Zápis č. 30

Zápis z 30. zasedání zastupitelstva obce Butoves,

konaného dne 14. 8. 2013, od 18:00 hodin.

 

pozn. zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění

 

Přítomni:

Lubomír Tichý

Bohumil Zach

Karel Formánek

Jiří Chládek

Jana Rajmová

Bob Šviha

Ing. Anatolij Volf

Omluveni:


Program:

1. zahájení a zápis z posledního zasedání zastupitelstva

2. výměna oken v restauraci Butovanka

3. dodatek č. 1 s VOS Jičín

4. různé a diskuze

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Lubomírem Tichým (dále jako „předsedající“).

Předsedající zahájil 30. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v 18.00 hodin. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 7 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

Za ověřovatele zápisu navrhl pana Volfa a pana Chládka, za zapisovatele pana Švihu.

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem pana Boba Švihu a ověřovateli zápisu pana Anatolije Volfa a  pana Jiřího Chládka.

 

Výsledek Hlasování: Pro 7              Proti –                    Zdrželi se –

Usnesení č. 1/Z30/2013 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 30. zasedání zastupitelstva.

 

Výsledek Hlasování: Pro 7              Proti –                    Zdrželi se –

Usnesení č. 2/Z30/2013 bylo schváleno.

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

Pan Šviha seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 29. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení, námitky proti zápisu nebyly podány.

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam pro svoji potřebu

 

Bod 2. – výměna oken v restauraci Butovanka

 

Místostarosta p. Zach seznámil přítomné s výsledkem poptávkového řízení na dodávku oken do restaurace Butovanka. Byly poptány 3 firmy, z nichž nejlevnější nabídku podala firma Okay Plast s.r.o. ze Sobotky, ve výši 104 700,- Kč bez DPH. Nabídky dalších firem převyšovali částku 120 000,- Kč, proto p. Zach navrhuje schválit vítěznou firmu na dodávku oken Okay Plast s.r.o. IČ: 60935294.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje nákup oken včetně montáže od firmy Okay Plast s.r.o. IČ: 60935294 ve výši 104 700,- Kč bez DPH a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6              Proti -                     Zdrželi se 1 (Šviha)

Usnesení č. 3/Z30/2013 bylo schváleno.

 

Bod 3. – dodatek č. 1 s VOS Jičín

 

Starosta seznámil přítomné s dodatkem č. 1 smlouvy s VOS Jičín o provozování vodovodu pro veřejnou potřebu. Tento dodatek byl řádně vyvěšen na úřední desce a po schválení bude platit od 1.1.2015. Žádný z občanů nepodal žádnou námitku nebo připomínku.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje dodatek č. 1 smlouvy s Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. IČ: 60109149 o provozování vodovodu pro veřejnou potřebu a pověřuje starostu uzavřením tohoto dodatku smlouvy.

 

Výsledek Hlasování: Pro 7              Proti -                     Zdrželi se -

Usnesení č. 4/Z30/2013 bylo schváleno.

 

Bod 4. – různé a diskuze

 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí paní Kotrabové o koupi bytu 61/8, jež je v majetku obce Butoves. Chtěla by ho zakoupit po té, co prodá svůj byt.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves bere na vědomí žádost paní Kotrabové o koupi bytu 61/8

 

Výsledek Hlasování: Pro 7              Proti -                     Zdrželi se -

Usnesení č. 5/Z30/2013 bylo schváleno.

 

Předseda kontrolního výboru pan Volf přečetl zprávu kontrolního výboru (dále KV), ve které seznámil přítomné s veškerou činností kontrolního výboru od listopadu 2010. KV průběžně kontroloval evidenci plnění usnesení zastupitelstva, kontrolu pokladní evidence, poštovní evidence, nakládání s obecním majetkem atd. KV neshledal žádné vážné závady nebo nedostatky. Z činností KV ze strany členů auditu nebyly žádné připomínky. KV se schází podle potřeby, zápisy z jednání KV jsou uloženy na obecním úřadě, kde jsou k nahlédnutí.

 

p. Šviha – KV ve svých zprávách uvádí „evidence plnění usnesení ZO je vedena přehledně“, mohl byste mi tu evidenci plnění ukázat, informoval jsem se na úřadě u pana Zacha a o žádné takové evidenci neví.

p. Volf – Chcete vidět zápisy?

p. Šviha – Ne, chtěl bych vidět evidenci plnění usnesení

p. Volf – Evidence plnění usnesení je v elektronické poště, nebo ne?

p. Zach – Nemáme žádnou takovou evidenci

p. Šviha – Takže evidence plnění usnesení není. Dále píšete „plnění usnesení je pravidelným bodem programu“. Prošel jsem zápisy za celé volební období a nikdy nebylo plnění usnesení bodem programu. Pouze tam byl bod „zápis z posledního zasedání a kontrola usnesení“, ve kterém se čtou usnesení z předchozího jednání zastupitelstva.

p. Volf – Co chcete říct? Že zastupitelstvo to nesprávně vede nebo my to nesprávně vedeme?

p. Šviha – Chci říct, že kontrola plnění usnesení není pravidelným bodem programu zastupitelstva.

p. Flégl – Chtěl bych se zeptat, proč nesvítí veřejné osvětlení?

předsedající – V létě bylo vypnuto, ode dneška se začíná svítit, už jsem to byl zapnout.

p. Flégl – Děkuji, mohl bych znát jména dalších dvou firem poptávkového řízení na okna?

p. Zach – Okna Tanvald s.r.o., Hanca s.r.o. Přepeře.

p. Formánek – Jaký je další vývoj v akci kanalizace a ČOV?

p. Zach – Byli jsme v Hradci Králové 1. 8. 2013, kde mělo dojít k vyhodnocení, ale pan Šviha přišel na chybu v posuzování kvalifikace. Kvůli tomu se muselo 2. kolo veřejné zakázky zrušit a firma, co měla chybu v referencích, to bude muset vysvětlit a doplnit a pak se vypíše 2. kolo znovu.

p. Formánek – Jak dlouho to bude trvat?

p. Zach – Přibližně měsíc.

p. Formánek – Hotovo by mělo být tedy do konce dubna?

předsedající – Do konce června.

p. Formánek – Ale SÚS nepovoluje kopání v jejich silnicích od listopadu do března a na našich cestách bychom si měli schválit výjimku, která by měla být součástí projektové dokumentace.

předsedající – V tomto období se bude muset kopat mimo jejich pozemků.

p. Janda – Ta firma, která byla nejlevnější a byla požádána o odstranění nedostatků, ví, že byla nejlevnější?

p. Zach – Neví, zatím žádná z firem nepožádala o protokol z otvírání obálek, do které mají právo nahlížet.

p. Bílek – Má obec zpracovaný harmonogram prací? Protože termín je to již šibeniční.

p. Zach – Harmonogram je součástí nabídek.

p. Janda – Bude se opakování druhého kola platit?

p. Zach – Nebude, pokračuje se stále ve veřejné zakázce.

p. Bílek – Kdo zpracoval zadávací podmínky? Sledujete proces s Rathem? Říkali tam, že kdo připravuje zadávací dokumentaci, by se neměl účastnit hodnocení.

p. Zach – To je jiný dotační program.

p. Bílek – Kam poteče voda z čističky? To budete upravovat ten potok?

předsedající – Do Butovského potoka a pak do Cidliny, má to na starosti meliorační správa.

p. Bílek – Nebylo by vhodnější místo pro lavice a stůl u zvoničky, tam nejsou využité.

p. Zach – Původně jsem je chtěl umístit před bytovku, ale byl to jiný katastr, nyní se tam již mohou přesunout.

p. Bílek – Již před rokem a půl jsem upozorňoval na špatný stav vodoměrné šachty u obecního úřadu, která je plná vody a poklop jsem již několikrát vracel na místo, hrají si tam děti, mělo by se to opravit.

p. Rajmová – Zamknout se to nemůže, ale někdo by se na to měl podívat a opravit to, aby tam nebyla voda.

p. Horčičko – Máte ve smlouvě s dozorem stavby kanalizace a ČOV panem Říhou, aby vám pomáhal při přípravných pracích?

p. Zach – Smlouva ještě nebyla podepsána, protože neznáme datum předání stavby, až potom začne práce pana Říhy.

p. Janda – Jste si jistý, že zrušení 2. kola je v souladu se zákonem?

p. Zach – Přítomný právník to takto doporučil.

p. Šviha – Pochybení nastalo v posuzování kvalifikace, proto bylo zrušené druhé kolo, abychom se vrátili do posuzování kvalifikace, opravili pochybení a dál to bude pokračovat v souladu se zákonem.

p. Zach – Při návštěvě SZIF v Praze nám doporučili dát výběrové řízení posoudit SZIFu, aby ho zkontrolovali, jestli je vše v pořádku, ještě před započetím stavby

p. Janda – A stihne se to ještě před podpisem smlouvy s vítězným uchazečem?

p. Rajmová – Mělo by to být zkontrolováno během několika dnů a podpis smlouvy bude trvat minimálně 15 dn, po vyhlášení výsledků, je tam lhůta na odvolání.

p. Bílek – Kdo způsobil, že bylo přehlédnuto?

p. Zach – Hodnotící komise.

p. Bílek – Takže Profesionálové?

p. Zach – Způsobila to hodnotící komise, která má zástupce z obce a od Profesionálů.

p. Šviha – To byl právě ten problém, že kvalifikační předpoklady nebyly oficiálně uzavřeny, proto jsme na chybu nemohli upozornit.

p. Horčičko – Kdy bude povolení na kanalizační přípojky?

předsedající – Mluvil jsem s panem Přibylem a je to před uzavřením.

p. Horčičko – Jak bude zastupitelstvo řešit nemovitosti, které mají problémy s připojením?

p. Zach – Většina se podařila vyřešit.

p. Horčičko – Bylo by potřeba opravit betonový sloup u Najmanovy stodoly, kontaktujte ČEZ, aby ho srovnali. Dále betonová šachta u hasičské zbrojnice je pootevřena, je potřeba ji zajistit, aby se nestal úraz.

předsedající – Zítra ráno se na to s panem Chládkem a Hanzíkem podíváme.

p. Šviha – Já bych se ještě vrátil ke Kontrolnímu výboru, pan Volf navrhoval text usnesení „zastupitelstvo bere na vědomí“, myslím si, že bychom měli nějaké usnesení přijmout. Já s tou zprávou a s činností pana Volfa nejsem spokojen a navrhuji pana Volfa odvolat z funkce předsedy Kontrolního výboru.

předsedající – To je návrh pana Švihy, aby se zastupitelstvo vyjádřilo k zápisu kontrolního výboru.

p. Zach – Můj názor je, že kontrolní výbor by měl více kontrolovat, já se nebudu nikdy bát ani stydět, když mi řeknou, že jsem udělal něco špatně, já se tomu nebráním, ale nikdy za mnou nikdo z kontrolního výboru nepřišel. Vím, že nikdo není dokonalý, některé věci se přehlédnou a to právě na to by měl kontrolní výbor dohlížet.

předsedající – Odvolání předsedy kontrolního výboru nebylo dnes na programu.

p. Bílek – Je tady návrh, mělo by se o něm hlasovat.

předsedající – Dobře, je tady návrh, aby byl pan Volf odvolán z funkce předsedy kontrolního výboru.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves odvolává pana Volfa z funkce předsedy Kontrolního výboru

 

Výsledek Hlasování: Pro 3 (Formánek, Šviha, Volf) Proti -                     Zdrželi se 4

Usnesení č. 6/Z29/2013 nebylo schváleno.

 

p. Chládek – Navrhuji, aby to kontrolní výbor dal vše do pořádku, udělal řádnou zprávu, já jsem tady poprvé a za ty tři roky tady chyby byly, nikdy se plnění usnesení nekontrolovalo, jestli se splnilo nebo nesplnilo, to v žádném zápise není, to si nebudeme nalhávat.

p. Flégl – Ale pan Volf četl ve své zprávě, že plnění usnesení je kontrolováno, tak já tomu teď nerozumím.

p. Janda – Činnost kontrolního výboru se tady řeší už třetí jednání zastupitelstva, jestliže se zjistilo, že pan Volf na to nestačí, tak se k tomu postavte.

p. Zach – Zeptám se tedy, pan Šviha by měl zájem vést kontrolní výbor, protože nikdo jiný mě nenapadá a ostatní mají již své výbory?

p. Šviha – Kdybych byl osloven, pokusil bych se to dělat lépe než pan Volf, ale nikoho jsme neodvolali a je tady druhý návrh usnesení „vzít na vědomí“, protože podle jednacího řádu se nejprve hlasuje o protinávrhu a pak o původním návrhu, jestliže někdo nemá jiný protinávrh.

p. Zach – Já jiný protinávrh nemám, ale projednal bych to na příštím zastupitelstvu jako řádný bod programu.

předsedající – Máme tady člena kontrolního výboru, jak ten to vidí?

p. Dobrodský – Pokud se někdo bude na něco ptát kontrolního výboru, tak by to chtělo písemně a aby ty otázky byly konkrétní, ne jak se tady pracuje.

p. Janda – Tady bylo přímo v zápise, že pan Šviha se ptá, jak bylo řešeno, že pan Janda si stěžoval, že není dodržován jednací řád.

p. Šviha – Na minulém jednání zastupitelstvo uložilo kontrolnímu výboru, vypracování podrobnější zprávy o kontrole plnění usnesení a jednacího řádu, ale o jednacím řádu ve zprávě nepadlo ani slovo.

p. Chládek – Bylo řečeno, že se to bude řešit na příštím zasedání, a rozhodne se, kdo to bude dělat.

p. Rajmová – Bylo by možné zavolat na SÚS? Protože kolem Butovsi není posekáno kolem silnic, posekání končí ve Vrbici a v Kovači.

předsedající – Já tam zavolám.

p. Rajmová – Napište, že starosta do příštího zastupitelstva podá informaci, jak se s SÚS dohodl.

p. Šviha – Jak dopadlo věcné břemeno s ČEZem?

p. Zach – Zatím se nikdo neozval.

předsedající – V sobotu se koná Butovský bramborák, od 15:30 před Butovankou, dále proběhne sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 22.9.2013 8:45-8:55.

p. Chládek – Tak bychom měli připravit odpad, který je na obci.

 

 

Předsedající, 30. schůzi zastupitelstva ukončil v 19:04.

 

 

Přílohy zápisu:

  1. Prezenční listina
  2. dodatek č. 1 smlouvy s Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
  3. Zpráva kontrolního výboru

 

Zápis byl vyhotoven dne: 15.8. 2013

Zapisovatel:         Bob Šviha

Ověřovatelé:        Anatolij Volf                                                       dne:

 

       Jiří Chládek                                                       dne:

 

Starosta:               Lubomír Tichý                                                   dne: