Zápis č. 33

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 7. 6. 2018 od 18:30 hodin.


Přítomni:
Luděk Kunčík
Vendula Musilová
Jana Rajmová
Lubomír Tichý
Bohumil Zach
Iveta Nyčová


Omluveni:
Bob Šviha

 

Program:

1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání
2. Darovací smlouva Královéhradecký kraj
3. Kupní smlouva na p.č. 114, 223, 224
4. Smlouva o zřízení služebnosti pro GasNet p. č. 195
5. Závěrečný účet 2017
6. Smlouva o směně části pozemku p. č. 225 a 220
7. Poptávkové řízení Oprava hasičské zbrojnice (vyhodnocení)
8. Projednání stížnosti na provedení chodníků čp. 13, 22
9. Zřízení fondu obnovy ČOV + kanalizace
10. Rozpočtové opatření č. 3/2018
11. Počet členů zastupitelstva na další volební období
11. Různé a diskuze

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:30 hodin starostou obce Bohumilem Zachem (dále jako „předsedající“).

Předsedající zahájil 33. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 6 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

Za ověřovatele zápisu navrhl paní Musilovou a paní Rajmovou, za zapisovatele paní Nyčovou.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem paní Nyčovou a ověřovateli zápisu paní Rajmovou a paní Musilovou.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti – _ Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z33/2018 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce a navrhl změnu v programu v bodě č. 6. na Záměr - směna části pozemku p. č. 225 a 220

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 33. zastupitelstva obce, starosta doplnil o dva body, program je:
1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání
2. Darovací smlouva Královéhradecký kraj
3. Kupní smlouva na p.č. 114, 223, 224
4. Smlouva o zřízení služebnosti pro GasNet p. č. 195
5. Závěrečný účet 2017
6. Záměr - směna části pozemku p. č. 225 a 220

7. Poptávkové řízení oprava Hasičské zbrojnice (vyhodnocení)
8. Projednání stížnosti na provedení chodníků čp. 13, 22
9. Zřízení fondu obnovy ČOV + kanalizace
10. Rozpočtové opatření č. 3/2018
11. Počet členů zastupitelstva na další volební období
12. Různé a diskuze

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti – _ Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z33/2018 bylo schváleno.

 

p. Zach – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

Starosta Bohumil Zach seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 32. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení. K zápisu nebyly podány připomínky.

 

Bod 2. Darovací smlouva Královéhradecký kraj

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem smlouvy s Královéhradeckým krajem na převod pozemku p. č. 160/36

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje darovací smlouvu č. 830180014 s Královéhradeckým krajem na převod pozemku p. č. 160/36 o výměře 43 m2 vzniklé z p. č. 160/23 rozdělené dle geometrického plánu číslo 201-668/2016, vyhotoveným firmou Geoplán CZ s.r.o., vše v katastrálním území Butoves z majetku obce Butoves do majetku Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu obce Bohumila Zacha jejím podepsáním.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - _ Zdrželi se -
Usnesení č. 3/Z33/2018 bylo schváleno.


Bod 3. Kupní smlouva na p.č. 114, 223, 224

 

Předsedající seznámil přítomné o návrhu kupní smlouvy na prodej parcel č. 114, 223, 224. Jedná se výměru 3496 m2 a budovu bývalé kuchyně sovětské armády, která nebyla nikdy zkolaudovaná a jako stavba tudíž oficiálně neexistuje. Parcely vlastní manželé Kubištovi, smluvní cena je 416 280,- Kč. Demolice objektů by měla stát přibližně 400 – 500 tisíc Kč, lokalita je vhodná na výstavbu sportovního hřiště a odpočinkovou zónu.

 

p. Musilová – lokalita je lepší než na tom poli. Změnil by se i vzhled u bytovky a bezpečnost dětí. Ale těch 900 000,- Kč, jestli by nebylo lepší investovat do dešťové kanalizace u pozemku Formánkových. Když má obec peníze, tak do toho investovat, než do hřiště.
p. Zach – myslíš od toho rohu pod trať?
p. Musilová – ano, spíš tohle vyřešit, aby lidi nebyli vytopeni. Než nějaké hřiště. Protože nevíš, jestli tu dotaci na hřiště dostaneme, to je 1 milión Kč. Teprve se bude žádat.
p. Tichý – to je víc, asi 1,3 miliónu Kč.
p. Musilová – a jestli na to hřiště někdo bude chodit.
p. Zach – není to dogma, že tam to hřiště musí být.
p. Musilová – já bych radši investovala do té kanalizace, aby Formánkovi nebyli vytopeni, aby se to už pohnulo
p. Zach – já nevím, kdy budou dělat průzkum, jak ta kanalizace vypadá.
p. Musilová – v minulém zpravodaji jsem se dočetla, že je to otázka let, to jsem se podivovala, že kamerové zkoušky budou trvat roky.
p. Zach – tím bylo myšleno, než se prověří celá obec. Kdyby se to dělalo najednou, tak by to stálo moc peněz.
p. Musilová – také je tam ta spodní voda, co s ní? Ve sklepě je spousta vody, tam je pramen.
p. Rajmová – víš, co to udělalo na Butasu. Když se tam dělala montážní jímka, tak to 3x prorazilo.
p. Tichý – jestli je tam silný pramen, když se to zadělá, tak to vyleze někde jinde nebo to nadzvedne.
p. Musilová – už zase jsme u té vody. Já bych spíš teda, když vidíš, jaké jsou záplavy, investovala do dešťové vody na pozemku Formánkových, to je můj názor. Zítra je veřejná schůze, tak se zeptat lidí, jestli s tím souhlasí. Místo je to dobré i vzhled by byl lepší u té bytovky. Jestli se plánuje výstavba nových domů, tak si myslím, že dešťová kanalizace by měla být na prvním místě.
p. Zach – to je ještě daleko.
p. Musilová – bytovka ještě není napojená na dešťovku. Nechala bych to na tu veřejnou schůzi.
p. Zach – můžeme hlasovat o protinávrhu, dej protinávrh, o kterém by se hlasovalo.
p. Musilová – odložení, můžeš to tam probrat.
p. Tichý – aby to prošlo nějakou veřejnou diskuzí.
p. Musilová – jestli ta kanalizace nebo hřiště.
p. Tichý – je to 1 milión, abychom to neschválili a druhý den neměli lidi námitky.
p. Zach – my neschvalujeme hřiště, ale nákup pozemku. Nevíme, kolik to bude stát.
p. Musilová – tady máš demolice 400-500 tisíc Kč.
p. Zach – to je do zelené louky. Nemusí to tak být, nějaký materiál tam může zůstat a může se použít na zpevněné plochy. Metr kanalizace stojí přibližně 5-6 tisíc Kč. Tam to může být maximálně 30m, i kdybych bral 50m, tak ta investice bude do 0,5 mil. Kč.
p. Musilová – p. Formánková nás tady žádá už od roku 2015 a pořád to není vyřešené.
p. Zach – já vím, ale normální deště to vydrží.
p. Musilová – teď je sucho, můžou přijít přívalové deště.
p. Zach – já jsem jí říkal, že až to budeme mít zmapované, tak se zjistí, jak by se to mělo udělat, nechá se to vyprojektovat a pak se na to můžou uvolnit peníze. Shoda na tom byla, že by bylo třeba to tam zkapacitnit.
p. Musilová – zítra je veřejná schůze, za 14 dní může být zastupitelstvo znovu, jak se vyjádří občané.
p. Zach – může se to nechat na příští zastupitelstvo, které stejně asi bude. Tak já to tam zahrnu, že by se počítalo s investicí do dešťové kanalizace.
p. Musilová – jako byla anketa, že hřiště chtějí, pořád se nevědělo kde, teď už se tedy ví, kde by mohlo být.
p. Tichý – dole pod Lazákovými je taky pozemek nad čističkou.
p. Zach – ale tam to nepovolí sousedi, už jsme se na to ptali.
p. Tichý – než koupit pozemek s vodou, pozvat nějakého znalce, co s tím. Tam je poměrně silný pramen.
p. Zach – když prší, tak to jde i vrchem.
p. Tichý – včera za mnou byl Slávek, že tam dal čerpadlo, změřil to a z toho sklepa vyčerpal 27 m3 .
p. Zach – a kam to vyčerpal?
p. Tichý – to nevím, ale věřil bych mu to. Je to čistá voda, chtěl si asi pro sebe udělat test, asi podle kapacity čerpadla. A ono to bylo za chvíli zpátky. To by chtělo nějakého odborníka, než koupíme takovýhle pozemek.
p. Musilová – nebo tam udělat koupaliště.
p. Tichá – nebo pořádnou studnu.
p. Zach – užitková voda je vždycky dobrá.
p. Tichý – ale kde tu studnu udělat, protože to je uprostřed pozemku.
p. Zach – to je jedno, uprostřed pozemku nebude hřiště, ten pozemek je velký.
p. Musilová – nevíš, odkud to teče?
p. Zach – to nemusí být v tom sklepě, to může být někde na tom pozemku.
p. Musilová – kdyby to utíkalo někde z těch trubek, to by na to přišli, že mají únik.
p. Tichý – může se to i jinak využít, zjistí se, že je to nezávadná voda.
p. Zach – já to zmíním zítra na schůzi.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves odkládá bod. 3 na další zastupitelstvo

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 4/Z33/2018 bylo schváleno.

 

Bod 4. Smlouva o zřízení služebnosti pro GasNet p. č. 195

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem smlouvy se společností GasNet s.r.o. na zřízení služebnosti na pozemku p. č. 195 pro plynovou přípojku novostavby p. Plevy, je to 5,5m v našem pozemku, služebnost je úplatná za 550 Kč.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemeny č. 9900090142/1/2018 s GasNet, s.r.o. IČO: 27295567 zastoupené společností GridServices, s.r.o. IČO: 27935311 a Pavlem Plevou na STL plynovodní přípojka PE dn 32 pro pozemek parc.č. 229 a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z33/2018 bylo schváleno.

 

Bod 5. Závěrečný účet 2017

 

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem hospodaření za rok 2017. Vše kolem závěrečného účtu bylo zveřejněno na úřední desce a na internetových stránkách obce. Součástí závěrečného účtu je i zpráva z auditu a výsledkem auditu, při kterém nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Součástí závěrečného účtu je i schválení účetní závěrky za rok 2017.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje závěrečný účet a zprávu z auditu za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2017 a to bez výhrad.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z33/2018 bylo schváleno.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje účetní závěrku za rok 2017 a souhlasí s převodem výsledku hospodaření ve výši 1 407 053,11 z účtu 431 na 432

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 7/Z33/2018 bylo schváleno.

 

Bod 6. Záměr - směna části pozemku p. č. 225 a 220

 

Předsedající seznámil se záměrem směnit část pozemku p.č. 225, který zakoupili od obce Tuř manželé Martínkovi. Na části tohoto pozemku se nachází příjezdová cesta k bytovce, tuto část nabízejí Martínkovi obci Butoves za část parcely č. 220 o stejné výměře, kde by parkovali svá vozidla a navazuje na jejich pozemek, kde mají vystavěnou garáž.

 

p. Musilová – bytovka přijde o 2 parkovací místa, řešíme to pořád s parkováním. Byli jsme rádi za to jedno místo, co tam stál ten vrak. Otázkou času je, kdy Butas zakáže parkování u plotu, tam stojí 5 aut. Tady říkáte, aby měli Martínkovi kde parkovat, ale mají garáž a garáž je pro parkování auta, jedno se tam vejde a vedle mají dost místa na to další. Nevidím důvod, proč by zatím, když to parkoviště není vyřešené, jim ta 2 místa dávat. Sice tam p. Martínková parkuje, protože se tam dal navézt štěrk. Dřív se tam parkovat nedalo, bylo tam bláto nebo tam parkoval p. Mucha, ale když se tam postaví někdo jiný, tak se nemůže nikomu nic říct, protože je to obecní. Ale když ještě chtějí od lampy 2 m, to se nám zdá hodně. Jsou to 2 m, koukali jsme se na to s p. Mydlářem. Sice jak jsi mi psal, priorita je parkoviště, ale ještě není projekt, nevíš, kdy to parkoviště bude. Kdybys řekl, že se začne dělat v září, nemám proti tomu vůbec nic. V říjnu jsou volby a ani jeden z nás tady nemusí být, nevíš, jestli bude dál priorita dělat u nás parkoviště.
p. Zach – to je samozřejmě pravda, ale proto chceme ten projekt udělat, protože nepoptáváme jenom projekt, ale i územní řízení a stavební řízení.
p. Musilová – psal jsi mi, že se tím vyřeší ta cesta, já jsem si dnes hledala, že 20. 4. 2016 se tady na 16. zastupitelstvu řešil pozemek p. Tiché a dodnes to není vyřešené. Tak proč bychom se unáhlovali o ten kousek. Já jsem byla za p. Martínkovou, řekla jsem jí to, jak to je, že se to lidem nelíbí, aby nám zabírali další místa.
p. Zach – pokud je pozemek v jejím vlastnictví, tak tam musí nechat 3,5 m průjezd.
p. Musilová – tohle bych zatím nechala, až se bude řešit to parkoviště. Aby opravdu pak 4m nechyběly na ten projekt. Ono by se to třeba dalo řešit, že by se najíždělo takhle jako jednosměrka a druhou stranou vyjíždělo.
p. Zach – těch variant je víc, proto jsme i do té poptávky na projekt dávali, že to bude řešeno se zástupci výboru SVJ.
p. Musilová – teď se tam vejde 18 aut. Přijď se večer podívat, kde všude se parkuje. Martínkovi mají ještě dost místa, kdyby měli jen tu garáž a nic víc, ale mají tam ještě ten písek.
p. Zach – můžeme se domluvit tak, že schválíme záměr, protože to není nic zavazujícího a tu směnu bychom schválili, až bude hotový projekt na parkování.
p. Musilová – ano, já si myslím, že teď by to bylo unáhlené.
p. Zach – Záměr se vyvěsí, to není nic závazného, aby i Martínkovi viděli, že je vstřícný krok. K té směně by došlo, až bude projekt na parkování.
p. Musilová – Ano.
p. Zach – potom se zažádá o územní rozhodnutí, pak o stavební povolení, a ti co tady budou po nás, tak přeci stavební povolení a projekt nevyhodí.
p. Musilová – říkal jsi, že je to prioritou, ale aby i pro to další zastupitelstvo to bylo prioritou, abychom jim ty 4m neprodali a dvě auta se tam vejdou. Mně už teď říkají, že p. Martínková tam parkuje, ať tam parkuje, je to obecní. Když to bude jejich, tak se tam postavím já a ona mě může vyhodit a já budu parkovat před hospodou?
p. Zach – co se týká parcely číslo 364/7, ta nabídka byla za to roční nájemné za popelnici.
p. Tichá – já teda chci smlouvu od obce, že můžete užívat pozemek a že ručíte za to, že když se tam někomu něco stane, že za to ručí obec. Jinak já nechci, aby se tam jezdilo. Já jsem se na to ptala. Když si tam někdo zlomí nohu, tak to odnesu já, protože je to můj pozemek. Buď bude smlouva, nebo tam nebudete jezdit.
p. Zach – když jste to prodávali Martínkovým, tak to bylo v celku.
p. Tichá – pak tady p. Šviha chodil, že to směníte a takovéhle.
p. Zach – ano, to jsme se domlouvali s p. Martínkem.
p. Tichá – proč jste nepřišli za mnou, ale za někým jiným, kdo tam bude stavět garáž?
p. Zach – protože jste jim to prodávala, tak bylo jasné, že bude majitelem.
p. Tichá – já jsem nevěděla, že tam je to můj pozemek, možná p. Vohánka to věděl, když jsem platila odvodnění k bytovce, ale já jsem to nevěděla, že to je i tady.
p. Zach – já to také nevěděl.
p. Tichá – já vím, že jsem to měla vědět, ale říkám ti, že když nebudu mít s obcí smlouvu, že ručíte za to, že se tam něco stane, tak tam nebudete jezdit. Já nebudu ručit za to, že si tam někdo zlomí nohu.
p. Zach – tak nějaký návrh smlouvy můžete přinést. Přijďte s nějakým návrhem smlouvy a můžeme se domluvit.
p. Tichá – já nebudu chodit s návrhem, já rozhodně ne.
p. Tichý – já bych v tomhle souhlasil se ženou, protože obec to potřebuje.
p. Zach – tak my ten pozemek odkoupíme. To by byl problém odkoupit pozemek 29 m2. My to odkoupíme a nemusí se dělat nějaká smlouva, která by byla zatěžující pro obě strany. Pro Vás, protože na to budete muset myslet a pro obec, protože na to budeme muset myslet taky, když se někomu něco stane, tak bychom proti sobě stáli. Promyslete si to a na dalším zastupitelstvu se můžeme domluvit.
p. Musilová – když se to odkoupí a časem i od Martínků, tak se to vyřeší a cesta bude obecní.
p. Tichý – teď je otázka ceny.
p. Rajmová – to si musíte říct vy.
p. Zach – částku si do příště navrhněte.
p. Tichý – musí se vycházet z toho, jaký to má význam pro obec.
p. Zach – je to 29 m2, tady o žádné peníze asi nepůjde.
p. Tichý – využívá to 40 aut.
p. Tichá – zas bude problém, že je to Tichá, jiný problém nebude. Kdyby to byl někdo jiný, tak si myslím, že by vás po tom jezdit nenechal.
p. Musilová – zastupitelstvo má dělat pro lidi, tak si myslím, že v bytovce je dost lidí, je tam 32 bytů asi 60 lidí, takže by to měla být priorita pro zastupitelstvo, aby mohli jezdit.
p. Tichá – to se tady můžeme hádat každé zastupitelstvo, já nic neřeším, až když p. Formánková řekla, že když se něco stane, tak za to budu moc já.
p. Tichý – zapište, že p. Tichá požaduje řešit problém s jejím pozemkem.
p. Zach – můžeme připravit kupní smlouvu na pozemek p. Tiché.
p. Rajmová – obec bude mít vyřešený problém.
p. Tichá – aby se to zas neodložilo na neurčito.
p. Zach – původní návrh p. Tichého byl takový, že jako nájem za pozemek obec bude platit popelnici, bylo to kolem 3000,- Kč/rok, jako nájemné každý rok, to se nám zdálo hodně.
p. Musilová – 3239,- Kč.
p. Zach – když se to odkoupí, bude to rozumnější, za takhle velký pozemek by to nemělo být moc. Takže jsme se domluvili. Do příštího zastupitelstva nám řeknete cenu, nyní schválíme záměr a směnnou smlouvu bychom řešili, až bude projekt.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje záměr směnit parcelu č. 225/2 o výměře 56m2 vzniklou rozdělením parcely 225 za 220/2 o výměře 56m2 vzniklou rozdělením parcely 220 vše v k.ú. Butoves dle geometrického plánu č. GP 208-71/2018.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 8/Z33/2018 bylo schváleno.

 

Bod 7. Poptávkové řízení Oprava hasičské zbrojnice (vyhodnocení)

 

Předsedající seznámil přítomné s výsledky poptávkového řízení na stavební firmu, která provede rekonstrukci hasičské zbrojnice. Nabídky jsme dnes vyhodnocovali, oslovil jsem 6 firem, dostali jsme nabídky od 2 firem. Předpokládaná cena byla 250 000,- Kč. Jedná se o opravu fasády a střechy, do 0,5 m sanační omítka.

 

p. Tichý – vrata budou také?
p. Zach – vrata budou také, to nechceme od stavební firmy, ale sháníme na to truhláře. Zatím mám 2 nabídky, sháním ještě třetí. Na dalším zastupitelstvu bych už je měl mít, abychom to mohli schválit. Minule jsme se bavili, že až vybereme firmu na hasičárnu, tak by se jí zadala i výměna střechy na úřadě.
p. Tichý – co je to za firmy?
p. Zach – jsou to OSVČ, kteří mají pár zaměstnanců, nejsou to firmy.
p. Musilová – a znáš je?
p. Zach – p. Reik se živí hlavně fasádami, snad vám něco nabízel i do bytovky a Ryšavý to samé - předělává domy v Jičíně.
p. Zach – záruku ve smlouvě máme na 3 roky.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje pořadí firem poptávkového řízení Oprava hasičské zbrojnice - Butoves: 1. Pavel Reik, 222 912,- Kč, 2. Michal Ryšavý 270 655,50 Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 9/Z33/2018 bylo schváleno.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu o dílo na Oprava hasičské zbrojnice - Butoves s firmou Pavel Reik, IČ: 16223268 a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 10/Z33/2018 bylo schváleno.

 

Bod 8. Projednání stížnosti na provedení chodníků čp. 13, 22

 

Předsedající seznámil přítomné s výsledky schůzky, která se konala dne 26. 5. 2018 u čp. 13 a 22, za přítomnosti p. Zach, p. Šviha, p. Tichý, p. Tichá, p. Francová a p. Horáková, kde jsme navrhli stěžovatelům vybudovat schod u HUPů, zásuvná vrátka u čp. 22 a vybudování podezdívky před čely domů čp. 13 a 22, p. Francová říkala, že by si dodala sloupky, p. Tichý má sloupky už dost dlouhé. Protinávrh Tichých a p. Francové je udělat ty podezdívky v celé délce plotů. Nechal jsem udělat nabídku, kolik by stál přibližně běžný metr těch podezdívek a je to 1274,- Kč bez DPH, je to přibližně 11 m a 11 m je to dohromady cca 34 000,- Kč za podezdívku.

 

p. Francová – to je po celém.
p. Zach – ne to je jenom před čely domů.
p. Tichý – my tam ten základ máme, máme ho i před tím plotem. P. Víchová, která pracuje v Hradci Králové u stavební firmy, mi dala nabídku a cena je tam podobná, metr tam vychází 1300,- Kč bez DPH, jsou to oboustranné štípané tvárnice. My tam podezdívku máme, takže by jeden metr vyšel na 1300,- Kč. Před domem máme 8,5 m, takže je to dejme tomu, kdyby to bylo 10 m, tak to vyjde na nějaké 2 500,- Kč. Má tady tvárnice 20x20x40 cm Besk natura 2, jedna stojí 65,- Kč, spotřeba je 12,5 na m2, beton spotřeba skoro nic, je jich potřeba na m2 12 ks. U nás by to vyšlo bez prací na podezdívce 2600,- Kč a před tím plotem taky tak nějak.
p. Zach – já jsem se na té schůzce snažil vysvětlit, že to chápeme, jak to tam vypadá a podezdívka před čely domů je dobrý kompromis. Kdybychom dělali i podezdívku vedle, tak je to precedens, který může využít i kdokoliv jiný s jeho požadavkem.
p. Tichý – to jsme tady říkali stokrát a nikdo jiný to tady takto nemá.
p. Zach – nejde o to, jestli to takto má nebo nemá, nejde o výšku 40 cm nebo 10 cm, někomu může vadit 1 cm.
p. Tichý – ale tohle je extrém.
p. Zach – to se nedá takto posoudit.
p. Francová – já si myslím, že nemovitost je utopená celá, ne jenom před čely, já jsem si myslela, když se to bude dělat, tak se to udělá po celém, ten dvůr patří k naší nemovitosti také, zrovna tak jako u Tichých, a když máte, jak říkáte, 900000,- volných, tak ten kousek, protože vy jste nám utopili ty nemovitosti, ty čela, ale i ty dvorky, takže kdyby to šlo po celém, tak bychom byli úplně spokojeni a kompromisem je to, že my si dodáme ty vršky.
p. Zach – tady nejde v tuto chvíli o to, jestli to bude stát 40 nebo 60 tisíc Kč, ale o to, že se jedná o investici do pozemku, který není v majetku obce. To znamená, že investujeme do majetku vašeho.
p. Tichý – tohle si ale zdůvodníš, to je odškodnění nemovitostem, které jsme doslova takhle zmršili.
p. Francová – to je vaše odškodnění.
p. Zach – ještě jsem nabízel, ať to nedělají dvě firmy, že to může udělat jedna, a tu část byste si zaplatili.
p. Francová – ale my to chceme stejné, aby se to udělalo při jednom.
p. Zach – to je jasné, tomu rozumím.
p. Tichý – kdybych to bral, že to je u nás 10m před domem a 10m před plotem, tak to vychází na nějakých 5000,- Kč a problém by byl vyřešený.
p. Rajmová – já nevím, ale říkali jste, že metr je 1300,- Kč.
p. Tichý – my potřebujeme, aby ta podezdívka nebyla utopená, aby se to dalo dosypat.
p. Zach – tak, jak jsme se bavili.
p. Tichý – ale to je potřeba dosypat i tam před tím plotem, tam to také potřebuje, nejen před domem, tohle si zdůvodníte, kdybyste si tam dali do toho 5000,- Kč, aby se to mohlo dodělat.
p. Zach – u vás je to 5000,- Kč, ale vedle, když půjde ten plůtek pryč, tak je to víc jak 10m, někdo řekne, vy jste mu tam dali pět řad ztraceného bednění a to já chci také. Může to chtít kdokoliv jiný.
p. Francová – ale kdokoliv jiný, tak to obec zváží a zase jim to shodíte, protože to není odůvodněné. Ale my jsme odůvodněný případ.
p. Musilová – takhle to jinde není, když se na to podíváš u jiných domů.
p. Tichý – to jsme my a Horákovi, jinak nikdo. Jestli to má někdo 15 nebo 20 cm, ale my to máme 45 cm, máme spodek podezdívky a hrana toho chodníku je 45 cm. Když se tam dá 20 cm, obec to bude moc dodělat i předtím plotem, jak by to vypadalo, že před plotem nebude nic? Že to zaplatíme my, vždyť obec to potřebuje dodělat. Teď, když tam něco nasypete, tak podezdívka je tam sice lepší, ale tam to nejde dodělat, tam by to padalo na tu podezdívku.
p. Zach – to já vím.
p. Tichý – a my si ten vršek pak už doděláme, to není nic složitého a u nás to řeší vše. Běžný metr stojí 1300 Kč.
p. Zach – to je jasné. Ale víš, jak jsi dopadl, když jsi to myslel dobře a udělalo se odvodnění u bytovky a zjistilo se, že je to manželky, musel jsi to zaplatit.
p. Tichá – stěžoval si jeden člověk, kdyby ti lidé za něco stáli, protože to bylo pro ně, tak šli a něco mu řekli. Jenže každý od toho dává ruce pryč, protože těch 10 křiklounů co tady je, tak se jich bojí. Tak každý dělá mrtvého brouka. To je celý problém. Já nevěřím tomu, že by se kvůli našemu a Horákových plotu někdo ozval, kromě těch 10 křiklounů, co tady v obci jsou.
p. Tichý – kteří se angažovali v tomhle a tomhle, nebudu to tady jmenovat, když už jsi nakousl ten pozemek, jak mohl ten člověk, který řešil, kolik stálo odvodnění pozemku p. Tiché, tak asi nepřemýšlel, jak je možné, když to odvodnění se provádělo v nejnižším bodě toho pozemku, jak je možné, že ona ho mohla mít odvodněný. Když ho budu odvodňovat, tak si dám tu krkavici přeci nahoře, ale tadyhle se udělalo v nejnižším bodě véčko, tak se odvodňuje ten pozemek pod tím. Tenkrát jsme neuvažovali, mě připadá, že se všichni před tím občanem rozklepali, Tichý zaplatí 45 000 Kč, ať si oddychneme. Přitom, kdybychom logicky uvažovali, tak ho pošleme někam a nerozklepeme se před ním.
p. Zach – nejde o to, jak to bylo provedené, ale o to, že se investovalo do soukromého pozemku.
p. Tichý – protože to byl Tichý a bylo to v době, kdy se na Tichého uspořádal hon, tak se to hodilo, on zaplatí 45 000,- Kč.
p. Zach – teď tady projednáváme podezdívku.
p. Tichá – ty jsi začal s tím drénem.
p. Zach – já jsem jenom řekl ten příměr, že si někdo může vzpomenout.
p. Tichá – to budou zas jedni a ti samí lidi a nikdo jiný ne.
p. Musilová – už se to tady projednává několikáté zastupitelstvo a kdyby někdo chtěl opravit podezdívku, tak přijde sem a nikdo nepřišel z jiných domů.
p. Zach – protože zatím nic nebylo schváleno.
p. Musilová – ale vědí, že se o tom tady jedná.
p. Zach – je to investice do soukromého pozemku, ať je odůvodnitelná nebo ne.
p. Tichý – tohle si odůvodníš, a každý kdo by to zpochybňoval, je to v zájmu obce, aby se ten chodník zkolaudoval.
p. Zach – ale ten zkolaudují i bez tohohle. Pan Duczynski řekl, že je to zkolaudovatelné.
p. Tichý – p. Duczynski sem měl někoho poslat, když vydali stavební povolení, aby přijel a podíval se na to, co se tady buduje, měl přijet a zastavit to.
p. Francová – p. Duczynski je tam podepsaný.
p. Zach – povolení vydával p. Říha.
p. Tichý – ale podepsaný je tam jeho šéf.
p. Francová – jsem se ptala, když to bylo v době, co byla v zákoně díra, jestli si to obec nepovolovala sama, tak říkal, že neví a teď už mi ani neodpoví.
p. Zach – ne to ne, stavební povolení vydával městský úřad a ten to bude také kolaudovat.
p. Francová – měli chodit na kontroly a nekontrolovali nic.
p. Zach – o tom jsme se už bavili, že kontrolu měli jednu při kolaudační prohlídce.
p. Francová – já bych chtěla, aby obec přispěla na to odškodnění, které nám dlužíte. Opravdu ty chodníky nám ty domy utopily, ty domy tam stály a ta stavba měla být udělána tak, abyste nám neublížili. Vy jste nám ublížili, vy jste nám to znehodnotili, tak my po vás chceme kompromis, abyste nám udělali podezdívky celé, a my si dáme sloupky k plotu, to je ten kompromis.
p. Tichý – to mohlo být do půlky oken a mohl přijet ten mistr a mohl říct, podívejte se, tenhle sklon je podle vyhlášky, všechno to je podle vyhlášky.
p. Zach – je to podle projektu a podle vyhlášky.
p. Tichá – to je o tom, že když jste v domě a koukáte na ty chodníky, to je hrůza, zvenčí to nevypadá tak hrozně, protože jste na tom chodníku, my tam máme kuchyň a obývák, my tam vlastně žijeme, ale to je hrůza.
p. Francová – ale zvenčí je to také hrozné.
p. Tichá – o to tady jde a my se tady handrkujeme o 5 000 Kč, protože ty se bojíš, že někdo by ti něco řekl.
p. Tichý – já jsem přesvědčený, že kdyby bylo po tvém, tak řekneš, navrhuji zastupitelstvu tohle a bylo by to vyřešené. Kdyby to bylo na tvém svobodném rozhodnutí, tak řekneš, navrhuji zastupitelstvu, uděláme kompromis 5 000 Kč u Tichých a 5 000 Kč u Horákových, navrhuji zastupitelstvu přijmout toto usnesení.
p. Zach – ale u Horákových to nebude 5 000 Kč.
p. Tichý – tak u Horákových to bude 12 000 Kč.
p. Zach – to bude mnohem víc.
p. Tichý – ale jednou provždy to bude vyřešené a já si myslím, že by to za to stálo, protože se tady půl roku o ničem jiném nebavíme, než o tomhle.
p. Francová – ta nemovitost je znehodnocena o víc než o 12 000 Kč, jestli chcete, abychom řešili nějaké další tahanice znaleckým posudkem, já už bych to ráda uzavřela.
p. Tichá – ale vždyť jsme tady občané, já tady bydlím 57 roků, p. Horáková tady bydlí 80 let.
p. Tichý – tam je to o tom, co tomu řeknou …
p. Zach – já vám tady říkám dokola, že nejde o nějakou finanční částku, ale je to investice obce do soukromého majetku. Prostě, tak to je.
p. Tichý – to je mimořádnost, to je kompromis, to není investice do soukromého majetku.
p. Zach – mimořádnost by byla, kdyby se tam točil traktor, který by tam něco navážel a zlomil by tam bránu nebo něco jiného, to je mimořádnost.
p. Tichý – to je odškodnění ze strany obce.
p. Zach – tak to můžeme udělat obráceně, já to nahlásím pojišťovně jako škodní událost a uvidíme, jestli je to odůvodnitelné nebo ne.
p. Tichý – jak pojišťovnu?
p. Zach – protože obec je pojištěná na záležitosti, že by obec na zdraví nebo na majetku způsobila škodu, můžeme do toho zapojit pojišťovnu a likvidátor rozhodne, jestli je to pojistný důvod.
p. Tichý – a my zas budeme čekat, jak rozhodne pojišťovna a ta řekne, že ne. Tak se tady znovu sejdeme.
p. Zach – jestli k tomu už nikdo nic nemá, tak já přečtu návrh usnesení.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vybudování schodů u HUPů čp. 13 a 22, zásuvná vrátka u čp. 22 a vybudování podezdívky před čely domů čp. 13 a 22.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se 1 (Tichý)
Usnesení č. 11/Z33/2018 bylo schváleno.

 

p. Tichý – takže zastupitelstvo schválilo, že se to udělá pouze?
p. Zach - před čely domů, schodů HUP a zásuvných vrátek.
p. Tichý – ano, a před tím plotem ne?
p. Zach – dřevěný plot mezi bránou Horákových a tvým sloupkem a ten kousek, co je od tvé brány k sousedce, tak ten tam není, je to před čely domů.
p. Francová – a kdy by to dělala jaká firma?
p. Zach – to musíme vybrat.
p. Tichý – a zbytek jako přes pojišťovnu nebo jak jsi to tady říkal?
p. Zach – já to můžu zkusit, za to nic nedáme.
p. Musilová – no právě, za to nic nedáš, třeba dostanete ještě víc.
p. Tichý – třeba dostaneme nový plot.
p. Zach – ta výše tam je určitě 100 000,- nebo tam jsou možná 2 miliony Kč.
p. Rajmová – tam jsou 2 miliony Kč.
p. Zach – ten likvidátor to řekne hned.
p. Tichý – a jak to zdůvodníš?
p. Zach – obec je investor.
p. Tichý – a ty jim doložíš, co požadujeme?
p. Zach – můžu k tomu doložit tu dokumentaci, stížnosti, žádosti a půlroku jednání a záleží to na pojišťovně, jestli to uzná nebo ne. To můžu zkusit jako další krok.
p. Francová – jestli by to jako nezvládli, tak ta firma by to udělala celé a vy byste čekali na pojišťovnu dali byste nám ten zbytek?
p. Zach – to by bylo jinak, ta pojišťovna by to dala vám, protože to je škoda způsobená obcí.
p. Tichý – takže obec nemá u nás 2 500,- Kč a u Horákových?
p. Francová – já bych chtěla, aby ta druhá polovina byla jednotná, ať je to tak nebo tak, aby to bylo po celém. Chtěla bych se domluvit, když už to tam budou dělat, aby se to udělalo rovnou.
p. Zach – můžeme nechat udělat nabídku na celé.
p. Francová – že tady to by platila obec a tady to my, dobře, to byste mi poslali emailem?
p. Zach – ano.
p. Francová – na to druhé se máme zase nějak ozývat?
p. Zach – já si to tady napíšu.
p. Francová – tamhle máte 900 000,- Kč a pro nás nemáte 5 000,- Kč.
p. Zach – já si to tady napíšu a příště můžu informovat, jak jsem pokročil.
p. Francová – těch 12 000,- Kč, že dáte Horákovým, ale vy jste nám dům znehodnotili o víc než 12 000,- Kč. To mám jít udělat znalecké posudky a pak to chtít po obci, kolik budou stát posudky?
p. Tichý – žádný kolik budou stát posudky, to bude stát 50 000,- Kč?
p. Zach – spíš tak 2 500,- Kč.
p. Francová – my půjdeme do nějakého sporu, já už jsem se chtěla dohodnout.
p. Tichý – ono nám nic jiného nezbude.
p. Francová – ještě není jenom jedna varianta. Vezměte rozum do hrsti, jako ten dům 12 000,- Kč, vy jste nám ho znehodnotili o větší cifru, jak nám, tak Tichým. Ten pozemek, který máme jako nádvoří, to je stále náš pozemek, je to naše nemovitost, patří to ke stavbě.
p. Zach – já tomu rozumím.
p. Francová – tak se nebojte.
p. Tichý – všichni tomu rozumíme a pak se schválí tohle, co se schválilo.
p. Francová – ale vy to před domy nemáte, dobře jako půlku. Já jsem ráda, že alespoň na něčem jsme se dohodli, ale patří k nám ještě ta druhá půlka. Pro nás je to investice už jen do těch plotů, které tam ještě mohly stát.
p. Zach – p. Tichý to tam říkal na místě, že stejně počítal, že si tu podezdívku před domem zvedne, až tam bude chodník.
p. Tichá – to jsme nevěděli, že tam bude chodník 45 cm, mysleli jsme, že si to udělám zároveň k chodníku, aby se to zasypalo kamínky.

 

Bod 9. Zřízení fondu obnovy ČOV + kanalizace

 

Předsedající seznámil přítomné se zákonnou povinností vést fond oprav na ČOV a splaškovou kanalizaci, navrhuje do nově zřízeného fondu jednorázově převést 400 000,- Kč a každý další kalendářní rok přispívat 200 000,- Kč. Zřizovaný fond bude sloužit pouze pro potřeby financování oprav a údržby ČOV a splaškové kanalizace. Je to z toho důvodu, že bychom po ukončení životnosti ČOV a kanalizace měli mít našetřeno na novou kanalizaci. Ministerstvo zemědělství to po nás nyní vyžaduje, nám stanovili výši 182 000 Kč/rok. My jsme se zavázali v plánu obnovy dávat 220 000,- Kč, ale zatím jsme tam nedali nic, návrh je dát tam jednorázově 400 000,- Kč, a každý rok 220 000, Kč. Z toho to fondu by se mohly hradit i opravy, menší věci by hradila obec z rozpočtu a na větší opravy je fond.

 

p. Rajmová – je to také zavázené tím, že se bude měnit zastupitelstvo. Kdyby přišlo zastupitelstvo, které utratí všechno, pak přijde problém a nebude z čeho zaplatit.
p. Zach – Také se v tom dopise z ministerstva píše, že to můžeme promítnout do stočného, ale s ohledem na sociální únosnost této ceny, takže cenu zatím určuje zastupitelstvo a doufám, že to tak zůstane.
p. Musilová – my jsme vděční za takovou cenu, teda lidi z bytovky, ušetříme moc.
p. Rajmová – měli byste to říct veřejně, protože některým se to zdá drahé.
p. Zach – slyšel jsem různé názory, že se obec obohacuje, protože to je na směrná čísla. Podle mě je tento systém nejspravedlivější ke všem občanům.
p. Musilová – my jsme teda velice spokojení za tuto cenu
p. Rajmová – vy to máte téměř třetinové, než jste platili Butasu
p. Tichý – ještě 14 dní před tím, než se podepsaly smlouvy za 22 milionů na splaškovou kanalizaci, tak se tady dělalo referendum, jestli lidi chtějí kanalizaci nebo ne.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zřízeného fondu obnovy ČOV a splaškové kanalizace, dále jednorázový příspěvek ve výši 400 000,- Kč a 220 000,- Kč každý další kalendářní rok jako pravidelný roční příspěvek do zřizovaného fondu obnovy.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 12/Z33/2018 bylo schváleno.

 

Bod 10. Rozpočtové opatření č. 3/2018

 

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3/2018. Jde hlavně o nákup pozemku od manželů Kubištových a zřízení Fondu oprav na ČOV a splaškovou kanalizaci.

 

p. Zach - Odchází nám míchadlo na ČOV, předpokládaná životnost je 20 000 hodin, nyní má natočeno cca 17 000 hodin. Už na něm nedrží ucpávka, proto vytéká olej a točí se na sucho, může dojít kdykoliv k zadření. Míchadlo je tam, aby homogenizovalo odpadní vodu v nátoku. Nové stojí 47 705,- Kč bez DPH, stejné jako tam je teď. Sehnal jsem nabídku i na jiné, ale musela by se upravit konzole, na které je přidělané, a vyčerpat ČOV.
Náklady by s tím byly vysoké. Proto doporučuji koupit stejné. Pak jsme tam dali nějaké peníze na veřejné osvětlení, až by se opravovalo vedení u bytovky, tak by se přidala jedna lampa u kontejnerů, aby tam bylo vidět. To napadlo p. Martínka. Celkově jsou v rozpočtovém opatření příjmy 51 000,- Kč a výdaje 510 500,- Kč, schodek rozpočtu ve výši 459 500,- Kč bude kryt z položky 8115 finančními prostředky z výsledku hospodaření z minulých let.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 13/Z33/2018 bylo schváleno.

 

Bod 11. Počet členů zastupitelstva na další volební období

 

Předsedající navrhuje, aby i v dalším volebním období počet členů zastupitelstva obce Butoves byl sedm.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje pro příští volební období sedmičlenné zastupitelstvo.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 14/Z33/2018 bylo schváleno.

 

p. Tichý – já jsem o tom mluvil se zetěm a v Konecchlumí mají třeba nezávislé kandidáty, ne sdružení nezávislých kandidátů.
p. Zach – je to spravedlivější, každý jde za sebe.
p. Tichý – pak se tam dostanou opravdu ti, kteří mají největší důvěru od voličů, tam to zavedli a drží to tam, protože se tam dostane ten, kdo má důvěru občanů a nejsou tam přepočty. A říkal mi strojvedoucí z Kartusic a tam to mají také.
p. Zach – to je na každém, jak si to udělá.

 

Bod 12. Různé a diskuze

 

p. Zach – jak už jsem říkal, poptal jsem dodavatele na míchadlo, firma LK Pumpservice, s.r.o., kteří jsou dodavateli současného míchadla Flygt, dali cenu 47 705,- Kč bez DPH. Voda CZ s.r.o. nám nabídla míchadlo Grundfos 88 000,- Kč a míchadlo Oramontu je za 113 000,- Kč. Myslím si, že když se koupí nové, měla by se oslovit ta firma, ať zhodnotí, jestli repas starého má smysl a pokud by to mělo význam, tak bych ho nechal repasovat, abychom měli náhradní. Protože sedm týdnů trvá dodání míchadla.

 

p. Zach – parkování u bytovky, oslovili jsme 10 projektantů a dostali jsme 2 nabídky. Jeden na to zapomněl, takže na příštím zastupitelstvu bychom to vyhodnotili. Ten co zapomněl, ji dodá. Chtěli jsme nabídku na tři akce: parkování, garáže a ten chodník na Tuř. Domluvili jsme se, že bychom prioritně udělali jen ty dvě akce parkování a garáže. Poptáváme kompletní dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení, včetně rozpočtu. Až projektanta vybereme, tak bychom se s ním sešli na místě a dohodli se na řešení.
p. Musilová – aby se tam vešlo co nejvíc aut. Je otázkou času, kdy Butas zakáže parkování u zdi.
p. Zach – mně už to říkala, když jsem s ní poprvé řešil kanalizaci.

 

20:10 odešel p. Kunčík

 

p. Rajmová – seznámím vás se zápisem z finančního výboru, který se sešel 20. 5. 2018, na programu byla kontrola neuhrazených pohledávek z minulých let, kontrola pohledávek za rok 2018 a kontrola závazků za rok 2018. Přítomná jsem byla já a p. Viková. Kontrolou bankovních a pokladních dokladů bylo zjištěno, že dosud nebyla uhrazena fa 12/2016, fa 602017 a jeden poplatek za likvidaci komunálního odpadu. Jedná se o neuhrazené pohledávky z minulého roku. Dále jsme kontrolovaly vystavené faktury za odvádění a čištění splaškových vod a ke dni kontroly nebyly uhrazeny faktury č. 362018. 592018 a 322018. Dále bylo zjištěno, že nebyly uhrazeny ještě čtyři poplatky za popelnici a psa. Přijaté faktury jsou uhrazeny a není žádný závazek obce po lhůtě splatnosti. Finanční výbor doporučuje, aby správce rozpočtu přistoupil k vymáhání výše uvedených pohledávek, aby nedošlo k jejich promlčení.

 

p. Nyčová – já bych vás chtěla seznámit s výsledky ankety o butovském Zpravodaji. Bylo řádně odevzdáno 88 lístků, vyřazených bylo 18. Z toho odpovědělo 80, že čte zpravodaj, 8 ne. Přeji si, aby byl Zpravodaj vydáván: 84 občanů odpovědělo ano, 4 ne. Které informace ve Zpravodaji chybí: 7 občanů by chtělo informace ze zasedání zastupitelstva, 1anketní lístek obsahoval, že by si přál mít zápisy ze zastupitelstva. Na 2 informace o připravovaných akcí, na 2 výsledky dosavadních anket, na 3 výročí, gratulace občanům, na 1 názory občanů, 1 otevírací doba obchodu, na 1 inzerce a 3 křížovka, osmisměrka.
p. Musilová – jak tam máte dva: informace o připravovaných akcích, tak ti ten zpravodaj asi nečtou, protože to tam je vždy.
p. Nyčová – já to vysvětlím, protože jsem to obcházela osobně a se všemi jsem mluvila. Týká se to toho, abychom neuváděli jenom, že akce se bude konat, ale mělo by tam být rozepsáno, na co je zveme a co se tam bude dít. Pak se dozví po akci, co tam bylo a třeba by na tu akci šli, kdyby to věděli dopředu.
p. Musilová – ale to dostanou také do schránek, teď jsme napsali, že bude výlet a budeme dávat bližší informace všem do schránek.
p. Zach – ale třeba někdo to nedělá.
p. Musilová – ty výročí a gratulace, to dávat do Zpravodaje?
p. Rajmová – to jsem četla, že se tam nesmí dávat.
p. Nyčová – to se už podle zákona o ochraně osobních údajů nesmí.
p. Zach – ta otvírací doba obchodu, to má smysl, to se vejde do malého rámečku.
p. Nyčová – další náměty: že by se mohly zvětšit fotografie, aby bylo vidět, kdo na nich je. Bylo to tam také zmíněno, že bychom se měli více zajímat o činnost dětí v obci, třeba zmínit vycházející žáky ze základní školy. Tak jak vítáme občánky, že bychom třeba mohli 15-ti leté děti posílat do života.
p. Musilová – to vám můžu říct, že když si tohle dcera přečetla, …
p. Zach – to jsou náměty.
p. Nyčová – více prezentovat činnost spolků, rádi by tam viděli více akcí od hasičů. Přehlednost informací na zadní straně, všechno je ve sloupcích, jen informace ze zastupitelstva ne. Jestli třeba neudělat jinou formu té zadní strany. Jeden názor byl, jestli by se to nemělo tisknout na kopírce obce, že by se snížily náklady.
p. Zach – to by vypadalo hrozně.
p. Rajmová – to určitě ne.
p. Zach – jednak tady nemáme A3, pak by se to muselo sešívat.
p. Rajmová – ty náklady jsou minimální.
p. Nyčová – do Zpravodaje jsem i napsala, že smysl pro humor nechyběl některému z občanů Butovse, který vymyslel recesi a anketní lístky zkopíroval tak, aby bylo na první pohled viditelné, které nejsou originální. Tady vám je ukážu. Je tady vidět, že je to kopie. Dal takhle tři anketní lístky nad sebe do kopírky a 6x okopíroval, takže je to 18 vyřazených lístků, ale aby i toto bylo obsaženo ve vyhodnocení, tak jsem si řekla, že zveřejním i názory z těchto lístků. Je tam třeba napsáno, abychom zveřejnili společnou fotografii všech občanů Butovse,
abychom psali o celkovém úhrnu srážek, otevírací doba na butovské plovárně, informace o výskytu chráněných druhů zvířat v obci a jejím okolí, předpověď počasí v nadcházejícím čtvrtletí, podrobnější informace o akcích v naší obci, rozšířit zpravodaj nejméně o 4 strany, množství vytočeného piva v Butovance za daný měsíc, zprávy o aktuálním stavu vody na obecním koupališti a další neméně vtipné náměty. Závěrem bych chtěla říct, že za redakční radu Zpravodaje obce Butoves a všechny, kteří do Zpravodaje přispívají, děkuji všem sousedům, občanům Butovse, že se zapojili do ankety a věnovali svůj čas zamyšlení a osobnímu sdělení názoru na vydávání tohoto čtvrtletníku. Ve vydávání Zpravodaje budeme pokračovat i nadále. Pak jsem v závěru poděkovala občanům, že věřím, že se na obsahu dalších čísel Zpravodaje obce Butoves budou dále aktivně podílet.

 

p. Musilová – když se něco bude dávat lidem do schránek, tak ať tam nejsou chyby, na lístku, který přišel, bylo, že se veřejná schůze koná v pátek 7. 6. Mělo by se to zkontrolovat, datum je důležité.

 

p. Tichý – v hlášení rozhlasu byla chyba. Hlásilo se, že v sobotu je očkování psů. Je třeba hlásit aktuální zprávy.

 

Předsedající 33. schůzi zastupitelstva ukončil ve 20:35 hod.


Přílohy zápisu:

 

1) Prezenční listina

 

Zápis byl vyhotoven dne: 20. 6. 2018

 

Zapisovatel: Iveta Nyčová

 

Ověřovatelé: Jana Rajmová dne:

 

                      Vendula Musilová dne:

 

Starosta:        Bohumil Zach dne: