Zápis č. 31

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Butoves,

konaného dne 18. 09. 2013, od 18:00 hodin.

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Lubomírem Tichým („dále jako „předsedající“).

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Zastupitel Bob Šviha byl omluven z důvodu nemoci.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Starosta navrhl na zapisovatele zasedání zastupitelstva obce pana Karla Formánka, ten odmítl z pracovních důvodů. Pak navrhl pana Bohumila Zacha a ověřovatele paní Janu Rajmovou a pana Jiřího Chládka.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves určuje ověřovateli zápisu paní Janu Rajmovou a pana Jiřího Chládka,  zapisovatelem bude pan Bohumil Zach.

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 1/Z31/2013 bylo schváleno.

Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou  členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:

 

  1. Zahájení a zápis z posledního zasedání zastupitelstva
  2. Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ
  3. Rozpočtové opatření č. 2
  4. Kontrolní výbor
  5. Kotelna v panelovém domě (předání kotelny)
  6. Různé a diskuse

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 2/Z31/2013 bylo schváleno.

 

Bod 1. – Zápis z posledního zasedání a kontrola usnesení:

 

  Místostarosta obce Bohumil Zach seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z minulého zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení.

 

Bod 2. – Splašková kanalizace a ČOV - Butoves:

  Místostarosta seznámil zastupitelstvo s opravou ceny za zřízení věcného břemene a to dle schváleného návrhu zastupitelstva ve výši 100Kč/1 bežný metr. Tuto cenu ČEZ schválil a poslal nám zpět smlouvy ke schválení a to v celkové nové výši 72.800Kč místo původních 1.900Kč. Navrhuje již opravené smlouvy schválit.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně, IČ: 24729035,  číslo IV-12-200025/VB1 Butoves RD ze dne 1.8.2013 na pozemcích 160/2, 164/7, 196/2 v k.ú. Butoves a pověřuje starostu obce Lubomíra Tichého podepsáním smlouvy o zřízení věcného břemene..

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 3/Z31/2013 bylo schváleno.

  

Bod 3. – Rozpočtové opatření č.2:

  Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitelstvo s Rozpočtovým opatřením č.2.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje Rozpočtové opatření č.2/2013 tak jak bylo předneseno předsedkyní finančního výboru.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 4/Z31/2013 bylo schváleno.

 

 

Bod 4. – Kontrolní výbor:

  Starosta přednesl dopis s návrhem pana Ing. Volfa (předsedy kontrolního výboru) ohledně další práce kontrolního výboru.

  Místostarosta reaguje, že dle dopisu vyznělo, že by mělo být zastupitelstvo odpovědné za kontrolu plnění usnesení, ale to by mělo být jen na vrubu kontrolního výboru.

  Paní Rajmová nesouhlasí s tím, že zastupitelstvo může za nečinnost kontrolního výboru, tak jak uvádí p. Volf v dopise. Povinnosti kontrolního výboru upravuje zákon o obcích a proto činnost kontrolního výboru může probíhat nezávisle na zastupitelstvu. Zastupitelstvo obce může výbor pověřit ještě dalšími úkoly. Částečné pochybení zastupitelstva obce vidí v tom, že nepožadovalo po výboru dokladování jeho činnosti.

  Pan Formánek říká, že kontrola je jenom na kontrolní výbor.

  Místostarosta navrhuje jednání odložit.

  Pan Chládek se ptá proč.

  Místostarosta říká, že to byl jen návrh na projednání.

  Starosta navrhuje úkol pro kontrolní výbor do příštího ZO, aby zpracoval zasedání 31. a 32.

  Paní Rajmová: výbor by měl připravit na jednání zastupitelstva kontrolu usnesení a není třeba jej v tomto směru úkolovat. Kontrolu usnesení KV ukládá zákon.

  Pan Formánek plnění povinnosti kontrolního výboru nebylo za celou dobu.

  Pan Chládek říká, že by se měla zpráva předělat.

  Pan Bílek říká, že náplň činnosti výborů (finanční, kontrolní, kulturní) je vydána příručka z Ministerstva vnitra ČR, kde jsou povinnosti výborů popsané. Nejde jen o kontrolu usnesení.

  Pan Janda říká, že to zní tak, že nedělal svoji práci, dopis, že za to může zastupitelstvo, to je mystifikování zastupitelstva.

  Pan Flégl říká, že byla oprava a vše se dle KV (kontrolní výbor) udělalo dobře, bylo nějaké zjištění co s tím?

 Starosta požádá KV o kontrolu všech usnesení 1-31, kde by se mělo projít každé usnesení.

  Pan Bílek říká, že to zabere půl dne práce.

  Paní Rajmová se ptá pana Volfa, zda to vezme za své? Není pro okamžité odvolání předsedy po  prvním vytknutí chyby, ale kontrolní výbor by měl mít možnost k sjednání nápravy.

  Pan Flégl říká, že pan Šviha připomínal nejméně 4x.

  Paní Rajmová odpovídá, že projednávání činnosti kontrolního výboru bylo vždy odloženo, jde stále o první, byť zdlouhavé projednávání, neboť zastupitelstvo zatím žádný závěr nepřijalo.

Pan Bílek dále připomíná plnění jednacího řádu, že bylo několikrát  upozorňováno.

  Paní Rajmová říká, že nebylo zatím určené žádné resumé a proto navrhuje  o 15% na 3(4) měsíce snížit odměnu předsedovi KV. Pokud nedojde k nápravě v činnosti KV, přistoupí zastupitelstvo  k dalším krokům.

  Pan Formánek souhlasí s finančním postihem, bylo řešeno již několikrát

  Pan Horčičko připomíná, že ti co chtějí mluvit, by se měli hlásit o slovo.

  Starosta navrhuje snížení platu o 15% do konce roku 2013

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje snížení odměny předsedy kontrolního výboru pana Ing. Anatolije Volfa o 15% a to s platností od 1.10.2013 do 31.12.2013.

 

Výsledek hlasování:   Pro 4  Proti - Zdrželi se 2

Usnesení č. 5/Z31/2013 bylo schváleno.

 

Bod 5. – Kotelna v panelovém domě (předání kotelny):

  Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem předávací protokolu s SVJ Butoves tak, aby došlo k vyřazení majetku z evidence obce a uzavření této kauzy.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje předávací protokol na kotelnu v panelovém domě čp. 59-60-61 a pověřuje starostu jeho podepsáním.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 6/Z31/2013 bylo schváleno.

 

Bod 6. – Různé a diskuze:

 

-          Starosta informuje pana Horčičku o jeho požadavku ohledně sloupu u čp. 21, ČEZ poslal dopis, kde informuje, že do konce roku provede nápravu.

-          Starosta opraven problém v šachtě u Obecního úřadu.

-          Starosta dále informuje, že byl narovnán poklop u hasičské zbrojnice.

-          Starosta informuje, že mluvil s SÚS v Hořicích ohledně požadavku paní Rajmové k sekání příkopů směrem od Kovače, bylo posekáno. Náletové dřeviny budou zlikvidovány v zimním období (vegetační klid).

-          Pan Formánek se ptá na stav čištění příkopu u altánku u jeho pozemku, trubka pod silnicí k bytovce.

-          Starosta říká, že trubka je zanešená a měla by se vyčistit.

-          Pan Formánek říká, že ČD požaduje pokračování v čištění příkopu směrem dále od míst, kde ČD nechalo vyčistit. Obec by se měla domluvit s ČD.

-          Místostarosta říká, že by bylo možno použít na čištění příkopu firmu z Nové Paky.

-          Starosta zajistí čištění ve spolupráci s firmou z Nové Paky.

-          Pan Formánek upozorňuje, že jabloň v příkopu se nesmí pokácet, že je na jeho pozemku.

-          Paní Rajmová navrhuje vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku z evidence obce. Jedná se o infrazářiče, televizor a průtokový ohřívač vody.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku  z evidence obce (infrazářiče, televizor, průtokový ohřívač vody).

 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 7/Z31/2013 bylo schváleno.

 

-          Pan Bílek říká, že neviděl za 2 měsíce zápis z posledního zasedání zastupitelstva obce.

-          Místostarosta odpovídá, že došlo ke zdržení s ohledem na nehodu pana Švihy.

-          Pan Bílek se ptá, zda se rozpočtové opatření bude zveřejňovat na webových stránkách

-          Místostarosta odpovídá, že by mělo být součástí zápisu.

-          Pan Bílek se ptá, zda může nahlídnout do dohody o narovnání s SVJ.

-          Starosta odpovídá, že ano.

-          Pan Bílek se ptá na stav SK a ČOV

-          Místostarosta odpovídá, že 9.9.2013 byly otevřeny obálky a v pátek 20.9.2013 bude ukončeno výběrové řízení a vybrán vítěz.

-          Pan Bílek říká, že se vše táhne 14 měsíců.

-          Pan Volf říká, že je to kvůli referendu.

-          Pan Janda připomíná problém pirátů silnic v naší obci, kteří jezdí rychleji, než je dovolené a ptá se po dalších opatřeních na ochranu občanů.

-          Starosta odpovídá, že až bude vše hotovo v zemi, pak je možno dělat opatření na silnici.

-          Pan Bílek připomíná, že starosta neodpověděl na dotazpana Jandy.

-          Pan Janda říká o možnosti koupení retardérů, protože na zimu se stejně sundávají.

-          Pan Chládek říká, že jsou různá jiná řešení zpomalování rychle jedoucích řidičů.

-          Pan Janda říká, že není jenom SK a ČVO, jsou i jiné povinnosti obce a nevidí zatím žádný pokrok.

-          Místostarosta uzavírá, že se začnou zjišťovat možnosti a začalo by se shánět povolení apod.

-          Pan Horčičko upozorňuje na bílou Fábii, která jezdí rychle ulicí kolem něho a dal by na začátek a konec značku omezující rychlost na 30km/h

-          Pan Horčičko se ptá na cenu chemického ošetření nádrže a ptá se, zda by bylo možné omezit hluk od koupajících se lidí a také, aby se chovali slušně.

-          Paní Rajmová odpovídá, že hrubá cena za chem. údržbu byla 12.000Kč a příště upřesní.

-          Starosta připomíná, že zajištění chemického ošetření není velká položka a pro občany je to dobré.

-          Paní Nyčová osobně děkuje starostovi za údržbu nádrže, v letních měsících denně využívala.

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00.

 

Přílohy zápisu:

  1. Prezenční listina
  2. Rozpočtové opatření  č. 2

 

Zápis byl vyhotoven dne:  25.9. 2013

 

Zapisovatel:  Bohumil Zach

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

          .............................................. dne ...........................................

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

Razítko obce:

(není povinné)