Zápis č. 31

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 27. 2. 2018 od 18:30 hodin.

Přítomni:
Luděk Kunčík
Jana Rajmová
Bob Šviha
Lubomír Tichý
Bohumil Zach
Vendula Musilová

 

Omluveni:
Iveta Nyčová

 

Program:

1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání
2. Inventarizace
3. Valná hromada VOS Jičín (schválení delegáta)
4. Poptávkové řízení místo pasivního odpočinku
5. Poptávkové řízení rekonstrukce hasičské zbrojnice
6. Stížnost chodníky
7. Různé a diskuze

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:30 hodin starostou obce Bohumilem Zachem (dále jako „předsedající“).

 

Předsedající zahájil 31. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 7 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

 

Za ověřovatele zápisu navrhl paní Musilovou a pana Tichého, za zapisovatele pana Švihu.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem pana Švihu a ověřovateli zápisu paní Musilovou a pana Tichého.

 

Výsledek hlasování: Pro _ 6 Proti – _ Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z31/2018 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 31. zastupitelstva obce, tak jak byl zveřejněn na úřední desce.

 

Výsledek hlasování: Pro _ 6 Proti – _ Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z31/2018 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam pro svoji potřebu

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

Místostarosta Bob Šviha seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 30. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení. K zápisu podala připomínky p. Francová, a to několik připomínek k diskuzi ohledně stížnosti na chodníky. Některé připomínky byly odůvodněné, všechna usnesení zůstávají nezměněna.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje připomínky k zápisu p. Francové, tak jak je přednesl p. Šviha, a pověřuje ho doplněním a opravením zápisu.

 

Výsledek hlasování: Pro _ 6 Proti – _ Zdrželi se –
Usnesení č. 3/Z31/2018 bylo schváleno.

 

Bod 2. Inventarizace

Předsedkyně finančního výboru p. Rajmová seznámila přítomné s výsledkem inventarizace k 31. 12. 2017. Inventarizací nebyly shledány rozdíly mezi stavem účetním a fyzickým a nebyly zjištěny žádné nedostatky.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje výsledek inventarizace za rok 2017

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - _ Zdrželi se
Usnesení č. 4/Z31/2018 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vyřadit nepotřebný majetek dle návrhu inventarizační komise.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - _ Zdrželi se
Usnesení č. 5/Z31/2018 bylo schváleno.


Bod 3. Valná hromada VOS Jičín (schválení delegáta)

Předsedající seznámil přítomné, že jako každý rok se koná valná hromada VOS Jičín a.s. Jako akcionáři bychom měli navrhnout delegáta na valnou hromadu. Proto za delegáta obce navrhuji pana Boba Švihu a jako náhradníka Bohumila Zacha.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje delegáta na valnou hromadu VOS Jičín a.s. pana Boba Švihu a jako náhradníka pana Bohumila Zacha.

 

Výsledek hlasování: Pro _ 6 Proti - Zdrželi se
Usnesení č. 6/Z31/2018 bylo schváleno.

 

Bod 4. Poptávkové řízení na místo pasivního odpočinku

Předsedající seznámil přítomné s dotací na vybudování místa pasivního odpočinku před Butovankou, kterou jsme získali ze SZIF. Bude to klasická pergola se čtyřmi sloupy a plochou střechou. Je potřeba vypsat poptávkové řízení na zhotovitele.

 

p. Tichý – to by mělo být v místech stávajícího posezení?
p. Zach – přibližně tam
p. Tichý – někdo mi říkal, že to bude v místech té pokácené lípy
p. Zach – bude to samostatně stojící stavba
p. Musilová – to bude včetně posezení
p. Zach – ano je to včetně vybavení, uvnitř budou stoly a lavice
p. Rajmová – to posezení, co tam je, to tam zůstane?
p. Zach – to se někam posune
p. Musilová – něco by se mohlo dát k nádrži

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vypsání poptávkového řízení na vybudování místa pasivního odpočinku a pověřuje starostu Bohumila Zacha jeho přípravou.

 

Výsledek hlasování: Pro _ 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 7/Z31/2018 bylo schváleno.

 

Bod 5. Poptávkové řízení rekonstrukce hasičské zbrojnice

Předsedající seznámil přítomné s dotací na rekonstrukci hasičské zbrojnice, kterou jsme získali ze SZIF. Je potřeba vypsat poptávkové řízení na zhotovitele. Jedná se o výměnu střešní krytiny, výměnu dřevěných vrat a opravu fasády.

 

p. Tichý – já bych k tomu chtěl říct, že se to určitě neobejde bez připomínek, protože ti lidé, kteří pamatují, v jakém stavu byla ta hasičárna. Bylo to hodně vlhké, skladovali se tam prášky. Celý objekt je podřezaný, na střechu jsme dostali dotaci, vrata dělal p. Rejmont před sjezdem rodáků v roce 2002, takže se dá říci, že je to v podstatě nové.
p. Zach – ta dřevěná vrata jsme už asi pětkrát zvedali, přešroubovali a po každé zimě padají
p. Tichý – podle mě to je nové, rekonstrukce proběhla, teď by se to mělo nazvat jinak. Byly tenkrát dvě možnosti, buď to zbourat, to dokáže každý, nebo rekonstruovat. Neměli jsme žádný objekt, na skladování věcí.
p. Šviha – po 20 letech objekt opravit není žádná ostuda
p. Rajmová – ta rekonstrukce je tam podle toho, jaká na to jde dotace, jestli je to investiční nebo neinvestiční
p. Zach – není to určené, máme náklady rozdělit, podle toho, jestli je to investiční nebo neinvestiční
p. Tichý – jen říkám, že budou názory, to je vám dlouhá chvíle, to nemáte kam dávat peníze?
p. Šviha – podařila se na to sehnat 70% dotace, je lepší to opravit teď z dotace nebo za pár let za své
p. Zach – mě ten eternit přijde jako dosloužený
p. Tichý - je tam 25 let
p. Zach – kdyby se to pak opravovalo za stejné peníze, jako bude teď příspěvek obce, tak se opraví jen místně fasáda, takhle za stejné peníze bude opravený celý objekt

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vypsání poptávkového řízení na rekonstrukci hasičské zbrojnice a pověřuje starostu Bohumila Zacha jeho přípravou

 

Výsledek hlasování: Pro _ 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 8/Z31/2018 bylo schváleno.

 

Bod 6. Stížnost chodníky

Předsedající seznámil s dalším vývojem ohledně stížnosti p. Francové, p. Svobodové a manželů Tichých na vzhled chodníku před jejich domy. 26. ledna proběhla schůzka na místě za přítomnosti: p. Machek (projektant), p. Bulíček (zástupce SÚS), p. Pilný (zástupce firmy Obis s.r.o.), p. Šviha, p. Zach (obec Butoves), p. Duczynski (vedoucí odboru dopravy, Městského úřadu Jičín), p. Tichý, p. Tichá, p. Francová, p. Horáková (stěžovatelé).

Stěžovatelé navrhují odstranění chodníku. To by pro obec znamenalo vrácení dotace ve výši 722 000,- Kč, zaplacení pokuty za nesplnění podmínek dotace a zaplacení bourání chodníku.
Při kontrole na místě všichni, kromě stěžovatelů, potvrdili, že chodník je vybudován v souladu s projektem a stavebním povolením.
Schůzku vedl p. Duczynski, který provedl zápis, který dostali všichni zúčastnění.

 

p. Francová – to byste jako odstranili tu stavbu, to je konečná verze?
p. Zach – pokud bude usnesení schváleno, tak jak je navrženo, tak ano. My si stále stojíme za tím, že ta stavba je podle norem a že tam má své uplatnění, nehledě na to, že to stálo nějaké peníze, musela by se vrátit dotace, pak bychom dostali nějakou pokutu od poskytovatele dotace. Takže by náklady na odstranění určitě vzrostly při odstranění chodníku
p. Francová – já se ptám, jestli v této verzi máte, že bude chodník odstraněn? To se bude schvalovat?
p. Zach – bude se o tom hlasovat
p. Šviha – když se to schválí, tak chodník bude odstraněn. Vy požadujete odstranění chodníku, proto tady o tom jednáme
p. Zach – když se to neschválí, stavba bude dokončena a požádáme o kolaudaci, p. Duczynski říkal, že v kolaudaci nevidí problém
p. Francová – já si myslím, že byste nemohli požádat, protože to není zkolaudovatelné
p. Šviha – odborníci co tam byli, prohlásili, že je to v pořádku
p. Francová – i p. Machek tam přiznal, že zapomněl u p. Křelinové, že tam je vjezd, u nás zapomněl, že je tam vjezd a zapomněl, že tam jsou vrátka. Tak mi neříkejte, že je to v pořádku
p. Šviha – ale to nemá vliv na ten chodník
p. Tichý – u nás také zapomněl, že tam je vjezd
p. Francová – hlavní uzávěr plynu
p. Šviha – vždyť tam máte vjezd
p. Tichý – to ano, to jak jste mi volal, ale jinak by to bylo, jako to je u sousedky
p. Zach – to už jsme tady probírali několikrát, řešilo se to i na místě. Opakovaně jsme vám říkali, jak to bylo, chodili jsme jako procesí a řešili jsme každý vjezd podél chodníku. Myslím si, že je zbytečné to tady opakovat
p. Francová – dobře, když je to zbytečné, tak by se dal chodník pryč. Já tedy věřím, že vozovka šla výš, i když p. Bulíček tvrdil, že ani milimetr, ale podle mě možná těch dvacet čísel možná je výše. Když to odstraníte, zůstane tam 7 let udržitelnost ty obrubníky, u té silnice. Ale potom to bude upravené i tak, protože šla ta silnice výš, že nám nepoteče do baráku.
p. Šviha – ta silnice výš nešla, byl tam p. Bulíček, který řekl, že má k dispozici digitální zaměření silnice před stavbou, na základě kterého se dělala projektová dokumentace a digitální zaměření po stavbě a uliční čáry i výška silnice je naprosto stejná, takhle to tam řekl a může to doložit. Já bych k tomu jenom tady chtěl říci zastupitelům, že kdyby se chodník odstranil, znamenalo by to vrátit dotaci ve výši 722 000,- Kč na SFDI, pak bychom dostali pokutu, že jsme nesplnili podmínky dotace, většinou ta pokuta je ve stejné výši jako je dotace a pak by tam byly náklady na zbourání toho chodníku. Já si myslím, že když všichni odborníci prohlásili, že chodník je v pořádku, že ten chodník je funkční, slouží obyvatelům a měli bychom požádat o kolaudaci.
p. Tichý – ti odborníci, co to prohlásili, ti tam nebydlí
p. Zach – průběh schvalovacího procesu na výstavbu chodníků byl v pořádku. P. Pilný říkal, že takováto vlnobití na chodnících jsou běžná a jsou v jiných obcích i větší. Já vím, že nám není nic do jiných obcí, mně se to zdá v pořádku, jako opodstatněná stavba a já s tím nemám problém
p. Rajmová – já bych se zeptala, protože ten zápis jsme všichni dostali. Dnes o tom máme jednat, ale tady v zápise je, že odbor dopravy doporučuje v co nejkratším době vyjasnit vzešlou pochybnost, jestli je u chodníku vždy dodržen maximální podélný spád a že se to bude měřit. Je měsíc pryč a měření není, proč chcete, aby se tady o tom jednalo, když nevíte ani sami, jestli to tak je nebo není
p. Zach - to je jen na jednom místě, u branky u Horákových, kde se to přeměří a když to nebude vyhovovat, tak p. Pilný to na místě opraví, tak aby to vyhovovalo.
p. Šviha – lokálně se to přeloží, ale jde tam maximálně o jeden až dva centimetry, tak by v délce dvou až tří metrů tu dlažbu přeložili, aby byla v normě
p. Tichý – dál u nás ten plynový domeček, ten je špatný, ten nemůže takhle být, nikdo se do něj nedostane. Mezi tím chodníkem a plotem to bude území nikoho, nebo jak by to tam mělo vypadat?
p. Zach – na místě jsem říkal, že jak esteticky ukončit ten chodník u plotu, můžeme se dohodnout
p. Šviha – ten plynový domeček obhospodařují plynaři a ti žádnou námitku nevznesli
p. Rajmová – nemohli vznést, protože chodník se dělal někdy v listopadu a odpočty dělají v srpnu
p. Zach – ale i oni se vyjadřovali k dokumentaci
p. Tichý – teď by s tím asi nesouhlasili, to by koukali
p. Zach – při kolaudaci se k tomu budou také vyjadřovat
p. Šviha – p. Pilný vás měl kontaktovat a provést měření, to už proběhlo nebo ne?
p. Zach – říkal, že se ozve, až bude tepleji
p. Francová – ještě to neproběhlo
p. Rajmová – pak jsem se také chtěla zeptat, když Horákovi neprojedou ve vrátkách kortoučem, jestli je to nějak vyřešené, to přeci není normální
p. Šviha – tomu ale vadí sloup, co mají na pozemku
p. Francová – mají tam ten schod, jasně, kortoučem se tam teď neprojde, ale takhle se tam prostě nedá jít. Budiž, říkáte pokuty a to, když jsem to cirka spočítala, tak milión a půl. Když tu stavbu necháte stát, tak po vás budu požadovat zvýšení podezdívky, zvýšení HUPu a ty zásuvné vrátka, jak Martin Duczynski uvedl, myslím si, že u p. Tichého to bude obdobné, tak si to spočítejte. Milión a půl včetně vrácení dotace včetně poplatků, co vrátíte kraji nebo nám budete, jako já to platit nebudu. Já jsem ty chodníky takhle prostě neudělala. Vy jste nám znehodnotili dům.
p. Tichá – tady jde o to, že jsme vám ani nestáli za to, abyste přišli, jak to tam teď bude vypadat? My jsme to měli vědět a vy jste to nevěděli?
p. Zach – my jsme to věděli
p. Tichá – projektant věděl, že barák bude 45 cm pod úrovní chodníku?
p. Zach – Luboš to také věděl
p. Tichý – ale houby jsem věděl
p. Tichá – děláte to vy a je vaše povinnost a už jen ta lidskost měla být a přijít, jak to tam bude vypadat a mohli jsme se dohodnout jako lidi a tohle vůbec nemuselo být.
p. Zach – já Vám rozumím p. Tichá
p. Tichá – to ti nestojíme, ty tři nebo čtyři baráky za to, abys nás svolal a řekl nám, jak to tam bude vypadat? Jako já jsem na to koukala jako puk, já jsem nevěděla, že tam bude nějakých 45 cm.
p. Francová – když tam stály ty obrubníky, tak my jsme neměli tušení, že to bude takhle
p. Tichá – ano, já jsem to z toho nepoznala. Až teprve, když to tam začali dělat, tak jsme na to koukali jako puci. Bohouši, věděl jsi, že to tam bude takhle vypadat nebo ne?
p. Zach – věděl samozřejmě
p. Tichá – a ty jsi to takhle klidně nechal být? My jsme ti nestáli vůbec za to, abys nás svolal a řekl nám, že nám utopíš 45 cm barák?
p. Zach – já jsem ten barák ale neutopil, ten stojí stále na stejném místě
p. Tichá – ale tím chodníkem. Nezlobte se, ale chováte se, arogantní jste, takovéhle jednání, jak by se vám to líbilo, kdyby vám takhle někdo utopil barák. Nebo u těch nových baráků, když se kupovali pozemky a najednou by zjistili, že budou mít chodník 45 cm nad barákem
p. Francová – že jim budou lidi koukat do oken, že neotevřou vrátka
p. Tichá – co by tam ty lidi říkali
p. Zach – jenomže tam byl chodník jasný se všemi výškami dříve, nežli se začalo stavět
p. Tichá – ano, ale tady to předal, ty baráky už tam dávno stály, vy jste věděli, že to tam takhle bude vypadat, proč jste neřekli, přijďte, abychom se dohodli jako lidi
p. Zach – ale tam jiná možnost nebyla
p. Tichý – dobře, tady jde o ten princip, že to neproběhlo. Já mám tady zápis i od Ing. Matuše, vedoucího odboru správních agend, tak ten tady třeba píše: k této situaci by nemuselo dojít, pokud by již v rámci přípravy stavby proběhlo jednání s místními obyvateli. Měli jste to svolat, koho se to týká i tadyhle Rajmovy, Zdeňka Laloušku, ta problematická místa, já už jsem to tady říkal několikrát. P. Machek, tady jsme se mohli sejít nebo ve výčepu, on by tam řekl, takhle to bude vypadat a ty lidi by se k tomu vyjádřili
p. Šviha – ale vždyť vy jste tady na ty plány koukal a viděl jste je
p. Tichý – dobře, ale já jsem viděl, kde budou chodníky, ale že tam vznikne tenhle rozdíl, jsem z toho neviděl
p. Šviha – byli tam i řezy, všechny výšky, jsou tam kóty v tom výkresu, tak když ty výkresy neumíte číst
p. Tichý – to jsem tam neviděl, no né neumím číst, ale neumím číst v tomhle, nějaké výšky a řezy
p. Šviha – tam to všechno je popsané
p. Tichý – já jsem přijel domů, když tam byly hotové obrubníky, já jsem říkal ženě, proč jsi je nezarazila a dneska docházíme k závěru, že se ta stavba měla přerušit, mělo se to zastavit a vůbec by tam tohle nevzniklo
p. Šviha – p. Machek, p. Duczynski i p. Bulíček vám tam řekli, že v tomto místě chodník, když se má postavit podle předpisů, tak může vypadat jen tímto způsobem, že jinak tam ten chodník postavit nešel
p. Tichá – ale tady jde o to, jak se to mělo řešit dál, vy pořád berete chodník, jako nějaké sklony, tomu nerozumím, ale tam jde o to, jak to vypadá za tím chodníkem, ty naše ploty, ty naše baráky. O to tady jde a o to, že vy jste se na to sprostě normálně vyprdli, vy jste to nechali plavat, ono to nějak dopadne. Oni budou držet pusu a ono to půjde dál
p. Šviha – správně jste řekla, že je to váš plot, my přece nemůžeme řešit váš plot. Třeba p. Fiala i další lidé, kterých se dotkla stavba chodníků, přišli za námi a přišli se domluvit, že v rámci té stavby si předělají ploty, že se tam udělá podezdívka a se všemi jsme se domluvili.
p. Tichá – ale vy jste nám utopili barák 45 cm, neříkejte o p. Fialovi, ale o tom, jak jste nám utopili barák 45 cm
p. Šviha – já říkám o tom, že přišli a domluvili jsme se a poupravilo se to. P. Tichý tady sedí od začátku, ani jednou neřekl, že by něco chtěl poupravit. Až když byl chodník hotový
p. Tichý – když jsme byli na tom jednání, tak jsem říkal, alespoň ta podezdívka aby se řešila, jenže se to rozvíjelo dál, tak se to řeší až v tomhle stádiu
p. Šviha – vy si tu podezdívku můžete udělat, my vám v tom nebráníme
p. Tichá – musí se zvednout podezdívka, když budeme chtít natírat plot, tak se tam ani nedostaneme, proč se to neřešilo, než se ty chodníky udělaly. Mohlo se to řešit při jednom, teď je tam díra a musíme se tady dohadovat. Proč jste nepřišli a neřekli, že tam bude 45 cm, navrhujeme takové řešení, my s tím souhlasíme nebo nesouhlasíme a mohlo to být hotové
p. Zach – vy byste s tím stejně nesouhlasili
p. Tichá – jak to můžeš říct, že bychom s tím nesouhlasili:
p. Zach – s tou výstavbou chodníku by p. Francová určitě nesouhlasila
p. Francová – kdyby tam byl normální chodník, který má být, tak ano
p. Šviha – tohle je normální chodník, podle norem
p. Francová – tak to bych nesouhlasila
p. Zach – tak bychom pokračovali stejně a stejně bychom se tady potkali
p. Francová – p. Pilný, když s ním lidi mluvili, tak říkal, že takhle děsnou stavbu ještě neodváděl, ale když bylo to jednání, tak řekl, že je to všechno v pořádku, mluvil úplně jinak
p. Tichá – vy si na nás pozvete firmy a házíte tam paragrafy, tady jde o tu lidskost a ne o nějaké firmy a o to, co jste tam udělali, jak to tam vypadá
p. Zach – my jsme tam paragrafy netahali, to možná p. Duczynski
p. Tichý – to spíš ty sklony co je potřeba vyřešit, to bylo 2 promile a 3 promile
p. Zach – projektant řekl, že jsou jen dvě možnosti: buď ten chodník bude takhle, nebo nebude žádný
p. Tichý – p. projektant zaspal a prošvihl to, vy jste mu to měli navrhnout a říct: svoláme schůzku a tohle tady nemuselo být
p. Tichá – tohle to je vaše chyba
p. Šviha – obec přeci nemůže investovat do soukromého majetku, vaší podezdívky, třeba Jirka Rajm si v létě předělal podezdívku a plot, protože věděl, že se tam budou dělat chodníky, tak se na to připravil
p. Francová – pokud tam ten chodník bude, tak vám garantuju, že to na vaše náklady opravíte. Ten 1,5 milionu Kč, co by stálo odstranění chodníku, tak zvýšení podezdívek, zvýšení domečků na plyn, vše třikrát a udělání vrátek? Dá to 1,5 milionu? Co je pro Vás výhodnější, jste obec, umíte počítat
p. Šviha – určitě zvýšení podezdívky plotu a předělání domečků nebude stát 1,5 milionu Kč
p. Formánková – okolo nás žádný chodník nevede, vy jste říkali lidem, že se bude dělat nový chodník a že si mají udělat podezdívky?
p. Šviha – to jsme neříkali
p. Formánková – Poslední dobou se tady teda dějí věci, já za to nejsem placená, ale já hledám paragrafy, právníky, mě se tohle nelíbí. Mě je úplně jedno, jaký tady bude starosta, ale aby tady byl pro lidi
p. Šviha – Když se nic nedělá, tak se nic nezkazí, když nic nepostavíme, tak si nikdo nebude stěžovat
p. Formánková – mě jenom zaujaly ty podezdívky, domy jsou dané, ty tady stojí sto let, dělají se jiné stavby, ale neřeší se to hlavní a to se týká našeho domu věčně
p. Zach – abychom se dostali dál, tak přečtu návrh usnesení
p. Rajmová – než se o tom bude hlasovat, já bych ještě chtěla vědět, jestli je to proměřené. Jak se píše v zápise ze schůze. Jak se máme rozhodnout, když to není proměřené.
p. Zach – to jsem vám už vysvětloval
p. Rajmová – něco jiného je, jestli to vysvětlíš, a nebo když někdo přijde, změří to a řekne, jestli je to v normě nebo není.
p. Zach – myslíme si, že to v normě je, jestli to není, tak je to maximálně o 1-2 cm a to by se lokálně přeložilo a opravilo, aby to v normě bylo
p. Šviha – celý ten chodník jak je, tak je v naprostém pořádku, akorát u jednoho vjezdu, u p. Horákové, ten podélný sklon možná není 12,5 %, ale o něco vyšší. Kdyby to bylo více, tak se tento úsek lokálně opraví tak, že se to sklon rozpustí na větší vzdálenosti, je to oprava, kterou firma OBIS udělá na vlastní náklady v rámci záruky a s chodníkem jako takovým to nesouvisí
p. Rajmová – když by chodníky zůstaly, tak jak jsou, tak bych se chtěla zeptat, jestli by tam chtěly nějaké podezdívky, protože si každopádně myslím, že obec to musí dát do pořádku, protože ty ploty jim obec utopila. Řeknu příklad, tady u Hamplů se dělá podezdívka pod plot a platí ji obec
p. Zach – to ne
p. Rajmová – a co je v těch vícenákladech za 37 000 Kč? Já jsem to tam teda nenašla. Když jsem mluvila s p. Hamplem, tak říkal, že obec udělá podezdívku pod plot a my budeme souhlasit s chodníkem. Na té faktuře není vidět, za co platíme
p. Zach – tak to není, součástí faktury jsou zjišťovací protokoly, kde je vypsáno, kolik čeho se udělalo a fakturuje
p. Rajmová – je tam celková faktura, a seznam všech prací, takže z toho nic nezjistíš
p. Zach – když jsme dělali faktury na SFDI, tak je tam něco jako uznatelný náklad a něco jako neuznatelný
p. Rajmová – když je to neuznatelný, tak je to mimo dotaci a měli udělat fakturu mimo
p. Zach – ale pro ně je to jedno dílo
p. Rajmová – ale pro tebe to není jedno dílo, je to pro tebe něco, co platíš navíc a chceš vidět, co platíš. Tak mi řekni, za co to bylo. Také jsi objednával geodetické zaměření na ten sloup, jsem zvědava, kdo ho zaplatí
p. Zach – když s tím bude problém, tak ho můžu zaplatit já, když jsem ho objednal. Odcházíme tady od téma chodníků. Načala jste tady vícepráce, ty tady byly v zastupitelstvu schválené a ví se, za co to je.
p. Rajmová – mě jde o to, že to není na té faktuře, vždycky to tak bylo, bylo to i u silnic, když se dělali obrubníky
p. Zach – to je něco jiného, tam to bylo objednané mimo. Tady je to v rámci jedné smlouvy, kterou schvalovalo zastupitelstvo.
p. Rajmová – a není tam ještě psané, jestli jsou to konečné vícenáklady
p. Zach – ještě to není dodělané
p. Rajmová – bylo by dobře, aby na fakturách, které jsou za vícepráce, tam byly ty vícepráce vidět
p. Zach – to nejsou vícepráce
p. Rajmová – neuznatelné náklady
p. Šviha – neuznatelné náklady nejsou vícepráce
p. Rajmová – ale jsou to neuznatelné náklady, takže vícepráce.
p. Šviha – ne, to jsou práce, se kterýma se už od začátku počítalo. To je třeba dešťová kanalizace a vše, co s ní souviselo.
p. Zach – s fondem máme jenom jednu částku, tam se ještě žádné vícepráce neřešily. Tam se dávaly ty vícepráce na rozšíření chodníků k zastávce
p. Rajmová – tak by to tam mělo být poznamenané
p. Zach – to tam všechno v těch tabulkách je, tam je to do poslední koruny
p. Šviha – je tam celý rozpočet a je to rozdělené na uznatelné a neuznatelné a dále co bylo vysoutěženo, co už je hotové a co ještě chybí
p. Rajmová – vy to třeba máte, ale nikdo to nevidí, proto se ptám a chtěla bych to vědět
p. Šviha – to my všechno musíme dokladovat SFDI, je tam i ten chodník k Fialovým, který je z pohledu SFDI jako neuznatelný, protože na něj nebyla dotace od nich, ale z kraje, ale je součástí toho projektu, protože je na to jedna smlouva a je to jedno dílo.
p. Zach – my tomu SFDI, nemůžeme dát nějakou fakturu za vícepráce
p. Rajmová – to SFDI ani nebudeš dávat, to mi tady neříkej, to co je neuznatelný náklad to na SFDI nejde
p. Zach – oni to sice neplatí, ale všechny ty faktury my musíme předložit, aby viděli, že se ty chodníky dělají se vším co v projektu je. Platí jenom 85% uznatelných nákladů
p. Francová – Já účtuju investiční a neinvestiční transfery na magistrátu, takže vím, že každá faktura na uznatelné a neuznatelné náklady musí být přesně do puntíku rozepsána, co obsahuje. Takže jestli tam jsou vícepráce a není tam
p. Zach – není tam vícepráce
p. Rajmová – oni tam jsou neuznatelné náklady
p. Francová – neuznatelné výdaje a vy si je pak rozdělujete podle smlouvy 15% obec, 85% SFDI. P. Rajmová, která to chce vidět, tak by to měla vidět jako účetní
p. Rajmová – já nejsem účetní, ale myslím si, že to může vidět každý občan, který přijde a bude chtít vidět fakturu za vícepráce
p. Zach – to nejsou vícepráce
p. Rajmová – pardon, neuznatelné náklady, ale i tak by to tam mělo být vyčíslené, co se za to dělalo
p. Zach – vždyť přílohou byl zjišťovací protokol, kde to všechno je
p. Rajmová – je to de fakto nezajímá, protože oni plátí jen z toho, co je uznatelný náklad
p. Šviha – jim se musí posílat všechno do poslední koruny, co se platí firmě Obis v rámci té smlouvy, na každé faktuře je uvedeno, jestli je uznatelná nebo neuznatelná a které to jsou položky z celkového rozpočtu, protože vůči tomu se to kontroluje.
p. Zach – kontroluje se to tam všechno na kusy, metry. My tam nemůžeme dát nic navíc, abychom tam schovali p. Hampla
p. Rajmová – já neříkám, že tam schováváte p. Hampla, já jsem řekla, že to p. Hampl takhle řekl a ty jsi se vůči tomu neohradil a udivilo mě, že je potřeba udělat geodetické zaměření a ty jsi řekl, že to objednáš. P. Hampl staví plot a obec mu bude platit zaměření?
p. Zach – to se netýká stížnosti na chodníky, nechal bych to do různého, abychom už konečně ukončili bod stížnosti na chodníky.
p. Francová – p. Pilný slíbil, že zavolá, aby udělal to přeměření, ale já jsem psala na městský úřad, že se mi nezdá, aby to přeměření dělal zhotovitel stavby
p. Šviha – vždyť jsem se vás všech na tom jednání ptal, jestli vám to nevadí a vy jste s tím souhlasili
p. Francová – ještě jsme s městským úřadem domlouvali, aby přišla nějaká nezávislá osoba to změřit
p. Zach – tak to my nevíme
p. Francová – tak to já myslela, že jste v denním kontaktu, není o tom zmínka i v zápise?
p. Rajmová – je tam něco ve smyslu, že se k měření musí přizvat obec
p. Francová – myslím si, že je na místě, aby p. Pilný jako zhotovitel nedělal přeměření, protože samozřejmě nepůjde proti své firmě
p. Šviha – tak mi řekněte, která nezávislá firma provede přeměření?
p. Francová – třeba silniční odbor krajského úřadu v Hradci Králové
p. Zach – tak je pozvěte
p. Francová – nebo může přijet někdo z Městského úřadu v Jičíně
p. Šviha – p. Duczyski mi řekl, že mi řekl, že on to měřit nemůže, že oni to nedělají, jestli na to má krajský úřad lidi, tak ať to přeměří
p. Francová – městský úřad stavbu povolil, má ji dozorovat a má ji zkolaudovat. Jak to může zkolaudovat a vy dát něco do usnesení, když nic není prověřené a nic není hotového?
p. Šviha – on to povoluje a kolauduje na základě papíru, dostane od autorizovaného inženýra projekt, který zkontroluje, a když je to v pořádku, tak to povolí, ale úřad nic nepřeměřuje
p. Francová – městský úřad se na to byl podívat, sám Martin Duczynski říkal, že je to hrůza, nakonec jste u toho byli
p. Šviha – neříkal, že je to hrůza, říkal, že je to v pořádku
p. Duczynski – říkal, že nerozporuje naši stížnost, říkal, že je na místě
p. Zach – my jsme řekli, že na dalším jednání zastupitelstva projednáme, jestli chodník odstraníme nebo ne. Určitě se uvidíme někdy v dubnu. Můj názor je jasný, já nebudu pro odstranění chodníku
p. Musilová – kdyby tam ten chodník zůstal, tak já bych určitě připravila, kolik by stály ty úpravy u Tichých, u Forejtů a Horáků. Ta podezdívka, nějakého projektanta sehnat a co to bude všechno stát nebo se někde zeptat, aby to k něčemu vypadalo. Odstranění víme, že by stálo kolem 1,5 milionu
p. Zach – tam jsou drátěné ploty, u někoho plaňkové, si nedovedu představit, že by to mohlo stát milion
p. Musilová – a ještě zvednout tu podezdívku, oni k tomu nic neřekli? Ten chodník je dobrý a žádnou úpravu
p. Zach – my řekneme, že to bude stát 30 000 Kč zvednutí podezdívky a jiný řekne, že tam chce nový plot za štípaného betonu
p. Francová – jenom to, co tam je
p. Zach – plot je každého věc
p. Tichý – to ne, teď už to není naše věc, teď už je do toho zainteresovaná obec
p. Zach – proč si to myslíš?
p. Kunčík – a co se novým plotem vyřeší?
p. Tichý – určitě to tam bude lepší
p. Kunčík – tady píšete, že vám koukají do kuchyně, když zvednete plot a uděláte podezdívku, tak vám furt budou koukat do kuchyně, tím se nic nevyřeší
p. Rajmová – teď to tam není upravené, ten chodník je vysoko a úprava tam žádná nejde udělat, protože podezdívku mají dole, když se neudělají podezdívky, tak se to nedá žádným způsobem ukončit. Kačírek se tam dát nedá, protože by propadl plotem až na jejich pozemek. Tam ten chodník není dokončený, musí být ještě nějaká terénní úprava okolo
p. Zach – ale ta terénní úprava tam lze udělat, já si myslím, že ta podezdívka se nemusí zvedat, ale na základě čeho by to ta obec měla platit?
p. Francová – na základě znehodnocení našich majetků
p. Zach – my jsme vám majetek zhodnotili, tím, že jsme vám před něj přivedli chodník
p. Francová – ne, vy jste nám ho zničili
p. Zach – to nemá smysl dál rozebírat. Já tedy přečtu návrh usnesení
p. Tichý – já si myslím, že by bylo dost ukvapené, kdyby se tady dnes o tom mělo rozhodnout, měly by se dát nějaké návrhy, s nějakým odborníkem, požadujeme zvednout podezdívku na obecní náklady
p. Šviha – p. Francová v tom zápise požadovala zrušení chodníku, my jsme slíbili, že na nejbližším jednání zastupitelstva to projednáme, my děláme to, co jsme slíbili. Teď nepožadujete zrušení chodníku, teď požadujete zvýšení podezdívek?
p. Tichý – to pořád platí to odstranění chodníku
p. Zach – když neprojde odstranění chodníku, tak vy podáte žádost o zvýšení podezdívky a úpravu plotu a zastupitelstvo bude o vaší žádosti jednat
p. Tichý – co p. Francová za tohoto stavu chodník odstranit
p. Francová – já jsem pro odstranění

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje odstranění chodníku před čp. 13, 22 a 33 a pověřuje starostu Bohumila Zacha, aby učinil potřebné kroky k poskytovateli dotace

 

Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 5 Zdrželi se 1 (p. Tichý)
Usnesení nebylo schváleno.

 

p. Tichý – jaký je tedy závěr
p. Zach – chodník se odstraňovat nebude, p. Francová po nás chtěla řešení
p. Tichý – já bych to dnes neuzavíral, ani že se chodník neodstraňuje, to si myslím, že je moc rychlé
p. Zach – dál jednat můžeme, může se řešit, kolik to bude stát, jestli to obec bude platit nebo ne. P. Francová chtěla řešení, projektant řekl, že jsou v podstatě dvě řešení, buď tam chodník bude, nebo nebude, tak jsme jí slíbili, že to projednáme. Pro mě je v tuto chvíli stížnost uzavřená
p. Tichý – to ne, to jsme si nerozuměli
p. Francová – to ne, měli byste nám dát nějaké návrhy, abychom to mohli dořešit
p. Zach – ale já jiné řešení nemám
p. Francová – mělo by být přeměření, návrhy a nějakou další schůzku
p. Tichý – tady přijde nějaký návrh, odstranění chodníků z naší strany trvá
p. Šviha – vždyť jste pro odstranění nehlasoval, vy chcete odstranit chodník, ale nehlasujete pro to
p. Tichý – já jsem se zdržel hlasování
p. Šviha – a teď říkáte, že trváte na odstranění chodníku, tak proč jste pro to nehlasoval?
p. Tichý – vy jste mě nepochopil
p. Šviha – nepochopil
p. Tichý – obec přijde s nějakým návrhem, podezdívku zaplatí obec
p. Zach – ale o podezdívce není ve stížnosti ano slovo
p. Tichá – ale to je vaše povinnost, když tam chcete ten chodník nechat, tak musíte s námi jednat dál a né to smést ze stolu
p. Zach – ale my jsme nic nesmetli, jednali jsme o odstranění chodníku, ale nejednali jsme o podezdívce
p. Musilová – tak se bude jednat o úpravách, tak aby to mělo nějaký vzhled
p. Šviha – a jestli si chtějí Tichý a Horákovi zvýšit podezdívku, tak ať si ji zvýší
p. Francová – ne, za naše náklady ne
p. Tichý – to ne
p. Tichá – vy jste to zavinili, tak to udělejte na vaše náklady
p. Tichý – nechal bych to otevřené, do dalšího zastupitelstva, ať se připraví nějaký návrh
p. Šviha – dobře, zastupitelstvo může pověřit zastupitele, aby něco připravil, já navrhuji pověřit p. Tichého, aby navrhl, jakým způsobem se to vyřeší
p. Tichý – já s tím nesouhlasím, já jsem stěžovatel, tak já nebudu nic navrhovat
p. Šviha – tak to navrhnete, alespoň tak, aby to bylo podle vaší představy. My jsme vám navrhovali několik řešení a s ničím jste nesouhlasili
p. Tichá – jste navrhovali akorát, že tam nasypete kamínky
p. Zach – akorát se říkalo, že nasypat kamínky tam nejde
p. Francová – říkali jste Ještědský kámen
p. Zach – ale to není kamínek, ale kamenný blok
p. Formánková – tak udělejte ten chodník a pak rozhodněte o té úpravě
p. Zach – ano, tak to chceme od začátku
p. Rajmová – já si myslím, že byste si měli dát žádost, vzhledem k tomu, že chodníky zůstanou, že to je v takovémhle stavu a co chcete, zvýšit podezdívku, úpravu plotu na náklady obce
p. Francová – my chceme odstranit chodník, teď ty říkáš, že to nebude možné, my trváme na návrhu, jak to budete dál řešit. Bude přeměření, budeme všichni u toho, abychom to viděli. Pak kalkulaci na naši podezdívku, náš plot, který nám tam zůstane, HUPy u Tichých a u nás a to bude v návrhu na příště.
p. Zach – zastupitelstvo může úkolovat, může někoho pověřit tím, kdo sestaví ty body. Vy si to sepište, co po nás chcete, ať vám to můžeme schválit, když to uděláme my, tak vy s tím nikdy nebudete souhlasit
p. Francová – vždyť je to v zápise
p. Šviha – vy jste nám psala, že požadujete odstranit chodník, o podezdívkách tam není ani slovo
p. Francová – není, žádáme o odstranění stavby, když to není možné tak tady s p. Tichým a p. Tichou chceme nějaké návrhy.
p. Zach – ty já vám tady od stolu nedám
p. Šviha – jestliže chcete po obci, aby tam něco vybudovala, tak podejte žádost s tím, co chcete po obci, aby vybudovala. Pak o tom můžeme jednat.
p. Francová – já chci zatím po obci, aby to odstranila
p. Šviha – to jsme neodsouhlasili, p. Tichý pro to nehlasoval, my jsme pro to také nehlasovali, proto to nebylo schváleno
p. Rajmová – já si myslím, že by bylo dobré, abyste vy řekli, co chcete, obec z toho udělá nějakou kalkulaci. Psali jste stížnost, teď byste dali žádost na odstranění věcí, co vám vadí
p. Zach – plyn by měl být dostupný ze silnice, jiní lidé mají díru v plotě
p. Tichý – takhle se tam nikdo nedostane
p. Zach – tam vadí ten plot, co tam máte
p. Tichý – to ne
p. Rajmová – tam vadí chodník, oni to neotevřou, ty dvířka jsou nízko, přes ten chodník to neotevřou
p. Šviha – já jsem tam koukal a přišlo mi, že se to tam vejde
p. Zach – to jsou přesně ty návrhy, co od vás potřebujeme, konkrétně říci co je potřeba změnit, když to vymyslíme my, tak pak budete říkat, že jste chtěli ještě to a to nebo jsme to chtěli jinak. Bude lepší, když si řeknete, jak to potřebujete
p. Francová – my to musíme dát na papír, p. Hamplovi to stačí říci ústně, já nerozumím, jak to tady funguje, zastupitelstvo se stará o všestranný rozvoj občanů, ale tady se stará jenom o některé.
p. Rajmová – zkolaudovat to zatím nemůžeme, když nejsou terénní úpravy a Tichý se nedostanou do HUP
p. Zach – my potřebujeme co nejvíc informací, abychom věděli, jak to máme udělat
p. Tichý – tady je informace, aby to tam vypadalo jako u lidí
p. Zach – to je teda informace, mně se to bude líbit jinak nežli tobě, p. Švihovi také jinak
p. Tichý – teď to tam jako u lidí nevypadá
p. Rajmová – zdvihnout podezdívku a srovnat terén
p. Tichá – já nebudu nic vymýšlet, tam není nic na vymýšlení
p. Rajmová – já si myslím, že by bylo nejlepší, abyste se dohodli vy dva na nějakém termínu, řekli byste, co chcete, vy byste řekli dobře a na dalším zastupitelstvu by se to projednalo
p. Francová – minule tady bylo zastupitelstvo, tak proč jste neřekli, že máme napsat dopis, co chceme na alternativu číslo dvě, my stále žádáme na alternativu číslo jedna, vy jste nám to tady shodili
p. Zach – vy chcete odstranit chodníky, ale my jsme řekli, že je neodstraníme
p. Francová – to už jste museli vědět, že je alternativa jedna nebo dvě, tak jste už na minulém zastupitelstvu měli říct, napište to, já už bych to měla připravené
p. Zach – na posledním zastupitelstvu jste chtěli schůzku s odborníkem na místě. To jsme sezvali, z toho vyplynulo řešení odstranění chodníku
p. Tichá – jsme my chtěli schůzku jako lidi, vy si tam pozvete pět odborníků, házejí na nás paragrafy
p. Šviha – ale ty odborníky jste tam chtěli vy
p. Rajmová – bude stačit, když se tam sejdete vy z těch baráků, kterých se to týká
p. Francová – schůzku na místě svolal Městský úřad Jičín, vy byste žádnou schůzku nesvolali
p. Šviha – tu schůzku jsem svolával já, všechny ty lidi jsem obvolal já a dohodl to s nimi na ten termín apod. Duczynski jenom napsal papír
p. Zach – může to být klidně v sobotu, domluvte se, kterou sobotu, dejte nám vědět pár dní předem, teď budou jarní prázdniny p. Šviha je pryč, takže od té soboty další můžete jakoukoliv sobotu
p. Francová – jako ústní jednání?
p. Rajmová – není potřeba žádné dopisování
p. Zach – podíváme se na to, vy nám řeknete, co a jak a pak to můžeme projednat na zastupitelstvu, které bude začátkem dubna
p. Rajmová - než psaní sem a psaní tam, takhle to bude nejideálnější
p. Zach – jestli vás můžu p. Francová poprosit, jestli se domluvíte na nějaké té sobotě nebo neděli

 

Bod 7. Různé a diskuze

p. Zach - Mikroregion Podchlumí získal dotaci na kompostéry, připravuje se výběrové řízení na kompostéry a bude se uzavírat smlouva s obcemi a občany. Se všemi, kteří si dali žádost, bude uzavřena smlouva a bude jim přistaven kompostér.

 

p. Zach – ke kanalizaci. Podal se rozklad proti rozhodnutí ÚOHS z ledna 2018, podala se správní žaloba proti ÚOHS na její rozhodnutí z prosince 2018, kde nesouhlasíme s rozhodnutím ÚOHS. Teď budeme čekat na rozhodnutí soudu, které neočekáváme dříve nežli na podzim.
p. Šviha – bylo k tomu přistoupeno po dohodě s naším právníkem, abychom udělali všechny kroky, které lze udělat, aby nás pak firma Profesionálové a.s. nenařkla, že jsme neudělali vše, co jsme mohli pro zvrat rozhodnutí ÚOHS
p. Zach – zřejmě to dopadne tak, že budeme stát proti sobě s firmou Profesionálové a.s., aby jejich obhajoba netvrdila, že jsme neučinili všechny možné kroky

 

p. Zach – p. Jiránek si podal žádost na finanční příspěvek na Turnaj v mariáši

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje příspěvek p. Jiránkovi ve výši 1000,- Kč na Turnaj v mariáši. Příspěvek bude vyplacen na základě darovací smlouvy. Zastupitelstvo obce Butoves pověřuje starostu p. Bohumila Zacha uzavřením darovací smlouvy s p.

Jiránkem, Butoves čp. 16.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se –

Usnesení č. 9/Z31/2018 bylo schváleno.

 

P. Zach – byla vyhlášena anketa Znak a vlajka obce Butoves, p. Šviha vám řekne, jak to dopadlo
p. Šviha – ze zpravodaje nám přišel jeden lístek, který hlasoval pro variantu č. 3. Dále se hlasovalo na internetu, tam bylo celkem 27 hlasujících, z toho 10 hlasovalo pro variantu č. 1, 5 pro variantu č. 2 a 12 pro variantu č. 3.
p. Zach – měli bychom to nějak posunout, protože pak by měly nastat další schvalovací kroky v poslanecké sněmovně, když jsme tady o tom mluvili naposled, tak i zastupitelům se nejvíce líbila varianta č. 3. Jestli tedy odsouhlasíme tuto variantu a podstoupíme to výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje návrh znaku a vlajky obce Butoves ve variantě č. 3, tak jak byla prezentována v Butovském zpravodaji č. 4/2017

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se 1 (p. Rajmová)
Usnesení č. 9/Z31/2018 bylo schváleno.

 

p. Tichá – potřebujeme to k životu?
p. Rajmová – si myslím, že to nepotřebujeme, já jsem se kdysi také zdržela
p. Tichý - právě, že to nepotřebujeme, kdysi už byl takový návrh a zastupitelstvo se tím tenkrát vůbec nezabývalo
p. Zach – takže to dáme jako ve Třtěnici, vítá Vás obec Třetěnice a tohle tam bude?
p. Šviha – tak nemusí být přímo cedule, ale budeme mít něco, čím se můžeme prezentovat
p. Tichý – a když to nebudeme mít, nic se nestane
p. Šviha – nic se nestane, ale jsme už jedna z posledních obcí, co nemá znak ani vlajku
p. Rajmová – alespoň jsme v něčem výjimeční
p. Zach – já si myslím, že máme víc jiných výjimečných věcí

 

p. Zach – parkoviště u bytovky. Obec už je majitelem parcely u bytovky, na které už se teď částečně parkuje, chtěli bychom na příštím zastupitelstvu mít nabídky od třech projektantů, abychom zvýšili kapacitu parkování u bytovky, zároveň s tím bychom rádi posunuli ty garáže, zároveň ještě chodník směrem na Tuř na straně u Štěrbových
p. Rajmová – ten chodník myslíte ze zdola od Škaloudů?
p. Zach – ne až od Hrdých. Když se bude projektovat, aby se to projektovalo najednou, ale dělat se to pak bude zvlášť, až bychom na chodník sehnali dotaci
p. Šviha – chceme pro další zastupitelstvo připravit nějaké projekty, aby mohlo něco budovat

 

p. Zach – televize Butovanka. P. Šviha obvolal OSU a zjišťoval, kolik by se mělo platit za televizi v Butovance za všechny poplatky a je to 10 704,- Kč/rok
p. Šviha – oslovil mě Karel Formánek, že v Butovance je televize a měla by se zlegalizovat. Ptal jsem se v sobotu p. Krause, říkal, že je mu to jedno, jestli tam televize bude nebo ne, na tržbách se to zatím nijak neprojevilo. Ptal jsem se, jestli je ochotný na ni něco přispět, říkal, že ne, protože už zaplatili tu televizi. Hospodu provozuje SDH, jde o to, jestli my přispějeme na to, aby tam televize mohla být, jestli ne, tak ji p. Kraus odveze.
p. Zach – myslím si, že televize není špatná, ale že by to byl tak nutný výdaj. Lidi by se měli v hospodě bavit spolu a nekoukat na televizi
p. Musilová – už tam dlouho nebyla
p. Rajmová – někdo zas řekne, že ho to ruší, že se přišel pobavit
p. Tichý – a to se platí OSE?
p. Šviha – ne celé. Platí se několika organizacím a to ČT 135,- Kč s DPH, OSA 379,- Kč s DPH, Intergram 378,- Kč s DPH, Celkem 892,- Kč/měsíc
p. Tichý – takže televize tam bude?
p. Zach – když to schválíme, tak ano

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje příspěvek pro SDH Butoves na poplatky určené k platbě za používání TV v restauračním zařízení ve výši 10 704,- Kč/rok. Příspěvek bude vyplacen na základě darovací smlouvy. Zastupitelstvo obce Butoves pověřuje starostu p. Bohumila Zacha uzavřením darovací smlouvy SDH Butoves.

 

Výsledek hlasování: Pro 1 (p. Tichý) Proti 5 Zdrželi se –
Usnesení nebylo schváleno.

 

p. Tichý – mě tam ta televize nevadí, myslím si, že do hospody patří
p. Zach – jsou tam různé výjimky, třeba na sportovní utkání je to levnější
p. Šviha – na sportovní utkání je to levnější o 100,- Kč/měsíc pro OSU, pro ty ostatní ne

 

p. Zach – odkup pozemku silnice od Českých drah, už prošel 2 stupni schvalování, dnes by to měla schvalovat dozorčí rada ČD, takže to vypadá, že se asi už letos schválí prodej obci. Potom konečně budeme moc tu silnici opravovat, třeba ty díry u přejezdu. Silnice nám slíbili, že nám to snad opraví, máme jim to připomínat. Pak tam jsou třeba před Formánkovými praskliny.
p. Formánková – my tam tu silnici máme vysoko, jsme utopení za strany od bytovky, nechceme být utopení ještě zepředu

 

p. Zach – dále jsme řešili veřejnou schůzi, navrhuji termín 6. 4. a 13. 4.
p. Šviha – tu schůzi chtěl p. Tichý, tak bych se ho chtěl zeptat, jaká témata se tam budou řešit, abychom je připravili
p. Zach – mluvili jsme o hřišti
p. Tichý – já si myslím, že by měl být přizván Mgr. Tomáš, aby tam řekl něco o tom
p. Zach – já tady upřesním pozici Mgr. Tomáše. V tuhle chvíli je jeho pozice dost vrtkavá, protože to vypadá, že Profesionálové a.s. pochybili. Mluvili jsme s ním o tom, říkal, že nevidí důvod, proč by sem jezdil.
p. Rajmová – pro něj to bude ožehavé
p. Tichý – měl by poinformovat, jak dopadl soud na podzim
p. Zach – to bylo v létě 30. 6., Profesionálové a.s. se postavili do pozice, že už s námi nebudou jednat, že oni nic nezavinili. Můžeme o tom poinformovat, již jsme informovali zastupitelstvo.
p. Šviha – nebo můžeme pozvat JUDr. Novotného, který nás zastupuje. Termín jsme určovali s ohledem na to, aby to bylo v pátek a na akce co jsou v Butovance, potřebovali bychom od vás vědět, kdy budete mít čas
p. Musilová – 6. 4. já nemůžu
p. Zach – tak tedy toho 13. 4., jestli můžeš Luboši?
p. Tichý – dobře, já se ozvu
p. Zach – kdybys nemohl, tak se domluv s p. Musilovou na nějakém jiném pátku
p. Tichý – takže od Profesionálů a.s. nikdo nepřijede?
p. Zach – určitě ne, ti už se nechtějí podílet finančně na žalobě proti ÚOHS, stavějí se do pozice, že se budou bránit, proti nám, protože tuší, že soud rozhodne stejně jako v létě.
p. Šviha – navíc zjistili, že jejich pojišťovna by škodu nehradila a od té doby začali komunikovat zcela jinak, protože to budou muset platit z vlastní kapsy
p. Zach – do doby, kdy si mysleli, že jsou pojištěni, tak spolupracovali, pak se začali stavět do opozice, my ne my za to nemůžeme. Nasazovali na tom jednání nějaké psí hlavy, tady p. Švihovi, vytahovala se tam celá historie, bylo to zbytečné
p. Tichá – jestli to bylo zapotřebí
p. Zach – to si můžeme vyřešit na veřejné schůzi

 

p. Musilová – byly negativní ohlasy na pokácení lípy u bytovky, tak bych chtěla, aby bylo v zápise, kdo to povolil nebo kdo k tomu dal svolení
p. Zach – já
p. Musilová – mě teda p. Šviha řekl, že to byla firma
p. Šviha – firma prošla všechnu veřejnou zeleň v obci a navrhla ošetření jednotlivých dřevin a na základě toho se to objednalo
p. Musilová – jasně, mě si řekl, že to řekla firma, mně to bylo divné, jak firma může rozhodnout o něčem, co je obce
p. Zach – bylo to v rámci údržby zeleně, která dál ještě bude pokračovat
p. Musilová – a uklízet to roští bude kdo?
p. Formánková – po nás, když byl vichr, chtěli uklidit pár větviček a tohle tady je už dobu
p. Zach – jenomže ty větvičky byly na silnici
p. Formánková – ona ta lípa u hospody byla špatná? My z toho máme doma téma, protože byla úplně zdravá
p. Zach – stromy se neposuzují jen podle zdraví
p. Formánková – posuzují
p. Tichý – tohle bylo unáhlené
p. Formánková – já jsem byla na životním prostředí a ptala jsem se na to
p. Šviha – všichni víte, že ta lípa byla nakloněná a při velkém větru by mohla spadnout
p. Musilová – nakloněná byla, chlapy z bytovky ji s Karlem rovnali a narovnala se. U Butovanky u plotu ty lípy stále nejsou ořezané, říkala jsem to minule a ještě to není udělané. Když to tady dělaly před čtyřmi lety technické služby, tak to bylo udělané lépe
p. Šviha – Technické služby jsme také poptávali, a i přes několik urgencí nám nedodali nabídku
p. Tichý – kdyby se toho ujal někdo místní, který se v tom vyzná, umí s motorovou pilou, tak by to udělal také
p. Šviha – když jsem se vás ptal, jestli znáte nějakou firmu, která by to mohla udělat, říkali jste p. Pohůného, toho jsme také oslovili a ten nám řekl, že to nechce dělat
p. Zach – že on je spíše na rizikové kácení než na údržbu
p. Rajmová – já budu mluvit podobně, protože se mě ptají lidé, proč ty pařezy jsou uřízlé tak vysoko, jestli to tam zůstane
p. Zach – ne, určitě ne
p. Rajmová – kdy se to uklidí, oni to neměli i s úklidem?
p. Šviha – neměli, to by bylo ještě dražší. Domluvíme s p. Kubištou a odvezeme to na čarodějnice
p. Rajmová – také se mě ptají, kdo si odvezl to dřevo z těch lip
p. Šviha – to si odvezl p. Zelinka a pomůže nám za to s úklidem
p. Rajmová - se mě ptali, proč si to neodvezli i s těmi větvemi

 

p. Musilová – ještě k volně pobíhajícím psům, mě jeden pokousal už dvakrát
p. Rajmová – ten už není
p. Musilová – to je dobře, dost si stěžují z nové zástavby, že tam volně pobíhají dva psi - rezavý a černý, že výkaly mají všude
p. Rajmová – to my máme také
p. Musilová – jestli by se neměla připravit nějaká vyhláška nebo já nevím
p. Zach – je vyhláška o volném pobytu psů, ale my nejsme v pozici, že bychom tu pokutu mohli udělit
p. Musilová – já jsem slyšela, že když majitelka jde s těmi psy a někdo jí vidí, tak to sebere, ale jinak to nechává
p. Zach – přesně tak to je
p. Musilová – u bytovky si to všichni sbírají, ale tihle přijdou jednou za týden dát letáky se psy a je to
p. Šviha – pána jsme několikrát upozorňovali

 

p. Rajmová – mělo by se reklamovat zateplení stropu, všimla jsem si, že to všude praská
p. Zach – já už jsem na to také koukal, už jsme o tom mluvili, vyreklamujeme to

 

p. Tichý – když hlásíš: změna prodejní doby, mělo by se říct, jaká změna je. Říkáš tam webové stránky nebo na prodejně. Nic by se nestalo, kdybys řekl: jedná se hlavně o tuto změnu, ve středu je zavřeno nebo v úterý je zavřeno, třeba bys zopakoval, od pondělí do soboty tu provozní dobu, jaká je v prodejně, nic by se nestalo, je to lepší. Na těch webových stránkách, spousta starších lidí vůbec nemá ty webové stránky
p. Zach – ti zas vědí, jaká je změna otevírací doby, p. Círová mi to řekla po 14 dnech
p. Šviha – ta změna tam byla skoro každý den, když to přečtete, tak si stejně z toho člověk nic nezapamatuje

 

p. Tichý – zeleň – firma. Názor - jedna paní mi řekla: je mi z toho smutno, když to vidím, když celý život tady na to koukám a kvůli jedné lípě se musely pokácet ještě další dvě zdravé. Když by se ta jedna vyměnila, nic by se nestalo. Někdo: že prý by to špatně vypadalo
p. Šviha – dvě byly špatné a jedna byla zdravá. Mluvili jsme tady o tom na zastupitelstvu už v minulosti, že bude lepší všechny najednou vyměnit
p. Zach – až bude nová výsadba, ať to roste stejně
p. Tichý – vy na to koukáte jinak, starší lidé na to koukají také jinak
p. Zach – každá změna se někomu líbí, jinému ne

 

p. Tichý – mám tady kácení zdravých stromů. Když se kácely smrky u zastávky, tak mi říkala: to ta zvěrstva ještě neskončila
p. Zach – to už jsme slyšeli

 

p. Tichý – máme ve volebním programu - zlepšíme komunikaci s občany, jde o hlášení a také se to týká těch chodníků tam u nás
p. Šviha – teď, když se hlásí, tak to hraje čtyřikrát, pětkrát, dříve se hlásilo jednou, dvakrát, protože sem nemusí už nikdo chodit a hlásit to
p. Tichá – to není pravda, dětský den se hlásil možná jednou
p. Musilová – já jsem ho neslyšela
p. Zach – čtyřikrát byl nastavený v plánovači, takže čtyřikrát byl hlášen. Mně spousta lidí říká, že hlášení neposlouchají, zpravodaj je nezajímá

 

p. Tichý – zpravodaj je zbytečná věc, o tom jsme se tady bavili, ze začátku to četli, teď už to nečtou
p. Zach - to hlášení je ještě zbytečnější, teď jsme dávali lístky na poplatky z popelnice, tak zas říkali, že je to dobře, že alespoň ví, kolik mají zaplatit a kam. To byl lísteček a to je zlepšení komunikace
p. Musilová – to se dávalo i do bytovky a to za mnou lidi chodili, co to mají platit
p. Zach - to už je zase jiný problém

 

p. Tichý – někam se nám vytratila úcta k člověku, k přírodě a k lidské práci
p. Zach – čeho se to týká?
p. Tichý – celkově
p. Zach – to, že se lidé z vesnice nezdraví, je špatné, že nezdraví děti, to se stane. Ale dospělí, když neodpoví na pozdrav dospělý, to mi přijde jako vrchol neslušnosti
p. Tichý – dnes jsem se setkal s člověkem, který mi řekl, že není úcta k lidské práci, je myšlena zastávka
p. Zach – my jsme to tady zdůvodňovali několikrát, vracíš se zpátky
p. Šviha – zastávka, jak je teď, se vám nelíbí?
p. Tichý – nelíbí se mi z důvodu, mně to připadá jako v padesátých letech. V Želechách to mají, jak je ta točna, tam se vykupovalo mlíko, jsou tam dvě lavičky a ještě dát nahoru ceduli výkup mléka
p. Musilová – mně se zastávka líbí
p. Tichý – já říkám, úcta k lidské práci, že tam někdo nemohl projít s kočárkem, tak to zbouráme, viděli jste ty ohlasy a není to dobře.
p. Zach – já jsem viděl víc kladných ohlasů
p. Tichý – samozřejmě, ale ti lidé, kteří to nestavěli a nebudovali to, ale lidé, kteří pamatují, jak se rozvíjela obec, tak těm to jedno nebylo

 

p. Tichý – WC sál, jak to vypadá, já jsem tam měl před půl rokem šedesátiny
p. Šviha – já si myslím, že to v provozu je
p. Zach – na plese to určitě v provozu bylo
p. Tichý – někdo mi říkal, že to ještě není zprovozněné, je tam upravená elektřina, už se nemusí chodit dozadu rozsvítit, jsou tam žárovky
p. Musilová – a už je to vymalované?
p. Šviha – vymalované ještě není

 

p. Formánková – Já bych se vrátila k té dopravní značce na našem pozemku, napsala jsem to vlastní rukou, není to od právníka, do této situace jste mě dostali vy, tak za to nebudu platit. Chybí mi tady taková ta slušnost, abyste přišli a řekli, jestli si můžete na našem pozemku postavit značku, ale udělalo se to úplně jinak. A to mi vadí, proto jsem vám napsala dopis, který vám tady přečtu:
Vážené zastupitelstvo,
v listopadu 2017 na našem pozemku byla postavena dopravní značka, s tím jako majitel pozemku zásadně nesouhlasím. Obecní úřad měl vydat v souvislosti s uvedenou značkou opatření obecné povahy, kde má být uvedeno, kde přesně dopravní značka a na jakém pozemku má stát, popř. že se jedná o soukromý pozemek. Možná se mýlím, ale toto sdělení jsem nedohledala. Shrnuji, že umístění dopravního značení je záležitostí ve veřejném zájmu, nicméně to samo o sobě nedává právo správnímu orgánu bez dalšího omezit naše vlastnická práva. Dle obecných principů by mělo být omezení vlastnického práva až nejzazší možností a mělo by docházet zpravidla za náhradu. S touto skutečností navrhujeme uzavřít nájemní smlouvu, kde jako plnění by byla poskytována údržba předmětného pozemku p.č. 153/12. Pokud bude pronajímatel pozemek potřebovat, značka bude odstraněna na náklady obce. Dále majitel pozemku nezodpovídá za poškození značky ani za žádný úraz, způsobený touto značkou. Do budoucna prosíme zastupitelstvo, aby na našem jakémkoliv pozemku nic nestavělo. Tím se vyhneme nepříjemným hovorům a setkáním.
My jsme ten pozemek koupili za 80 000,- Kč a teď jsme přišli o čtyři metry pozemku, kdo by jen tak koupil pro obec pozemek. Minulý týden jsem se koukala na auta, jak jezdí a kromě dvou, žádné auto nejelo pomaleji, nicméně tahle značka není před nádražím, kde lidi vystupují z nádraží, takže k čemu to je. Oni jedou rychle u nádraží, nezabrzdí a jedou rychle do zatáčky. K čemu to je, nestala se tam žádná dopravní nehoda, tohle dopravní značení z téhle strany je zbytečné. Já bych chtěla nahlédnout do zápisu a do odboru, kde je napsaný tenhle pozemek.
p. Zach – v zápise asi pozemek napsaný nebude, když se to projednávalo, ale měl by být v tom, co vydával odbor dopravy
p. Formánková – já jsem to hledala, ale bylo jen, že se vydává rozhodnutí o dopravním značení, ale číslo tam není
p. Šviha – Já jsem s p. Formánkem osobně byl na místě
p. Formánková – máš to písemně?
p. Šviha – nemám to písemně
p. Formánková – tvrdil jsi mně, že silnici kupujete kvůli nám, aby se tam mohla dát roura, minulé zastupitelstvo jsme se dozvěděla, že se tam roura dávat nebude, protože by byla ohrožena vesnice dole. Takže je to to samé, jenom jsme vám to řekli ústně
p. Šviha – ta ještě není koupená, s p. Formánkem jsem se sešel na místě a dohodli jsme se na místě, kde značka může být a tam se dala, ta značka se tam dávala na žádost vás a bytovky, aby se tam zklidnila doprava
p. Formánková – my jsme ji tam nechtěli, souhlas musí být a za nějakou náhradu. Pozemek budeme potřebovat, protože ho potom chceme směnit za nějaký důležitý.

p. Formánková – ještě k té dešťové kanalizaci, ten dopis jsem poslala, jeden jsem dala i na stavební úřad do Jičína. To hřiště bude propustné, bude na tom poli výš než je pole, všichni víme, že teď neprší normálně, ale přívalově, takže to hřiště to bude obtékat a zase to půjde do našeho příkopu a u našeho plotu je věčně voda. My jsme sportovní rodina, ráda si zahraju volejbal, děti ať si tam hrají, jsem pro hřiště, ale zase budeme ohroženi my. Každý si chrání svůj majetek, nechci ohrozit domy dole, musí se najít řešení. Vy tady vynakládáte úsilí, je to chvályhodné, protože to děláte ve svém volném čase, hledáte dotaci na hřiště, proč se nezajímáte na dotaci proti povodni, já jsem na to koukala a nějaké možnosti by byly.
p. Šviha – já na to koukám stále
p. Formánková – budete stavět u Butovanky pergolu, garáže, je to další pevná plocha, která musí mít připojení. Do budoucna se tam bude stavět, vy nebudete teď řešit dešťovku, kam ta voda z nových baráků poteče? A vy chcete dělat hřiště, já tedy na tu veřejnou schůzi chci jít. Abych tam ukázala obrázky, jak to vypadalo, když jsme tam měli povodeň a všem to tam chci říct, protože plno lidí to nevidělo. My chceme hřiště, ale musí se tohle napřed spravit, ale tak, aby to neohrožovalo nás ani kohokoliv jiného.
p. Zach – pergola bude 5x5 m, to, co tam spadne, by tam stejně spadlo, to hřiště vůči těm hektarům pole je zanedbatelná plocha
p. Formánková – je to problém. Na Čeřovce je hřiště a paní co tam bydlí, měla kvůli hřišti vodu v baráku, je to problém hřiště
p. Zach – ale z toho hřiště nebude žádná roura, to je vsak a to by tam stejně spadlo
p. Formánková – to je 5x5, 20x20, 30x50, vezmi si trávu a betonovou plochu, kde ti ta voda steče?
p. Zach – ale o tom mluvím. Spadne voda před hospodu a odteče do kanálu, udělá se tam pergola a nebude tam žádná voda navíc
p. Formánková – jedna roura 30, jedna roura 30, jedna roura 30 a všechno jde do jedné stejné
p. Zach – ale my tam neděláme žádný trychtýř na vodu
p. Formánková – ale pořád se tam bude stavět a není to vyřešené
p. Šviha – vždyť ještě není nic schváleného
p. Formánková – já to říkám hodně dopředu, abychom se tady nesešli za deset let a neřešili tady tuhle situaci a řeknete mi, že už je pozdě
p. Zach – to, co spadne na to hřiště, se vsákne, to, co spadne okolo, situace se nezmění
p. Formánková – změní
p. Rajmová – pokud se tam bude stavět, tak se ta situace změní velice, budou mít lidi zastavěné plochy
p. Zach – my se bavíme o hřišti
p. Rajmová – ale do budoucna, ta voda nebude mít kudy odtéct
p. Formánková – za měsíc může začít pršet a máme to tam znovu, já vám ukážu, jak to u nás vypadalo
p. Zach – my budeme postupně prohlížet dešťovou kanalizaci a čistit ji, první úsek je naplánovaný u Vás a měli by se podívat i po té staré trubce u toho zábradlí

 

Ve 20:44 odešel p. Tichý a p. Kunčík

 

p. Formánková – ta je zaslepená, my už jsme se na to ptali, na té druhé straně vůbec nevíme, kam to vede
p. Zach – my tam dáme kameru a uvidíme. Celá kanalizace se prohlédne, zjistí se, jestli tam nejsou nějaké velké ohyby nebo propady, vyčistí se to sacím bagem, pustí se tam voda, aby se zčeřilo bahno a kamínky a vysaje se to
p. Formánková – až koupíte tu silnici a budete ji opravovat, tak se zvýší
p. Zach – opravovala by se tak, aby se to nezvýšilo, nesmí se to už zvedat
p. Formánková – když opravovali silnici v Popovicích, tak se zvedla a zúžila
p. Zach – je to o tom, jak se to bude opravovat, mělo by se to vyfrézovat a ne dávat asfalt navrch
p. Formánková – ale to je hrozně drahé
p. Rajmová – jestli se koupí, tak se nebude hned dělat nová, spíše se poopraví

 

p. Musilová – máme před bytovkou takové pahýly, stromky, můžeme to pokácet? Má to tenký kmínek, ale je to vysoké, je to pro ostudu
p. Zach – ano, můžete


Předsedající 31. schůzi zastupitelstva ukončil v 20:55 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina


Zápis byl vyhotoven dne:

Zapisovatel: Bob Šviha

Ověřovatelé: Vendula Musilová dne:
Lubomír Tichý dne:

Starosta: _ Bohumil Zach dne: