Zápis č. 28

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 12. 04. 2013, od 18:00 hodin.

 

pozn. zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění

 

Přítomni:
Lubomír Tichý
Bohumil Zach
Jiří Chládek
Jana Rajmová
Bob Šviha
Ing. Anatolij Volf

Nepřítomni:
Karel Formánek

 

Program:

1. Zahájení
2. Zápis z posledního zasedání zastupitelstva
3. restaurace Butovanka
4. věcné břemeno přístupu se společností ČEZ
5. poptávkové řízení na poskytovatele úvěru
6. poptávkové řízení na technický dozor investora a koordinátora BOZP
7. nájemní smlouva s ČD – manipulační plocha pro stavbu
8. schválení závěrečného účtu za rok 2012
9. nemovitosti pod areálem ČOV – návrh vyrovnání
10. různé a diskuze

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Lubomírem Tichým („dále jako „předsedající").

 

Předsedající zahájil 28. zasedání Zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v 18.00 hodin. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 6 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, a je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

 

Za ověřovatele zápisu navrhl paní Rajmovou a pana Volfa, za zapisovatele pana Švihu.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem pana Boba Švihu a ověřovateli zápisu paní Janu Rajmovou a pana Anatalije Volfa.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z28/2013 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 28. zasedání zastupitelstva.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z28/2013 bylo schváleno.

 

Bod 2. - Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

Místostarosta obce Bohumil Zach seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 27. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení, námitky proti zápisu nebyly podány.

 

p. Tichý – kontaktoval původní nájemce prodávaných bytů, kteří neprojevili zájem o koupi, aby jim sdělil novou odhadní cenu, nikdo z nich nemá přesto o koupi zájem.

 

Bod 3. – restaurace Butovanka

 

Předsedající seznámil přítomné s průběhem jednání s nájemcem restaurace Butovanka panem Círem, který má zájem o další pronájem restaurace, za podmínky, že obec bude dle svých možností do objektu restaurace investovat, jde zejména o nová okna.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu na pronájem restaurace Butovanka s panem Václavem Círem IČO: 88711692 na dobu určitou jednoho roku, od 30. 4. 2013 s možností výpovědní lhůty 1 měsíc a pověřuje starostu jejím podepsáním.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 3/Z28/2013 bylo schváleno.

 

Bod 4. – věcné břemeno přístupu se společností ČEZ

 

Předsedající navrhl tento bod odložit na příští jednání zastupitelstva z důvodu dalších jednání se zástupci ČEZ o zvýšení ceny za věcné břemeno.

p. Šviha – seznámil s cenou obvyklou, používanou v Jičíně a dalšími možnostmi pro jednání se zástupci ČEZ

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje odložení bodu „věcné břemeno se společností ČEZ" na příští zasedání zastupitelstva obce Butoves.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 4/Z28/2013 bylo schváleno.

 

Bod 5. – poptávkové řízení na poskytovatele úvěru

 

Místostarosta Zach seznámil přítomné s průběhem poptávkového řízení na poskytovatele úvěru pro financování investiční akce kanalizace a ČOV Butoves, bylo poptáno několik bankovních ústavů, ale nabídku poslala jen Česká spořitelna, která splnila všechny podmínky obce.

 

p. Šviha – se ptá, zda obec zastavuje nějaký majetek
p. Rajmová – upřesňuje, že jsou zastaveny pouze 3 byty v bytovce, které obec prodává. Když se najde kupec, banka povolí jejich prodej, ale prostředky získané z prodeje bytů budou použity na splátku úvěru. Tato podmínka nám nevadí, protože byty jsou prodávány z důvodu zajištění financování výstavby kanalizace a ČOV Butoves
p. Bílek – se ptá, zda již byla zástavní smlouva na byty s bankou
p. Rajmová – odpovídá, zástava se bude zakládat ve spolupráci s bankou až při podpisu úvěrové smlouvy

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru ve znění návrhu Smlouvy o úvěru č. 10253/13/LCD, která je přílohou č. 2 tohoto zápisu ze zasedání zastupitelstva obce.

Obsahem této smlouvy je kromě jiných ustanovení:

Přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. až do výše Kč 24.000.000,-(slovy: dvacetčtyřimiliónů korun českých) na financování projektu s názvem „ Kanalizace a ČOV Butoves." se splatností do 30.06.2029.

Způsob zajištění úvěru:
Peněžité závazky vzniklé na základě této smlouvy o úvěru nebudou zajištěny žádnými zajišťovacími prostředky, tj. pouze budoucími rozpočtovými příjmy obce Butoves.

Zastupitelstvo obce Butoves pověřuje starostu obce Butoves, pana Lubomíra Tichého, nar. 3.8.1957 sjednáním podmínek úvěru a podpisem úvěrové dokumentace.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z28/2013 bylo schváleno.

 

Bod 6. – poptávkové řízení na technický dozor investora a koordinátora BOZP

 

Místostarosta p. Zach seznámil s průběhem poptávkového řízení na technický dozor investora a koordinátora BOZP, kde bylo osloveno 5 firem, k poptávkovému řízení se nakonec přihlásilo 7 subjektů, 2 firmy se omluvily, že nabídku nezašlou, 1 nedoručila a jedna byla vyloučena pro nesplnění podmínek. Nakonec byl proveden výběr ze 4 nabídek, nejnižší nabídkovou cenu měl Ing. Vladimír Říha z Jičína s celkovou cenou 190 000,- Kč bez DPH. Po prověření uvedených referencí místostarosta doporučuje vybrat tuto nabídku.

 

p. Šviha – v jaké výši jsou ostatní nabídky?
p. Zach – ostatní nabídky jsou o 100 – 140 tisíc Kč dražší

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vítěze poptávkového řízení Ing. Říhu IČO: 11143126 a pověřuje starostu uzavřením mandátní smlouvy s vítězem.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z28/2013 bylo schváleno

 

Bod 7. – nájemní smlouva s ČD – manipulační plocha pro stavbu

 

Předsedající seznámil přítomné se záměrem obce, pronajmout si část manipulační plochy Českých drah pro potřeby stavby kanalizace a ČOV Butoves jako sklad materiálu. Jedná se o 600 m2 za 10,- Kč/m2 a rok. Zároveň obec zašle Českým drahám návrh dodatku této smlouvy, ve kterém bude uvedeno, že obec je plátcem DPH, protože smlouva byla navrhována v době, kdy tomu tak ještě nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje nájemní smlouvu se společností České dráhy a.s. IČO: 70994226 na pronájem 600m2 pro potřeby stavby kanalizace a ČOV Butoves a pověřuje starostu jejím uzavřením.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 7/Z28/2013 bylo schváleno.

 

Bod 8. – schválení závěrečného účtu za rok 2012

 

Předsedkyně finančního výboru paní Rajmová seznámila zastupitelstvo se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Butovse za rok 2012, závěr zní: „nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle §10 odst. 3 písm. a) zák. 420/2004 Sb. Tato zpráva i závěrečný účet byly řádně vyvěšeny.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2012, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Butoves, IČ: 00578282 za rok 2012, s výrokem bez výhrad a se závěrem: při přezkoumání hospodaření obce Butoves za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) a nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 8/Z28/2013 bylo schváleno.

 

Bod 9. – nemovitosti pod areálem ČOV – návrh vyrovnání


Předsedající seznámil přítomné s výsledkem jednání s p. XXX o koupi pozemku 58/10 o rozloze 670 m2 a části pozemku 58/8 (nové parc. č. 58/13) o rozloze 188m2 na výstavbu ČOV za cenu 4000,- Kč, na rozdělení pozemku již byl zpracován geometrický plán.

 

p. Bílek – se ptá, zda celá ČOV bude stát na tomto pozemku
p. Zach – odpovídá, celá ČOV bude na tomto pozemku, na sousedním pozemku bude příjezdová cesta, s p. XXX ještě upřesňujeme detaily a bude se řešit na příští schůzi zastupitelstva
p. Bílek – upozorňuje, geometrický plán by měl schválit stavební úřad
p. Zach - zajistíme

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje koupi pozemků č. 58/10 o rozloze 670 m2 a části pozemku 58/8 (nové parc.č. 58/13) o rozloze 188m2 za cenu 4000,- Kč, náklady s převodem pozemku zaplatí obec Butoves a pověřuje starostu vypracováním a uzavřením kupní smlouvy.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 9/Z28/2013 bylo schváleno.

 

Bod 10. – Různé

 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí manželů XXXX, kteří zakoupili od obce pozemek č. 160/9 pro výstavbu rodinného domu, ale z rodinných důvodů nechtějí začít stavbu a chtějí pozemek prodat. Obec Butoves má dle kupní smlouvy na tento pozemek předkupní právo. Manželé se dotazují obce, zda hodlá využít své předkupní právo a zakoupit tento pozemek za 574 020,- Kč dle původní kupní smlouvy.

 

p. Bílek – jestli obec nechá prodat, může si tam pak nový vlastník postavit co chce
p. Zach – obec bude účastníkem stavebního řízení a bude mít možnost vzhled stavby ovlivnit

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vzdání se předkupního práva na pozemek p.p. č. 160/9 v kú Butoves.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 10/Z28/2013 bylo schváleno.

 

Místostarosta seznámil s možností využít pracovníka z úřadu práce na veřejně prospěšné práce, výše příspěvku je 7 000,- Kč v případě pracovníka, který není v rizikové skupině na trhu práce nebo 10 000,- Kč kdyby v této skupině byl. Bylo by vhodné k tomuto pracovníkovi přidělit někoho, kdo by mu vydával nářadí a materiál, kontroloval a zadával práci. V případě podání žádosti do 15.5. 2013, by mohl pracovník nastoupit od 1.6.2013, jednalo by se o práci na 4 měsíce.

p. Chládek – se přihlásil, že by se o pracovníka staral

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje podání žádosti na úřad práce o přidělení pracovníka na veřejně prospěšné práce a pověřuje pana Zacha, aby tuto žádost podal.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 11/Z28/2013 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s konáním brigády v neděli 14.4.2013 od 13:00, zájemci se sejdou u prodejny. Informace již byla vyhlášena rozhlasem a bude se ještě hlásit.

Předsedající seznámil s nepořádkem na Jezeru, kde mnoho lidí odváží odpad na pálení čarodějnic, ale je to tam hodně neuspořádané, bylo by potřeba nahrnout to vše na jednu hromadu.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves pověřuje starostu, aby ve spolupráci se ZD Lužany zajistil úpravu prostoru pro pálení čarodějnic.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 12/Z28/2013 bylo schváleno.

 

Předsedkyně finančního výboru paní Rajmová navrhuje zvýšení ceny za sekání obecním traktůrkem na 200,-Kč za moto hodinu, stávající cena stěží pokrývá náklady, protože 1 moto hodina je cca 1,5 hodiny práce.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zvýšení ceny za sekání obecním traktůrkem ze 150,- Kč na 200,- Kč za moto hodinu.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 13/Z28/2013 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s dopisem p. XXX, kde žádá zastupitelstvo obce, zda by mohla obec udržovat pozemek p. p. č. 32/37 podél vodoteče, kterou povolila obci na tomto pozemku zřídit, z důvodu podmáčení a odmítnutí sekání tohoto pozemku okolními ZD.

 

p. Rajmová – navrhuje, aby obec udržovala okolí celé této vodoteče až k lesu

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje údržbu vodoteče a jejího blízkého okolí začínající na pozemku p.p. č. 32/37 a končící u lesa.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 14/Z28/2013 bylo schváleno.

 

p. Zach - seznámil přítomné s průběhem shromáždění vlastníků SVJ Butoves. Shromáždění nebylo usnášení schopné, odstoupili 2 členové výboru, protože se nikdo pro práci ve výboru nepřihlásil, byli za členy prohlášeni, dle zákona, všichni vlastnící, kteří vlastnili bytovou jednotku v roce vzniku SVJ Butoves.

 

p. Zach - seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení na zhotovitele kanalizace a ČOV Butoves, které bylo 8.4. 2013 vyhlášeno, 22.4. 2013 v 16:00 vyprší lhůta pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazečů. Členové hodnotící komise se zúčastní dne 22.4.2013 v 16:30 otvírání žádostí o účast v tomto výběrovém řízení.

 

Předsedající - seznámil přítomné s nutností starat se v letním období o vodní nádrž, jejíž údržba je dosti náročná. Je nutné najít vhodného dobrovolníka, který by se o nádrž staral.

p. Šviha – se ptá, zda by se mohlo vyhlásit, že hledáme dobrovolníka
p. Zach – bylo by vhodnější, udělat letáček a vhodit do schránek

p. Zach – seznámil přítomné s uzávěrkou dalšího čísla obecního zpravodaje do 30. 4. 2013, zájemci o zveřejnění informací mohou do této do doby doručit své příspěvky panu Zachovi.

 

Předsedající – navrhuje narození, životní jubilea, činnost spolků, informace o připravovaných kulturních a sportovních akcí atd.

 

p. Rajmová – informuje o průběhu placení poplatků, zbývá 5 osob za odpady a cca 3-4 za psy, počká do konce dubna. V květnu finanční výbor provede kontrolu a pak by se posílaly upomínky. Do příštího zastupitelstva by chtěla zařadit bod rozpočtové opatření.

 

p. Šviha – se ptá, zda se už sešel kontrolní výbor a provedl kontrolu usnesení a dodržování jednacího řádu
p. Volf – odpovídá, kontrolní výbor se sejde v úterý 16. 4. 2013 a provede kontrolu

p. Chládek – žádá o odměnu 500,- Kč členům kulturního a sociálního výboru p. Škaloudové, p. Havelkovi a p. Jiránkovi za práci pro obec, kterou vykonávají zdarma již od voleb.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje odměnu 500,- Kč členům kulturního a sociálního výboru p. Škaloudové, p. Havelkovi a p. Jiránkovi za práci pro obec.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 15/Z28/2013 bylo schváleno.

 

p. Bílek – se ptá, jaká bude výše dluhu obce za akci kanalizace a ČOV Butoves, jak dlouho bude tento dluh zastupitelstvo splácet a jaké bude přijato opatření, aby dluh by splacen.
p. Zach – odpovídá, výše dluhu známá až po vysoutěžení firmy na zhotovení kanalizace a ČOV Butoves
p. Rajmová – dluh se bude splácet z rozpočtu obce, je to součástí smlouvy o úvěru
p. Bílek – řada věcí se bude platit mimo dotaci, podle mapky zveřejněné na webu obce bude změna projektu, nebude větev na Butas, ale bude kanalizace k restauraci, kolik to bude stát?
Předsedající – bude to ve stejném nebo menším rozsahu, jako bylo plánováno, neměl by být vícenáklad

 

p. Bílek – se ptá, jestli bylo hlášeno v rozhlase, zasedání zastupitelstva
Předsedající – nebylo hlášeno, není problém příště hlásit

 

Předsedající 28. schůzi zastupitelstva ukončil v 19:25

 

Přílohy zápisu:

 

1) Prezenční listina
2) Smlouva o úvěru č. 10253/13/LCD s Českou spořitelnou
3) Mandátní smlouva na technický dozor investora a koordinátora BOZP s Ing. Říhou
4) Nájemní smlouva se společností České dráhy a.s. IČO: 70994226
5) Závěrečný účet obce a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 20.4. 2013

 

Zapisovatel: Bob Šviha

 

Ověřovatelé: Jana Rajmová dne:

 

Anatolij Volf dne:

 

Starosta: Lubomír Tichý dne: