

Bod 9. Pronájem čp. 62

Předsedající seznámil přítomné s návrhem nájemní smlouvy s SDH Butoves jako jedinými zájemci na pronájem čp. 62. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Butoves (IČ:64814157) je organizace zřizovaná obcí, jako odpovědný zástupce by byl p. Kraus, navrhujeme nájemné ve výši 10Kč/měsíc. V pátek měli hasiči výroční schůzi, kdy jsme se na všem dohodli. Upravili jsme článek 4 odstavec 11 smlouvy o pronájmu, abychom chránili starostu hasičů.

 

p. Rajmová – Krausovi platili 1000,- Kč měsíčně. Říkali jsme, že by si platili topení nebo něco jiného, ale ve smlouvě to není, je tam jen 10,- Kč/ měsíc.
p. Zach – nechal bych to tedy tak, jak to bylo: 1000,- Kč/měsíc
p. Tichý – stává se, že někdo chce hrát od 8 hodin v neděli pinpong, Kraus musí přijet a zatopit, v 11 je to odehrané, on jede domů a pak odpoledne musí přijet otevřít v 16 hod. Nešlo by v tom udělat nějaký řád?
p. Zach – to záleží na nich, jak se domluví
p.Tichý–mohli by taky hrát navečer, aby tam nemusel být od rána od 7 hodin. Měl by jim říct, že sem nepojede, aby tady nemusel být celý den
p. Šviha – ty zápasy jsou rozlosované a dvakrát za rok se hraje doma, takže se dvakrát za rok Aleš dohodl s p. Krausem, že bude zápas a p. Kraus s tím neměl problém a přijel. Stížnost nepřišla od p. Krause, ale teď od vás. Vám to vadí?
p. Tichý – Mně to nevadí, ale já slyším jeho názor, že tam je od 7 hodin, jestli by to nešlo hrát večer
p. Šviha – je to zvykem v celém okrese, že se zápasy hrají v sobotu dopoledne, teď jsme byli v Lázních Bělohrad, příští týden jedou do Miletína. Je to o jejich vzájemné dohodě.
p. Zach – je to na nich, jak se dohodnou

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje nájemní smlouvu na pronájem čp. 62 s SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Butoves (IČ:64814157) za nájemné 1000,- Kč/měsíc a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 11/Z30/2017 bylo schváleno.


Bod 10. Různé a diskuze

 

p. Zach – máme tady stížnost od p. Francové a její sestry, kterou vám teď přečtu. Byla odeslána nám a na Královéhradecký kraj, který ji předal na odbor dopravy do Jičína.
Opravu silnice investoval Královéhradecký kraj a byly kolaudovány začátkem roku, chodníky zatím zkolaudovány nejsou, protože nejsou ještě dokončeny. Píšete, že jsme utopili pozemek vašeho domu, to máte na mysli jako výstavbou chodníku?
p. Francová – ano, jděte se tam podívat, jak to tam je. Z chodníku koukáte do oken jako do sklepních prostor. Já, abych se Vám představila, jsem Francová, rodačka tady z Butovse. Vy mě asi neznáte, vystupuji tady jako oprávněná fyzická osoba, protože tady vlastním nemovitost a podle §16 po vás chci projednat moji stížnost. Prostě ta stavba je hrozná. Já nedovolím, aby se to zkolaudovalo a chtěla bych slyšet vaše tři odpovědi. Za prvé: kdo vydal povolení k této stavbě?
p. Šviha – povoloval to Městský úřad Jičín
p. Francová – když tady probíhala kanalizace, tak jsme byli pozváni do Butovanky, kde s námi bylo všechno prohovořeno, jak to bude, proč to bude a lidi s tím buďto souhlasili nebo nesouhlasili. Ani jednou jsme nedostali žádnou výzvu, nevím, jak vypadá stavební deník, jestli se nějaký dozor vůbec dělal.
p. Zach – máme technický dozor investora
p. Francová – a ten s tím souhlasil, je to všechno podle norem? Já si to zjistím
p. Šviha – je to všechno podle stavebního povolení a podle norem
p. Francová – vy víte, že já svoje práva znám a znám i práva obce. Já si to zjistím, já si myslím, že to není.
p. Šviha – při stavbě chodníku se vychází ze silničního obrubníku, který už byl osazen 12 cm nad povrch vozovky, od toho je příčný sklon chodníku 2% podle normy, podélný sklon může být až 12,5% a takový tam není
p. Francová – ten sklon berete od vozovky? Protože mně se zdá, že vozovka je výš, než byla. Protože váš úřad nedal žádnou námitku k té vozovce, tak to bylo zkolaudováno. S tím se už nic neudělá. Ale ten sklon, co tam jsou takové boule, naši jsou v důchodovém věku a chodit po tomhle chodníku nebudou. Na co takováhle stavba je? A chci slyšet po vás vysvětlení, co s tím hodláte dělat.
p. Zach – ta stavba zvyšuje bezpečnost chodců, aby nechodili po silnici, ale po chodníku
p. Francová – naši tam chodit nebudou
p. Šviha – když jdu po vesnici, tak vidím, že lidé po tom chodníku chodí
p. Francová – Tady jak máte ty chodníky, jděte se podívat do Sukorad, u vás, před vámi, mezi bytovkami, k nádraží, tam jsou chodníky alabastr. Jděte se podívat na chodník náš, na chodník u Tichých, na chodník u Forejtů a paní Rybářová, nevím, kdo tam teď bydlí, ale ten vjezd, tam nikdo nevjede, tam je takovýhle schod, tam auto nevjede.
p. Zach – to víme
p. Francová – víte to a nic s tím neděláte.
p. Zach – p. Křelinová na telefony nereaguje a já nevím, kde bydlí. Trvalý pobyt má tedy, ale není tady. Já vím, jak to tam vypadá u zadního sjezdu, uprostřed má šachtu na vodu a je tam schod.
p. Francová – takovýhle schod, kdyby naši nebyli doma, tak mají před vjezdem taky. A víte, co řekli stavbaři? Dejte si tam kamínky. Žádný kamínky se tam dávat nebudou, žádné navyšování na naší straně nebude, aby my jsme si navyšovali podezdívku. Já čekám náhradu toho chodníku.
p. Šviha – ty vjezdy jsme tam dohadovali na místě se stavbou, vždy tak, aby to bylo provozuschopné a zároveň podle norem, abychom neměli problém s dotací, protože ty chodníky jsou placeny s dotace ze SFDI a jsou na to normy pro tělesně postižené, jak má chodník vypadat, a děláme to podle těchto norem.
p. Francová – kdyby to bylo podle norem pro tělesně postižené, protože já s takovými lidmi spolupracuji, tak ty po takovém chodníku prostě ani nedojdou ani na tom vozejku, a když se v zimě rozjedou, tak si prostě dají do obličeje, protože to je nebezpečná stavba. Vy to prostě opravíte, vy to nezkolaudujete a ten váš rozpočet dva miliony nebude skoro stačit na nápravu těch chodníků.
p. Šviha – a jak to máme opravit?
p. Francová – já chci slyšet vaše řešení, já bych jedno měla, ale chci slyšet to vaše.
p. Zach – ještě se vrátím k tomu, na co taková stavba je. Minulé zastupitelstvo řešilo opravu vozovky a to, že by se udělal i chodník, vzešlo z úst p. Tichého, kdy říkal, že by bylo dobré udělat chodník po této straně až na roh k Šebestovým.
p. Francová – ale on by to tam takhle nenechal udělat
p. Zach – a jak by to jinak udělal?
p. Francová – Vy byste tohle chtěli mít před svým domem? Podívejte se na ty obrázky. Tady je schod, vrátka neotevřete
p. Šviha – já bych chtěl mít chodník před svým domem. Vrátka se přece vždy otevírají dovnitř na svůj pozemek, nikdy se vrátka neotevírají na chodník
p. Francová – my je máme na druhou stranu
p. Tichý – v našem případě, plynový domeček, tam se nikdo nedostane
p. Francová – to mi neříkejte, že tohle jsou normy Evropské unie
p. Šviha – příčný sklon je maximálně 2% a podélný 12,5%
p. Francová – takže my cyklisti, to řeknu Pavlovi, já vám říkám, že toto je nebezpečná stavba, lidé budou chodit po silnici. Dnes bylo kluzko, bylo posypáno, vlivem toho, že jsem poslala stížnost. Ale stejně tam tudy nikdo nepůjde, chodíme tady tudy, na co tam ten chodník je, na co jste vyhodili takové miliony.
p. Zach – já, když tam jdu, tak jdu po chodníku
p. Francová – ale vy chodíte na druhé straně, tam už se chodí krásně
p. Šviha – p. Tichý chtěl chodník po této straně udělat až po křižovatku, ale tam se to nedalo vůbec udělat. Proto se část udělala na jedné straně a tam, kde už to šlo, po druhé.
p. Tichá – ale chodník a ne tohle
p. Tichý – chtěl jsem udělat chodník, ne tohle. Problém byl v tom, když se dělala silnice, ta mohla jít minimálně o 20 cm níže. Mělo se využít toho, že se 70 cm vybagrovala
p. Bílek – jak by jezdili Rajmovi domů, kdyby se to snížilo?
p. Francová – měla zůstat, jak byla, proč je výš?

p. Tichý - p. Nitsche mi řekl, ta silnice je o 15 cm výše, kdy připravovali dešťovku, tak si to označili a je výš a mohla jít ještě níže. To se ale mělo udělat tenkrát, když se začínalo budovat, tak se měla na obecním úřadě svolat schůzka, měl se pozvat projektant silnice a chodníku, měli se pozvat zástupci SÚS z Hradce, obci by s tím pomohl Ing. Ruml a p. Dvořák, ti se měli požádat za krajský úřad o pomoc a měla ta silnice být o 25 cm níž, a tím by i chodník byl níž
p. Kunčík – na tu stavbu přeci dohlíží nějaký dozor, který se k tomu vyjádřil, a projektant to musel vidět
p. Tichý – a mělo se zdůraznit, těm projektantům, počítejte, že tady máme utopený baráky, aby nebyly utopený ještě víc
p. Zach – to projektant samozřejmě viděl, byl tady několikrát
p. Tichý – ten projektant s tím souhlasí, že tam je tenhle schod a že to je takhle utopené?
p. Zach – když to projektoval, tak to ví a projektoval to tak, jak to má být
p. Tichá – projektoval to, jak to šlo, ono to asi jinak nešlo
p. Francová – nám by bylo milejší, kdyby tam ten chodník nebyl, protože na tom chodníku nikdo chodit nebude. Já svým rodičům i to zakazuji. Tohle mi nechat jako hotové dílo, to se na mě nezlobte
p. Zach – vždyť to ještě není hotové
p. Francová – mně říkali, že už je to hotové, tak co se tam bude ještě dělat?
p. Zach – budou se dělat finální úpravy. Chtěl bych říct, že jsme tu schůzku nemohli udělat, protože jsme do poslední chvíle nevěděli, kdo bude zhotovitel silnice. Je to asi 2 roky zpátky, kdy ses ptal, proč nebyla schůzka, tak jsme ti to tady vysvětlili a ty jsi řekl: „Dobře“, klidně ti to tady můžeme najít v zápise.
p. Tichý – když tady navážu na p. Francovou, proč se nepozvali občané, kterých se to týká, proč nebyla schůzka, ale nemyslím jen obec, ale ten projektant, proč neměl zájem se setkat s těmi lidmi, aby jim to vysvětlil, byly by připomínky od lidí, aby to pochopili
p. Kunčík – proč neměli ty lidi připomínky předtím, než se to stavělo? To to nikdo neviděl?
p. Francová – my tam nemůžeme být v jakoukoliv dobu. Stavba není zkolaudovaná, já jsem byla v neschopnosti celé léto, ale to by vůbec nevadilo, já mohu připomínkovat kdykoliv, ať už stavba stojí nebo je v začátcích. A já jsem stížnost podala v řádném termínu. Já po vás chci, že prostě ke kolaudaci nedojde a že se s tím bude něco dělat a chci od vás slyšet: co.
p. Zach – ke kolaudaci dojde, my požádáme o kolaudaci a úřad bude po nás chtít dokumenty, samozřejmě bude chtít i souhlasná stanoviska dotčených, to znamená i třeba vás a vy můžete to dílo připomínkovat.
p. Francová – já jsem podala stížnost a já čekám, vy na to máte 60-90 dní, abyste se mi vyjádřili, a do té doby to bude.
p. Šviha – my se vyjádříme, ta stavba je podle norem
p. Francová – já chci písemně čísla norem, protože já si to zjistím. Jaká byla spoluúčast obce na financování?
p. Zach – 15% platí obec, 85% je z dotace
p. Šviha - není to ale přesně takhle, protože je tam hodně neuznatelných výdajů, například ty odvodňovací rošty před vraty platí celé obec.
p. Zach – vy tady píšete, že jsme měli dostat ústní stížnost, ale nic takového se nestalo
p. Francová – co já vím, tak tady p. Tichý kolikrát říkal a měl námitky
p. Tichý – já jsem to tady říkal posledně, byli jsme se tam podívat, že my a Forejtovi si nepřejeme, aby to bylo v takovémto stavu
p. Zach – ty jsi pouze říkal, že je to tam udělané blbě, ať se na to jdeme podívat.
p. Tichý – to ne, říkal jsem, že ta podezdívka je utopená
p. Šviha – já se zeptám, jaké vy jste vymyslela řešení?
p. Francová – já jsem chtěla slyšet to vaše
p. Šviha – my žádné řešení nemáme, protože je to udělané podle norem
p. Francová – já si totiž myslím, že to není podle norem
p. Tichý – jen tak pro zajímavost. Mně říkal jeden známý, že u nich na dědině koupil jeden Pražák dům a říkal, má to přesně jako ty před domem. Tak si pozval partu řemeslníků, tady podříznete, tady upravíte, Pražák asi na nějakých 100 000,- Kč nekoukal a tenhle chodník, říkal, měl to tak vysoko, přesně jak máš ty utopená podezdívka, zbourat, zlikvidovat. Jo já to tady nechci, tenhle chodník před barákem. A jeden z těch řemeslníků mu říká, to není jen tak, to je chodník obce, to nepatří k domu, je to na pozemku obce. Já si to zdůvodním, ten chodník půjde pryč.
p. Zach – říkal jsi na minulém zastupitelstvu: já jsem byl požádán obyvateli třech domů, z Forejtovi, Horákovi a my, p. Horáková chtěla dávat zápis, já jsem říkal, že to tady přednesu. Jak se udělaly ty chodníky, tak jsme utopený, je to tam neštěstí. Výška toho chodníku je ve výšce našich oken, někdo jde, kouká nám tam do talíře, tam se to zkrátka nepovedlo. Kdybys řekl, že si stěžujete ..
p. Francová – a tohle není ústní stížnost? Nezlobte se na mě, to je od p. Tichého stížnost jako hrom.
p. Bílek – to se tady řešilo na minulém zastupitelstvu v různém. Řeklo se, že se tam dojdou podívat a bude se to nějak řešit. Takových věcí se na každém zastupitelstvu řeší hodně, nelze to všechno brát jako stížnost
p. Francová – zasedání zastupitelstva je veřejné, aby se připomínky řešily
p. Kunčík – mě spíš zaráží, že teď to všem vadí, ale když se to stavělo, tak to nikdo neviděl. Nechalo se to postavit a teď to chcete řešit
p. Francová – chtěl byste to mít před svým barákem? Chtěl byste po tom chodit?
p. Tichá – jako člen zastupitelstva jste to viděl, jak to tam vypadá?
p. Kunčík – já jsem tam nebyl, viděl jsem to na těch fotkách
p. Tichý – my to se ženou probíráme každý den, to co vzniklo před námi
p. Rajmová – u Tichých je oblouk, ale u vás to je nejhorší
p. Francová – naši nechtěli, abych psala, naši se báli. Nerada bych, aby z toho měli problémy nebo na ně někdo koukal skrz prsty. Jestli máte nějaké ty, můžeme to řešit spolu, proto jsem přišla i sem. Sestra měla bohužel pracovní povinnosti, tak nemohla, takže já to řeším i za ni.
p. Zach – sama se rodičů zeptejte, v sobotu jsem je potkal, když šli na seniory, prohodili jsme pár vět, ale tohle jsme neřešili. Stěžovala jste si vy, já nemám potřebu to s nimi řešit
p. Francová – vím, oni měli hrůzu, že já někam jdu. Za prvé vědí, že já si nenechám nic líbit, za druhé vědí, jakou já mám výřečnost. Já si to obhajuju sama, jsem tady za sebe a za sestru
p. Zach – tak vás i beru jako majitelku a stěžovatelku, budu to řešit s vámi
p. Francová – dobře. Chci slyšet vaše řešení, stížnosti tady byly, připomínky tady byly
p. Zach – stížnost mám tady jednu od vás jako dvou osob. Ale říkám naše řešení, když je to provedené podle norem. Není nic udělaného v rozporu s ničím, ani projektem
p. Francová – musíte ještě udělat revizi, přeměřit, normy revize
p. Šviha – vždyť se to kontroluje, já jsem na té stavbě 2x - 3x týdně
p. Francová – a kdy chodíš do práce?
p. Šviha – místo oběda jezdím sem
p. Tichá – já jsem vás tam ještě neviděla, p. Šviha
p. Šviha – já vás taky ne, se zeptejte p. Nitsche nebo p. Rajmové, jak já jsem tady často
p. Rajmová – to jo
p. Zach – minimálně 2x jsme to celé procházeli s Obisem. Kdy jsme se domluvili na tom, že se navíc udělají odvodňovací kanály, jako to je u vás a u Forejtů
p. Šviha – když se to začalo dělat, tak jsme šli odzadu od p. Vencla a každý vjezd jsme sólo řešili, jak to tam bude, až jsme došli na konec té stavby. Panu Tichému jsem volal, když jsme tam byli a domluvili jsme se na všem
p. Tichý – vždyť jsem vám říkal, udělejte to obráceně, aby byl sklon do dvora
p. Zach – já jsem ti říkal, že nejsme tupci, abychom ti dělali schod na dvůr
p. Tichý – ty jsi říkal, že nejste padlý na hlavu
p. Francová – jenomže tady ta výška je cca 45 cm, to si myslím, že je daleko nad normou. Za prvé si myslím, že ta vozovka šla výš, norma je 10 cm, šla výš dobře. Dozor asi nebyl, je to zkolaudované.
p. Šviha – dozor na té silnici byl také, každých 14 dní byl kontrolní den, jsou z nich zápisy, chodili tam zástupci investora, stavební firma a my
p. Francová – ale obec nedala žádný podnět, že je to výš
p. Šviha – nedala podnět, protože na to nikdo neupozornil, my jsme na nic takového nepřišli a nikdo ze zastupitelů s ničím nepřišel
p. Rajmová – Jedině u nás je silnice ve stejné výšce, protože, u nás chtěli jít ještě o kus níž, takže my jsme to s nimi projednávali, abychom se dostali domů
p. Zach – já když to beru u našich, tak oni mají ve vrátkách asi 8 cm schod dolů, takže když od silnice je obrubník 12 cm, dříve to bylo vodorovně, nebylo to ani nahoru ani dolů. Podle mého laického pohledu si myslím, že silnice je ve stejné úrovni, když to ve vrátkách přibylo o výšku obrubníku
p. Rajmová –u vás je to také ve stejné výšce, protože se to odráží od nás. Víš dobře, že u nás měla být silnice níž, ty jsi to nechtěl řešit a proto si to Jirka zařizoval sám.
p. Šviha – ta silnice přeci nemůže být výš, když kousek za vámi se napojuje na stávající silnici
p. Rajmová – je výš, to říkali už ti, co pokládali chodníky, že místy až o 15 cm, než měla být. Obrubníky totiž dali špatně, protože šli od Vrbice. My jsme to viděli, už když dělali obrubníky naproti nám, protože Jirka vzal vodováhu a změřil si to.
p. Zach – oni vyšli z výšky nových obrubníků kolem Šebesty, které tam dala Stavoka při kanalizaci. Když Colas dělal silnici, tak obrubníky tam nechali a dali pryč jenom silnici. Pak přijela parta, co dělala obrubníky, a vzali si výšku z těchto obrubníků
p. Francová – chcete slyšet moje řešení?
p. Šviha – určitě
p. Francová – prostě chodník pryč a dát ho na druhou stranu
p. Tichý – bylo by to nejrozumnější, ty baráky by si oddechly
p. Šviha – vy jste tady tři roky bojoval za to, aby ten chodník byl na téhle straně až ke křižovatce
p. Francová – bojoval, ale aby vypadal k něčemu
p. Šviha – my jsme mu říkali, už před projektováním, že tam ten chodník nejde udělat. Dokonce si myslím, že tam u toho i byl, když jsme to obcházeli s projektantem, že tam ten chodník byl výše, nežli jsou domečky od plynu
p. Zach – Šebestovi by ho měli na vrchu plotu
p. Šviha – protože tam je to tak utopené, že chodník na této straně byl naprosto neproveditelný, takže se domluvilo, že chodník se udělá po poslední dům na druhé straně a až ten zbytek se udělá na straně u Tichých a vy jste s tím takhle souhlasil
p. Zach – na druhé straně dělat chodník nemá smysl, tam nejsou domy
p. Francová – jak to, že ne, vyjde se z vrátek, přejde se silnice a jde po chodníku
p. Zach – ale daleko lepší je, když se vyjde rovnou na chodník
p. Francová – a je dobré, když vylezou Tichý a jdou tadyhle tudy? Chcete řešit nějaký problém na vozovce?
p. Musilová – tady to je podle mě nebezpečné, půjde nějaké dítě a spadne do toho
p. Šviha – vždyť je tam ještě 6 cm okopová hrana obrubníku, aby tam nikdo nespadl
p. Francová – proč někde je vyšší a někde je nižší? Dneska jsem šla kolem a viděla jsem to, koukala jsem na to
p. Šviha – tyhle silniční obrubníky?
p. Francová – tohle bys před svým domečkem nechtěl
p. Šviha – to je standardní výška silničního obrubníku 12 cm a je takhle všude
p. Francová – všude?
p. Zach – někde je snížená, protože tam je vjezd nebo je tam místo pro přecházení
p. Šviha – u autobusové zastávky je zase zvýšená na 16 cm
p. Francová – u vás třeba není ani sjezd a je to snížené
p. Zach – tam je to připravené na druhý vjezd
p. Francová – my to chceme také snížit. Já nebudu koukat jak do sklepní kóje z toho chodníku.
p. Šviha – podle norem ten snížený obrubník může být maximálně v délce 8 m, pak se zase musí zvýšit
p. Francová – my takovýto chodník prostě nechceme, to radši nic. Do teď se chodilo při kraji, tak se bude chodit zas. Na co taková stavba je? Ty dva miliony co máte v rozpočtu, ty dáte sem
p. Kunčík – ten chodník svoji funkci plní, po tom chodníku se chodit dá
p. Francová – v Jičíně máme krásné rovné chodníky, takové hrboly tam nemáme, byl jeden stupeň nad a já, byť nejsem nějaká stará, jsem měla problém jít
p. Kunčík – to je na každém chodníku
p. Zach – to se smeká i na silnici
p. Francová – ale ne jako v tomhle tom
p. Musilová – když tam půjdou děti, tak tam spadnou do té díry u plotu
p. Francová – když tam půjde můj tatínek, tak tam uklouzne
p. Šviha – proto je tam ten spád rozpuštěný pozvolně na několika metrech
p. Francová – tak to udělejte ještě mírnější
p. Šviha – ale ty silniční obrubníky osadil Královéhradecký kraj při stavbě silnice a my vycházíme z nich
p. Francová – dobře, on Královéhradecký kraj rád přijede, vždyť je vlastně dozor nad obcemi, jestli tohle chcete, já jsem myslela, že se nějak domluvíme, pokud se nechcete domluvit
p. Šviha – Královéhradecký kraj vaši stížnost přeposlal p. Duczynskému, protože pro ně je to zkolaudovaná stavba
p. Francová – není zkolaudovaná, chodníky nejsou
p. Šviha – silnice je, Královéhradecký kraj se vaší stížností vůbec nezabýval
p. Zach – přeposlal ji do Jičína
p. Francová – já vím, já jsem to tam poslala schválně, oni to postoupí, ale mají to tam zařazené a budou to kdyžtak řešit, já jsem jednala i s nimi. Já se chci s vámi domluvit, chci od vás slyšet řešení. Nechcete tedy s tím dělat nic, domluva žádná. Je to všechno podle norem
p. Šviha – ano, je to podle norem
p. Francová – můžete to dát do zápisu?
p. Zach – dáme to do zápisu. My vám samozřejmě odpovíme na stížnost.
p. Francová – to musíte, to očekávám, ale tohle bych chtěla v tom zápise, protože já si ho sama vytisknu, abych ho měla v ruce, jak se to tady řešilo, že všechno je podle norem, že to je prostě v pořádku, že se tady něco zasype, že můžeme z toho chodníku koukat jak do kójky, prostě v naprostém pořádku ten chodník je. Vaše poslední slovo
p. Zach – ano
p. Šviha – je to podle projektu, já jsem si to nevymyslel, ten chodník
p. Francová – a co stavební dozor?
p. Zach – stavební dozor kontroluje to, co bylo povolené, povolená byla tato stavba
p. Musilová – co teď s touhle dírou oni mají teď dělat?
p. Zach – jako kdo?
p. Musilová – Horákovi, Tichýho, Jitka Forejtová, co s tady tou dírou? Když to zasypou, tak to budou mít do půli plotu
p. Zach – byli jsme se tam na to podívat, tak se to tam vyčistí, dorovná betonem
p. Francová – tak to bude dobrý
p. Tichá – vy byste se k tomu pánové měli postavit né jako stavba, ale jako lidi, abyste na to každý den koukali. Každý den z okna, jako já v té kuchyňce denno denně na to koukám, jak vy jste udělali perfektní chodníky, p. Nyčová vám by se tohle líbilo u baráku, p. Bílek?
p. Bílek – no ne, ale byl asi špatně udělaný projekt a nikdo si tady toho nevšiml
p. Tichá – ano, a kdo odevzdal ten projekt?
p. Bílek – nikdo si toho ze sedmi zastupitelů nevšiml
p. Tichá – kdo to podepisoval ten projekt? Někdo ho musel podepsat, jak může mít Laloušek, když to byl tak perfektní projekt, obrubník ve dvířkách? To mi teda řekněte
p. Tichý – ten tam měl takový schod, říkal mi, já když jdu s kárkou, musím pokaždé otevírat vrata
p. Zach – my jsme žádný projekt nepodepisovali
p. Rajmová – ale s projektantem to musel někdo projednávat
p. Tichá – s námi nikdo nejednal, projektant, vy, nikdo. A namaloval se projekt, jak se mu to hodilo do krámu
p. Tichý – tak se spojte s projektantem, co se s tím dá dělat
p. Zach – ten řekne, takhle jsem to vyprojektoval, řekněte, jak to chcete řešit, předěláme to, ale kdyby se to upravovalo, bude to třeba vypadat ještě hůř, než to vypadá teď. To by znamenalo změnu projektu, dotace a všeho
p. Francová – s tím já souhlasím, změna projektu
p. Kunčík – ten chodník tam je v podstatě pro vás, jak tady jste. Jestli s ním nesouhlasíte, tak by se musel rozhrnout a vyhodit, udělat to do ztracena od silnice. Nic jiného s tím neuděláte, když to má mít nějaký sklon
p. Francová – celý chodník pryč, protože tady nikdo nejde, nikdo a nepůjde, takhle se jde a po silnici
p. Kunčík – stejně tam chodíte vy po těch chodníkách
p. Francová – a vy se tam nechodíte projít?
p. Kunčík – já se nechodím procházet, já na to čas nemám
p. Francová – pak to takhle vypadá, to byste se měl projít, abyste to viděl a až bude mrznout, tak vám doporučuji, běžte se tam projít
p. Zach – to ale nezachrání žádný chodník, když mrzne, pak je to nebezpečné všude
p. Francová – já mluvím o chodníku, nebezpečný je všude, ale tenhle je obzvlášť nebezpečný a já chci, aby vy jste měli soudnost a řekli, bude se s tím něco dělat. Za prvé, jdeme na projektanta, udělá nějakou změnu. Za druhé, může se chodník vyhodit nebo dát na druhou stranu nebo úplně vyhodit pryč. Byla bys taky pro?
p. Tichá – já určitě
p. Tichý – a ono by to šlo, jak máme my vjezd a Horákovi vjezd, ono by to šlo ten chodník snížit do úrovně toho vjezdu
p. Šviha – vy znáte ty normy? Vždyť vám říkám, že to snížení může být maximálně v délce 8 m, snížení silničního obrubníku, protože ten obrubník chrání chodce na tom chodníku před vozidly, co jedou na vozovce
p. Tichý – no dobře a to nemůže být pod úrovní toho obrubníku?
p. Šviha – to nemůže, vždyť ten obrubník chrání chodce, aby tam auto nevjelo na ten chodník
p. Tichý – já nemyslím likvidovat ten obrubník co je na silnici, ale ten chodník dát níž
p. Šviha – takže tam bude nějaký schod?
p. Rajmová – on myslí Luboš, jako je rantl na jedné straně, tak by byl i na druhé straně, že by to bylo jako U
p. Tichý – jak je tady ten rošt, tak s tím roštem pokračovat
p. Šviha – pak ten chodník nebude splňovat žádné normy
p. Zach – jednak, ale podle mě tam takovýhle schod být nemůže, můžeme se na to zeptat
p. Tichý – odkud je ten projektant? Ten je někde z Vysokého Mýta, ne?
p. Zach – ano
p. Tichý – určitě se někoho zeptat a najít nějaké řešení, protože tohle je hrozné
p. Tichá – pohled z kuchyně na tenhle chodník je příšerný, hnus, to vám tedy mohu říct
p. Francová – nemusíte ani koukat z kuchyně
p. Tichá – takhle nám znehodnotit baráky, utopit je, to teda pánové
p. Šviha – baráky máte furt stejné, my jsme vám s nimi nic nedělali
p. Tichá – jak to? Vždyť jste nám je utopili. P. Nyčová viděla jste to tam a jak se vám to líbí? Já bych chtěla slyšet váš názor
p. Nyčová – já jsem po tom chodníku šla až na konec
p. Tichá – mě ale nezajímá ten chodník, mě zajímá to za tím chodníkem, k našemu baráku, jak to se vám tam líbí? Mě se jako taky ten chodník líbí, já bych s ním také byla spokojená, ale jak to tam vypadá. Jako když my jdeme do dvířek, tak tam nemáme normální ten, ale takhle to tam máme zkosené. Tak já nevím, jestli to tam takhle má být
p. Francová – asi je to podle norem
p. Zach – je to tak
p. Francová – takovéhle normy nejsou. Běžte se podívat před Puše a Bareše jaký oni mají chodník a je stejný člověk z masa a kostí jako jsem já
p. Tichý – no moment, to ne
p. Zach – jenomže ta situace u nich je trochu jiná. Nemyslím jako že je to Puš, ale ty chodníky před tím už tam byly, takže oni nehýbali s výškou chodníku
p. Rajmová – tady to dělá ta výška silnice, to je počátek všeho
p. Tichá – ale i tak za to někdo musel zodpovídat, i když byl investor Hradec, ale vy jste byli povinni na to dohlížet
p. Zach – právě, že na to povinni nejsme dohlížet
p. Rajmová – ale chodili jste na stavební dozor?
p. Zach – chodili
p. Tichá – jak jste mohli schválit o 15 cm výš tu silnici?
p. Zach – my nejsme stavební dozor, když je tam vyhrabáno 60 cm, tak my v tom teda nevidíme, kde má být ta budoucí výška vozovky
p. Francová – ale vždyť jste sami říkali, že z toho jednoho místa to bylo 15 cm a pak už to jelo
p. Zach – já jsem neříkal 15 cm, ale že tam byly výš, ty obrubníky tam byly prostě dané, nevím, kdo o tom rozhodl. Ale ty už tam byly a oni podle nich jeli dál za zatáčku na Kovač kolem vašich. To znamená, že kdyby ty obrubníky byly níže o 10 cm, už to mohlo být o 10 cm níž
p. Rajmová – ale vždyť museli jet podle projektu, tam hlídají výšky, já teď mluvím o nich, o těch řemeslnících. Oni mají výšku a mají svůj stavební dozor, tak to měli dát do té výšky
p. Zach – my jsme nebyli v pozici investora ani stavebního dozoru, tak stavební dozor má přijít a změřit si to
p. Tichá – ale za to ručíte vy a máte na to dohlédnout, když se mi to nelíbí, tak jdu a řeknu, že se mi to nelíbí
p. Zach – ale člověk předpokládá, že když mají stavební dozor, tak ten to dělá podle toho, jak to má být
p. Tichá – nemáš předpokládat, máš prověřovat, sám víš jak to dneska vypadá, někdo ti řekne, že je to červené, ale ono je to holt modré. U těch Círů je to také děs, vždyť je to pro ostudu. Když sem někdo přijede, tak si každý říká, jak to tady mohl někdo udělat?
p. Rajmová – tam je to hrozné ta hloubka
p. Zach – vemte si někdy auto, až pojedete na výlet, tak jeďte přes vesnici Srch, to je u Pardubic a tam jsou tyhle sjezdy také takhle
p. Tichá – já nikam nepojedu, to mě nezajímá. Mě zajímá to, co já mám před okny, na co já musím denně koukat
p. Francová – to si radši zatahuj žaluzie, naši si je zatahují také
p. Šviha – my tu vaši stížnost pošleme projektantovi, ať se nám k tomu vyjádří a on nám napíše, že to je všechno podle norem
p. Tichý – tak přišla odpověď od projektanta, že je to podle norem, jdeme dál
p. Bílek – pak to půjde teprve k soudu a soud rozhodne, protože vy jako zastupitelstvo nerozhodnete, jak si to můžete dovolit rozhodnout změny v projektu? Bude to muset jít k soudu, jak to vidím
p. Francová – a k tomu soudu to obec nahlásí na projektanta?
p. Zach – obec ji asi podávat nebude, protože obec požádala o stavební povolení, obec dostala rozhodnutí a podle toho staví
p. Tichý – kdo to povolil na městě, kdo je tam podepsaný?
p. Šviha – p. Říha a Duczynski
p. Tichý – a ten tady ani nebyl
p. Tichá – to je ono, nikdo se o nic nezajímá, každý to podepíše a tím to pro něj končí
p. Tichý – nemyslím Duczynského, ale jestli tady byl alespoň Říha
p. Zach – nebyl tady Říha, ale byla tady Pospíšilová ze stavebního úřadu. Když bylo územní řízení na chodníky a dešťovou kanalizaci veřejnou vyhláškou, tak bylo jednání na místě, byl jsem tady já, ona, přišel p. Fiala a nikdo jiný nepřišel
p. Tichý – tak dobře, je tady nějaká stavba, občanům se to nelíbí
p. Francová – veřejná vyhláška dobře, ale já tady nebydlím, tak bych měla být obeznámená doporučeným dopisem
p. Zach – protože stavební úřad, který to vypisoval, a bylo hodně účastníků, tak to dal na vědomí veřejnou vyhláškou
p. Tichý – měla jsi to na úřední desce u prodejny
p. Francová – já to tady znovu říkám, já tady nemám trvalý pobyt, a jestli účastník nemá trvalý pobyt v obci, tak vy jste měli poslat
p. Šviha – to musíte ale řešit s úřadem
p. Francová – mě nezajímá, že by bylo poštovné, protože bylo hodně účastníků stavebního řízení, mě zajímá ten výsledek. Tak co s tím chcete dělat?
p. Zach – zeptáme se projektanta a pak vám odpovíme
p. Tichý – ať projektant přijde, tak abychom byli doma, aby byli doma Horákovi, aby mohla p. Francová. Udělat takovou schůzku s tím projektantem
p. Šviha – tak my vám pošleme upozornění, kdy ta schůzka bude
p. Tichý – ale tak, aby se mi to hodilo, abych zrovna nebyl v práci
p. Zach – ale to tady budeme jako s tou schůzí, dva měsíce se tady bavíme o termínu a ty pak řekneš 15. 12., pak nebude moct p. Francová
p. Tichý – to si na to mám vzít dovolenou, že přijede p. projektant?
p. Zach – asi budeš muset, my si také vybíráme dovolenou, když potřebujeme něco řešit s úřadem
p. Tichý – ale to je něco jiného. Já mám volna dost
p. Zach – ale to pak neodpovíme v termínu, protože jednou se to nebude hodit tobě, pak zase mně, pak zas někomu dalšímu a nesejdeme se nikdy
p. Francová – přeci musí být udělané nějaké místní šetření a všichni účastníci musejí být obeznámeni
p. Tichý – přesně tak
p. Zach – prostě dáme nějaký termín od p. projektanta
p. Tichý – abych u toho byl já, moje žena, p. Francová, Forejtovi. Aby tam byla slečna Křelinová, protože ta to tam má pěkné, Círovi
p. Zach – Círovi, já nevím, mají tam sice vjezd, ale to by tam musela být silnice o půl metru níž, aby to tam měli nějak rozumně.
p. Musilová – tak projektant by měl říct, jak to vyřešit, když to uvidí v reálu, jak to neprojektoval
p. Šviha – to opravdu je podle všech norem
p. Musilová – když tam půjdeš s dítětem, bude kluzko a ono ti tam spadne
p. Šviha – když půjdeš někde po chodníku a vedle bude příkop, tak ti tam taky spadne a je to v pořádku?
p. Tichá – u chodníku jsou příkopy? Chodníky se dělají kvůli tomu, aby nebyly příkopy
p. Kunčík – on ten chodník musí být přímo u silnice? Kdyby se ten chodník posunul přímo k plotu a tady to bylo zkosený a vysypalo se to kamínkem?
p. Tichý – ale pak by ten barák byl taky utopený
p. Kunčík – to by právě nebyl
p. Musilová – pak by jim tam stejně koukali
p. Kunčík – já jsem myslel udělat chodník až u plotu a mezi chodníkem a silnicí to strhnout a vysypat to něčím, pak by ten chodník byl dole a ničemu by to nevadilo
p. Rajmová – ale na to tam není dost místa
p. Bílek – ale to by pak musela být úplně jinak zpevněná asfaltka, aby to neujíždělo
p. Musilová – když tam nebyl chodník, tak tam taky neujížděla
p. Francová – tohle prostě pryč, chodník na druhou stranu je jedno řešení nebo hýbat se silnicí. Silnice je výš, tak ji dát níž
p. Kunčík – se silnicí už nebude nikdo hýbat
p. Šviha – to by přišlo levněji zvednout ten dům
p. Francová – tak dejte ten chodník na druhou stranu a tohle pryč
p. Šviha – a vy to zaplatíte?
p. Francová – já? Proč já bych to platila, já to zmršila? Proč já bych to měla platit?
p. Tichá – to snad není pravda
p. Šviha – ten chodník je v pořádku, je podle norem
p. Francová – ten chodník není v pořádku
p. Zach – dobře, abychom se z toho kruhu vymotali. Tak jsme domluveni na tom, že požádáme projektanta, aby nám dal dva termíny, ty dáme vám, Lubošovi, Forejtovým a sejdeme se na místě a zkusíme to vyřešit, on třeba něco navrhne. A z toho uděláme nějaký závěr, který vám pošleme písemně
p. Francová – a nebylo by lepší mu říci, že tady je nějaká stížnost?
p. Zach - tu mu pošleme
p. Francová – můžu požádat, jestli by to šlo mimo středu, protože já jezdím domů v 19:30, já jezdím mimo Jičín
p. Zach – ten termín bude mimo středu, ale asi bude někdy dopoledne
p. Francová – já se budu snažit podřídit, dnes mám také dovolenou
p. Zach – v lednu se stmívá brzy, abychom na to viděli
p. Francová – jako jo, sami vidíte, že je to katastrofální stav, ale kdybych nedala stížnost, tak byste to nechali. Ústní forma neplatí, zápis nezápis – nic se neděje
p. Šviha – kdybyste se ozvali během stavby, tak by se to třeba dalo nějak řešit, ale teď, když už je to postavené
p. Tichý – já jsem přijel po dvou dnech domů a už to tam bylo tohle
p. Šviha – vždyť ty obrubníky dávají alespoň týden dopředu, pak to zaváží podsypem, hutní to, pak dávají jemný kamínek a pak teprve dávají zámkovku, to není za dva dny
p. Tichá – já jsem jim říkala, proč ten chodník je tak vysoký a oni mi řekli, že jedou prostě podle projektu a nemůžou si dovolit to změnit
p. Šviha – přesně tak
p. Zach – to jsou stavebníci, ale ty silniční obruby tam jsou alespoň dva roky
p. Tichá – tak vás měli informovat oni, já jsem jim to říkala, a možná jim to říkala i p. Horáková
p. Šviha – to jsou řemeslníci. Když jste měli problém, tak jste si měli stěžovat u nás
p. Tichý – mně jeden z těch dělníků řekl, mně se to samotnému nelíbí, on to řekl jinak, mně se to nelíbí, my nemáme radost z odvedené práce, tady u vás to není radost z odvedené práce
p. Tichá – když je dotace, tak chodník ať je zprasený a tím to končí
p. Rajmová – já vím, co jsme měli my, kolikrát p. Šviha u nás byl, u nás to taky bylo takové, nakonec to Jirka rozdělal a museli to předělat, protože oni si nedají říct
p. Tichý – p. Cír jim to rozkopal
p. Francová – já si nedovolím do toho zasahovat, abych pak ještě platila. Já to tady předkládám
p. Zach – já jsem vám řekl, jaký bude postup. Já jenom připomínám, že ty silniční obruby tam byly víc jak rok
p. Tichá – ale to tam nic nebylo
p. Tichý – ale najednou tam vzniklo tohle, to bylo do ztracena, jak to bylo před p. Mazurou, tak to bylo před námi, tam se dalo tancovat
p. Šviha – od silničního obrubníku jsou 2% nahoru, je tam šíře asi 1,7 m, to dělá cca 3,5 cm a pak je tam okopová hrana obrubníku 6 cm
p. Francová – prostě jste starosta a já vám dávám důvěru, abyste to vyřešil ku prospěchu všech, protože i vy tam budete chodit. Pokud by to nebylo, tak vám garantuji, že ty chodníky jsou úplně vyhozené peníze a všichni chodíme po silnici
p. Zach – mohla byste nám ty fotografie poslat e-mailem, abychom to nemuseli skenovat, protože to by tam pak už moc vidět nebylo
p. Francová – pošlu, já jich mám víc. Možná na mě máte vztek, ale takhle to nejde, já se budu bránit zuby nehty, jsem připravená a ne nějaký podrazy nebo něco takového, to na mě nezkoušejte, znám práva své i práva vaše
p. Zach – dobře, my dáme vědět termíny a pak uvidíme další postup

 

 

p. Zach – minulý týden nám přišel dopis od Českých drah, my jsme je asi před 3 roky žádali o odkup pozemku silnice, která vede od křižovatky u Krbové až po Butas. Tak nám konečně poslali znalecký posudek, včetně návrhu kupní ceny. Jedná se o 4 628 m2, za nabídkovou cenu 250 000,- Kč. Abychom s tou silnicí mohli něco dělat, případnou rekonstrukci, tak bychom měli být majiteli. Kolega volal i p. Houdkové
p. Šviha – já jsem jí volal, jestli by s tou cenou šlo ještě něco dělat, protože přes 20 let se o tu silnici staráme, děláme tam zimní údržbu, sekáme kolem ten trávník. Řekla mi na to, že České dráhy prodávají pozemky běžně za 100 Kč/m2, a právě vzhledem k tomu, že se o ten pozemek staráme, tak tam navrhli cenu nižší, která vychází něco kolem 50 Kč/m2 a bude ráda, když dokáže tuto cenu obhájit. Teď tady leží tento návrh. Když potvrdíme, že ho přijímáme, tak to dají do představenstva, které by se mělo sejít v březnu, pak by se připravila kupní smlouva.
p. Tichý – to je celý ten pozemek až k Butasu, i ten rozbitý roh?
p. Zach – ano
p. Musilová – to je, jak tam jsou ty díry a nikdo to nespravil?
p. Šviha – já jsem to domlouval se SÚS, ale spravili díry v Tuři a tady ne, protože asi zjistili, že to není jejich
p. Bílek – to má logiku, aby to bylo obce
p. Šviha – právě proto to chceme koupit, abychom to mohli opravit
p. Zach – chtějí po nás stanovisko ke kupní ceně v co nejkratším termínu. Navrhuji přijmout usnesení, že souhlasíme s nabídkovou cenou.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje nabídkovou cenu 250 000,- Kč za parcelu 153/2 a 153/15 o celkové výměře 4 715 m2

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 12/Z30/2017 bylo schváleno.

 

p. Zach – mám tady ještě dopis od Hamplových, jsou od Jirkovských naproti obchodu, kvůli podezdívce, jde jim o roh, který je mezi nimi a Rajmovými. Zdá se jim, že je na špatném místě. Bavil jsem se o tom s p. Hamplem, říkal, že mu nejde o centimetr, ať se domluvíme jako obec s Rajmovými. Tam jsme se domluvili, že to půjde po sloupcích, protože ten poslední sloupek se historicky nemohl dát na hranici, protože tam rostla bříza. Takže jsme se domluvili, že to půjde po sloupcích, tak jak je to vidět v katastrální mapě. P. Hampl myslel, že to bude jinak, tak to chce řešit. Bude moct až v lednu, protože do konce roku se sem nedostanou. Až se dozvím nějaký termín, tak bych se domluvil s Rajmovými, abychom se tam potkali. A domluvíme se na místě, jak se to bude řešit. Záleží také, jak vyjde geodetické zaměření, protože po digitalizaci jsou někde hranice jinak, nežli jsou ploty.
p. Rajmová – my jsme říkali, že netvrdíme, že ta hranice je tam, kde je plot. Ale v katastru je vidět, že je to rovná čára, nezalomená
p. Zach – včera jsme na to ještě s p. Rajmovou koukali, a myslíme si, že to je tak správně. S p. Hamplem to dořešíme v lednu


p. Zach – oslovili jsme tři firmy, aby nám daly nabídku na zpracování projektové dokumentace pro stavbu hřiště, kterou bychom použili pro podání žádosti o dotaci
p. Šviha – jde o projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení a výkaz výměr. Přišly nám tři nabídky:

1) Linhart s.r.o. IČO: 47052121 za 37 200,- Kč
2) Beniksport s.r.o. IČO: 25148133 za 45 700,- Kč
3) Sportprojekta Praha s.r.o. IČO:25672886 za 47 000,- Kč

p. Zach – minule tady byla diskuze ohledně výšky vody a odvodnění, tak jsem se díval do textu, který je u návrhu územního plánu, a tam je napsáno, že z důvodu že je tam větší množství vody, tak se navrhuje srážkové vody řešit vsakem na parcele a ne napojením na dešťovou kanalizaci
p. Tichý – no odvodnění vsakem, tam je mírný svah, bude to tam zásobované vodou dost a ještě to řešit vsakem, ta voda musí někam odtékat
p. Zach – tam není žádná voda navíc, bude tam jen to, co tam spadne. Tato lokalita je pro nás jediná možná pro hřiště
p. Musilová – když se dělala anketa, tak jsem ti psala, že jsme se k tomu měli vyjádřit, že by se mělo napsat, kde to hřiště bude. Ty jsi mi volal, že se to bude při dalších volbách v lednu, teprve se určí místo. A teď se pořád bavíme o poli
p. Šviha – dříve byla ještě varianta u ČOV, ale tam nemáme souhlas majitelů sousedních parcel. Zatímco na lokalitu u dráhy máme souhlas všech majitelů sousedních parcel. Máme souhlas i Lužanské zemědělské, že dále budou obdělávat okolní parcely a nebude jim vadit vyjmutí této parcely ze své hospodářské činnosti. Máme souhlas i drah
p. Musilová – mě by zajímalo, jestli těch 74 lidí co to volilo, vědí, co volili. Byla tady p. Formánková a ta říkala, že s tím nesouhlasí, že byla pro hřiště, ale ne, aby bylo na poli. Myslím si, že z těch 74 lidí jen pár ví, že to bude na poli. Nechala bych to až po veřejné schůzi, kde bychom informovali lidi, kde to teda bude. Že 1 500 000 Kč se utopí. Nebo bude pořád mokrý. Se podívejte, jak to bude vypadat, pole a hřiště, logicky, když se zamyslíte.
p. Šviha – to pole tam nebude na věky
p. Musilová – ale pak Jiřina říkala, že chce řešit tu dešťovou kanalizaci
p. Tichý – tam to bude vsakem
p. Rajmová – já bych to nechala po veřejné schůzi, byla jsem tady u těch voleb a všichni se ptali, kde to bude, my jsme říkali, že asi tam na tom poli. Ale oni říkali, že chtějí více informací. Já jsem všem říkala, že budou informováni na veřejné schůzi, když to bude o měsíc posunuté, tak se nic nestane
p. Zach – já bych požádal tu firmu o nějakou vizualizaci
p. Tichý – hlavně je upozornit, že to je zátopové území, když budou kreslit projekt, aby to věděli
p. Šviha – co je to zátopové území, prosím vás?
p. Tichý – je tam svah, postavte se, kde bude hřiště a podívejte se, to je pěkný svah
p. Musilová – když jedeš kolem, tak to vidíš
p. Šviha – já vím, že tam je teď voda, ale zátopové území je vždy okolo nějakého toku a na území Butovse žádné zátopové území není
p. Tichý – tak mokřina, stahuje se tam voda, to je stejný význam
p. Šviha – dobře, počkáme po veřejné schůzi
p. Dobrocký – mělo by se také říct, co to bude obec stát a případné přínosy a provozní náklady, ať se pak rozhodnou, jestli to chtějí nebo ne
p. Musilová – a také se řeklo, že když nebude dotace, tak hřiště nebude, já nechci, aby obec dávala 1 500 000,- Kč za hřiště, s tím nesouhlasím, abychom ze svého zaplatili hřiště, kam se bude chodit v gumákách
p. Šviha – to hřiště bude udělané tak, aby na něm voda nebyla
p. Musilová – máš tady děti, které si tam budou hrát? Máš tady fotbalové hřiště?
p. Šviha – mám, více jak polovina obyvatel této obce je mladší jak 36 let. Jsme nejmladší obec v celém kraji, ze všech 443 obcí v kraji máme nejnižší průměrný věk.
p. Musilová – oni ty lidi mají čas chodit si hrát?
p. Šviha – když tady není žádné sportoviště, tak nemají kam chodit
p. Musilová – je tady TJ, která hraje pinpong a ten se venku hrát nemusí
p. Šviha – TJ nás skvěle reprezentuje
p. Musilová – to já čtu, to je dobře, ale pinpong se venku hrát nebude, to tady budete zakládat fotbalový tým?
p. Šviha – já nevím, jestli vy jste nikdy nesportovali, ale já jsem z rodiny, která sportovala
p. Tichý – to bude velké jak sál v hospodě
p. Šviha – to bude větší, je to 32x15 m. Kdokoliv si tam bude moc jít zahrát a je to bezúdržbové. Z toho nebudou žádné provozní náklady, elektřinu, vodu, plyn – nic to nepotřebuje. Není to potřeba zametat nebo natírat
p. Rajmová – jedině, když by přišla velká voda, tak bláto
p. Šviha – do kopce voda neteče, když to hřiště bude 10 cm nad terénem, tak tam voda nevyteče. Nikdy tam voda na tom místě na poli nestála, stojí vždycky u Formánků a občas je u staré hospody
p. Musilová – to hřiště bude v těch místech, jak je dráha, tak zrovna jsem tam dnes jela a je tam led, tak tam je i voda v těch kolejích od traktoru
p. Šviha – ale ten led je v úrovni terénu, když to bude výš?
p. Musilová – ale když ta kolej je takováhle? Jdi se podívat před bytovku, kolik tam musí být vody, když jsou takhle hluboké
p. Šviha – ale ten led je v té prohlubni, když bude nad terénem, tak tam nemůže být voda
p. Bílek – hlavně jde o to, jestli to bude využívané
p. Tichý – já se pamatuji na minulé volební období, jak tady byly různé aktivní skupiny. Tak mi říkal p. Babák, ať ti přinesou potvrzení, že jich tam denně od května do září bude 20 chodit. Pak se s nimi o tom bav
p. Zach – všichni jsme měli ve volebním programu vybudovat sportovní hřiště
p. Tichý – to ano
p. Šviha – tak proč jste si to dávali do volebního programu?
p. Tichý – ano, ale ne tam na poli
p. Musilová – to je lidí, co si tam napíše, to je všude, každý politik
p. Šviha – takže vy jste lhali voličům?
p. Tichý – ne
p. Musilová – a vy ne? Taky jste to tam měli
p. Šviha – vždyť my to hřiště chceme
p. Tichý – my ho také chceme
p. Musilová – my ho také chceme
p. Šviha – to tady stále slyším
p. Tichý – ale ne tamhle na poli
p. Šviha – tak mi řekněte jakoukoliv jinou lokalitu, kde to hřiště jde udělat
p. Musilová – tak, když není lokalita, tak nebude
p. Tichý – my lokalitu máme
p. Šviha – to je lokalita naprosto nevhodná a nedohodli jste se tam ani se sousedy
p. Tichý – tam na poli nemůžete stavět hřiště, tady by si toho nikdo ani nevšiml, to je stranou
p. Zach – no právě, že by si toho nikdo nevšiml
p. Šviha – je to stranou, takže by tam nikdo ani nechodil. Je to u silnice, kde už od nádrže můžete jet 90 km/hod., není tam žádný chodník
p. Tichý – kde není chodník?
p. Šviha – na Vrbici
p. Rajmová – provoz je po hlavní silnici, sem co ti jede, to není nic
p. Musilová – já bych to nechala po schůzi
p. Zach – necháme udělat vizualizaci a náklady, které to bude stát
p. Bílek – také provozní náklady, ty také budou
p. Šviha – a jaké?
p. Bílek – někdo se o to musí starat, nějaký materiál, sítě nové
p. Tichý – nějaký správce tam musí být
p. Šviha – máme dětské hřiště u obchodu a u bytovky a teď se poprvé po nějakých 10 letech natíralo, jinak žádné náklady s tím nejsou
p. Musilová – to se teprve bude natírat, doufám, že se dočkáme
p. Tichý – tohle bude něco jiného, tam nemůže kdokoliv tam přijít
p. Bílek – třeba lajnování
p. Šviha – to se nelajnuje, tam jsou ty čáry namalované, a vydrží tam 15 let
p. Tichý – na to musí někdo dohlédnout, jinak za chvíli je to hřiště zničené
p. Rajmová – také by to chtělo říct, že se bude stavět jen v případě dotace
p. Musilová – já si myslím, teď schvalovat nějaký projekt, my v bytovce také máme projekt, jedna osoba ho chtěla mohutně za 70 000,- Kč a máme ho v šuplíku
p. Zach – tohle nemůžeš tak brát, tady se dělal projekt na kanalizaci, který stál statisíce a taky se nevědělo, jestli to bude
p. Tichý – to myslíš na splaškovou? To byla ale podmínka, bez toho by to nešlo
p. Zach – ale na každou akci musíš mít projekt, tak to je
p. Rajmová – když se žádá o dotaci, tak ten projekt musí být
p. Šviha – když se zeptám, ještě k tomu hřišti, jiný pozemek tedy nemáme?
p. Tichý – máme tady dole
p. Zach – s tím ale nesouhlasí p. Sirůčková
p. Rajmová – já jsem za ní byla a říkala mi, že v žádném případě nedá souhlas, aby tam to hřiště bylo
p. Tichý – a na to musí být souhlas?
p. Šviha – po nás ho chcete a to hřiště nepostavíte bez souhlasu souseda
p. Kunčík – a tady, jak se jede do kopce k přejezdu, po pravé straně?
p. Rajmová – dole to mají Škaloudovi a nahoře je kousek drážní
p. Tichý – tam je to ve svahu, musel by se tam udělat val
p. Bílek – to pole má jednu výhodu, že tam není žádný provoz
p. Šviha – není tam provoz, dá se tam do budoucna udělat chodník, můžou tam kolem být další parcely a může se kolem hřiště udělat do budoucna ta komunikace na příjezd k parcelám, ve které by byly inženýrské sítě a chodník. Je to dost velké, aby tam zbylo ještě místo na veřejné prostranství, stanoviště kontejnerů na tříděný odpad atd. Tam to vyřeší pět problémů najednou
p. Tichý – posledně tady p. Formánková dala tu žádost, jak jí bylo odpovězeno, až obec bude mít peníze, tak se do toho půjde. Tak jestli se s tím bude něco dělat.
p. Šviha – obec s tím dělá. Dnes jsme odsouhlasili kupní cenu pozemku, kde by se to mělo dělat, abychom to mohli řešit
p. Zach – tam jde ta kanalizace v té třicítce pod vlečkou a pod tou silnicí, která je drah. My nemůžeme říct, že tam dáme trubku, jednak by s tím nesouhlasili a není to stavba za 20 000,-
p. Tichý – takže by se tam dala padesátka místo té třicítky
p. Šviha – to se musí řešit s projektantem. P. Formánková minule říkala, že napíše, zatím nic nenapsala. Také to musí nějaký projektant posoudit, aby řekl, co se stane s tou vodou dál

 

 

p. Šviha – minule jsme se tady bavili o těch sedačkách. Jelikož chceme koupit dvě, tak je to 24 000,- Kč a podle směrnice takovýto nákup musí schválit zastupitelstvo. Připravil jsem nabídky, to, co našla p. Rajmová, je nejlevnější
p. Tichý – tamty byly zadarmo a byli jsme rádi, že je máme
p. Musilová – je to tady nové, tak ať je to tady hezké

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje nákup dvou trojkřesel od firmy N-N.CZ, s.r.o. IČO: 24657808 za cenu 24 346,- Kč a pověřuje starostu Bohumila Zacha objednáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 13/Z30/2017 bylo schváleno.

 

p. Bílek – na tu kanalizaci u Formánkových budou stále dotazy, měli byste se zeptat drah, kdyby se tam něco takového dělalo, jaké by s tím byly náklady a co by tomu bránilo?
p. Zach – jako, aby to udělaly dráhy?
p. Bílek – jenom získat informaci, co by to všechno obsahovalo a jaké by byly náklady, abys měl kvalifikovaný argument, protože to bude 2-3 miliony nejméně
p. Rajmová – to ani nebude stačit, protože se musejí udělat protlaky pod kolejemi
p. Zach – ne drah, ale zeptat se někoho, kdo se tím zabývá
p. Bílek – ne drah, protože oni musí dát souhlas a oni dělají mostky a vědí, co to stojí
p. Tichý – ale pod kolejemi je propustek 60 cm, ale od Formánkových to chybí
p. Bílek – ale je tam vlečka a to bude dráhy
p. Zach – ale vlečka pak bude naše
p. Rajmová – pozemek ano, ale vlečka ne, ta je Butasu

p. Rajmová – byly už poslané upomínky?
p. Zach – řešili jsme teď vyúčtování na SFDI, ale mám to rozpracované
p. Rajmová – chtělo by to hlavně tu Stavoku a dej jim to písemně, abychom měli něco v ruce
p. Zach – ano, do konce roku to pošlu

p. Musilová – já tady předávám plán akcí na rok 2018

 

Předsedající 30. schůzi zastupitelstva ukončil v 20:38 hod.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina
2) Rozpočet obce na rok 2018
3) Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020
4) Smlouvu o dílo s dodavatelem služby na sběr a svoz komunálního odpadu
5) Příloha č. 6 vyhlášky o odpadech č. 2/2013
6) Kupní smlouva na pozemek 364/51 s panem Tvrdým
7) Nájemní smlouva na čp. 62
8) Stížnost na chodník


Zápis byl vyhotoven dne: 30. 12. 2017

 

Zapisovatel: Bob Šviha

 

Ověřovatelé: Jana Rajmová dne:

 

Luděk Kunčík dne:

 

Starosta: Bohumil Zach dne: