Zápis č. 34

Zápis z 34. zasedání zastupitelstva obce Butoves,

konaného dne 28. 11. 2013, od 18:00 hodin.

 

pozn. zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění

 

 

Přítomni:

Bohumil Zach

Jiří Chládek

Jana Rajmová

Bob Šviha

Ing. Anatolij Volf

Omluveni:

Lubomír Tichý

Karel Formánek

 

Program:

1. zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání

2. restaurace Butovanka

3. zpráva kontrolního výboru

4. dotace z Královéhradeckého kraje (dotace na úroky z úvěru)

5. návrh rozpočtu na rok 2014

6. rozpočtové opatření

7. různé a diskuze

 

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin místostarostou obce Bohumilem Zachem (dále jako „předsedající“).

 

Předsedající zahájil 34. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v 18.00 hodin. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 5 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

 

Za ověřovatele zápisu navrhl pana Chládka a paní Rajmovou, za zapisovatele pana Švihu.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem pana Boba Švihu a ověřovateli zápisu pana Jiřího Chládka a  paní Janu Rajmovou.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5              Proti –                   Zdrželi se –

Usnesení č. 1/Z34/2013 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 34. zasedání zastupitelstva.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5              Proti –                   Zdrželi se –

Usnesení č. 2/Z34/2013 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam pro svoji potřebu


Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 33. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení.

 

p. Šviha – chtěl bych uplatnit námitky k zápisu, protože je velmi stručný, neobsahuje vůbec obsah diskuze. Podle čl. 7 jednacího řádu by měli být dotazy zastupitele a odpovědi na ně zaznamenány v zápise, ale mé dotazy tam nejsou

p. Volf – já jsem v některém zákoně četl, že v různém a diskuzi se zapisují pouze ty body, ke kterým zastupitelstvo přijalo nějaké usnesení, návrh nebo doporučení. Nic takového tam nebylo, takže takové to blablabla tam není

p. Šviha – nevím v jakém jste to četl zákoně, v zákoně o obcích nic takového není, ale v doporučení Ministerstva vnitra se píše, že se zaznamenává obsah diskuze, včetně jmen diskutujících

p. Volf – beru na vědomí

p. Šviha – v zápise chybí téměř vše, co tady bylo řečeno mimo hlasování, proto jsem vyhotovil zápis, se vším co se tady projednávalo

p. Chládek – to by dotyčný musel ovládat těsnopis, aby to stihl zapsat, něco jiného je, když si to nahráváte, nejde tam psát vše. Ať obec zakoupí diktafon a zapisovatel si to nahraje a pak to doma přepíše

p. Šviha – Ale v tom zápise není ani to podstatné na co jsem se tady já a ostatní ptali a starosta nám na to neodpověděl

p. Rajmová – minulé zastupitelstvo bylo takové chaotické, mluvil jeden přes druhého a pak není ani možné všechno zaznamenat

p. Šviha – pan Chládek několikrát říkal starostovi, aby schůzi vedl

p. Rajmová – nechci se nikoho zastávat, ale ani já jsem taky vše nestihla zapsat

p. Šviha – já navrhuji, že Vám a ověřovatelům předám mnou vyhotovený zápis a vy byste stávající zápis podle toho opravili

p. Volf – nedám to do pořádku, já nemám diktafon, jestli mi předáte i nahrávku jednání

p. Šviha – dobře předávám to včetně nahrávky

p. Volf – pak to není problém

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves ukládá zapisovateli a ověřovatelům přepracovat zápis z 33. Jednání zastupitelstva podle zápisu a nahrávky pana Švihy

 

Výsledek Hlasování: Pro 3              Proti 2 (Volf, Chládek)                     Zdrželi se -

Usnesení nebylo schváleno.

 

Bod 2. – restaurace Butovanka

 

Místostarosta p. Zach seznámil přítomné s žádostmi zájemců o pronájem restaurace Butovanka, přišly celkem 3 žádosti:

  1. pan Marchal z Vrbice má 12 let praxe, žádá o nájem na dobu neurčitou s 2 měsíční výpovědní lhůtou
  2. paní Dvořáková z Butovse má zkušenosti s vedením restaurace
  3. paní Fendrichová, ze Třtěnic její žádost obsahuje přehled plánovaných akcí a  nabídku služeb

 

p. Zach – navrhuje pana Marchala, protože s ním má dobrou zkušenost

p. Chládek – také jsem byl u pana Marchala ve Vrbici a měl tam čisto a staral se o restauraci dobře

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje uzavření smlouvy na pronájem restaurace Butovanka s panem  Karlem Marchalem IČO: 87074770 na dobu neurčitou s dvou měsíční výpovědní lhůtou a to od 29.11.2013, zároveň pověřuje starostu obce jejím vyhotovením a podepsáním.

 

Výsledek Hlasování: Pro 4              Proti -                    Zdrželi se 1 (Šviha)

Usnesení č. 3/Z34/2013 bylo schváleno.


Bod 3. – zpráva kontrolního výboru

 

Předsedající předal slovo předsedovy kontrolního výboru panu Volfovi

p. Volf – o kontrolním výboru tady mluvíme už třetí měsíc, zprávy byly krátké i dlouhé. Opětovně jsme prošli všechny zápisy za toto volební období a žádné vážné nedostatky jsme nenašly, byli tam nějaké překlepy, něco je již opraveno, akorát plnění usnesení nebylo až do nedávna na programu jednání zastupitelstva. Jednací řád jasně říká, že s plněním usnesení seznamuje starosta na nejbližším zasedání. Také jsem se informoval v okolních obcích a kontrolní výbor by se měl scházet 2-3 ročně, pokud ho zastupitelstvo nepověří nějakým zvláštním úkolem. Podle zákona o obcích zápis kontrolního výboru slouží jako informace pro členy zastupitelstva a není povinnost ho zveřejňovat. Zápisy jsou řádně udělané a jsou na obecním úřadě. Nejhlavnější je, že se nedodržuje jednací řád, ve vztahu k přípravě podkladů pro zastupitele, toto se opakuje v zápisech asi 3-4. kontrolní výbor shledal, že to platí jen jednou. V 19. zápise nesouhlasí počet hlasů při hlasování, to už jsme starostovi říkali a takovéto chyby už se opravily. Návrh usnesení je, aby zastupitelstvo vzalo na vědomí. K tomuto je ještě zpráva v rozsahu asi 15 stran, kde je červeně doporučení kontrolního výboru. Na závěr je doporučení kontrolního výboru, že by se měla vést evidence plnění usnesení a úkolů, které nejsou splněny hned, aby se to dalo kontrolovat, ke které by mělo přístup jak zastupitelstvo, tak kontrolní výbor.

p. Zach – já jsem si to prostudoval a myslím si, že jsme si nerozuměli, my jsme po Vás chtěly pouze plnění usnesení, ale vy ve zprávě vysvětlujete probírané body, nám stačilo napsat čísla usnesení, která byla splněna a která ne a podobně. Ale to tady chybí

p. Rajmová – já si myslím, že by stačilo jen to, co nebylo splněno

p. Volf – to co bylo splněno, v té zprávě není, je tam jenom, co nebylo splněno nebo je problémové. Řekl jsem, že žádné větší pochybení zastupitelstva se nenašly.

p. Zach – ale co nebylo splněno, to tady není, např. je třeba upozornit místostarostu, starostu apod.

p. Volf – pro Vás je důležitý závěr, vzít to na vědomí a dodržovat jednací řád, sledovat čas vyjádření a kolikrát vystupují

p. Šviha – Vy máte pocit, že alespoň jednou za toto volební období byl dodržen jednací řád?

p. Volf – o tom, že není dodržován jednací řád, se píše ve 3 nebo 4 zápisech

p. Šviha – ale Vy jste řekl, že jen jednou nebyl dodržen

p. Dobrodský – pokud se jedná o ty zápisy, co jsme procházely, tak se to asi 3 krát zmiňovalo, a starostu jsme  upozornili 17. 10. 2013

p. Šviha – jednací řád nebyl dodržen ani jednou z 33. zasedání zastupitelstva a ani dnes

p. Volf – a za to může kontrolní výbor?

p. Šviha – vy máte bod „zpráva kontrolního výboru“ na dnešním zastupitelstvu a měl byste nám dodat materiál k prostudování, ale ty jste nedodal, přestože Vás místostarosta Zach e-mailem na to upozorňoval. Ten materiál má podle jednacího řádu splňovat nějaké podmínky co by měl obsahovat. To nikdy nebylo splněno, nyní alespoň místostarosta zasílá návrhy textů usnesení. Vy tady píšete nějaké názory k bodům probíraným na zastupitelstvu, ale zápis ze zastupitelstva zapíše zapisovatel, ověří ověřovatelé, pokud na dalším zastupitelstvu proti němu nevznese nikdo námitky, tak se považuje za pravdivý a platný.

Kontrolním výborem se zastupitelstvo zabývá již od 25. 3. 2013, kdy zastupitelstvo uložilo kontrolnímu výboru kontrolu plnění usnesení a dodržování jednacího řádu. Na 29. jednání zastupitelstva 13. 6. jste přednesl zprávu kontrolního výboru, a na můj dotaz ohledně dodržování jednacího řádu jste mi řekl, že se mi písemně vyjádříte. Tak je to i v zápise, ale dodnes jste se mi nijak nevyjádřil a ani vaše kontrola zápisů nezjistila, že mi dlužíte vyjádření.

p. Volf – to nevím

p. Šviha – Téměř na každém zastupitelstvu jste četl zprávu kontrolního výboru, a zastupitelstvo Vám pětkrát zadalo úkol, kontrolu plnění usnesení a dodržování jednacího řádu, dokonce bylo rozhodnuto o dočasném snížení vaší odměny. Ale vy jste stále nepochopil co je kontrola plnění usnesení. Máte pocit, že jste schopen vykonávat funkci předseda kontrolního výboru?

p. Volf – to je otázka na zastupitele ne na mě. Já myslím, že svoji práci děláme, tak jak máme dělat

p. Dobrodský – v těch zápisech je papír, kde jsou odfajfkované usnesení, které byly splněny

p. Zach – opravdu by stačilo na jednu A4 vypsat ty body, které nejsou splněny

p. Chládek – můj názor je, že ta omáčka je k ničemu, stačí vypsat splněno, nesplněno, důvod

p. Šviha – ještě jsem se chtěl zeptat, jestli jste ten jednací řád četli?

p. Volf – nejen četli, studovali

p. Šviha – v jednacím řádu se píše, že podklady mají být 7 dní před zastupitelstvem, ale ve vaší zprávě máte na třech místech 10 dní.

p. Rajmová – já se chci omluvit, jestli někdo nedostal návrh rozpočtu včas, tak za to mohu já, mě vzhledem k problémům s internetem zlobila pošta

p. Šviha – já s tím problém nemám i kdybychom je dostali 3 dny předem, je to lepší než když nedostaneme nic

p. Bílek – já jsem si připravil několik bodů, vidím, že výbor není nestranný a jeho činnost respektive nečinnost vyhovuje většině zastupitelů, i když signály naznačovaly, že není dodržován jednací řád, na což bylo několikrát upozorňováno. Z účasti na jednání zastupitelstva jsem vysledoval ignorování zákonných norem a jednacího řádu, nebo jejich obcházení, zejména ignorování názoru občanů při jednání zastupitelstva obce například:

- prominutí dluhu, dle § 38 zákona o obcích je obec povinna zabezpečit, aby nedošlo k promlčení

- změna katastrálního území u bytovky

- neobsazení bytů obce

- pořizování zápisu do 10 dnů od jednání zastupitelstva atd.

Samostatnou kapitolou je zasílání písemných materiálů. V jednacím řádu čl. 3 odst. se říká, že materiály jsou v písemné podobě s písemnou pozvánkou 7 dní před zastupitelstvem všem zastupitelům. Nezasílání materiálů, podle mě ovlivňuje i úroveň jednání zastupitelů, odráží se to v kvalitě projednávání, což se projevilo zejména při schvalování vyhlášky o odpadech. Když se 2 minuty po schválení, zastupitelé diví co se to vlastně schválilo. Rovněž je tady snaha o neprojednávání důležitých věcí v diskuzi, když slyším, nech o tom hlasovat. Snažil jsem se být objektivní, ale poslední dobou se mi to nedaří, protože nemám rád lež, aroganci a pohrdání názory občanů. Nemusím chodit daleko, minulé zasedání bylo cítit pohrdání názory zastupitelů za Butovu ves, kdy při závažných připomínkách zastupitele Švihy, starosta vše ignoroval a asi 10 minut zřejmě psal SMS zprávy, proto jsem se také ptal, kdo řídí schůzi. Vrcholem všeho bylo obvinění občana zastupitelem z trestného činu podvodu.

O potvrzení mého tvrzení, že se ignorují názory občanů, svědčí poslední zápis ze zastupitelstva. Myslím si, že by tady bylo za potřebí trochu čisté hygieny.

p. Rajmová – já nesouhlasím s připomínkou pana Bílka a chtěla  bych vědět, k čemu máš připomínku, že se odepisovaly pohledávky?

p. Bílek – to bylo asi na třetím zasedání pan XXXX, kde se to odepsalo, protože došlo k promlčení, přešlo to ještěz minulého zastupitelstva

p. Rajmová –jedná se asi o pana XXXX. Ale proč jsi tuto připomínku neměl, když ještě XXXX navrhoval odepsat celou pohledávku (asi 180.000 Kč) a já byla tehdy proti tomu. Nakonec paní XXXX zaplatila svoji polovinu. U pana XXXX se odepsala proto, že pan XXXX údajně ztratil zaměstnání, nešlo mu doručit ani uznání pohledávky, ani policie nezjistila jeho adresu a údajně byl z něho bezdomovec, tak mi poraď, jak jsme to měli vymáhat. Žádné jiné odepsání pohledávky není, pokud mohu říct od roku 2009, kdy já dělám účetnictví, není ani koruna jinak odepsaná.

p. Bílek – je tam ještě jiná pohledávka, ale z toho jsem nevyčetl, co to bylo, možná něco s tou kotelnou

p. Zach – to byly stavební práce

p. Bílek – tím jsem chtěl říct, že máte právo odepsat, ale máte dělat vše pro to, aby nedošlo k promlčení

p. Rajmová – to byla pohledávka někdy z roku 2002 nebo 2003, to že s tím nic nedělali to nevím,já bráním sebe. Nyní se odepisuje asi 21 tisíc, to je vyrovnání s bytovkou za kotelnu, kde došlo k mimosoudnímu vyrovnání. Já to říkám, aby to nevypadalo, že odepisujeme pohledávky a nedržíme peníze obce. Když jsem převzala účetnictví po XXXX v roce 2008, tak tam měla obec 90 tisíc Kč. Dneska máme 2,5 milionu Kč, takže já se opravdu musím ozvat a nesouhlasit.

p. Bílek – jak je to možné když máme vyrovnaný rozpočet?

p. Rajmová – je to možné to přeci na to nemá vliv, to bys měl vědět.

p. Zach – já bych chtěl k některým bodům. Zápis do 10 dnů jak je to v zákoně uvedeno, není to nijak postihnutelné a myslím si, kdo vyhotovoval zápis, tak ví, že to není jednoduché vše přepsat, dohonit ověřovatele, ty k tomu něco doplní a zas to dopracovat. Nikdy jsem nepopřel, že bych vždy zápis udělal včas, ale upřednostnil jsem jiné věci, které jsem udělal pro obec než zápis.

p. Bílek – zákon říká, že po 10 dnech, když přijde občan na úřad, může nahlédnout.

p. Šviha – já jsem se chtěl zeptat, co jste myslel tím podvodem?

p. Chládek – to bylo, jak mi tady začal občan sprostě nadávat, to máte nahrané. Já jsem mu neřekl, že dělá podvody, ale že je podvodník. To jsem myslel, těmi řečmi co na mě měl, ten co už mi nadával do zkurvených Valdičáků, přistěhovalec z Valdic. Přitom já jsem se z Valdic nepřistěhoval. A víš, jak na mě tady řval před krámem?

p. Zach – já bych se vrátil k programu, abychom uzavřeli zprávu kontrolního výboru. Je tady napsáno, co nebylo splněno, ale myslím, že to není ono.

p. Šviha – já jsem očekával zprávu, kterou dostanou zastupitelé v souladu s jednacím řádem, a nějaké doporučení, které by mělo zastupitelstvo přijmout

p. Volf – to tady je už od 17. 10.

p. Zach – já jsem psal, že žádám pana Volfa o zprávu kontrolního výboru

p. Volf – ale zákon říká, že zpráva kontrolního výboru se nezveřejňuje

p. Zach – to se nic nezveřejňuje, to jsou podklady pro jednání zastupitelstva, abychom měli podle čeho jednat

p. Šviha – zákon říká, že se nemusí zveřejňovat, to neznamená, že se nemůže zveřejnit, jsou obce, kde zpráva kontrolního výboru je na internetových stránkách. Takže kvůli tomu jsme nedostali podklady?

p. Volf – pane Šviha ta zpráva tady je už od 17. 10., už druhý měsíc

p. Šviha – a komu jste to řekl, že to tady je?

p. Volf – ví to starosta, vědí to všichni, že tady ta kniha je, audit to tady kontroluje, tady z nás děláte blbečky ze všech. My nemáme takové zaměstnání, kde trávíme celé dny před počítačem

p. Bílek – zase urážíte, zase je tady arogance z vaší strany

p. Volf – dávám návrh, vzít to na vědomí, komu to nestačí, může si to tady prostudovat

p. Zach – kontrolní výbor by mohl za poslední půlrok udělat kontrolu plnění usnesení, dle představ zastupitelstva, abychom se někam hnuli, já Vám dám podklad, jak by to mělo vypadat. Nemusí to být jako bod, ale do příštího zastupitelstva, byste nám dodal zprávu kontrolního výboru.

p. Volf – taky si to mezi sebou zkoordinujte, aby zase pan Šviha nechtěl něco jiného

p. Šviha – co je kontrola plnění usnesení, je už snad všem jasné

p. Volf – taky vám říkám, že co je splněno tam psané není, co bylo problémové tam psané je, co vám není jasné

p. Šviha – ale vy nemáte posuzovat obsah zápisu ten už je hotový a ověřený ověřovateli a zastupitelstvem

p. Volf – my vám můžeme dát doporučení

p. Šviha – vy máte zkontrolovat, jestli to co se v zápise napsalo, že má někdo něco udělat, splnit, podepsat nebo něco udělat jestli to udělal

p. Volf – udělal, kdyby to neudělal tak by to bylo v našem zápise

p. Šviha – třeba tady v 27. zápise jsem měl námitku k minulému zápisu, která byla schválena a mělo to být v 26. zápise opraveno, ale opraveno to není. A vy tvrdíte, že všechno je splněno

p. Zach – já to opravím

p. Šviha – když se nějaké usnesení neschválí tak není schváleno a ani se nečísluje, protože v jednacím řádu se píše, že se číslují schválená usnesení. My to děláme špatně

p. Zach – připravíme panu Volfovi mustr, tady jsme to několikrát řekli, a už to musí být každému jasné

p. Bílek – jaký bude závěr do zápisu?

p. Zach – zastupitelstvo obce ukládá kontrolnímu výboru, aby provedl kontrolu usnesení

p. Bílek – u schvalování smluv se rozlišuje uložit starostovi vypracovat a podepsat smlouvu nebo se schvaluje celá smlouva, která musí být přílohou zápisu

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves ukládá kontrolnímu výboru, aby provedl kontrolu usnesení a úkolů za poslední půlrok

 

Výsledek Hlasování: Pro 5              Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 4/Z34/2013 bylo schváleno.

 

Bod 4. - dotace z Královéhradeckého kraje (dotace na úroky z úvěru)

 

Předsedající seznámil přítomné s dotačním titulem Královehradeckého kraje. Pro podání žádosti na dotaci na úroky z úvěru, min. výše 50 000Kč a maximální 250 000Kč, podíl dotace je 50%, na příští rok je potřeba podat žádost do 13. 12. 2013 a k tomu je potřeba schválení zastupitelstvem obce, že souhlasí v první fázi s podáním žádosti.

 

p. Zach – bude potřeba odhadnout, kolik budou úroky

p. Rajmová – to bychom měli vědět přesně, protože začneme platit až od července a to by měla být celá částka vyčerpaná. Jenom nevím, jestli je to na úroky, které nám v tom roce naběhnou, nebo které zaplatíme?

p. Zach – měly by to být ty, co zaplatíme

p. Rajmová – měly by to být náklady, které v tom roce obci vzniknou, a to by mělo jít spočítat

p. Zach – tak já to zjistím, jak to přesně je

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje podání žádosti o dotaci do programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje do dotačního titulu DT4 (Snížení zadluženosti obcí a DSO), zároveň pověřuje pana místostarostu Bohumila Zacha podepsáním a podáním žádosti. 

 

Výsledek Hlasování: Pro 5              Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 5/Z34/2013 bylo schváleno.


Bod 5. - návrh rozpočtu na rok 2014

 

p. Zach – jedná se jenom o návrh rozpočtu, který bude zveřejněn a každý, kdo by měl nějaký návrh na změnu, může přijít v úřední hodiny na úřad a navrhnout změnu. Nebo může oslovit některého ze zastupitelů. O těchto změnách by se jednalo při schvalování rozpočtu. Podrobněji Vás s návrhem seznámí paní Rajmová

p. Rajmová – já jsem tam ještě snížila úvěr o 912,- Kč, protože nemůžeme čerpat víc než 24 mil. Kč, a přidala jsem 912,- Kč v  příjmech u DPH, oproti materiálům, které jsem Vám zaslala

p. Šviha – jak jsem studoval návrh rozpočtu, porovnával jsem ho se současným, který je na webu obce a je tam ve schváleném rozpočtu 2x v příjmech i výdajích úvěr na kanalizaci

p. Zach – já to opravím

p. Šviha – se zeptal na některé položky návrhu rozpočtu, které mu nebyly jasné

p. Rajmová – mu je objasnila

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce Butoves na rok 2014, který je schodkový.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5              Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 6/Z34/2013 bylo schváleno.

 

Bod 6. - rozpočtové opatření

 

p. Rajmová – toto rozpočtové opatření zastupitelstvo neschvaluje, protože ho schválil starosta obce. Tento způsob byl použit poprvé kvůli auditu, abychom neměli  čerpání vyšší než  rozpočet. Schválili jsme starostovi pravomoc odsouhlasit úpravu rozpočtu do výše 20 000,- Kč u  jednotlivých položek, povinností je předložit změny rozpočtu na nejbližším zastupitelstvu a seznámit s nimi zastupitele.

p. Šviha – v letošním rozpočtu jsou položky na kanalizaci, ale letos už se to asi platit nebude, nemělo by se to také zahrnout do rozpočtových opatření?

p. Rajmová – ještě bude rozpočtové opatření na posledním letošním zastupitelstvu a v nich by se to udělalo

p. Zach – paní XXXX by měla během několika týdnů prodat svůj byt a pak by koupila ten obecní. Dále se objevil zájemce na byt 3+1

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.3.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5              Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 7/Z34/2013 bylo schváleno.

 

Bod 7. – různé a diskuze

 

p. Zach – v úterý proběhl dílčí audit, byl jsem tady já, pan starosta a paní Rajmová.  Byla provedena kontrola hospodaření a nebyly shledány žádné nedostatky.

p. Rajmová – nyní to byl jen dílčí audit, závěrečný bude v lednu

p. Zach – pan starosta mi tady nechal žádost na pronájem bytu od paní Kateřiny Otavové, která je v těžké životní situaci a moc by jí pomohlo, kdybychom jí pronajali byt. Můj názor je, že chceme byty prodávat, už minule jsme odmítli, žádost pana XXXX. Navíc tady máme potencionálního zájemce o koupi toho bytu 3+1

p. Chládek -  jí by stačilo i 2+1, paní tady byla a souhlasila i se smlouvou na dobu určitou, kdyby se objevil zájemce o koupi, tak by si sháněla jiné bydlení. Případně by ho později i koupila, je to sestra paní XXXX z Butovsi, která se rozvádí, má dvě děti a potřebuje bydlení, protože se do zítra musí vystěhovat ze současného bytu.

p. Zach – já tomu rozumím, ale musel by se vyvěsit záměr, a uzavřít nájemní smlouva

p. Chládek – ona čeká s náklaďákem, jestli se má stěhovat

p. Bílek – na byty se, ale záměr schvalovat nemusí, dokonce starosta může rozhodnout sám

p. Šviha – já si také myslím, že u bytů to je jinak, protože v Jičíně bytový podnik pronajímá byty, aniž byl vyvěšen záměr. Panu XXXX se nevyhovělo, i když pracoval pro obec, tak s tím také moc nesouhlasím. Přečetl ustanovení § 39 zákona o obcích, z kterého vyplývá, že u bytů se záměr nevyvěšuje


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje nájem bytu 3+1 paní Otavové

 

Výsledek Hlasování: Pro 1 (Chládek)          Proti 4                   Zdrželi se -

Usnesení nebylo schváleno.

 

p. Chládek – chtěl bych oznámit, že traktor a sekačku si firma odvezla na údržbu, pak by bylo potřeba ještě odvézt křovinořez

p. Zach – já to odvezu

p. Rajmová – měla bych námět, mohli bychom požádat o dotaci na okna na obecním úřadě, je to pět oken, po tom, co se daly nové dveře, tak přestalo táhnout, bylo by to potřeba i u oken

p. Chládek – také by se mohlo požádat o peníze na renovaci sochy na návsi

p. Zach – dokonce se ozval nějaký pán, který už poslal finanční nabídku na renovaci té sochy ve výši cca 29 000,- Kč

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje podání žádosti o dotaci do programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje do dotačního titulu DT1 (Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti), zároveň pověřuje pana místostarostu Bohumila Zacha podepsáním a podáním žádosti.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5              Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 8/Z34/2013 bylo schváleno.

 

 

p. Šviha – já bych se chtěl zeptat, jak to vypadá s dodatkem smlouvy o dílo na kanalizaci a ČOV – Butoves?

p. Zach – příští týden budeme mít jednání s panem Horálkem, tak to s ním projednáme, aby ten dodatek byl se správným datem dokončení stavby a obsahoval ty méně práce.

p. Šviha – bude k dispozici zastupitelům, abychom si ho mohli prostudovat?

p. Zach – určitě ho pošleme, ale nevím, jestli bude do konce roku, vidím to spíše v lednu. Pošleme ho hned, jak ho budeme mít k dispozici, aby bylo dostatek času na jeho prostudování a úpravu, tak aby odpovídal nabídce firmy Stavoka Kosice a.s. ve veřejné zakázce

 

p. Šviha – byl jsem se podívat na stavbě a jak tam je díra na čističku, tak není nijak zabezpečená, kdyby tam spadl člověk nebo nějaké zvíře, tak se nedostane ven

p. Zach – napíšu si to a zítra je upozorním

p. Bílek – už tady nakládali řepné řízky, protože zapadl kamion

 

p. Šviha – je už na úřadě dokumentace k výběrovému řízení?

p. Zach – ano už je na úřadě

 

p. Šviha – minule starosta nebyl schopen odpovědět, na to proč byla projednávaná jiná smlouva o dílo na kanalizaci, než je podepsaná, protože se tam objevila technologická pauza, o které se při schvalování vůbec nemluvilo. Zajímalo by mě, kdo to zapříčinil

p. Zach – to asi já, protože jsem doplňoval do smlouvy, to co bylo vytečkované

p. Bílek – teď je právě otázka, jak to bylo schváleno, jestli jste pověřili starostu doplněním a podepsáním, nebo jste schvalovali znění smlouvy.

p. Zach – schvalovala se smlouva s připomínkami a pověřil se starosta podepsáním

p. Bílek - tak potom jste schválili to, co je v té smlouvě, proto by zastupitelé měli dostat text smlouvy před zastupitelstvem

p. Šviha – takže by to v podepsané verzi nemělo být jinak

p. Zach – na minulém zastupitelstvu se ptal pan XXXX, jak je to s pojištěním zastupitelů. Koukal jsme na to, a je to pojištění z výkonu veřejné funkce a způsobené škody do 1 milionu Kč

p. Šviha – a to je na jednoho zastupitele nebo na celé zastupitelstvo?

p. Zach – to nevím, spojím se zástupcem pojišťovny a zjistím jak to je

p. Šviha – jak tady byli na jaře lokální povodně, tak se slíbilo, že se založí povodňová kniha a komise. A pozve se odborník, který by navrhl řešení, tak by mě zajímalo, jestli už se to nějak řešilo.

p. Zach – zatím jsme to neudělali, paní Mušková říkala, že bychom měli mít osobu určenou na povodňové hlídky, ale jinak je to s povodňovou komisí na nás

p. Šviha – v zápise jsme slíbili, že se to bude v těch třech lokalitách řešit. Když se zase něco stane, tak na nás občané přijdou, že jsme slíbily se tím zabývat, ale nic se s tím neudělalo.

p. Chládek – to ale nikdo neví, kolik na to pole spadne vody, pod to se vám nikdo nepodepíše

p. Zach – to nemusí být nic určujícího, ale abychom věděli, jaké jsou možnosti

p. Chládek – taky se říkalo, že by se měl pročistit ten kanál, co vede pod koleje, to se slíbilo a neudělalo

p. Zach – to si vzal pan starosta za své, že se spojí s tou firmou, co to dělá

 

Předsedající, 34. schůzi zastupitelstva ukončil v 20:01.

 

Přílohy zápisu:

  1. Prezenční listina
  2. Zpráva kontrolního výboru

 

Zápis byl vyhotoven dne: 6.12. 2013

Zapisovatel:         Bob Šviha

Ověřovatelé:        Jana Rajmová                                                   dne:

 

       Jiří Chládek                                                      dne:

 

Starosta:               Lubomír Tichý                                                   dne: