Zápis č. 35

Zápis z 35. zasedání zastupitelstva obce Butoves,

konaného dne 19. 12. 2013, od 18:00 hodin.

pozn. zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění

 

Přítomni:

Lubomír Tichý

Bohumil Zach

Jiří Chládek

Jana Rajmová

Bob Šviha

Ing. Anatolij Volf

Omluveni:

Karel Formánek


 

Program:

1. zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání

2. schválení rozpočtu na rok 2014

3. příloha vyhlášky o odpadech (ceny na rok 2014)

4. rozpočtové opatření

5. různé a diskuze

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Lubomírem Tichým (dále jako „předsedající“).

 

Předsedající zahájil 35. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v 18.00 hodin. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 6 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

 

Za ověřovatele zápisu navrhl pana Zacha a pana Volfa, za zapisovatele pana Švihu.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem pana Boba Švihu a ověřovateli zápisu p. Bohumila Zacha a  Anatolije Volfa.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6              Proti –                   Zdrželi se –

Usnesení č. 1/Z35/2013 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 35. zasedání zastupitelstva.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6              Proti –                   Zdrželi se –

Usnesení č. 2/Z35/2013 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam pro svoji potřebu


Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

Pan Zach seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 34. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení a uvedl, zda byla splněna, námitky proti zápisu nebyly podány.

Bod 2. – schválení rozpočtu na rok 2014

Předsedkyně finančního výboru p. Rajmová uvedla, že k návrhu rozpočtu, který byl řádně vyvěšen, nebyly vzneseny žádné připomínky ani pozměňovací návrhy, a proto bude schvalován ve stejném znění, jako je návrh rozpočtu.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje  pro rok 2014 schodkový rozpočet. Příjmy ve výši 3,065.423 Kč a výdaje ve výši

26,915.423 Kč. Schodek ve výši 23,850.000 Kč  bude pokryt úvěrem u České spořitelny. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6              Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 3/Z35/2013 bylo schváleno.

 

Bod 3. – příloha vyhlášky o odpadech (ceny na rok 2014)

 

Pan Zach zjistil u firmy zajišťující svoz komunálního odpadu pro obec Butoves, že ceny svozu se pro rok 2014 nemění. Proto se ceny ve vyhlášce č. 2/2013 o poplatku za komunální odpad nemění, jen se oproti minulosti uvádějí v příloze č. 2 ceny včetně DPH.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu č. 2, k obecně závazné vyhlášce obce Butoves č. 2/2013 o poplatku za komunální odpad, kterou se stanoví výše poplatku za komunální odpad pro rok 2014.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6              Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 4/Z35/2013 bylo schváleno.

 

Bod 4. - rozpočtové opatření

 

Předsedkyně finančního výboru p. Rajmová seznámila s rozpočtovým opatřením č. 4, upravují rozpočet podle toho, jak byl plněn.

p. Rajmová – jak to vypadá s prodejem bytů, je nějaký zájemce?

p. Zach – byli nějací zájemci na prohlídce, ale nepotvrdili, že by měli zájem o koupi.

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtové opatření č. 4.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6              Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 5/Z35/2013 bylo schváleno.

 

Bod 5. - různé a diskuze

 

Předsedají – navrhl, jako každý rok příspěvek pro osamělé občany s nízkým důchodem ve výši 1200,- Kč a příspěvek 500,- Kč pro osaměle žijící osoby nad 70 let. Příspěvky budou poskytnuty formou poukázky na nákup do prodejny potravin v Butovsi. Jedná se o jednu osamělou osobu s nízkým důchodem a 7 osaměle žijících osob nad 70 let.

p. Rajmová – musíte jim poukázky dát co nejdříve, aby je uplatnily nejpozději 23. 12. 2013, protože musím potom uzavřít pokladnu

p. Šviha – takže celková výše bude 4 700,- Kč?

předsedající – ano


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje příspěvek ve výši 1200,- Kč pro osamělého občana s nízkým důchodem a poukázku v hodnotě 500,- Kč na odběr zboží v prodejně potravin v Butovsi pro osamělou osobu nad 70 let věku.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6              Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 6/Z35/2013 bylo schváleno.

 

Předsedající – přednesl návrh na jmenování inventarizační komise ve složení, předsedkyně p. Rajmová, členky p. Bílková a p. Neufussová

p. Rajmová – při inventarizaci, vlastně dohlížíme na hospodaření s obecním majetkem, ještě bych potřebovala z katastru seznam pozemků.

p. Zach – já tam hned 2. ledna dojdu

p. Rajmová – to by bylo dobře, abych to měla do auditu, který bude 11. ledna

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje členy inventarizační komise ve složení, předsedkyně p. Rajmová, členky p. Bílková a p. Neufussová

 

Výsledek Hlasování: Pro 6              Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 7/Z35/2013 bylo schváleno.

 

p. Chládek – včera jsme navštívili restauraci Butovanka a hospodský nám sdělil, že u sporáků nefungují trouby, bylo by potřeba, aby si to nechal opravit a obec to zaplatila, protože je to její majetek

p. Rajmová – v rozpočtu je na opravy v restauraci 10 000,- Kč, ať to nechá opravit

předsedající – já se spojím s opravářem a zařídím opravu

 

p. Šviha – jak dopadl kontrolní den na stavbě kanalizace?

předsedající – včera proběhl, pro letošek skončili, dál budou pokračovat po Novém roce, počet metrů splnili, čistička je v takovém stavu jakém je, nyní čekají na vhodnější počasí, aby udělali izolaci a obsyp.

p. Chládek – 480m měli v plánu a 480m udělali

 

předsedající – povolení na silnici 3. třídy měli do 5. prosince tak dělali tam a pokračovali dál, tady ty uličky mohou dělat v lednu, když bude dobré počasí

p. Rajmová – říkali, že by pokračovali po 15. lednu, týden předem by dali vědět, že nastoupí

předsedající – dnes dělali závěrečný úklid, kus práce je hotový, i občané mi to říkají

p. Rajmová – v případě lepšího počasí by měli umýt i silnici

p. Zach – to je napsané i v zápise

 

Předsedající, 35. schůzi zastupitelstva ukončil v 18:23.

 

Přílohy zápisu:

  1. Prezenční listina
  2. Příloha č. 2 vyhlášky 2/2013

 

Zápis byl vyhotoven dne: 27. 12. 2013

Zapisovatel:         Bob Šviha

Ověřovatelé:        Bohumil Zach                                                    dne:

 

       Anatolij Volf                                                      dne:

 

Starosta:             Lubomír Tichý                                                   dne: