Zápis č. 32

Zápis z 32. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 19. 4. 2018 od 18:30 hodin.


Přítomni:
Luděk Kunčík
Jana Rajmová
Bob Šviha
Lubomír Tichý
Bohumil Zach
Iveta Nyčová


Omluveni:
Vendula Musilová

 

Program:

1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání
2. Chodníky SFDI (smlouva o dotaci na rok 2018)
3. Kupní smlouva s ČD (p.č.153/2)
4. Žádost Hany Francové, Ilony Svobodové, manželů Tichých a MUDr. Jitky Forejtové
5. Žádost o dotaci Klub seniorů Butoves
6. Domácí kompostování v Podchlumí
7. Různé a diskuze

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:30 hodin starostou obce Bohumilem Zachem (dále jako „předsedající“).

Předsedající zahájil 32. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 6 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

 

Za ověřovatele zápisu navrhl paní Rajmovou a pana Kunčíka, za zapisovatele pana Švihu.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem pana Švihu a ověřovateli zápisu paní Rajmovou a pana Kunčíka.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti – _ Zdrželi se –

Usnesení č. 1/Z32/2018 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 32. zastupitelstva obce, starosta doplnil o dva body, program je:
1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání
2. Chodníky SFDI (smlouva o dotaci na rok 2018)
3. Kupní smlouva s ČD (p.č.153/2)
4. Žádost Hany Francové, Ilony Svobodové, manželů Tichých a MUDr. Jitky Forejtové
5. Žádost o dotaci Klubu seniorů Butoves
6. Domácí kompostování v Podchlumí
7. Žádost o dotaci TJ Butoves
8. Rozpočtové opatření č. 2/2018
9. Různé a diskuze

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti – _ Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z32/2018 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam pro svoji potřebu

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

Místostarosta Bob Šviha seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 31. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení. K zápisu nebyly podány připomínky.

 

Bod 2. Chodníky SFDI (smlouva o dotaci na rok 2018)

 

Předsedající seznámil přítomné se smlouvou na dotaci na rok 2018. SFDI nám dalo smlouvu na další rok a to nevyčerpané prostředky z minulého roku, aby došlo k plnému proplacení dotace.

 

p. Rajmová – ve smlouvě jsem narazila na uznatelné a neuznatelné náklady. Píší tady, že neuznatelné náklady jsou 1 163 000 Kč, chtěla bych vědět co je těch 137 000 Kč, kterých jsem se nedopočítala. Je tam dešťovka 793 893 Kč.
p. Šviha – pak je tam ta část chodníku, která byla financována z krajské dotace
p. Rajmová – to je 231 823 Kč
p. Zach – v té smlouvě se píše, že to jsou dále dva sjezdy a jeden vstup mimo chodník
p. Rajmová – kolik je to peněz? Mě z toho vyšlo, že to rozšíření chodníku je neuznatelný náklad
p. Šviha – ne, to není
p. Rajmová – uznatelné náklady jsou 850 000 Kč a z toho je dotace 85%
p. Zach – v celkových nákladech jsou chodníky, dešťovka, chodník k Fialovým a rozšíření chodníků
p. Rajmová – já tam asi nepočítala ten chodník k Fialovým
p. Zach – pak tam jsou dva sjezdy a jeden vstup mimo chodník
p. Šviha – neuznatelné náklady jsou vše, co se přímo netýká chodníků. Jsou to např. podélné kanalizační vpusti, úpravy zeleně, co je za chodníkem a všechny drobnosti kolem chodníku.
p. Rajmová – bylo by dobře, když dáváte podklady, abychom o tom věděli
p. Šviha – kdybyste zavolala nebo napsala, že Vám něco chybí, tak bychom to dodali. Je to na korunu stejné, jak se to schvalovalo loni
p. Rajmová – já mám ještě připomínku, o které jsem s Vámi již mluvila, jestli už víte, jak to je s těmi palisádami
p. Zach – s p. Pilným jsme to ještě neprocházeli
p. Rajmová – ale když ti dával nabídku
p. Zach – vždyť jsme to už tady hledali, jak to s nimi je
p. Rajmová – ale oni tam nejsou, ale to množství palisád na té trase ani nemůže být
p. Šviha – ale to nebyly přece palisády, tam byla položka v metrech kubických a to je beton
p. Rajmová – ne, já Vám to přečtu: zdi opěrné zárubně, betonové palisády do betonu v místech s nízkou podezdívkou plotu, včetně demontáže dílců, ošetření ochrany dílců, uložení železobetonových a předpjatých, veškerá výztuž. Ale to tam nemůže být, když tam ty palisády nejsou
p. Šviha – ale ta položka není na palisády, ale na betonování
p. Rajmová – svislé konstrukce
p. Šviha – ano, svislá konstrukce je právě ten obrubník a to je ten beton, do kterého dávají ten obrubník, proto je to v metrech kubických, je tam něco přes 3 m3
p. Zach – palisády by měly být v běžných metrech
p. Rajmová – to nevím, jestli by 3 m3 stály přes 70 000 Kč?
p. Šviha – to je práce za zabetonování asi 50 m obrubníků, na to spotřebují 3 m3 betonu, za tu práci to takhle vyčíslili
p. Zach – až tady bude p. Pilný, tak můžete přijít a můžete se na to zeptat
p. Rajmová – to bych byla ráda
p. Zach – v tom prvním rozpočtu to bylo určitě také

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním.

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - _ Zdrželi se 1 (p. Tichý)
Usnesení č. 3/Z32/2018 bylo schváleno.Bod 3. Kupní smlouva s ČD (p.č.153/2)

Předsedající seznámil přítomné o návrhu kupní smlouvy na prodej parcely 153/2 (silnice kolem nádraží) a malého odděleného kousku (u křižovatky u přejezdu) z majetku ČD do majetku obce za cenu 250.000Kč. Jedná se o 4715 m2. Až se podepíše smlouva z naší strany, tak se zaplatí, pak podepíší oni a vloží na katastr nemovitostí.

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje kupní smlouvu na parcelu 153/2 a 153/15 (odděleným geometrickým plánem č.: 199-42/2016) s Českými drahami, a.s., IČ:70994226 a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se
Usnesení č. 4/Z32/2018 bylo schváleno.

 

Bod 4. Žádost Hany Francové, Ilony Svobodové, manželů Tichých a MUDr. Jitky Forejtové

Předsedající seznámil přítomné se žádostí od Hany Francové, Ilony Svobodové, manželů Tichých a MUDr. Jitky Forejtové, kde obec žádají o zrušení usnesení o odstranění chodníků z minulého ZO, dále žádají o odstranění chodníků, žádají především o zhotovení podezdívek u čp. 13, 22, 33 a dalších, žádají také o úhradu nákladů spojených s jejich žádostí.

p. Šviha – já bych tady přečetl úryvky z jednacího řádu, který byl schválen už minulým zastupitelstvem. Jak tady jednáme, se mi nelíbí, navzájem se překřikujeme, já pak z toho mám psát zápis a když mluví tři lidé najednou, tak nevím, jak to mám napsat.

Ke každému bodu jednání se diskutuje samostatně. Úvodní slovo k předkládaným materiálům stručně uvede předkladatel. Do rozpravy se přihlašují členové zastupitelstva zvednutím ruky. Slovo uděluje předsedající v pořadí, ve kterém se o slovo přihlásí. Předkladateli udělí slovo během rozpravy, kdykoliv o to požádá.
Bez ohledu na pořadí musí být přednostně uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo porušení zákona v průběhu jednání, což signalizuje „T“, vytvořenými dlaněmi obou rukou zvednutými nad hlavou. K jednotlivým bodům zasedání se může diskutovat pouze do doby, než je ukončena diskuse a bylo zahájeno hlasování.
Přihlašování do rozpravy je možné v průběhu zasedání, nejdéle však do doby skončení diskuse k bodu, ke kterému se vztahuje příslušné stanovisko.
Diskusní příspěvky občanů se řídí pořadím přihlášení se do diskuse. Občan vyčká výzvy předsedajícího. Občan nemůže v téže věci diskutovat vícekrát než dvakrát, doba diskusního vystoupení se omezuje maximálně však při prvním vystoupení do doby 5 minut, při druhém vystoupení na dobu 3 minut. K připuštění dalšího příspěvku téhož občana ke stejnému bodu je třeba souhlasu zastupitelstva. Předsedající je oprávněn přerušit diskusní příspěvek občana i před uplynutím této doby, pokud se občan podstatným způsobem odchýlí od tématu.

Ke stížnosti: prvním bodem je žádost o zneplatnění usnesení o neodstranění stavby chodníku. Žádné usnesení nebylo přijato. P. Tichý je v zastupitelstvu skoro 30 let, tak jistě ví, že když usnesení není přijato, tak neexistuje.
Proto usnesení nemůžeme zneplatnit, protože nebylo přijato.

Žádost o odstranění chodníku: o tom jsme tady minule diskutovali 1,5 hodiny, nakonec jsme se dohodli, že stěžovatelé se nám ozvou, kdy by s námi chtěli jednat a dohodneme se na místě, abychom se na něčem domluvili. K tomu bohužel nedošlo. Píší, že se s námi po celou dobu snaží jednat, ale bez úspěchu. Je to tak, že jsme s nimi mluvili pouze dvakrát na zastupitelstvu a jednou na té schůzce na místě. Jinak s námi nikdy nejednali, nikdy nepřišli v úřední hodiny, nikdy nás neoslovili.
Píší, že nebylo provedeno kontrolní měření. Stěžovatelé chtěli odstranit chodník a nebylo to tak, že chodník chtějí odstranit jenom, když je špatný nebo dobrý, chtěli ho prostě odstranit. Tudíž se o tom mohlo diskutovat a nebylo potřeba provést kontrolní měření.
Krajský úřad nám nijak neoznámil, že shledal jednání Městského úřadu v Jičíně jako nezákonné, proto to nevíme a nemůžeme se k tomu nijak vyjádřit.
My jednáme v souladu se stavebním povolením, stěžovatelé se odvolávají na §133, mně se konečně podařilo zjistit, co tím myslí. Jedná se o §133 stavebního zákona, kde se píše: Stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi uvedené v podmínkách stavebního povolení, v plánu kontrolních prohlídek stavby, před vydáním kolaudačního souhlasu a v případech, kdy má být nařízeno neodkladné odstranění stavby atd.
My v našem stavebním povolení stavby, které je i na webových stránkách obce, máme napsáno v bodě 8.: Vzhledem k rozsahu stavby se nestanoví podmínky pro oznámení fází výstavby pro provedení kontrolních prohlídek. V souladu s ustanovením § 122 odst. 2 stavebního zákona speciální stavební úřad na základě žádosti stavebníka o kolaudační souhlas provede pouze jednu kontrolní prohlídku stavby, která bude zároveň závěrečnou kolaudační prohlídkou. Proto stavební úřad na kontrolní prohlídky nejezdil a odmítl ji provést, když mu ji krajský úřad chtěl nařídit. Protože ve stavebním povolení je napsáno, že kontrolní prohlídka bude pouze jedna a to kolaudační.
Pak se tady mluvilo o tom, že stěžovatelé chtějí zvednout hlavní uzávěr plynu, diskutovalo se tady o tom a bylo řečeno i p. Rajmovou, že p. Tichý nemůže otevřít uzávěr plynu, protože tam vadí chodník. Já jsem tam byl už poněkolikáté a nafotil jsem to. Překáží tam plot, i kdyby tam ten plot nebyl, tak ta dvířka nedosáhnou nikdy až k chodníku, je tam ještě obrovská mezera. P. Francová si na to stěžovala také, na druhé straně máte fotku jejího otevřeného HUPu a k chodníku tam zbývá ještě kolem 20 cm. Tudíž si myslím, že úprava HUPů není potřeba, jen p. Tichý by si měl udělat otvor v plotě, aby plynárny mohly odečíst stav plynoměru.
Opětovně nás žádáte o odstranění chodníku. Minule jsme tady o tom mluvili 1,5 hodiny, zastupitelstvo se rozhodlo, že se to zatím nebude odstraňovat. Za mě je to všechno, ještě tady mám fotky z jiných obcí, co jsem projížděl. Je vidět, že i jinde jsou chodníky řešeny tímto způsobem a nikde to nevadí.
p. Zach – já jsem se ptal starosty v Kovači a on mi sám říkal, že s tím lidé nejsou moc spokojeni, že to tam mají v plotech a sjezdy mají dosti prudké. Už jsme to říkali v lednu, že jediná možnost je chodník ponechat nebo ho odstranit. U Horákových a u Tichých se ty podélné sklony předělaly a nyní to je určitě pod hranicí, co nařizuje vyhláška. Předělal se i vjezd, aby tam bylo 90cm v příčném spádu podle vyhlášky.
p. Francová – to ale neřeší znehodnocení domu a začali tam navážet nějaký štěrk, nevím proč.
p. Zach – štěrk jsme zrušili, to byla komunikační chyba
p. Tichý – tam přijel pán, já jsem za ním šel, že přišel email a má za úkol to tam dosypat
p. Zach – to jsme si špatně rozuměli, vysvětlili jsme si to záhy, p. Šviha omylem zkopíroval starý text.
p. Tichý – pán tam začal házet lopatou, tak jsem ho chytil za lopatu a řekl mu, že to tady ještě není dořešené.
p. Zach – jsou tady dvě možnosti s tou žádostí: první je návrh usnesení, tak jak je, buď se schválí, nebo se neschválí nebo někdo může dát nějaký protinávrh, o kterém se bude hlasovat. Já jsem pro neschválení tak, jak je napsána v celém rozsahu. Jestli k tomu někteří zastupitelé chtějí něco říct?
p. Rajmová – já bych chtěla říct, že by bylo nejlepší tak, jak to mělo být. Část té žádosti je zřejmě vyřešená, ale ta výška, s tou by se dalo něco udělat, že byste se měli sejít a domluvit se na místě. Myslím k té výši podezdívky. Tak jsme o tom posledně hovořili.
p. Zach – my jsme se na ty podezdívky ptali, stavební úřad nám řekl, že by na to muselo být stavební povolení nebo územní souhlas, určitě by se měla poslat žádost na stavební úřad
p. Šviha – navíc je to stavba na cizím pozemku. Je to na pozemku Tichých a rodiny Horákových a my jsme v rámci stavebního povolení stavěli na těch pozemcích, co bylo určeno. Jestliže tam mají nějakou podezdívku plotu, která jim nevyhovuje, je to opravdu jejich věc. Co jsem se ptal, když se to neřešilo v rámci stavby, tak nemají zákonné právo, aby po nás vymáhali zvýšení podezdívky nebo zvýšení plotu
p. Zach – proto jsme se chtěli na místě sejít, abychom se pobavili, abychom se k tomu nějak postavili s nějakým zarovnáním apod. Potom jsme dostali tuhle písemnou žádost, dopisovat si můžeme dlouhé týdny
p. Francová – vy jste nám ještě nenapsali
p. Zach – to máte pravdu.
p. Francová – lhůta uběhla. Je to nečinnost obce, já to také monitoruji, upozorňuji vás, že si to nahrávám. Máme zákonné právo to po vás vyžadovat, vy jste vaší stavbou znehodnotili naše majetky a my máme právo po vás požadovat, to co jsem napsala v bodě 3. Vy jste nám vaší stavbou tohle zapříčinili, takže my po vás chceme všechny tyto výlohy. Máme na to právo, ptala jsem se na to také, mám lidi na patřičných místech, dokonce tady mám dopis z krajského úřadu, který píše: na základě výše uvedených skutečností je nutno shrnout, že po prošetření vyřízení stížnosti shledává krajský úřad postup Městského úřadu Jičín jako nezákonný a je nutné, aby Městský úřad Jičín na uvedené reagoval standardním zákonným postupem. Mám tady rozepsáno, jak pochybil, on měl chodit na kontroly. V zápise z ledna bylo dané, že mě zhotovitel pozve na přeměření, p. Pilný nezavolal. Doteď jsem přeměření neviděla, dobře vy jste to opravili, za to děkuji, ale teď tady mám z kraje, že to bylo nezákonné, protože úřad Jičín měl chodit na kontroly, měl dozorovat, jeho úkolem je povolit, dozorovat, zkolaudovat.
p. Zach – Tohle je mezi krajem a městským úřadem, je to na odboru dopravy, aby si vyřídil, jestli to má nebo nemá správně
p. Francová – odbor dopravy vám to povolil, má vás kontrolovat
p. Zach – ano, on nás kontroluje podle stavebního povolení
p. Francová – jak může zkolaudovat něco, co nekontroluje
p. Zach – má to napsané ve stavebním povolení
p. Francová – dobře, vy jste tohle určitě četli, protože p. Šviha je s p. Duczynskim na městském úřadě, tenhle papír mají, má to i p. Matuš, který to také napsal blbě, protože v jednom odstavci nerozporuje a ve druhém rozporuje naši žádost, tam to bylo také nezákonné. Teď se budeme bavit o té naší žádosti. My trváme na tom, že nás odškodníte, pokud by to tak nebylo, tak učiníme další kroky.
p. Zach – dobře, máte zájem setkat se na místě? V žádosti píšete, že chcete vše písemně
p. Francová – máte to nafocené, vy víte, co my chceme. Chci schod k vrátkům, byli jsme tam u zápisu, v zápise bylo něco dané, ale prostě se to stejně nedořešilo. Bylo tam, že mě pozvete na přeměření, nebylo. Přeměřilo se to beze mě a je to opravené. Vy chcete, abych se setkala, já tam jsem, já tam chci schod, já tam chci zásuvné vrátka, tady je to popsané, co my chceme. Můžeme se tam jít podívat teď, je světlo. A já vám řeknu, co my chceme
p. Šviha – přeměření nebylo, protože jste tady na zastupitelstvu řekla, že p. Pilný je osoba zúčastněná a nechcete, aby provedl přeměření, že řeknete krajskému úřadu, aby provedl přeměření.
p. Francová – já jsem řekla, že by bylo vhodné sehnat někoho jiného, p. Pilný je vlastně stavbyvedoucí
p. Zach – ale kdokoliv, koho my bychom sehnali, tak pro Vás by byl podjatý člověk
p. Francová – tak Městský úřad Jičín, kdo to tedy přeměřoval?
p. Šviha – nikdo to nepřeměřoval, proto jste nebyli nikam pozváni. My se vždy na něčem dohodneme a vy uděláte úplný opak
p. Francová – proč se to tedy opravovalo, když to nebylo přeměřené
p. Šviha – protože firma Obis s.r.o. ze své iniciativy řekla: jestli tam je pochybnost o tom, jestli je to správně, tak místo 12 cm to upraví na 10,5 cm, až to bude někdo nezávisle přeměřovat, aby nedošlo při přeměření k pochybnosti, že by to bylo třeba o 1 mm víc, nežli je podle normy. Tak to na vlastní náklady předělal, aby nebyla pochybnost, že je to v normě.
p. Francová – oni to budou přeměřovat i u vás? Tam je to také v pořádku podle norem?
p. Zach – tak, když ho dělali
p. Francová – jste nám říkali, že je to bezchybné
p. Zach – ano
p. Francová – ten projekt je bezchybný a najednou se dělala oprava, tak asi nebyl bezchybný
p. Zach – to je ale věc Obisu, p. Pilný sám řekl, že je to na hraně, ale pro svůj klid to nechá chlapy předělat tak, aby to bylo méně, než nařizuje norma a tím je to vyřešené
p. Francová – takže to nebylo v pořádku
p. Zach – to říkáte Vy
p. Tichý – na tom jednání v lednu říkali, že je to v pořádku
p. Zach – ano v pořádku to bylo
p. Francová – ze zápisu ze dne 26. 1. 2018: čas přeměření se pokusíme dohodnout s vlastníky sousedních nemovitostí, aby se uvedeného mohli zúčastnit. Nebylo přeměřeno
p. Šviha – Protože na dalším zastupitelstvu jste řekla, že si nepřejete, aby to přeměřoval p. Pilný
p. Francová – já jsem říkala, že by bylo vhodné pozvat někoho, kdo nebude zároveň stavbyvedoucím
p. Zach – a jsme zase na začátku
p. Šviha – navíc zaměstnanci městského úřadu mají mlčenlivost a nemůžou někomu dát papír z probíhajícího řízení. My nemáme žádnou zprávu z krajského úřadu a nikdy jsme ji neviděli, jenom p. Tichý nám ji tady na chvíli ukázal na tom minulém zastupitelstvu
p. Francová – má to odbor dopravy a p. Matuš ze správních agend
p. Šviha – ale oni nám to nedají, to je jejich řízení, nás se nijak netýká
p. Francová – já opakuji, že odbor dopravy povoluje, dozoruje, kolauduje, ten má dělat dozory
p. Zach – dobře, to se týká chodníků, my projednáváme vaši žádost. První 2 body jsou vyřízené, protože zneplatnění usnesení nelze udělat, když nebylo přijato.
p. Francová – říkáte, že žádné usnesení nebylo, ale bylo schváleno neodstranit
p. Zach – to nebylo. Jde o dva body, žádáte o zhotovení všech těch věcí, co tady máte napsané a o úhradu všech nákladů, co se toho týkají. Já můžu dát hlasovat o té žádosti.
p. Tichý – o které žádosti?
p. Zach – o žádosti, kterou tady projednáváme. Žádost o zvýšení podezdívek atd. a úhradu všech nákladů, já jsem ti ji nekopíroval, protože jsem předpokládal, že když tam jsi podepsaný, tak ji budeš mít
p. Rajmová – já bych navrhovala schůzku na místě
p. Zach – ale p. Francová nechce
p. Francová – můžeme jít teď hned, tyhle body chceme
p. Zach – teď hned nepůjdeme, jsme uprostřed zasedání zastupitelstva
p. Francová – vždyť máte všechny fotky, zvýšení všech podezdívek, zvýšení plynových domečků, vchod. V lednu jsme na to koukali, furt se na to kouká a nic se neděje. Jako my tohle chceme, můžeme se tam sejít na místě v sobotu a řeknu vám to samé, chci zvýšit podezdívky, chci zvýšit HUPy atd.
p. Zach – ta žádost je pro mě jasná, co chtějí
p. Francová – tak proč mám jít znovu na místo a ukazovat vám to?
p. Zach – pak to směřuje k návrhu usnesení, o kterém můžeme hlasovat
p. Rajmová – v té žádosti jsou čtyři body, první dva jsou vyřešené, budeš hlasovat o žádosti, která má dva body vyřešené. Posledně se tady o odstranění chodníku

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje body 3 a 4 v žádosti Hany Francové, Ilony Svobodové, manželů Tichých, MUDr. Jitky Forejtové ze dne 11. 3. 2018

 

Výsledek hlasování: Pro 2 (p. Rajmová, p. Tichý) Proti 4 Zdrželi se -
Usnesení nebylo schváleno.

 

p. Rajmová – já jsem pro, protože si myslím, že tam jsou některé věci, co by se měly odstranit, neotevřou dvířka, neprojedou kortoučem
p. Tichý – žádné jednání se tedy na místě konat nebude?
p. Zach – p. Francová říká, že to nemá smysl
p. Šviha – jestli Vy s námi chcete jednat, my se s Vámi rádi sejdeme, p. Francová se s námi sejít nechce
p. Francová – ano, tak se sejdeme
p. Zach – neschválení žádosti neznamená, že je konec, můžeme se tam sejít a pobavit se o tom
p. Tichý – aby jsme vůbec věděli, o čem tady hlasujeme, tady se mluvilo o tom, že by bylo jednání
p. Rajmová – já jsem věděla, o čem hlasuji, hlasuješ o těch bodech 3 a 4
p. Tichý – takže bychom se sešli, aby ten termín vyhovoval nám všem, to jde udělat a tam bychom to rozhovořili
p. Zach – já a p. Šviha jsme většinou o víkendu doma, p. Rajmová také, jestli budou chtít i ostatní zastupitelé, tak není problém
p. Tichý – tuhle sobotu nemohu, leda tu další
p. Zach – tak se spolu domluvte, třeba bude chtít přijet i p. Forejtová, ať přijde co nejvíce lidí, my to dáme vědět zastupitelům
p. Tichý – takže jaký je závěr toho bodu 4?
p. Zach – závěr je, že jsme žádost neschválili, usnesení nebylo přijato a sejdeme se
p. Tichý – to znamená, že na dalším zastupitelstvu se k tomu můžeme vrátit?
p. Zach – samozřejmě, dáme tam bod podezdívky, nebo jak ho nazveme

 

Bod 5. Žádost o dotaci Klubu seniorů Butoves

Předsedající seznámil přítomné se žádostí p. Jiránka za Klub seniorů Butoves na příspěvek na dvě zájezdové akce a to do Poděbrad a na horu Říp. Celkové náklady jsou 29 000,- Kč, žádají o dotaci 11 000,- Kč

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení dotace ve výši 11 000,- Kč Zdeňku Jiránkovi, Butoves čp. 16, pro Klub seniorů Butoves.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z32/2018 bylo schváleno.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 11 000,- Kč se Zdeňkem Jiránkem, Butoves čp. 16 a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním

 

Výsledek hlasování: Pro _6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z32/2018 bylo schváleno.

 

Bod 6. Domácí kompostování v Podchlumí

Předsedající seznámil se stavem ohledně domácích kompostérů, kde nám byla schválena dotace a bude se naší obci přidělovat 35 ks kompostérů pro naše občany, kteří si o kompostéry požádali. Krokem k získání dotace je schválení žádost Mikroregionu o finanční příspěvek ve výši 127.170,22 Kč (celkový náklad je 1.089.431 Kč). Tento příspěvek je na zaplacení administrativních kroků spojených s výběrovým řízením a nakoupení kompostérů dle výsledku výběrového řízení (viz. tabulka) a 85% těchto nákladů bude obci vráceno po schválení dotace zpět na účet. Zároveň je přílohou i smlouva o poskytnutí dotace s Mikroregionem Podchlumí, kde jsou všechny podmínky zaznamenány.

 

p. Rajmová – ta dotace už je jistá?
p. Zach – ano, kompostéry už jsou vysoutěžené, takže cena je konečná. V pondělí je shromáždění starostů, kam máme přivézt podepsané smlouvy, objednají se kompostéry, které by měly být během května 

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje žádost o poskytnutí finančních prostředků (dotace) pro Mikroregion Podchlumí IČ: 70154554.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 7/Z32/2018 bylo schváleno.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace Mikroregionu Podchlumí IČ: 70154554 ve výši 127 170,22 Kč a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 8/Z32/2018 bylo schváleno.

 

Bod 7. Žádost o dotaci TJ Butoves

Předsedající seznámil přítomné se žádostí TJ Butoves na tři akce, je to 20. ročník Butovského krosu, dětské sportovní odpoledne, Putování na jezera a podpora oddílu stolního tenisu

p. Šviha – v regionálním přeboru žactva má obec dvě družstva, Butoves A zvítězila v tomto regionálním přeboru, neprohráli jediný zápas, je to poprvé v historii. V celkovém žebříčku hráčů jsou Ladislav Konůpek a Hynek Vohánka na prvních dvou místech, Hynek hrál 25 zápasů ani jeden neprohrál, Láďa hrál také 25 zápasů a prohrál pouze jeden. I když jsou kluci věkem žáci, tak se zúčastnili ještě Regionálního přeboru dorostu, tam skončili na pátém místě. Až postoupí s věkem do dorostu, tak to vypadá, že i tam udělají pěkný výsledek. Myslím si, že je to chvályhodné, protože takové umístění tady ještě v historii nebylo.
p. Tichý – ale dospělí to není žádná sláva
p. Zach – tam nám ubývají hráči
p. Tichý – dříve byla 4 mužstva
p. Šviha – teď jsou 2 mužstva, musíme vychovat tu mládež, aby nás měl kdo reprezentovat za dospělé, ti kluci chodí hrát už i za chlapy
p. Zach – bude dobře, když tradice pinpongu bude pokračovat
p. Tichý – zakládalo se tady před 20- ti lety, v roce 96-97 se udělal velký turnaj a těch nejlepších 6 založilo Butoves A, hlavním tahounem byl p. Formánek starší
p. Rajmová – na Krosu, jak mají uvedené sponzory, tak aby tam byla i obec
p. Zach – když udělali poprvé ty plachty, tak tam obec nebyla, ale pak udělali přelepky a už tam je, TJ původně žádalo o dotaci 28 000,- Kč, to se nám zdálo jako příliš mnoho, tak jsme je požádali o úpravu
p. Formánková – jedná se o 20. ročník Krosu, organizuje to asi 30 lidí, já si myslím, že ta původní částka, kterou jste zamítli, si myslím, že je přiměřená, je to akce pro celou obec. Naproti tomu akce, kde se sejde třeba jen pět dětí, jsou tři tisíce. Když si to srovnáte, ty dvě položky, tak je to nepoměr. Třeba ten Karel se tomu věnuje tři měsíce den co den, shánění sponzorů. Jen chci upozornit, že první žádost nebyla neúměrná, protože to je hrozná práce a i potom vyplňování tabulek, dát to na internet a je do toho zapojeno hodně lidí.
p. Zach – já jsem chtěl jenom upřesnit, že akce, která je tady pro děti, na Kros přijede spousta lidí i odjinud a také je podporujeme. Myslím si, že úměrnost v tom je
p. Formánková – sice je startovné, ale ti sponzoři dávají čím dál míň

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení dotace ve výši 23 500,- Kč pro TJ Butoves z. s. IČO: 64816338, Butoves čp. 47

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 9/Z32/2018 bylo schváleno.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 23 500,- Kč s TJ Butoves z. s. IČO: 64816338, Butoves čp. 47 a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním

 

Výsledek hlasování: Pro _6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 10/Z32/2018 bylo schváleno.

 

Bod 8. Rozpočtové opatření 2/2018

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/2018. Jde hlavně o nákup pozemku od Českých drah, pak od 1.1. byla navýšena minimální mzda starosty obce na 10 950,- Kč, na což nás upozornili na auditu a zjistili, že mám malou odměnu, takže o to se musí upravit rozpočet. Dále jsme řešili pískoviště a písek do něj, pak tam je navýšení o dotace, které jsme schválili a navýšili jsme služby v zeleni na vyfrézování pařezů na návsi a u Butovanky a dotace pro Mikroregion na kompostéry.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 a bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2018

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 11/Z32/2018 bylo schváleno.


Bod 9. Různé a diskuze

p. Zach – byl tady na konci března konečný audit za rok 2017, výsledek je jako vždy bez nějakých problémů

 

p. Zach - chtěl bych informovat, že jsem ve své pravomoci schválil rozpočtové opatření č. 1/2018, které se týkalo hlavně vybavení na volby, pokuta 20 000,- Kč dle rozhodnutí ÚOHS a 3000,- pro p. Jiránka a Ženy pro Butoves

 

p. Zach – v pondělí jedeme na shromáždění starostů Mikroregionu Podchlumí, kde se budou řešit hlavně kompostéry

 

p. Zach – mám tady tři nabídky na čištění dešťové kanalizace, jedná se o úseky u Formánkových od altánu k propusti pod tratí a druhý začíná u Syřišťů a pokračuje dolu k Sackým. Všechny firmy nabídly cenu vyšší jako maximální, protože se neví, jak to bude zanešené, jak to bude časově náročné. Nejnižší nabídka je od firmy Ekolservis za 76 612,- Kč, je v tom čištění tlakosacím vozem, přistavení technologie, ekologická likvidace odpadu a práce s kamerovým systémem a trasování. Abychom věděli, v jakém stavu je potrubí, jestli tam není nějaká propadlina.

p. Rajmová – udělají z toho nějaké fotky?

p. Zach – bude z toho video, fotky a zaměření, kde bude v katastrální mapě vidět, kudy to vede. Akorát nevím, kdy se to bude realizovat, protože teď toho mají hodně, ale letos to určitě bude.
p. Šviha – musí se to dělat po spádu
p. Formánková – u altánu, jak je zábradlí, je zaslepená trubka
p. Zach – s tou počítají také, aby se zjistilo, kam to vede.

 

20:05 odešel p. Kunčík

 

p. Zach – mám tady ještě poznámku inventarizační komise – odměny. Na minulém zastupitelstvu jsme neprojednávali odměny členkám inventarizační komise. V jaké výši to bylo?
p. Rajmová – 1000,- Kč měly členky a 1500,- Kč předsedkyně, já to nenavrhuji, já to nechám na vás
p. Zach – máme to v rozpočtu?
p. Rajmová – tam se dávají stejné peníze, tam v rozpočtu je
p. Šviha – Spousta lidí dělá pro obec hodně práce, ale jenom za inventarizační komisi jsme to odměňovali. Členové kulturního výboru dělají akce pro děti, nejsou za to nijak odměňováni, členové kontrolního výboru, také nejsou nijak odměňováni. Tak já tedy budu proti. S Bohoušem tady taháme větve a také za to nic není
p. Zach – členky finančního výboru také nemají odměnu
p. Rajmová – já to říkám jenom proto, že se mě členky komise ptaly, já jsem vám říkala, že já bych s tím nešla, ale slíbila jsem jim, že se zeptám
p. Tichý – o tom bych vám udělal přednášku, když jsem ručně pilkou ořezával větve a sekal, listí jsem odvážel
p. Zach – zeptám se, jestli by to pro ně bylo demotivující do příštího roku?
p. Rajmová – já myslím, že ne. Bylo to tady x let zpátky, takže to bylo spíše ze setrvačnosti
p. Formánková – je tedy fakt, že ti, co dělají s dětmi, já vím co to je, té trpělivosti a všeho. Já jsem trénovala deset let basket, tak vím, co to je za práci
p. Rajmová – všechno dá práci, ať děláte, co děláte

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro členy inventarizační komise ve výši 1000,- Kč a předsedkyni inventarizační komise ve výši 1500,- Kč

 

Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 2 (p. Zach, p. Šviha) Zdrželi se 3
Usnesení nebylo schváleno.

 

P. Nyčová – ráda bych přečetla zastupitelstvu zprávu z kontrolního výboru, který se sešel 3. 4. 2018, sešli jsme se všichni a kontrolovali jsme plnění usnesení za období od května 2017 do prosince 2017, vypracovali jsme zprávu, kde jsou uvedena všechna přijatá usnesení a je zde uvedeno, jestli byla splněna. V zápisu z 25. ZO došlo k formální chybě při číslování usnesení, dvě usnesení mají stejné číslo 7/Z25/2017. Kontrolou bylo zjištěno, že všechna usnesení byla splněna.
p. Zach – zastupitelstvo obce bere zprávu kontrolního výboru na vědomí

p. Nyčová – v zápise z 31. ZO se uvádí: p. Tichý - zpravodaj je zbytečná věc, o tom jsme se tady bavili, ze začátku to četli, teď už to nečtou. Dále tam p. Tichý uvádí: někam se nám vytratila úcta k člověku, k přírodě a k lidské práci. Spojila jsem si tyto dva výroky a vychází mi z toho jeden návrh. Informuji tady zastupitelstvo, že vydání zpravodaje stojí čtvrtletně 800,- Kč, na vydání se podílí min. 7 většinou až 10 lidí, kteří pracují ve svém volném čase a bez odměny. Navrhuji jako šéfredaktorka zpravodaje a dávám zastupitelům na vědomí, že provedu průzkum veřejného mínění formou ankety a s výsledkem občany seznámím ve zpravodaji číslo 2/2018.
p. Zach – kdy má uzávěrku?
p. Nyčová – v květnu
p. Tichý – já bych se k tomu vyjádřil, řekl jsem to tady už stokrát, tlumočím tady názory občanů.
p. Nyčová – já ty názory občanů uslyším ráda přímo od nich
p. Tichý – říkají, že dvě stránky tam jsou tohle, stránka tam je tohle, a že zkrátka to není, že p. Tichý. P. Tichý tady tlumočí názory občanů
p. Zach – mně ten zpravodaj nevadí, já jsem rád, že se dává dohromady. Vím, co to stojí za úsilí, ne moje, já těch pár vět vždy nějak vymyslím. To, že to lidé nečtou, s tím se nedá nic udělat. Čtou to lidé, které něco zajímá, ale je jich malé procento.
p. Formánková – je pravda, že jsem to nečetla v prosinci, protože jsem neměla čas, ale je pravda, že já se tam alespoň dozvím věci. Já jsem tam dávala jen pár článků, nedá se to srovnat s tím, co tam dávají ostatní. Klobouk dolů před těmi, co to dělají
p. Zach – já také smekám, zejména před p. Jiránkem, který tam vždy napíše nejvíce článků.
p. Tichý – je to věc názoru
p. Zach – snažíme se do zpravodaje za obec vždy dát nějaké věci, že nejsou podepsané smlouvy a marně doufáme, že se to ujme. Navíc se teď snažíme dávat do schránek malé kartičky s informací třeba o bioodpadu nebo o placení.
p. Rajmová – já vím, že to dá práce, ale efekt je úplně minimální. Lidé řeknou, prostředek je klub seniorů, vzadu usnesení, kdo má zájem o usnesení, má je na internetu. Nečeká, až ten zpravodaj přijde, pokud to někoho zajímá, tak se podívá na usnesení, které je hned po tom. Ty peníze, co do toho obec dává, to je úplné minimum, které obec nebolí, o to vůbec nejde. Ale myslím si, že to nemá ten efekt, akorát si lidé z toho dělají legraci. Bohouši, ten tvůj poslední příspěvek, ten byl pro ostudu, to jsem nadávala i já, protože jsi to vzal šupem, abys to měl za sebou. Pokud to dál bude, tak by úvod starosty měl být lepší.
p. Tichý – dokonce byl názor, jak to mohla šéfredaktorka pustit
p. Zach – já se k tomu přiznávám, to dokonce byla verze, kterou jsem poslal p. Švihovi a ten mi řekl, že takhle ne
p. Rajmová – já bych místo zpravodaje byla příznivec těch letáčků, co se dávají častěji a aktuálněji, ale je to věc názoru, ale mám k tomu jednu velkou připomínku, několik hrubých chyb na takovém malém letáčku, je to tedy opravdu, to se musíme stydět
p. Šviha – já se stydím, já nejsem úplně přeborník v českém jazyce
p. Rajmová – lidé nevědí, kdo to psal, ale roznáší to p. Nyčová a oni řeknou učitelka a není to na Vás, ale na p. Nyčovou
p. Nyčová – já mám ty chyby spočítané
p. Zach – já jsem napsal body, co by tam měly být a pak jsme to tady rychle udělali
p. Šviha – dělali jsme to v úterý už po 19-té hodině
p. Zach – číslo účtu je správně, což je důležité, ale ti psi tam teda tlučou, příště se polepšíme
p. Rajmová – možná by stálo za zvážení, já vím, že zpravodaj opravdu dá hodně práce, jestli se v tom bude pokračovat, uvidíte podle ankety, jak se k tomu vyjádří. Ale já si myslím, že kdyby se udělaly takovéto letáky jednou za čtvrt roku a něco se tam k tomu dalo a vypustila by se ta usnesení, které lidé najdou na internetu, kdo má zájem a kdo nemá zájem, ten to nečte. Je to na zvážení.
p. Šviha – často nám tady nám tady říkáte, že ti starší lidé nemají internet, proto to tam je
p. Zach – je to přehled všech přijatých usnesení, třeba moje mamka má internet, na stránky obce nechodí, ale říká: já si počkám, až přijde zpravodaj a tam si to přečtu a vím, co se děje
p. Rajmová – je to věc názoru
p. Šviha – je to i taková kronika klubu seniorů, i ti ostatní občané vidí, že se tam něco dělá
p. Rajmová – já pak slyším, že tam píše od počasí až po dopravní nehody. Pan Jiránek má teda články stoprocentní, je vidět, že je to kantor
p. Zach – zas ti lidi, co to říkají, to čtou, takže v tom nesmíme polevit, protože je to zajímá a čtou to

 

p. Rajmová - chtěla bych dát návrh zastupitelstvu na zvážení: myslím si, že by bylo dobře, peníze obec má, střecha na úřadě je docela v nepěkném stavu, Kdyby sem začalo zatékat, zateklo by nám do zateplení stropu, bylo by to špatné. Říkala jsem to už p. Švihovi a on měl nápad, že když se bude dělat střecha na požární zbrojnici a bude tady firma, tak by se to mohlo udělat najednou. Není to v rozpočtu, ale mohlo by se to tam dát
p. Zach – nechám udělat nějaké nacenění, aby se to mohlo zařadit do rozpočtu

 

p. Tichý – 14. dubna byl proveden prořez lip. Dokonce mi někdo řekl, že jste prasátka zastupitelé. Stromy pučí a vy to necháte ořezat
p. Zach – my jsme se bavili přímo s prováděcí firmou na místě a říkali, že to je v pořádku
p. Tichý – ten javor vůbec, to je špatné, to se mělo dělat v únoru a ne teď
p. Zach – on nám právě říkal, že kdokoliv jde kolem, tak se podivuje, ale že tyhle hlavové řezy se mají dělat až od konce března do poloviny dubna
p. Šviha – já nejsem odborník přes stromy, ale tohle nám řekli z odborné firmy
p. Zach – právě, že jsem firmu uháněl už od ledna, ale řekli mi, že se to dělá až zjara
p. Tichý – podle mě, když už to vyráží, když už to pučí, tak bych na to nešahal
p. Zach – je to na těch chlapech, co vědí, co dělají, neříkali to jen oni, ale i jejich šéfová, říkala, že drobný prořez nevadí, ale takhle velký řez se u lip a javorů dělá až zjara
p. Rajmová – p. Luňáček toho hodně zlikvidoval
p. Zach – to je dobře, zbytek odvezeme na čarodějnice

 

p. Tichý – čáry na silnici, nebylo by lepší požádat o měření policii? Když mě stavěli v Kamenici, kde jsem jel 64 km/hod, tak jsem jim říkal, aby přijeli měřit do Butovse. Musí si prý o to požádat obec
p. Zach – žádal jsem je už několikrát, oni mají nějaký seznam priorit, občas sem po ránu přijedou, ale ještě než začnou, tak je odvolají na nehodu, už jsem o tom mluvil i osobně s p. Dejmkem, jejich nadřízeným. Prý sem už několikrát vyjeli, ale i než sem dojedou, tak je stáhnou jinam.
p. Tichý – kolem nás jezdí 100 km/hod v obou směrech
p. Zach – to u p. Kunčíka taky, začnou brzdit až u přejezdu

 

p. Formánková – byla jsem tady 27. 2., dala jsem Vám dopis a nedostala jsem ještě odpověď
p. Zach – mám ji už napsanou, jenom ji musím vytisknout a poslat
p. Formánková – je to už dlouho a chtěla bych, aby ta věc byla dořešená a nemusela jsem už na ni myslet. Umístění značky je věc ve veřejném zájmu, nicméně to samo o sobě nedává právo správnímu orgánu bez dalšího omezit naše vlastnická práva, dle obecných principů by mělo být omezení až poslední možností a mělo by být zpravidla za náhradu. S touto skutečností navrhujeme uzavřít nájemní smlouvu, kde jako plnění by byla poskytována údržba předmětného pozemku sekáním ve vegetačním období. P. Mydlář nám to sekal dvakrát, nám to nejde až k tomu poli, máme jen 4 m, dál už je to asi drážní. Mně se jedná o tenhle kus nebo za nějakou finanční náhradu. Nevím, proč bychom dávali 4-5m na to, aby tam stála značka, proto jsme to nekupovali. Sekání bude obec stát ani ne 200,- Kč, proto to tady navrhuji. Ale pokud bude pronajímatel pozemek potřebovat, značka bude odstraněna na náklady obce.
p. Rajmová – to už tady bylo minule a dohodli jsme se, že to sekání není problém
p. Formánková – my jsme ještě s právníkem hledali a říkali jste mi, že to proběhlo vyvěšením. Já jsem na to říkala, jestli je tam někde napsané, že na Formánkových pozemku bude stát značka. Řekli jste mi, že ne. Mělo by tam být číslo parcely, to jsme hledali, ale nebylo tam číslo parcely, proto jsme se nemohli k tomu vyjádřit. Tak jsem chtěla po Vás papír, protože jsem to třeba přehlídla. Pak jsem chtěla papír, kde proběhlo, že dopravní odbor určil, že ta značka bude stát zrovna tam.
p. Šviha – tohle všechno, co čteš je v tom zápise, to ještě není zveřejněné a my už jsme ti napsali odpověď, kterou jsi ještě nedostala, když chvíli vydržíš, tak ti ji dáme. My tam navrhujeme, že s Vámi uzavřeme smlouvu o tom sekání a mělo by to být vyřešené.
p. Formánková – značka může být poškozená, je to na našem pozemku. Značka na někoho spadne, nepůjdou za vámi, ale za námi. Ono to není jen tak.
p. Šviha – uzavřeme tu smlouvu a bude to v pořádku

 

p. Formánková – kdo bude letos sekat? Bylo by možné, aby nám tam posekal, protože Karel půjde na operaci?
p. Rajmová – určitě ano
p. Zach – domluv se s ním, on pak nahlásí p. Rajmové hodiny a pak to u ní zaplatíš

 

p. Šviha – když se dělaly chodníky, tak na některé se nedostalo, aby měli chodník před domem a navíc se tam neudělal ani vjezd. Bude to pozemek obce, až nám to kraj předá
p. Zach – jedná se o č.p. 10, 3, 93, 49, 50, 32 - tam je to jen vysypané, bylo by dobré tam dát zámkovou dlažbu, aby to nějak vypadalo
p. Šviha – bude to náš pozemek, o který bychom se měli starat
p. Zach – jedná se o šest vjezdů, je to nějaký 60 m2, byla by to akce asi kolem 60 000,- Kč
p. Šviha – připravili bychom na to rozpočet
p. Rajmová - já myslím, že by to bylo fér


Předsedající 32. schůzi zastupitelstva ukončil ve 20:50 hod.


Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina