Zápis č. 29

Zápis z 29. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 13. 06. 2013, od 18:00 hodin.

 

pozn. zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění


Přítomni:
Lubomír Tichý
Bohumil Zach
Jiří Chládek
Jana Rajmová
Bob Šviha
Ing. Anatolij Volf

Omluveni:
Karel Formánek

 

Program:
1. zahájení a zápis z posledního zasedání zastupitelstva
2. schválení účetní uzávěrky
3. rozpočtové opatření č.1
4. věcné břemeno přístupu se společností ČEZ – nový návrh
5. poptávkové řízení – výměna oken v Butovance
6. dotace Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje
7. dodatek č. 1 s VOS Jičín
8. zpráva předsedy kontrolního výboru
9. různé a diskuze

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Lubomírem Tichým („dále jako „předsedající“).

 

Předsedající zahájil 29. zasedání Zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v 18.00 hodin. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 6 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, a je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

 

Za ověřovatele zápisu navrhl pana Zacha a pana Chládka, za zapisovatele pana Švihu.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem pana Boba Švihu a ověřovateli zápisu pana Bohumila Zacha a pana Jiřího Chládka.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z29/2013 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 29. zasedání zastupitelstva.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z29/2013 bylo schváleno.


Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

P. Šviha seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 28. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení, námitky proti zápisu nebyly podány.


Bod 2. – schválení účetní závěrky

 

Předsedkyně finančního výbory paní Jana Rajmová seznámila přítomné s účetní závěrkou.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje účetní závěrku obce za rok 2012 a převod výsledku hospodaření ve výši 1 025 995,74 Kč na účet 432

 

p. Šviha - se ptá co je to účetní závěrka
p. Rajmová – je to rozdíl mezi náklady a výnosy, letos je to ovlivněno odhadní cenou bytů

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 3/Z29/2013 bylo schváleno.

 

Bod 3. – rozpočtové opatření č.1/2013

 

Předsedkyně finančního výbory paní Jana Rajmová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č.1/2013, toto opatření vychází ze skutečností oproti schválenému rozpočtu a změnami v účtování.

 

p. Šviha – snažil jsem se v tom vyznat, ale zdá se mi, že příjmy a výdaje nejsou vyrovnané
p. Rajmová – omlouvám se, něco mi z toho při přípravě vypadlo, mohli by jste postoupit k dalšímu bodu, já bych to zatím opravila


Bod 4. – věcné břemeno přístupu se společností ČEZ – nový návrh

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem usnesení.

p. Zach - seznámil zastupitele s novou navrhovanou cenou za 1bm věcného břemene, protože v jiných obcích uspěli s 100,- Kč/bm, celkem by se jednalo o částku cca 63 000,- Kč

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje úplatné zřízení věcného břemene mezi obcí Butoves (budoucí povinný) a společností ČEZ Distribuce, a.s. (budoucí oprávněný) se sídlem v Děčíně, IČ 24729035, spočívající v povinnosti obce Butoves jako budoucího povinného strpět umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení nn) a s tím spojená zákonná práva a povinnosti na parcelách č. 160/2, 164/7, 196/2 všechny v k. ú. Butoves za cenu 100 Kč/1bm.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 4/Z29/2013 bylo schváleno.

 

Bod 5. – poptávkové řízení – výměna oken v Butovance


Předsedající seznámil přítomné s vypsáním poptávkového řízení na nová plastová okna do sálu restaurace Butovanka.

p. Zach – získali jsme dotaci z Královehradeckého kraje na výměnu oken v sále restaurace Butovanka, již jsme s ní nepočítali, nakonec jsme uspěli v druhém kole
p. Šviha – Nebylo by vhodné udělat dvě poptávkové řízení, jedno na sedm oken v sále a druhé na tři okna v restauraci?
p. Tichý – Ano uděláme dvě poptávková řízení

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje dvě poptávkové řízení na dodavatele oken do sálu restaurace Butovanka v počtu 7 ks a do restaurace Butovanka v počtu 3 ks.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z29/2013 bylo schváleno

 

Bod 6. – dotace Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje

 

Předsedající seznámil přítomné se získáním dotace na výměnu oken v sále restaurace Butovanka ve výši 50%

p. Zach – jedna z podmínek dotace je její přijetí zastupitelstvem, proto o ní dnes jednáme. V případě schválení zítra dojedu pro smlouvu, abychom ji mohli podepsat. Dále jsme dostali rozhodnutí o prodloužení termínu dokončení v dotaci na zhotovení územního plánu obce do 31.12.2015.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje přijetí dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu obce Lubomíra Tichého podepsáním smlouvy o dotaci.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z29/2013 bylo schváleno.

 

Bod 7. – dodatek č. 1 s VOS Jičín

 

Předsedající informoval o jednání s p. Němcem z VOS Jičín, kde ho požádal o kalkulaci nákladů na vodné.

 

p. Šviha – navrhoval bych odložit tento bod na příští jednání zastupitelstva, protože jde o pronájem majetku obce a podle zákona o obcích musí být nejprve zveřejněn záměr pronajmout majetek obce, který nyní zveřejněn nebyl
p. Zach – letos by pronájem vodovodu zůstal zachován v současné výši a nový nájemní smlouva by byla od začátku roku 2014
p. Šviha – mluvil jsem na včerejší valné hromadě VOS, kde jsem byl jako zástupce obce s p. Němcem, tento dodatek se řeší asi v 10 obcích, ve většině je již podepsán nebo směřují k jeho podepsání, jen v jedné obci se zatím nejsou schopni dohodnout. Obec Butoves na tom není zas tak špatně, vody se u nás prodá docela dost a spotřeba stále stoupá. Tudíž nejsme ze strany VOS Jičín úplně v červených číslech. V jiných obcí přistoupili i k postupné změně nájmu, v Butovsi by byl rád, kdybychom měli podepsaný dodatek k roku 2015.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves odkládá dodatek č.1 nájemní smlouvy s VOS Jičín na příští jednání zastupitelstva.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 7/Z29/2013 bylo schváleno.

 

Bod 8. – zpráva předsedy kontrolního výboru

 

Předseda kontrolního výboru p. Volf seznámil přítomné s činností kontrolního výboru, od 16. 4. 2013 má nového člena p. Dobrodského. Pravidelně se schází pravidelně od roku 2008 a o jeho činnosti jsou uloženy zprávy na obecním úřadě. Ze strany auditu ještě nikdy nebyli připomínky k činnosti kontrolního výboru.

 

p. Šviha – požádal jsem již v minulosti o zprávy kontrolního výboru, ale nebyli mi poskytnuty, jsem rád, že existují a vyžádám si je znovu. Ani vy jste dnes jednací řád nedodržel, protože k tomuto bodu jste nedodal dodnes žádné podklady. Již můj předchůdce pan xxxx upozorňoval zastupitelstvo na nedodržování jednacího řádu a tento není dodržován soustavně. Dnes poprvé jsme před jednání zastupitelstva dostali alespoň texty navrhovaných usnesení.
p. Volf – to je Váš názor
p. Šviha – přečetl část jednacího řádu o podkladech do zastupitelstva a upozornil, že se nedodržuje. Nerozumí tomu, jak to mohl kontrolní výbor kontrolovat a nenajít pochybení
p. Volf – já se Vám k tomu písemně vyjádřím
p. Tichý – má ještě někdo další dotazy nebo připomínky
p. Chládek – toto není žádná zpráva, zpráva by měla obsahovat, co bylo kontrolováno a s jakým výsledkem
p. Zach – já jsem taky předpokládal, že zpráva bude konkrétnější
p. Tichý – navrhuji, aby do příštího jednání zastupitelstva kontrolní výbor připravil podrobnější zprávu
p. Chládek – navrhuje vzít jednací řád bod po bodu a napsat co se dodržuje a co nikoliv
p. Šviha – to stejné je i s plněním usnesení, již dříve jsem upozorňoval na některá usnesení, která se neplní nebo nejsou platná a po té se revokovali. Nekontroloval jsem vše, to by měl dělat kontrolní výbor


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves ukládá kontrolnímu výboru vypracování podrobnější zprávy o kontrole plnění usnesení a jednacího řádu zastupitelstva obce Butoves.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 8/Z29/2013 bylo schváleno.

 

p. Rajmová – já bych se vrátila k rozpočtovému opatření č.1/2013, už to mám opravené a rozpočet je vyrovnaný

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013, tak jak bylo předneseno předsedkyní finančního výboru

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 9/Z29/2013 bylo schváleno.


Bod 9. – Různé

 

Předsedající navrhl uspořádat finanční sbírku na obec Vestec, která byla celá vytopená a evakuovaná.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje uspořádání sbírky na povodně.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 10/Z29/2013 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje příspěvek obce do sbírky na povodně ve výši 20 000,- Kč

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 11/Z29/2013 bylo schváleno.


Předsedající informoval o nutnosti vypracování povodňového plánu, ve spolupráci s p. Muškovou vedoucí odboru Životního prostředí MěÚ Jičín, zjistí více informací o vypracování povodňového plánu. V obci máme 3 nejrizikovější místa. Stanovila by se povodňová komise.

p. Formánková – informovala o rozsahu škod na jejich nemovitosti a žádá zastupitelstvo o řešení problému, aby se do budoucna neopakoval
p. Tichý – navrhuje pozvat odborníka na problematiku a sním hledat nejvhodnější řešení
p. Janda – navrhuje vytvořit fond na protipovodňová opatření v obci, nežli dělat sbírku na cizí obec
p. Formánková – se ptá, kdo je zodpovědný za čištění kanalizace, protože je hodně zanešená.
p. Tichý – při jarní brigádě se čistily šachty, ale kanalizace se nečistila, je za to zodpovědná obec
p. Formánková – se ptá jestli obecní sekáč bude taky sekat příkop u Butovanky
p. Zach – bude postupně sekat všechny pozemky obce
p. Chládek – Nešlo by to pročistit pomocí hasičské techniky?
p. Zach – není to moc účinné, ale napadlo mě, že je to pozemek Český drah, tak se na ně obrátím, jestli by mohli zjednat nápravu a kanalizaci pod tratí vyčistit. Jestli by xxxx mohli poskytnout nějaké fotografie nebo zprávu pojišťovny pro jednání s Českými drahami

 

p. Zach – manželé xxxx žádají o odkup části p.p. č. 192, protože mají část své stavby na tomto pozemku.
Nechali by si vypracovat geometrický plán a poté, až bude jasná výměra, by se vyvěsil záměr prodat pozemek
p. Šviha – za jakou cenu by se pozemek prodával?
p. Rajmová – asi za vyhláškovou cenu někde kolem 12,- Kč/m2
p. Šviha - nebylo by pro ně tedy levnější koupit celý pozemek o rozloze 414 m2, nežli zaplatit za vypracování geometrického plánu a pak za pozemek necelých 200m2?
p. Rajmová – to by možná bylo lepší, jen by se tam zřídilo věcné břemeno přístupu, aby se obec dostala k navazujícímu pozemku
p. Zach – proberu to se xxxx a na příští zastupitelstvo přednesu dohodnuté řešení

 

p. Tichý – podává informaci o tom, že o tomto víkendu sbor dobrovolných hasičů Butoves vyčistí nádrž a po napuštění bude připravena pro koupání

 

p. Rajmová – finanční výbor provedl kontrolu placení místních poplatků, chybí zaplatit jeden poplatek za popelnici a jeden za psi, dotyční budou upozorněni na nedoplatek

 

p. Janda – se ptá, jestli už byli upozorněni majitelé pozemků, kteří neudržují své pozemky, aby si je posekali
p. Zach – zavoláme jim a upozorníme je

 

p. Šviha – v nějakém zápisu z minulosti, jsem našel , že je rozbité veřejné osvětlení u xxxx, zajímá mě jestli je to už opraveno
p. Tichý – je rozbité u xxxx, u nás a u xxxx, nyní je veřejné osvětlení vypnuté, před podzimem bude opraveno, nežli se začne svítit.
p. Chládek – bude při té příležitosti opraven i obecní rozhlas?
p. Rajmová – u xxxx jsme to slíbily už v loňském roce
p. Tichý – rozhlas taky bude opraven a přidá se tlampač do nové výstavby

 

p. Šviha – v jakém stavu je mimosoudní dohoda s SVJ ohledně kotelny?
p. Zach – včera jsem dostal souhlas od více jak 75% majitelů bytů, že souhlasí s návrhem mimosoudního vyrovnání, který odsouhlasilo zastupitelstvo, budou to moci zaplatit ze svého fondu, předám to právníkovy, aby připravil text dohody.

 

p. Šviha – v jakém stavu je nákup pozemků na ČOV?
p. Zach – Smlouva je připravena na podpis a podání na katastrální úřad. Se xxxx se zatím udělá smlouva o smlouvě budoucí a až bude hotová a zaměřená ČOV, tak nám prodají pozemek, tak jak bude potřeba. ČOV je vyprojektována na náspu, aby odolala povodním.

 

p. Šviha – se ptá kolikrát se sešla komise pro výběrové řízení na dodavatele kanalizace a ČOV Butoves
p. Zach – celkem dvakrát, ale není z toho zápis
p. Šviha – z jednání komise není zápis, já ani nevím, které firmy byli oslovené, aby podali nabídku v druhém kole, my jsme nějaké firmy navrhli vyloučit, ale není o tom vyhotovený protokol podepsaný komisí
p. Zach – vyloučeným firmám se posílalo rozhodnutí o vyloučení, které podepsal starosta
p. Šviha – Takže firma Profesionálové vyrobila rozhodnutí o vyloučení bez hodnotící komise, dále by mě zajímalo kdo je předseda a místopředseda hodnotící komise?
p. Zach – volba předsedy ani místopředsedy neproběhla
p. Šviha – v zákoně o veřejných zakázkách se píše, že na prvním jednání hodnotící komise je zvolen předseda, který svolává a řídí další jednání komise a to nebylo provedeno
p. Chládek – proč jste na to neupozornil již na jednání komise?
p. Šviha – zákon o veřejných zakázkách neznám podrobně, a na jednání byl přítomen právník, který vypadal velmi erudovaně, nicméně některé věci nejsou v pořádku. Dále jsme požadovali doplnění kvalifikačních předpokladů u některých firem, bylo toto doplnění učiněno?
p. Zach – výzvu o doplnění jim firma Profesionálové zaslala, podepsala jí p. Keilová a firmy svoji nabídku doplnily
p. Šviha – ale o tom měl rozhodnout hodnotící komise, která nic nepodepisovala, proto bych navrhoval, vyzvat firmu Profesionálové, aby začali tyto věci řešit, protože nyní je již spuštěné druhé kolo, ve kterém by měli firmy podat své nabídky. Na profilu zadavatele je vyvěšena smlouva o dílo, kterou zastupitelstvo ani nevidělo, i když se v zápise z 25. zastupitelstva píše, že smlouvu nejprve schválí zastupitelstvo obce
p. Zach – že je zveřejněna smlouva o dílo mě také překvapilo, protože jsem několikrát firmu vyzíval, aby nám ji zaslala k odsouhlasení
p. Janda – upozorňuje, že by se měly tyto skutečnosti uplatnit v reklamaci, požadovat od firmy Profesionálové slevu
p. Tichý – navrhuje udělat schůzku hodnotící komise, aby se tyto věci vyjasnily
p. Šviha – souhlasí, aby se celá komise sešla, protože toto jednání je od firmy Profesionálové velmi neseriózní, a zavání to manipulací. V této fázi je úloha hodnotící komise jen velmi formální
p. Rajmová – odpovědnost za všechno nese obec, mělo by se to dát do pořádku
p. Zach – z jednání komise, které bylo tady na obci, je vyhotoven zápis


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves vyzývá firmu Profesionálové, k nápravě nedostatků při veřejné zakázce na dodavatele kanalizace a ČOV Butoves.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 12/Z29/2013 bylo schváleno.

 

p. Strnadová – seznámila zastupitelstvo s peticí za opravu silnice z Vrbice do Jičína


Předsedající 28. schůzi zastupitelstva ukončil v 19:45


Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtová opatření 1/2013

Zápis byl vyhotoven dne: 22.6. 2013


Zapisovatel: Bob Šviha


Ověřovatelé: Bohumil Zach dne:

 

Jiří Chládek dne:

 

Starosta: Lubomír Tichý dne:

Příloha č. 2

 

Rozpočtové opatření č. 1/2013

Příjmy
0000 1351 Odvod loterií a podobných her + 8.000,-- 8.000,--
0000 4116 Ostat. neiv. Transfery ze st. rozp. +40.000,- 88.000,--
2310 2141 Příjem z úroků + 400,-- 400,--
3992 2324 Přijaté nekapitál. přísp. a náhrdy +3.000,-- 6.500,--
3612 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. +10.000,-- 34.000,--
3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. +30.000,-- 46.000,--
3612 2324 Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady +9.200,-- 9.200,--
3639 3112 Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí +1,946.000,-- 1,946.000,--
6171 3112 Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí - 1,946.000,-- 0,--


Výdaje
3392 5171 Opravy a udržování +17.430,- 37.430,--
3745 5011 Platy zaměstnanců +40.000,-- 40.000,--
3745 5031 Povinné pojištění na soc. zabezpeč. +10.100,-- 10.400,--
3745 5032 Ppvinné pojistné na veřejné zdrav. poj. + 3.200,-- 3.200,--
6171 5321 Neinvest. transf. obcím + 800,- 800.--6399 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu +29.070,-- 29.070,--


V Butovsi dne 6.6.2013


Schváleno dne 13.6.2013