Zápis č. 26

Zápis z 26. Zasedání zastupitelstva obce Butoves,

konaného dne 25.02.2013, od 18.00 hod.

 

Bod  1. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále jako „zastupitelstvo“) zahájil a řídil místostarosta  obce pan Bohumil Zach, (dále jako „ předsedající“), který konstatoval, že je přítomno pět  členů zastupitelstva, z  důvodu nemoci se omluvil  pan Lubomír Tichý  a dále byl nepřítomen pan Karel Formánek (viz. prezenční listina, která je přílohou tohoto zápisu ), takže je zastupitelstvo usnášeníschopné. 

 

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves určuje zapisovatelem pana Jiřího Chládka a ověřovatele zápisu pana Ing. Anatola Volfa a paní Janu Rajmovou.

 

Výsledek hlasování: pro 5, Proti 0, Zdržel se 0   

Usnesení č. 1/Z26/2013 bylo schváleno

 

Schválení programu:

Předsedající seznámil  přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou  členům zastupitelstva  a též zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu nebyl doplněn.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje následující program zasedání zastupitelstva

1. Zahájení a zápis z posledního zasedání zastupitelstva

2. Schválení rozpočtu na rok 2013

3. Vyhláška o odpadech (oprava chyb a doplnění)

4. Různé a diskuse

Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 2/Z26/2013 bylo schváleno

 

Zastupitel pan Šviha přečetl zápis a usnesení z minulého zastupitelstva.

    Vzhledem k tomu, že se zasedání zastupitelstva zúčastnil pan Ing. Haken  z VOS Jičín, aby seznámil členy zastupitelstva s důvody, které vedly VOS Jičín k vypracování dodatku k nájemní smlouvě, projednával se tento bod přednostně.

     Pan Ing. Haken uvedl skutečnost, že Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.   uzavřela dne 28.4.2008 s obcí Butoves  smlouvu o nájmu a provozu vodovodu pro veřejnou potřebu „vodovod Butoves – II. Etapa, jehož je obec výlučným vlastníkem.  Roční nájemné je ve smlouvě stanoveno ve výši  1%  z pořizovací hodnoty majetku u stavebních částí díla a 3%  z pořizovací hodnoty u technologických části.  Jelikož odběr vody se pohybuje okolo 5,350 m3, doporučuje VOS  snížení nájemného na 5,- Kč za každý odebraný m3 vody.                Zastupitelstvo je seznámeno s podmínkami dodatku, bere tento návrh na vědomí a projedná ho na příštím zasedání zastupitelstva. 

 

Bod 2. – Schválení rozpočtu na rok 2013

     Předsedající oznámil zastupitelstvu, že k zveřejněnému návrhu rozpočtu nebyly podány žádné připomínky. Na návrh p. Rajmové byl rozpočet rozšířen o dotaci a náklady na prezidentské volby.  Takto upravený rozpočet byl předsedajícím předložen zastupitelům ke schválení.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočet na rok 2013.

 

Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 3/Z26/2013 bylo schváleno

 

Bod 3. – Vyhláška o odpadech (oprava a doplnění)

     Předsedající  seznámil zastupitelstvo s opravami v již přijaté  vyhlášce č. 1/2012 o odpadech, které byly zapracovány do nové vyhlášky č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Butoves.  Ceníku za odvoz a likvidaci odpadu se opravy netýkaly, ale  byl   doplněn o týdenní svozy. 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Butoves  a vyhlášku č. 2/2013 o poplatku za komunální odpad

 

Výsledek hlasování: Pro 5, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 4/Z26/2013 bylo schváleno

    

Bod 4. – Různé a diskuze

1.     Předseda kontrolního výboru p. Ing. Volf informoval zastupitelstvo o tom, že člen výboru p. Szturc Petr se odstěhoval do Jičína. Z tohoto  důvodu předkládá zastupitelstvu návrh, aby  za pana  Petra  Szturce , který ukončil činnost ve výboru,  byl jako člen kontrolího výboru schválen pan Ing. Ondřej Dobrocký .

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje pana Ing. Ondřeje Dobrockého jako člena kontrolního výboru za  odstoupivšího pana Petra Szturce.

 

Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č.5/Z26/2013 bylo schváleno

 

  2. Předsedající seznámil zastupitelstvo s tím, že pokud by došlo ke změně dodavatele elektrické energie a plynu od firmy FONERGY, mohlo by dojít k úspoře finančních prostředků ve výši cca 9.800,- Kč.

  3.  Byla vznesena připomínka, že podle jednacího řádu mají být v zastupitelstvu projednány podněty a připomínky občanů.

  4.  Na dotaz občana ohledně stavu sporu kotelna, byla podána informace, že byl vypracován znalecký posudek a bude vyvolána schůzka  se zástupci SVBJ.

  5.  Pan Šviha připomíná, že by bylo dobré informovat bývalé nájemníky o výhodnější ceně za byty

 

Předsedající 26. Schůzi zastupitelstva ukončil v   …..

 

Přílohy zápisu:

  1. Prezenční listina

 

Zápis byl vyhotoven dne 28.2.2013

 

Zapisovatel: Chládek Jiří

Ověřovatelé:    Rajmová Jana……………………………………………..   dne   ……………………………………..

                           Ing. Volf Anatolij                     ……………………….  dne ……………………………………….

Místostarosta  obce:  Bohumil Zach    ………………………………… dne …………………………………………