Zápis č. 33

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Butoves

konaného dne 11. listopadu 2013 od 18:00 hodin.


Přítomni: Omluveni:
Lubomír Tichý Bohumil Zach
Karel Formánek
Jiří Chládek
Jana Rajmova
Bob Šviha
Ing. Anatolij Volf

 

Zahájení zasedání zastupitelstva


Zasedání Zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hod starostou obce Lubomírem Tichým („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), omluvený je pan místostarosta z pracovních důvodů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje ověřovatele zápisu paní Janu Rajmovou a pana Jiřího Chládka, zapisovatelem pana Ing. Anatolija Volfa .

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z33/2013 bylo schváleno.

 

Schválení programu:


Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu byl vznesen návrh:doplnit program o bod – Nedostatky k veřejné zakázce Splašková kanalizace a ČOV Butoves - p. B. Šviha.

 

Návrh usnesení:

Doplnit program o bod – Nedostatky k veřejné zakázce Splašková kanalizace a ČOV Butoves 

 

Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 4 Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z33/2013 nebylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:

 

1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva
2. Restaurace Butovanka
3. Různé a diskuse

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 1 Zdrželi se –
Usnesení č. 3/Z33/2013 bylo schváleno.

 

Bod 1. – Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva:


Starosta obce Lubomír Tichý seznámil zastupitelstvo obce s plněním usnesení z posledního zasedání.

Pan Šviha podal námitku proti bodu 2 a žádá jeho doplnění o zdůvodnění svého hlasování.


Hlasoval proti schválení smlouvy o dílo na splaškovou kanalizaci a ČOV se Stavokou Kosice, protože nedostal návrh smlouvy 7 dní před jednáním zastupitelstva.

 

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje námitku p. Švihy proti bodu 2, 32. zasedání zastupitelstva a souhlasí s doplněním budu 2, o zdůvodnění jeho hlasování týkající se smlouvy o dílo
na splaškovou kanalizaci a ČOV Butoves.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdržel se -
Usnesení č. 4/Z33/2013 bylo schváleno

 

Bod 2. – Restaurace Butovanka:


Starosta obce seznámil zastupitelstvo s tím, že stávající provozovatel obecné restaurace Butovanka p. Václav Cír ukončí svoji činnost k poslednímu listopadu tohoto roku a proto je třeba schválit záměr o pronájmu restaurace.

 

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje záměr o pronájmu restaurace (vhodnému zájemci)

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z33/2013 bylo schváleno.

 

Bod 4. – Různé a diskuze:


- Pan Jiří Chládek navrhuje odprodej staré travní sekačky /jako přebytečného a neupotřebitelného majetku obce/ o kterou pan Karel Formánek už nemá zájem, panu Ing. A.Volfovi za cenu 50,-Kč.

 

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje odprodej vyřazené staré sekačky panu Ing. Volfovi za 50,-Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti – 1 Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z33/2013 bylo schváleno.

 

- Smlouva o pronájmu obecné restaurace Butovanka:
ve smlouvě podrobněji zahrnout podmínky pronájmu;
- Byla vnesena připomínka ohledně termínu dokončení a délky výstavby Splaškové kanalizace a ČOVButoves, uvedené ve smlouvě se Stavokou Kosice a.s.:
terminy opravit tak, aby byly v souladu s výběrovým řízením;

 

- Jak se staví kontrolní výbor (KV) k porušování jednacího řádu:
vyjádření KV mají pouze doporučující charakter a je jenom na ZO, jak s nimi dále naloží;

 

- připomínky a nedostatky k veřejné zakázce Splašková kanalizace a ČOV Butoves:
budou zapracovány v dodatku ke smlouvě se Stavokou Kosice a.s.;

 

- Dotaz o pojistném krytí vybudování Splašková kanalizace a ČOV Butoves:
dotaz zodpovězen částečně – obec má pojistku, ale výši krytí bude sdělena na příštím zastupitelstvu;

 

- co bude se závodem Butas, který ke dni 30.03.2014 konči:
otázka na vedoucího závodu.

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45 hod.

 

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

 

Zápis byl vyhotoven dne: 18. 11. 2013

 

Zapisovatel: Ing. A. Volf

 

Ověřovatelé: Jana Rajmová ............................................. dne ...........................................

 

Jiří Chládek .............................................. dne ...........................................

 

Starosta: Lubomír Tichý . .............................................. dne ...........................................

 

Razítko obce:
(není povinné)