Zápis č. 36

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 24. 9. 2018 od 18:30 hodin.Přítomni:
Vendula Musilová
Iveta Nyčová
Jana Rajmová
Bob Šviha
Lubomír Tichý
Bohumil Zach

 

Omluveni:
Luděk Kunčík

 

Program:

1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání
2. Záměr - pronájem restaurace Butovanka
3. Věcné břemeno na 220/2 (veřejné osvětlení)
4. Rozpočtové opatření č. 6/2018
5. Vyhodnocení zakázky „Rekultivace pozemků 223, st. 114“
6. Různé a diskuze

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:30 hodin starostou obce Bohumilem Zachem (dále jako „předsedající“).

Předsedající zahájil 36. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 6zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

Za ověřovatele zápisu navrhl paní Rajmovou a paní Nyčovou, za zapisovatele pana Švihu.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem pana Švihu a ověřovateli zápisu paní Rajmovou a paní Nyčovou.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti – _ Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z36/2018 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 36. zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti – _ Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z36/2018 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

Místostarosta Bob Šviha seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 35. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení. K zápisu nebyly podány připomínky.


Bod 2. Záměr - pronájem restaurace Butovanka

 

Předsedající seznámil přítomné se záměrem pronajmout restauraci Butovanku. Protože SDH Butoves mají smlouvu jenom do konce roku, musíme zveřejnit záměr. Chtěli bychom pokračovat se stávajícím nájemcem a uzavřít s ním smlouvu na dobu neurčitou.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje záměr pronajmout budovu čp. 62 Butovanku

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - _ Zdrželi se -
Usnesení č. 3/Z36/2018 bylo schváleno.


Bod 3. Věcné břemeno na 220/2 (veřejné osvětlení)

 

Předsedající seznámil s obsahem smlouvy na zřízení služebnosti mezi obcí Butoves a manželi Martínkovými, která ošetří práva obce Butoves na umístění veřejného osvětlení na pozemku 220/2 v k.ú. Butoves a přístup na pozemek pro případ opravy vedení k lampě na tomto pozemku.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu na zřízení služebnosti na pozemku 220/2 a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 4/Z36/2018 bylo schváleno.

 

Bod 4. Rozpočtové opatření č. 6/2018

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem rozpočtového opatření č. 6/2018: fond oprav na ČOV, přijatá dotace od SFDI, doprava na výlet, navýšeno na opravu hasičárny, rekultivace pozemku za bytovkou, sjezdy u silnice, střecha na úřadě.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z36/2018 bylo schváleno.

 

Bod 5. Vyhodnocení zakázky „Rekultivace pozemků 223, st. 114“

 

Předsedající seznámil přítomné s hodnocením nabídek hodnotící komisí. Jediným kritériem byla cena. Byly posuzovány 3 nabídky, nejnižší cenu měla nabídka firmy Polanský Group a.s. IČO: 276 33 896, a to 464 570 Kč.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje pořadí firem poptávkového řízení Rekultivace pozemků 223, st. 114 k.ú. Butoves: 1. Polanský Group a.s., 464 570 Kč, 2. Karel Kobr, 481 224,35 Kč, 3. Vít Horčička s.r.o., 779 074 Kč

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z36/2018 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu o dílo na Rekultivaci pozemků 223, st. 114 s firmou Polanský Group a.s., IČ: 276 33 896 a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 7/Z36/2018 bylo schváleno. 

 

Bod 6. Různé a diskuze

 

p. Zach – minule jsme se domluvili, že bychom dnes už měli mít varianty návrhu parkoviště a anketu na kácení borovic. Anketu připravil výbor SVJ, výsledek ankety je: 23 bytů se vyjádřilo pro kácení, proti 5, 4 nebyli zastiženi. Jedná se o 6 borovic, jsou tady vyznačeny šipkou, všichni už asi vědí, o jaké stromy se jedná. Zároveň s tím ukazovali varianty parkoviště a nejlepší je ta třetí varianta
p. Musilová – my jsme obcházeli s tím návrhem č. 1 od p. Říhy, potom s tím návrhem, co namaloval Roman. My jsme dostali ty další návrhy od p. Říhy až v sobotu
p. Zach – nám se taky líbí ta varianta se širším parkovacím stáním a komunikací 5 m
p. Šviha – říkali jsme, že když to obcházeli, tak nebyli ještě kompletní návrhy, tak bychom pozvali obyvatele bytovky ve čtvrtek od 19:00, tam by se představily všechny varianty, aby se k tomu mohli lidi vyjádřit, kterou chtějí, na základě toho by se rozhodlo a objednalo u projektanta
p. Musilová – ano
p. Tichý – takže tam by se rozšiřovalo parkoviště?
p. Zach – zatím by se pokácely ty borovice, je to kvůli ochraně těch aut, tak jak se už o tom tady minule mluvilo
p. Tichý – a nestačilo by to ořezat?
p. Šviha – já bych ty stromy zatím nechal stát. V příštím roce uděláme půlku toho parkoviště a až bude ta půlka, tak se rozhodne, jestli se to pokácí nebo jestli to nové parkoviště bez stromů vyhovuje všem těm, co jim vadí stromy a pak by se další rok mohla dodělat ta druhá půlka
p. Zach – jo, ale než to bude
p. Šviha – jednu zimu tam ještě ty stromy můžou stát
p. Zach – už jsme se o tom bavili na minulém zastupitelstvu, občané se vyjádřili pro, tak bych to klidně dal do usnesení, že bychom pokáceli těch šest borovic a dal bych hlasovat
p. Formánek – jak jsem to pochopil, tak se udělala druhá anketa?
p. Zach – ne druhá, to byla anketa na parkování
p. Formánek – byla tady anketa, co dělali Martínkovi a výsledek byl úplně jiný. Jak to, že lidi úplně změnili názor?
p. Musilová – to se musíte zeptat těch lidí, můžeme se jich zeptat ve čtvrtek na schůzi, proč změnili názor
p. Formánek – jde o to, jak jsi to prezentovala
p. Zach – normálně, je to na podpisovém archu
p. Musilová – ukazovali jsme fotku s borovicemi, neprezentovala jsem to já, obcházel to p. Mydlář a p. Kopalová. Nikdy nebyl žádný problém, že by nám někdo nevěřil
p. Formánek – mně to nejde do hlavy, že první anketa byla úplně s jiným výsledkem
p. Musilová – při té první anketě se říkalo, že půjde všechno pryč, my jsme ukazovali pouze tady těch šest borovic
p. Martínková – ty jsi chtěla všechno kácet
p. Musilová – to bylo mezi námi, ty jsi na té schůzce nebyla
p. Lojdová – to bylo na podzimní schůzi, já jsem tam u toho byla
p. Mydlář – určitě to nebylo řečeno na podzimní schůzi, já vám klidně donesu ukázat zápis, tam se jednalo o borovici a o modřínu na druhé straně
p. Lojdová - na té schůzi se mluvilo o tom, že se bude kácet všechno a že veškerá zeleň bude pryč
p. Mydlář – s tím nesouhlasím, v zápise o tom nic není, klidně vám ho dám přečíst
p. Martínková – mě by zajímalo, proč chcete kácet ty borovice. Včera byla velká bouřka, ani jedna větev nespadla
p. Zach – my jsme se nebavili o padání větví, ale o tom, že ta míza znečišťuje auta
p. Martínková – bude se tam stavět čisté parkoviště
p. Zach – nemůžete nikoho nutit, ať si parkuje vedle, kde nejsou borovice, když si chce parkovat tam, kde je zvyklý
p. Martínek – já si myslím, jak to tady řekl p. Šviha, až se udělá parkoviště čisté, pak ať se lidi rozhodnou a pak to vykácejte
p. Zach – podle mě je nesmysl dělat 6x do roka anketu kvůli 6 stromům, řekl jste, ať se lidi rozhodnou, ale oni už se rozhodli
p. Martínková – předtím se také rozhodli a bylo to obráceně, ať to vidí, jak to bude vypadat
p. Musilová – ale to pak musí víc těch stromů pryč podle těch plánů
p. Šviha – podle plánů je to mnohem víc stromů
p. Martínková – když je jednou pokácíte, tak je to nevratné
p. Zach – dají se vysadit nové
p. Martínková – ale malé
p. Martínek – my tam bydlíme a chceme, aby na nás nefoukalo
p. Martínková – třeba se to nakonec pokácí, ale proč se nejdříve neudělá parkoviště, ať je vidět, jak to bude vypadat, ne nějaké papírky, a potom ať se rozhodnou
p. Zach – vy jste začali s papírkami a anketou
p. Martínková – protože jste chtěli kácet všechno
p. Zach – to bylo v té první variantě, kde by bylo stání ve dvou řadách, bylo to na tom jednání na místě s projektantem, ale pak se řeklo, že bude lepší jen jedna řada stání a nebude se muset kácet všechno, od té doby se mluvilo jenom o těch borovicích
p. Martínková – když se udělá vzadu, tak proč by se kácelo?
p. Zach – protože až se bude dělat vepředu, tak se rozšíří a bude se muset kácet
p. Musilová – teď je tam 4 m a rozšíří se o 1 m
p. Zach – je tam asi 10 stromů, které se musí uříznout
p. Martínek – komu vadil do teď 4m široký vjezd, to bylo tak úzké?
p. Musilová – to udělal projektant
p. Zach – projektant musí vycházet z toho, co je přípustné v normách
p. Martínek – 4 m nikomu nevadily
p. Zach – do teď to nebylo jako parkoviště
p. Šviha – když teď rozhodneme o tom, že pokácíme stromy, o čem budeme mluvit ve čtvrtek v Butovance?
p. Zach – o tom parkovišti
p. Musilová – protože my jsme ty poslední návrhy neukazovali
p. Šviha – když vzadu uděláme kolem 20 nových parkovacích míst, tak ti, co jim vadí stromy, mají kde parkovat
p. Zach – ale to z nich nikdo neřekl
p. Šviha – proto bych se s nimi o tom pobavil a až se bude další rok dělat druhá polovina, tak mezitím tam už mohou být nasázené nějaké stromy. Vzadu jsou smrčky, které by se mohly přesadit, když tady bude ten stroj na přesazování a alespoň se to tam trochu zvedne. Nebude to tam úplná holina
p. Zach – dobře
p. Rajmová – právě by se to mohlo sázet tak, aby to nevadilo
p. Šviha – ano, sázet to, co nejvíce k poli, protože víme, které se budou kácet, tak to sázet za ně k poli, aby se ty mezery zaplnily
p. Tichý – jak dlouho jsou tam ty borovice? Tady v obci je najednou taková mánie kácet stromy
p. Musilová – sázelo se to za tebe, když kluci byli malí, chodili to zalévat, je to tak 25 roků
p. Tichý – takhle, jak se tady dohadujeme, jsme se měli dohadovat kvůli všem stromům, co se tady kácely. Ta nakloněná lípa u hospody tam mohla být dodnes, ta nikomu nevadila


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje pokácení 6 ks borovic podle návrhu SVJ Butoves

 

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 2 (Šviha, Nyčová) Zdrželi se 1 (Tichý)

Usnesení nebylo schváleno.

 

p. Zach – jak jsem říkal v rozpočtovém opatření, chceme vybudovat 7 ks sjezdů ze silnice přes pozemek obce k domům u silnice a ty schválené podezdívky u Tichých a Francových
p. Tichý – přišel dopis od p. Francové
p. Zach – ano, přišel dnes, dotazuje se tam, v jakém to je stavu a chtěla by znát název firmy. Nebylo jednoduché někoho na to sehnat, nechce to nikdo dělat. Strojem se tam nikdo nedostane, je to na ruční kopání. Nakonec jsme ukecali p. Horčičku, že by dělal zároveň i ty sjezdy. Podezdívky by měly stát 2500 Kč/m, je to cca 22 m. S tím, že sloupky si dodáte vy. Ty sjezdy by měly stát 1500 Kč/m, je v tom vykopání, odvoz, štěrk, beton, dlažba, dořezy a zapískování, je to 66 m2. Cena za obrubníky je 400 Kč/m, je tam 66 m obrubníků. Celkem za všechno je to 180 000,- Kč bez DPH. Máme i konkurenční nabídku a jen za ty samotné sjezdy je cena 196 000,- Kč bez DPH. Chtěli jsme i Obis, ale řekli nám, že už nemají ty dlaždiče
p. Šviha – protože máme jen jednu nabídku a ta zakázka je za 180 000,- Kč, tak to musíme schválit jako výjimku z naší směrnice pro zadávání veřejných zakázek, kterou máme schválenou

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje výjimku ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
na akci vybudování podezdívek a 7 ks sjezdů a objedná tyto práce u firmy Vít Horčička s.r.o. IČO: 03182339 za 180 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu Bohumila Zacha objednáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 8/Z36/2018 bylo schváleno.

 

p. Zach – já dám kontakt p. Francové na tu firmu, ať se spolu domluví, kdy budou mít sloupky
p. Tichý – oni ty sloupky dodají, když se s nimi dohodneme?
p. Zach – dám vám kontakt, tak se nějak dohodněte
p. Tichý – že bychom je zaplatili a oni by je zabetonovali

p. Zach – další je střecha na úřadě, je to ten samý případ. Sháněli jsme nabídky, máme bohužel jen jednu nabídku od p. Kašíka, který dělal střechu na hasičárně. Je to 139 m2, celkem je to 192 676,- Kč bez DPH.
p. Tichý – ten je z Úlibic?
P. Zach – ano, bude to ze stejného materiálu a stejné barvy, jako je hasičárna

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje výjimku ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
na akci výměna střešní krytiny na obecním úřadě a objedná tyto práce u firmy Martin Kašík IČO: 16219422 za 192 676,- Kč bez DPH a pověřuje starostu Bohumila Zacha objednáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 9/Z36/2018 bylo schváleno.

 

p. Nyčová – já bych vás seznámila se zprávou kontrolního výboru, který se sešel 11. 9. 2018 v kompletním složení. Kontrolovali jsme plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce od ledna do června 2018, nebyly zjištěny žádné nedostatky
p. Zach – zastupitelstvo bere zprávu kontrolního výboru na vědomí

 

p. Tichý – blíží se volby, v naší obci je jen jedna šestičlenná kandidátka, proč jen šest, proč ne sedm?
p. Šviha – víc lidí jsme nesehnali, tak abychom navzájem spolu dobře vycházeli a bylo to bez problémů. Předpokládali jsme, že bude více kandidátních listin, i v minulých volbách jsme měli šestičlennou kandidátku
p. Tichý – někdo se mě ptal, co jsem to vytvořil za kandidátku. Já jsem mu říkal, že v tom prsty nemám a že bych tam určitě nedal ty lidi, o kterých vím, že šli proti splaškové kanalizaci. Nazval jsem je členy klubu nepřátel splaškové kanalizace

 

p. Tichý – hřiště u bytovky. Mluví se o tom, že tam bude budova hřiště, jak jsme schválili rekultivaci toho pozemku. Jsou tady představitelé správy bytovky. Uvažuje se o tom, až se to tam vybuduje, jaké následky by to mohlo mít. Někdo bude po noční a bude chtít mít klid. Jestli občané v bytovce vědí, co může následovat. V jedné obci si udělali prostranství a scházeli se tam, z jednoho domu si na ně stěžovali, hnali to přes úřad a ten rozhodl, že od 20 hodin tam musí být klid. Aby tato situace nenastala u bytovky, aby o tom občané věděli. Na veřejné schůzi mi někdo řekl, že se tam pro ně nic neudělalo. Já jsem říkal, že je tam nové dětské hřiště, a on mi řekl, ať si ho klidně odvezu, protože já, když jsem po noční, tak se chci vyspat. Aby se tomu předešlo
p. Zach – nelze vyhovět všem. Pochybuju, že tam bude někdo dělat takový hluk, aby za zavřenými okny ho rušil
p. Musilová – já jsem myslela, že to bude stranou, že to nebude hned za garážemi
p. Rajmová – noční klid je od 22 hodin
p. Zach – to bychom si pak mohli stěžovat, že někdo seká v 8 ráno trávu, jiný řeže motorovkou
p. Musilová – nebo že jsou v létě do půlnoci před hospodou
p. Šviha – já si myslím, že po 20 hodině už se minimálně sportuje, tak tam těžko někdo bude. Když je někdo po noční a soused bude vrtat poličku na zeď, tak s tím taky těžko něco udělá. To samé je luxování
p. Tichý – je to dobře, že se to tam buduje, ale aby tyto problémy nenastaly

 

p. Tichý – měla by se vést evidence vysvěcených stromů, aby se vědělo, kdy byl vysvěcen
p. Zach – ať dotyčný přijde na úřad, my mu dáme papír a může ji vést
p. Tichý – a taky by tam mělo být napsáno, kdy se vysadil náhradní strom, když ten původní vyschl, a kdo to má na starost, aby se to neopakovalo. U ČOV byl vysazený kaštan a taky uschl

 

p. Tichý – p. Šviha přinesl dnes kroniku, dcera říkala, že jste o tom spolu mluvili
p. Šviha – p. Havelková byla v roce 2007 určena jako kronikářka obce, kroniku nějakým způsobem vede, neměl jsem zatím moc šancí si to přečíst, protože jsme ji přinesli teď před zastupitelstvem. Myslím si, že to vede svědomitě a kronikářka by měla dostávat nějakou odměnu
p. Zach – prý za celou dobu nic nedostala, vést kroniku je zákonná povinnost. Je dopsaná do roku 2012, ale podklady má a je ochotná ji dopsat do současnosti. Říkali jsme si, že bychom ji odměnili za každý rok částkou 1000 Kč. To je dohromady 11 000,- Kč
p. Šviha – protože dohodou o provedení práce lze vyplatit měsíčně maximálně 10 000,- Kč, tak bychom jí to vyplatili ve dvou měsících
p. Rajmová – já bych to udělala jeden měsíc do roku 2012, co je hotové a pak ten zbytek
p. Zach – ano

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje roční odměnu za vedení kroniky obce ve výši 1 000,- Kč p. Havelkové

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 10/Z36/2018 bylo schváleno.

 

p. Rajmová – bylo by dobré, kdyby se udělala reklamace na tu novou silnici v obci. Jak je ta zalitá spára, tak to tam praská a už se to i zvedá. Je to ještě v záruce
p. Šviha – já jdu zítra na SÚS, tak jim to tam řeknu
p. Rajmová – směrem na Milíčeves tam to praská u obrubníku a už se to i drolí, mělo by se s tím něco udělat
p. Zach – mně p. Bulíček na jaře slíbil, že si to tady projde, jestli tady byl, to nevím
p. Šviha – já jsem koukal na ty místní komunikace, co dělala Stavoka a ty jsou taky popraskané, budeme posílat reklamaci, protože je tam záruka 5 let

 

p. Rajmová – ty upomínky jsi poslal?
p. Zach – ano, dal jsem jim to do schránek. Když by to nezaplatili, tak bych do konce října udělal platební příkaz

 

p. Šviha – jak máme nedořešenou záležitost s firmou Profesionálové a.s., tak nám právní kancelář zpracovala předžalobní výzvu, kterou jim zašlou. Kdyby nám škodu nezaplatili, tak bychom to měli žalovat u soudu
p. Zach – my už jsme vyčerpali všechny možnosti, jak dokázat, že ta zakázka byla v pořádku. Soud nám potvrdil, že v té zakázce bylo pochybení a my už nemáme jiný obranný prostředek. Takže v tuhle chvíli jim zašleme výzvu a začneme tu škodu vymáhat. Předpokládám, že to skončí u soudu v Hradci Králové
p. Šviha – jedná se cca o 650 000 Kč. Škoda nenarůstá, byla tam ještě ta pokuta 50 000 Kč, co jsme dostali od ÚOHS, ten nám ji vrátil a vyměřil nám novou pokutu ve výši 20 000 Kč a bude tam odměna naší právní kanceláři
p. Tichý – takže to bylo na základě toho dopisu, co tam poslala místní aktivní skupina
p. Šviha – ten, co jsem tam poslal já, tak na základě toho ÚOHS sdělil, že byl porušen zákon a na základě toho jsme dostali pokutu, nebyla proplacena dotace a vznikla škoda
p. Zach – ve výši úroků, které byly zaplaceny navíc, než jsme získali dotaci

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje v případě nezaplacení škody, která vznikla při veřejné zakázce Splašková kanalizace a ČOV Butoves, žalovat o tuto škodu firmu Profesionálové a.s.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 10/Z36/2018 bylo schváleno.

 

p. Tichý – kdyby se tam ten dopis neposlal, vznikla by škoda?
p. Zach – to nikdo neví, mohl se ozvat nějaký z dalších účastníků nebo to mohla objevit kontrola z SZIF, do doby proplacení dotace by nebylo nic jisté

 

p. Šviha – budou komunální volby. Říkali jsme si, že bychom využili toho, že sem občané přijdou a zároveň jich sem nalákali více, že by bylo dobré udělat anketu, co na té oddychové zóně za bytovkou umístit za prvky. Připravil jsem pro vás návrh znění té ankety, je tam asi 10 možností, co by tam mohlo být. Každý by mohl vybrat maximálně 3 věci, aby z toho vyšlo, co občané nejvíce chtějí. Přes zimu se bude připravovat projekt, tak aby se to tam mohlo začlenit. Je to k diskuzi, můžeme tam cokoliv vyškrtnout nebo naopak přidat
p. Zach – já bych tu volbu, stačí sportovní hřiště a zeleň, dal na první místo
p. Šviha – to vymyslela moje žena, pro ty, co jim to tak stačí, aby se mohli také vyjádřit
p. Zach – právě, ale aby to vůbec dočetli až do konce, tak bych to dal na začátek, aby to našli

 

p. Tichý – co ta pergola před hospodou?
p. Šviha – tu pergolu před hospodou bychom chtěli za rok udělat
p. Zach – udělat to před létem
p. Rajmová – to jsme říkali, že se to udělá z obecních peněz, aby to bylo tak, jak to potřebujeme, ne podle požadavků dotace
p. Zach – kdyby Vás něco napadlo, tak dejte vědět
p. Šviha – vezměte si to domů, myslím si, že o tom nemusíme hlasovat, abychom to do voleb připravili
p. Musilová – bazén, jak to myslíte bazén
p. Šviha – byl takový návrh, tak jsem to tam dal
p. Tichý – nebude to mít vliv na nádrž, co je tady?
p. Šviha – na nádrž jsou také stížnosti, že bychom tam měli dát TOI TOIky a výčep
p. Zach – a omezit večerní návštěvy mladých párů

 

p. Zach – já bych Vám chtěl na tomhle posledním zastupitelstvu poděkovat, že jsme se scházeli a každý svým dílem něco přinesl a někam jsme se posunuli. Když to člověk vidí v jiných obcích, tak si myslím, že pokračujeme v tom trendu, toho budování pro občany
p. Rajmová – udělalo se hodně

 

Předsedající 36. schůzi zastupitelstva ukončil ve 19:33 hod.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina
2) Smlouva věcné břemeno na 220/2 (veřejné osvětlení)
3) Rozpočtová opatření č. 6/2018
4) Smlouva o dílo Rekultivace pozemků 223, st. 114

 

Zápis byl vyhotoven dne:

 

Zapisovatel: Bob Šviha

 

Ověřovatelé: Jana Rajmová dne:

 

Iveta Nyčová dne:

 

Starosta: Bohumil Zach dne: