Zápis č. 27

Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 25. 03. 2013, od 18:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Lubomírem Tichým („dále jako „předsedající“).

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves určuje ověřovateli zápisu paní Janu Rajmovou a pana Jiřího Chládka, zapisovatelem bude pan Bohumil Zach.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 1/Z27/2012 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu nebyl doplněn.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:

 

  1. Zahájení a zápis z posledního zasedání zastupitelstva
  2. Restaurace Butovanka
  3. Vyrovnání s SVJ Butoves
  4. Dodatek č.1 ke smlouvě s VOS Jičín
  5. Různé a diskuse

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 2/Z27/2012 bylo schváleno.

  

Pan Šviha upozornil, že bude pořizovat z jednání zastupitelstva audiozáznam pro vlastní potřebu.

 

Bod 1. – Zahájení a zápis z posledního zasedání zastupitelstva:

  Pan Chládek seznámil zastupitelstvo s předchozím zasedáním zastupitelstva obce Butoves.

  Pan Šviha má připomínky k zápisu z posledního zasedání zastupitelstva:

(O připomínkách bude jednáno jednotlivě)

 

1) V usnesení číslo 4/Z26/2013 je napsáno, že zastupitelstvo schvaluje, ale správně by mělo být, že vydává vyhlášky.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves souhlasí a zapracuje změnu v usnesení č. 4/Z26/2013 a to ze schvaluje na vydává vyhlášky obce.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 3/Z27/2013 bylo schváleno a zapracuje se.

 

2) V zápise není zmíněna poznámka o nedodržování jednacího řádu

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves odmítá doplnění zápisu o poznámku o nedodržování jednacího řádu.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 2 Zdrželi se -

Usnesení č. 4/Z27/2013 bylo odmítnuto.

 

3) V zápise není uvedena poznámka o připomínce pana Švihy ohledně informování předchozích nájemníků o snížení ceny za byty.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves souhlasí a zpracuje doplnění zápisu o poznámku pana Švihy ohledně informování nájemníků obecních bytů o snížení ceny za byt.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 5/Z27/2013 bylo schváleno.

 

4) V zápise není uvedena poznámka pana Bílka, který upozorňoval, že byl uveden v omyl ohledně sdělení pana starosty, zda je cena za byty v místě a čase obvyklá

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves odmítá doplnění poznámky o poznámku pana V.B. o ceně za byt v místě a čase obvyklé.

 

Výsledek hlasování:   Pro 2  Proti 5 Zdrželi se -

Usnesení č. 6/Z27/2013 nebylo schváleno.

 

Bod 2. – Restaurace Butovanka:

Starosta seznámil zastupitelstvo s končící smlouvou nájemce pana Václava Círa ml., smlouva byla sepsána na dobu určitou a to do konce března 2013.

Pan Šviha připomíná, že je možnost prodloužení smlouvy až o 30 dní a ptá se, zda byly stížnosti k provozu Butovanky, starosta odpovídá, že připomínky nebyly.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje prodloužení smlouvy o 30 dní a to do 29.4.2013 se stávajícím nájemcem panem Václavem Círem IČO: 88711692

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 7/Z27/2013 bylo schváleno.

 

Starosta navrhuje schválit záměr o pronájmu restaurace Butovanka.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje záměr o pronájmu restaurace Butovanka.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 8/Z27/2013 bylo schváleno.

 

Bod 3. – Vyrovnání s SVJ Butoves:

  Starosta seznámil zastupitelstvo se schůzkou se zástupci SVJ Butoves ohledně vyrovnání, které se zúčastnili na straně SVJ Butoves celý výbor a za obec starosta, paní Rajmová, pan Šviha. Byl vyhotoven znalecký posudek na vybavení kotelny.

  Paní Rajmová seznámila zastupitelstvo s návrhem. Odhad na vybavení  kotelny je 173040,- Kč, jednalo se o 6 položek, vzhledem k tomu, že opravy si SVJ platilo samo, proto se částky za tyto opravy nezapočítají a nebudou požadovány, zbývající dvě položky (pořízení kotelny a regulace) jsou odhadnuty na  83503,- Kč. Dále je dána obcí jedna žaloba na SVJ, kde ještě nebylo doplaceno vše, proto z jednání vyšel návrh 100 000,- Kč jako konečné vypořádání, které když SVJ uhradí, bude jim prodáno vybavení kotelny a obě strany stáhnou všechny vzájemné žaloby a tím bude spor o kotelnu uzavřen.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje návrh na konečné vyrovnání s SVJ Butoves ve výši 100000Kč za kotelnu a převod kupní smlouvou na SVJ Butoves za podmínky stažení všech žalob podaných oběma stranami.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti - Zdrželi se 2

Usnesení č. 9/Z27/2013 bylo schváleno.

 

Pan Bílek se ptá, jak bude vyřazeno z účetnictví, paní Rajmová odpovídá, že obec neodepisuje majetek a tak dojde k vyřazení v pořizovací hodnotě.

Paní Vohánková připomíná, že není jisté, zda vlastníci schválí tuto částku a zároveň říká, že na tuto částku není právní nárok.

Starosta navrhuje delegáta na shromáždění vlastníků jednotek SVJ Butoves pana Bohumila Zacha. Zároveň zve další zastupitele, že se mohou shromáždění vlastníků jednotekzúčastnit.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje delegáta na shromáždění vlastníků jednotek SVJ Butoves pana Bohumil Zacha.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 10/Z27/2013 bylo schváleno.

 

Bod 4. – Dodatek č.1 ke smlouvě s VOS Jičín:

  Starosta seznámil s tím, že dodatek byl řádně vyvěšen na úřední desce.

  Pan Šviha nedoručuje schválení, jednalo by se o zmenšení částky přispívané VOS Jičín do fondu oprav a obec by měla vystupovat v roli řádného hospodáře.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves neschvaluje dodatek č.1 ke smlouvě s VOS Jičín.

 

Výsledek hlasování:   Pro 2  Proti - Zdrželi se 5

Usnesení č. 11/Z27/2013 nebylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě s VOS Jičín.

 

Výsledek hlasování:   Pro - Proti 1 Zdrželi se 6

Usnesení č. 12/Z27/2013 nebylo schváleno.

 

Bod 5. – Diskuze a různé:

  Starosta informoval zastupitelstvo, že pozval pana Bubeníka, aby vysvětlil zastupitelům rozhovor, který vedli spolu u domu pana Bubeníka, starosta říká, že pan Bubeník mu řekl, že v akci kanalizace a ČOV lítají velké peníze, že je to drahé, pan starosta to pochopil, že měl dostat úplatek. Pan Bubeník říká, že jsme se špatně pochopili a že to tak není, aby nedošlo k nedorozumění.

  Pan Formánek se ptá, jak to vypadá s podpisy smluv a počtem lidí, místostarosta odpovídá, že to vychází přibližně 85%.

  Pan Šviha říká, že slyšel, že na občany vyvíjíme nátlak s podepsáním, paní Rajmová by ráda věděla, kdo se cítí být nucen k podpisu smlouvy, neboť tak všeobecné nařčení míní na celé zastupitelstvo a na žádného občana nátlak nečiní a ani nečinila. K tomuto názoru se přidává i pan Chládek, že jenom srozuměli občany se smlouvami.

  Pan Janda se ptá, jaký status bude mít kanalizace, zda bude veřejná nebo obecní. Starosta zjistí.

  Pan Formánek říká, že prý nemáme vypořádané vlastnické právo k pozemkům pro ČOV. Místostarosta odpověděl a uvedl na pravou míru, vše v pořádku.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje delegáta na valnou hromadu VOS Jičín pana Boba Švihu a jako náhradníka pana Bohumil Zacha.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 13/Z27/2013 bylo schváleno.

 

  Pan Šviha se ptá, proč je na úřední desce jenom poslední stránka s auditu, místostarosta odpovídá, že to takto stačí a plná verze je na internetových stránkách obce.

  Pan Šviha se ptá na 12. ZO Butoves, kde u usnesení číslo 5 byl schválen nákup kontejneru na plastový odpad a měli bychom ho zrušit.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves ruší usnesení 5/Z12/2011 o kontejneru na plasty od Technických služeb Jičín

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 14/Z27/2013 bylo schváleno.

 

  Pan Šviha připomíná, že je povinnost ze zákona kontrolního výboru provádět kontrolu usnesení a dodržování jednacího řádu.

  Zastupitelstvo obce ukládá kontrolnímu výboru kontrolu všech usnesení a plnění usnesení včetně jednacího řádu.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves ukládá kontrolnímu výboru kontrolu a plnění všech usnesení obce a také plnění a dodržování jednacího řádu..

 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 15/Z27/2013 bylo schváleno.

 

  Ohledně kulturního výboru, tam zápisy nejsou, ale jeho výsledkem je viditelná práce, pan Šviha chválí. Práce v kulturním výboru je na dvě větve a to jako sociální (KS Butoves) a kulturní (akce pro děti apod.).

  Pan Bílek se ptá na výběrové řízení. Místostarosta odpovídá, že poptávkové řízení na technický dozor a koordinátora BOZP probíhá a bude uzavřeno 29.3.2013 a na příštím jednání ZO projednáno. Výběrové řízení na dodavatele stavby probíhá a ještě není zatím žádný konkrétní krok.

  Pan Šviha říká, že z jednání komise by se měl pořizovat zápis, ostatní členové za obec Butoves souhlasí.

  Pan Bílek se ptá zda již bylo odpovězeno na dotaz pana Švihy ohledně pojištění vodovodu. Místostarosta zjišťuje možnosti, ale po konzultaci s pojišťovacím agentem mu bylo sděleno, že se s tímto požadavkem nesetkal, pouze u jedné obce, která je i zároveň provozovatelem vodovodu.

  Dále pan Bílek upozorňuje na nefungující světlo u jedné nemovitosti v obci, starosta odpovídá, že bude opraveno najednou i dalšími opravami.

  Pan Jiránek děkuje za Klub seniorů Butoves obci za finanční a morální pomoc, dokumentaci z činnosti KS Butoves předává panu Chládkovi. Ještě připomíná, že s provozovatelem restaurace je velmi spokojen a podporuje provozovatele i na další období.

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:05.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Zápis z 26. Zasedání zastupitelstva obce Butoves

 

Zápis byl vyhotoven dne:  3.4.2013

 

Zapisovatel:  Bohumil Zach

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

          .............................................. dne ...........................................

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

Razítko obce:

(není povinné)