Zápis č. 32

 Zápis z 32. zasedání zastupitelstva obce Butoves,

konaného dne 18. října 2013, od 18:00 hodin.

 

Přítomni:

Lubomír Tichý

Bohumil Zach

Jiří Chládek

Jana Rajmová

Bob Šviha

Ing. Anatolij Volf

Omluveni:

Formánek Karel

 

 

Program:

  1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání
  2. Splašková kanalizace a ČOV (smlouva o dílo)
  3. Smlouva o zrušení předkupního práva (p.č. 160/9)
  4. Různé a diskuze (příprava veřejné schůze k SK a ČOV)

 

Bod 1. - Zahájení  a kontrola usenesení z posledního zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Lubomírem Tichým („dále jako „předsedající“).

Předsedající zahájil 32. zasedání Zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  v 18.00 hodin. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 6 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, a je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

 

Za ověřovatele zápisu navrhl pana Ing. Volfa a pana Ing. Dobrockého, za zapisovatele paní Rajmovou

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem paní Janu Rajmovu a ověřovatele zápisu pana Ing. Anatolije Volfa a pana Ing.Ondřeje Dobrockého.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6             Proti –                  Zdrželi se se –0

Usnesení č. 1/Z32/2013 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

Šviha - vznáší podnět- odložit bod č. 2 programu (SK a ČOV)

Tichý - odpovídá, že z časových důvodů nedoporučuje odložení tohoto bodu z dnešního jednání 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 32. zasedání zastupitelstva.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5             Proti –1                                Zdrželi se se  0–

Usnesení č. 2/Z32/2013 bylo schváleno.

 

 Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

Starosta obce Lubomír Tichý seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 31. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení, námitky proti zápisu nebyly podány.

 

Bod 2. - Splašková kanalizace a ČOV – Butoves

 

Starosta Lubomír Tichý seznámil zastupitelstvo s vítězem výběrového řízení,  na  SK a ČOV Butoves, firmou Stavoka Kosice a.s., se sídlem Kosice 116, Chlumec n. Cidlinou, PSČ 503 51, dále navrhuje schválení Smlouvy o dílo s vítěznou firmou.

 

Pan Šviha má ke smlouvě některé připomínky k bodu

2.1.7 - elektronickou podobu předat ve formátu DWG a Doc

2.2.2 – upravit datum 12/12

5.1.2 – vypustit cenu DPH

5.1.5 – upravit druhou větu – Zhotovitel konečnou fakturu doručí objednateli po úspěšném předání díla do zkušebního provozu.

5.1.8.2.Méněpráce – větve na nové zástavbě (odpovídá místostarosta, že s tím se počítá)

6.1.2. – Vypustit část první věty neboť je uvedena již v části 2.2.2

6.1.3. – doplnit „jen pro potřebu zaměstnanců zaměstnavatele“

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Kanalizace a ČOV – Butoves“ s vítězem výběrového řízení firmou Stavoka Kosice a.s., se sídlem Kosice 116, Chlumec n. Cidlinou, PSČ 503 51, IČ: 25275119, DIČ: CZ25275119  včetně připomínek a pověřuje starostu jejím podepsáním

 

Výsledek Hlasování: Pro 5             Proti –1(Šviha)                  Zdrželi se  0

Usnesení č. 3/Z32/2013 bylo schváleno.

 

Bod  3. – Smlouva o zrušení předkupního práva (p.č. 160/9)

 

Předsedající seznámil zastupitelstvo s tím, že na 28. zasedání (usnesením č. 10/Z28/2013) zastupitelstvo schválilo zrušení předkupního práva na výše uvedenou parcelu manželů Kopalových. Bohužel pro zápis do katastru nemovitostí je nutno uzavřít Smlouvu o zrušení předkupního práva. Návrh této smlouvy je předložen zastupitelstvu ke schválení. Manželé Kopalovi uhradí správní poplatek ve výši 1.000,- Kč.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje Smlouvu o zrušení předkupního práva na pozemek 160/9  v katastrálním území Butoves, který je v majetku manželů Kopalových a pověřuje starostu podepsáním této smlouvy.

 

Výsledek hlasování: Pro 6              Proti)                    Zdrželi se) 0

Usnesení č. 4/Z32/2013 bylo schváleno.

 

Bod 4. – Různé a diskuze /příprava veřejné schůze k SK a ČOV/

 

Předsedající seznámil zastupitelstvo s přípravou veřejné schůze, která se uskuteční dne 7.11.2013  od 18.00 hod., v restauraci Butovanka.

Budou pozváni i hosté /zástupci Stavoky (zhotovitel díla), Ing. Říha (stavební dozor), pracovnice MěÚ – životní prostředí a další.

 

Dále předsedající přečetl žádost p. Volka o pronájem obecního bytu.

 

Na protinávrh pana Švihy se hlasovalo o usnesení

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje žádost o pronájmem bytu č. 61/8 panu  Janu Volkovi.

Výsledek hlasování:  Pro 1                  Proti: 5                  Zdrželi se  0

 

Usnesení č. 5/Z32/2013 nebyloschváleno

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves nesouhlasí s pronájmem bytu č. 61/8 panu Janu Volkovi.

Výsledek Hlasování: Pro 5             Proti -1                 Zdrželi se 0

 

Usnesení č. 6/Z32/2013 bylo schváleno.

 

Dále předsedající informoval zastupitelstvo, že p. Ženatý bude dle požadavku p. Horčičky rovnat sloup u elektrického vedení u Neumanových a zároveň dojde k rozšíření obecního rozhlasu u Hrdých. Bude se řešit i rozhlas v nové ulici /novostavby/.

Rajmová – odpovídá na dotaz pana Horčičky ohledně ceny chemikálií použitých do nádrže. Obec zaplatila za chemikálie 11.127,10 Kč.

Volf – žádázastupitelstvo, aby zaslalo dopis manželům Kubištovým ohledně zabezpečení nemovitosti u paneláku, aby tam nedošlo k úrazu, neboť se tam schází mládež.

 

Předsedající 32. schůzi zastupitelstva ukončil v 19:17

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 20.10.2013

Zapisovatel:         Jana Rajmová

Ověřovatelé:        Ing. Ondřej Dobrocký                                                       dne:

 

      Ing. Anatolij Volf                                                              dne:

 

Starosta:              Lubomír Tichý                                                               dne: