Zápis č. 36

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Butoves,

konaného dne 20. 1. 2014, od 18:00 hodin.

 

pozn. zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění

 


Přítomni:

Bohumil Zach

Jiří Chládek

Jana Rajmová

Bob Šviha

Ing. Anatolij Volf

Omluveni:

Lubomír Tichý

Karel Formánek

 

 

Program:

1. zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání

2. dodatek ke smlouvě č. 1 (Smlouva o dílo se Stavokou Kosice)

3. jednací řád zastupitelstva obce Butoves (aktualizace stávajícího řádu)

4. různé a diskuze

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin místostarostou obce Bohumilem Zachem (dále jako „předsedající“).

 

Předsedající zahájil 36. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v 18.00 hodin. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 5 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam pro svoji potřebu

 

Za ověřovatele zápisu navrhl pana Chládka a paní Rajmovou, za zapisovatele pana Švihu.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem pana Boba Švihu a ověřovateli zápisu pana Jiřího Chládka a paní Janu Rajmovou.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5              Proti –                   Zdrželi se –

Usnesení č. 1/Z36/2014 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 34. zasedání zastupitelstva.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5              Proti –                   Zdrželi se –

Usnesení č. 2/Z36/2014 bylo schváleno.


Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 35. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení, námitky proti zápisu nebyly podány.

 

Bod 2. – dodatek ke smlouvě č.1 (Smlouva o dílo se Stavokou Kosice)

 

Místostarosta p. Zach seznámil přítomné s navrhovaným dodatkem, ve kterém se mění zejména cena díla, která se snižuje o méněpráce. tj. o kanalizaci, která již byla položena v minulosti v lokalitě nových rodinných domů a datum ukončení stavby tak, aby bylo v souladu se zadávací dokumentací.

 

p. Zach – v návrhu dodatku jsou termíny: zahájení 1. 11. 2013, dokončení 30. 4. 2014, technologická pauza od 1. 1. 2014 do 28. 2. 2014, dokončení montáže technologických zařízení 1. 4. 2014

p. Šviha – ale ve skutečnosti ta přestávka byla jinak

p. Zach – takhle byla v nabídce

p. Šviha – schvalujeme tady dodatek smlouvy a víme, že technologická přestávka byla asi 20. 12. 2013 do 15. 1. 2014, tak neměli bychom to už schválit podle skutečnosti?

p. Zach – asi by to tak mělo být, ale nevíme, kdy přestávka skončí

p. Šviha – už pracují, takže už asi skončila

p. Chládek – když začne mrznout, tak zase bude pokračovat

p. Šviha – co tedy znamená technologická přestávka, že nebudou pracovat? Ale nyní pracují, takže mi schvalujeme smlouvu, která je v rozporu se skutečností.

p. Zach – tak tu technologickou přestávku škrtneme

p. Šviha – nebo jí tam dát jen v tom rozsahu jak skutečně byla

p. Kvapil – já si myslím, že to je úplně jedno, nikdo neví, jestli dělají nebo je přestávka, dal bych tam to, co měli v nabídce, aby to bylo v souladu s výběrovým řízením

p. Zach – já také, když jsme tady měli audit, tak říkali, že je to jedno

p. Rajmová – s termínem 31. 5. 2014, auditorky nevidí problém

p. Šviha – já si zase naopak myslím, že by tam měl být datum ukončení 21. 3. 2014, protože to odpovídá jejich nabídce dokončení díla za 20 týdnů

p. Zach – můžeme tedy hlasovat o tvém návrhu

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje datum dokončení díla v dodatku č. 1 o dílo č. RE13000000/001 se Stavokou Kosice, a.s. IČ: 25275119, a to 21. 3. 2014, což odpovídá době 20 týdnů, jak bylo v nabídce.

 

Výsledek Hlasování: Pro 1 (Šviha)               Proti 4                   Zdrželi se -

Usnesení nebylo schváleno.

 

p. Zach – a nyní můžeme hlasovat o návrhu smlouvy, jak jsem ji předložil já s technologickou přestávkou

p. Šviha – teď jsi ho vytiskl, viděl ho už někdo?

p. Zach – já jsem posílal návrh bez technologické přestávky, ale teprve dnes jsem se dozvěděl reakci druhé strany. Dal jsem jim i návrh s ukončením 21. 3. 2014, ale ten neakceptovali

p. Šviha – takže ta přestávka je od 1. 1. do 28. 2. a co to znamená, že nebudou pracovat?

p. Chládek – když bude špatné počasí tak nebudou pracovat

p. Kvapil – když o něčem hlasujete, tak byste měli vědět, o co jde, co je tedy technologická přestávka?

p. Volf – zatím není různé a diskuze, zase budou stížnosti, že se nedodržuje jednací řád

p. Šviha – pane Volf, k probíranému bodu se může kdokoliv přihlásit do diskuze, občané se snaží diskutovat o probíraném tématu

p. Zach – technologická přestávka je, že se nepracuje

p. Šviha – takže zítra někdo do stavebního deníku napíše, že je přestávka a pokračovat se bude až 1. 3.?

p. Zach – no

p. Flégl – a co když se během technologické přestávky na probíhající stavbě něco stane?

p. Zach – já bych byl pro tu přestávku vypustit, bude to asi jednodušší, abychom nemuseli za dva měsíce schvalovat nový dodatek, kde by se upravovala technologická přestávka

p. Šviha – nebo jí tam nechat jen v rozsahu, co skutečně byla

p. Rajmová – já bych jí vyškrtla

p. Chládek – já jsem také pro vyškrtnutí

p. Zach – takže budeme schvalovat dodatek v tom znění, jak jsem vám zaslal v podkladech

p. Kvapil – já si také myslím, že tam přestávka nemusí být, protože mají ve smlouvě článek, když klesne průměrná teplota pod 5° C, tak se jim prodlužuje termín ukončení stavby

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. RE13000000/001 se Stavokou Kosice, a.s. IČ: 25275119 a pověřuje starostu jeho podepsáním.

 

Výsledek Hlasování: Pro 4              Proti 1 (Šviha)                    Zdrželi se -

Usnesení č. 3/Z36/2014 bylo schváleno.

 

Bod 3. – jednací řád zastupitelstva obce Butoves (aktualizace stávajícího řádu)

 

Předsedající seznámil přítomné s tím, že současný jednací řád obsahuje drobnosti, které odporovali zákonu a proto nám odbor dohledu a kontroly MV doporučil opravit jednací řád. Dále navrhuji změnu, která by zjednodušila přípravu podkladů pro jednání zastupitelstva. Dále přečetl všechny navrhované změny jednacího řádu.

 

p. Šviha – já navrhuji, aby podklady pro jednání zastupitelstva byly předávány 7 dní před jednáním, nikoliv 3 dny, protože tam je stejně dodatek, že doplnění může být i později. Aby pravidlem bylo, že to dostaneme 7 dní předem a občas se stane, že něco nedostaneme včas.

p. Zach – chce se ještě někdo vyjádřit k jednacímu řádu, jestli ne, můžeme hlasovat

p. Horčičko – bylo by dobré, aby názvy bodů byly podrobnější, aby se i občané mohli připravit na jednání zastupitelstva

p. Šviha – dříve tomu opravdu tak bylo, ale dnes bych řekl, že je to v pořádku

p. Flégl – chtěl bych požádat, aby pozvánka na zastupitelstvo byla i na internetu, já jsem ani nenašel, od kolika hodin zasedání začíná

p. Zach – pozvánka tam je, na úřední desce v ostatních. Snažím se do pozvánky v závorce za název bodu napsat podrobněji, co se bude projednávat. Kdo chce více informací, může přijít na obec v úřadní den. Přejdeme k hlasování

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Butoves.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5              Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 4/Z36/2014 bylo schváleno.

 

Bod 4. – různé a diskuze

 

p. Zach - přišla žádost pana XXX na odkup části pozemku na stavbu garáže. Podobné žádosti od občanů už jsme tady měly, ale vždy jsme je zamítly, protože už je tam málo místa k vedlejšímu pozemku.

p. Rajmová – už tam byl i geodet, který to proměřoval

p. Volf – původní záměr byl, že budou stát naproti těm 4 garážím další 4 garáže, ale nikdy se nedali najednou dohromady lidi, aby se to realizovalo. Později se ale zjistilo, že v místě plánované výstavby je nějaké potrubí snad kanalizace.

p. Zach – můj návrh, je, zamítnout tuto žádost a zaslat panu XXX vyjádření, proč to bylo zamítnuto

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce zamítá žádost pana XXX na odkup části pozemku pro stavbu garáže

 

Výsledek Hlasování: Pro 5              Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 5/Z36/2014 bylo schváleno.

 

p. Šviha – já bych se chtěl zeptat ke kanalizaci, ve smlouvě o díle se píše, že do třech týdnů firma dodá podrobný harmonogram. Tak jestli nějaký je?

p. Zach – žádný nemám

p. Šviha – je to i v tom dodatku co jste dnes schválili, tak aby se pohlídala Stavoka a podrobný harmonogram byl. Minule tady pan Chládek říkal, že bylo v plánu položit asi 480m kanalizace. Já takové údaje nemám a rád bych je měl

p. Chládek – já jsem se to dozvěděl na kontrolním dnu

p. Šviha – takže kontrolní dny jsou veřejné? Já bych se tedy také rád zúčastnil.

p. Zach – ano jsou veřejné

p. Chládek – u kolejí vytáhli dva smrky i s balem, až dokončí práce, tak je zase zasadí, kdyby se neuchytily, tak přislíbili zasadit nové

p. Zach – až budu vědět termín kontrolního dne, tak ti dám vědět

p. Šviha – když už jste se zmínili o té lokalitě u hřiště je tam spousta bláta na cestě, bylo by potřeba to uklidit

p. Zach – už jsme to říkali stavbyvedoucímu, aby to uklidili

p. Šviha – ten úklid by byl potřeba po větší části vesnice, bylo řečeno, že po novém roce to uklidí, nevím, zda už tady byli?

p. Rajmová – ne, ještě neuklízeli, já jsem tu připomínku měla už na minulém kontrolním dnu, a už jsem to urgovala i u starosty a čekám na další kontrolní den, abych to tam připomněla.

p. Šviha – když kopali u hřiště, tak si jezdili bagrem pro materiál, pro každou lžíci. Bylo by dobré, kdyby si materiál vozili náklaďákem. Chtěl bych upozornit, že v pátek už to bylo 11 týdnů od začátku stavby a už by měla být víc jak polovina hotova.

 

p. Šviha – koukal jsem se na prodej bytů, v červenci 2012 jsme schválili záměr prodat 4 byty, jeden si koupili manželé XXX, ostatní jsou stále na prodej. Dnes na internetu nabízíme 2 byty, prodávají se už dlouho, nevím, jestli bychom se do těch bytů mohli podívat, aby se tam něco zlepšilo, aby měly větší šanci na prodej. Máme na úřadě uklízečku, tak jestli tam není potřeba uklidit.

p. Zach – tam by pomohlo zainvestovat do nich

p. Chládek – ty byty nejsou tak hrozný, já jsem tam byl stou paní, co měla zájem o pronájem, samozřejmě tam jsou dírky po hřebíkách, to nikdo nezadělal. Topí se tam a větrá, takže nikde není žádná plíseň. Je škoda, že jsou jenom na prodej, mohl se ten jeden byt pronajmout a alespoň by někdo platil poplatky, co za ten byt jsou.

p. Šviha – já jsem koukal na reality a nyní se v bytovce nabízí celkem 5 bytů 3+1 a jeden 2+1, některé jsou dražší, ale v lepším stavu, některé jsou levnější. Byty co prodáváme, jsou inzerovány pouze na stránkách pana Mazáčka a reality.cz, na ostatních serverech nejsou.

p. Zach – prodej jsme inzerovali i v novinách

p. Šviha – ten 2+1 máme nejlevnější, tak jestli ho trochu nevylepšit, aby byla větší šance ho prodat. Nebo se nezamyslet nad tím, jestli ty byty nepronajmout s 1 měsíční výpovědní lhůtou, aby se mohly i nadále prodávat.

p. Chládek – to už dávno mohlo být

p. Zach – aby ten nájemce po nás nechtěl vyměnit okna, bude to stát asi 50.000,- Kč a to se nám z nájmu nikdy nevrátí

p. Šviha – a ta okna jsou v takovém stavu, že by se musela měnit?

p. Zach – jsou to dřevěná okna z 90. let

p. Kvapil – bylo myšleno, aby se tam uklidilo nebo vymalovalo, aby byly vzhlednější

p. Zach – já myslel, aby nájemníci nechtěli novou vanu atd.

p. Šviha – kdyby se našel zájemce, který by si to pronajal tak jak to je, tak by za nás platil náklady

p. Chládek – měli jsme tady takovou zájemkyni, která si chtěla byt pronajmout tak jak je a platit nájem, protože byla v tíživé situaci po rozvodu se dvěma dětmi a neměla kde bydlet. Ale vy jste se k tomu postavili tak, že to nebylo schváleno

p. Rajmová – ale v té době byl zájemce o koupi

p. Chládek – nebyl, to jenom říkal starosta, že se na to přijde podívat, ale ani se tady pak podívat nebyl

p. Rajmová – mě starosta říkal, že se tady byl na byt podívat

p. Šviha – kdyby ta žádost byla součástí materiálů pro jednání zastupitelstva, tak by se s tím mohl člověk seznámit, zjistit více podrobností a podle toho by se rozhodl

p. Chládek – já jsem to tady řekl předem, i že to je sestra obyvatelky Butovse

p. Šviha – já se těžko rozhoduji během půl minuty

p. Kvapil – já jsem se také chtěl zeptat, proč to nebylo schváleno, když prý paní projevila zájem o následnou koupi, až bude po rozvodu vyrovnání. Mě se zdá, když tady je zájemce, který přispěje něco do pokladny, tak je to docela dobré. Dokonce tady prý někdo řekl, že nejsme charita, pak mi vysvětlete, proč pronajímáme prodejnu za 1,- Kč/rok?

p. Zach – kolik nám zbývalo z nájmu?

p. Rajmová – když byl asi 1600,- Kč nájem, do fondu oprav už se platí 700,- Kč, dříve zbývalo několik set

p. Chládek – ale už bychom nemuseli platit my nic

p. Rajmová – to je pravda, ale já jsem s tou paní mluvila a říkala, že v žádném případě by to odkoupit nemohla

p. Chládek – ona to chtěla odkoupit až po vyrovnání

p. Kvapil – přijde vám ekonomicky výhodnější slušnou paní se dvěma dětmi odmítnout, která má pak věci složené přes vánoce tady pod střechou. Proč teda pronajímáme krám za korunu ročně a ještě jsme spoustu tisíc zaplatili za rekonstrukci Jednotě, která vykazuje 10 milionové zisky.

p. Zach – byla to jedna z jejich podmínek, aby proběhla rekonstrukce a byl to v podstatě jediný zájemce o pronájem

p. Chládek – já jsem jí říkal, že by to bylo kolem 4.000,- Kč

p. Zach – protože je zájem prodat ty byty

p. Zach – Byli tady zájemci o koupi (asi 5 zájemců). Když to pronajmeme a přijde zájemce o koupi, bude muset počkat měsíc, než se byt uvolní

p. Chládek – to si neumíte představit, jak mi bylo, když jsem měl té paní oznámit po schůzi, když ona čekala s naloženým nábytkem na autě, že byt nedostane. Když jsme předtím jí říkali, že není problém

p. Zach – já jsem to neříkal, nevím, kdo to říkal

p. Chládek – oni vědí, kdo to říkal. Jsem ani nemohl vytočit číslo, jak jsem byl vzteklý a jak mě bylo blbě, když jsem jí musel říci: „Vážená paní nezlobte se, ale zastupitelé byli proti“

p. Šviha – ještě k těm cenám, my to nabízíme za 846 900,- Kč, ale v zápise č. 23 se píše, že to bylo za byt XXX, ti si ho koupili. Prodává se byt po p. XXX a ten měl být za 839 960,- Kč, je to chyba v zápise nebo v tom, za co to nabízíme, kdyby to byla chyba tak se může alespoň trochu zlevnit

p. Zach – to se musím podívat

p. Šviha – také tam je napsané, že to byl byt paní XXX, nemá to být XXX? Navíc v tom zápise jsou zveřejněna i jména, asi by to mělo být anonymizované.

p. Horčičko – můžete tady říct, kdo něco nasliboval a pak to nesplnil?

p. Zach – já nevím, kdo něco slíbil, aniž by měl pověření

p. Kvapil – mě šlo spíš o to, proč se tohle stalo, jestli tady někdo myslí jen pragmaticky účetně a neumí se vžít do něčí situace. Je vás tady sedm zastupitelů, jeden to chtěl, to už víme, tak se ptám těch šesti proč?

p. Chládek – nás tady bylo pět

p. Zach – kdyby bylo schváleno, že se budou byty pronajímat, tak by se o tom nejednalo

p. Janda – teď už je to pryč, ale z toho plyne ponaučení, proč jsme po vás chtěli stále dokola podklady pro jednání zastupitelstva dopředu, to není žádná buzerace, aby někdo trávil hodiny přípravou materiálů. Ale je to o tom, jak tady říkal i Bob, že se nemůže během půl minuty připravit. Dříve bylo zvykem spousta věcí projednávat jako různé a diskuze, aby se o tom nemuselo mluvit dopředu. To je přesně to, proč i já jsem chtěl podklady dopředu

p. Zach – kdybych o tom věděl, tak bych to zařadil, ale já jsem o tom nevěděl

 

p. Horčičko – chtěl bych se zeptat, jestli v sídlišti nových domků se taky bude pokládat kanalizace

p. Zach – tam už je to hotové

p. Horčičko – tak o to byl dražší projekt na kanalizaci

p. Rajmová – projekt se dělal, ještě než byly hotové novostavby a byl hotový ještě dříve, než tam byla ta kanalizace

p. Horčičko – jakou má stanovenou odměnu stavební dozor pan Říha?

p. Zach – 190.000,- Kč

p. Horčičko -  a je v té smlouvě stanoveno, jak často má být na stavbě?

p. Zach – je tam stanoveno, kdy budou kontrolní dny

p. Horčičko – tak to je špatná smlouva

 

p. Šviha – já se zeptám, přijmeme k těm bytům nějaké stanovisko, nebo to necháme vyšumět?

p. Zach – ještě to prodiskutujeme

p. Chládek – já bych odsouhlasil, že když bude zájemce o pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc a mezi tím se může hledat kupec.

p. Šviha – za tržní nájem, můžeme tedy o tomto návrhu hlasovat?

p. Zach – jak zní tedy návrh?

p. Kvapil – já bych ty byty pronajal všechny, aby obec měla nějaké peníze a nemusela vypínat lampy, v deset se zhasne a já tam nevidím

p. Šviha – ty byty budou zabydlený a budou lépe vypadat, než prázdné byty s dírami ve zdech

p. Rajmová – to je pravda

p. Šviha – já bych tedy zkusil zrekapitulovat návrh pana Chládka. Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje pronájem bytů za tržní nájem s výpovědní dobou 1 měsíc a umožnění prohlídky bytů k prodeji

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje pronájem bytů na dobu neurčitou, za tržní nájem s výpovědní dobou 1 měsíc a umožnění prohlídky bytů k prodeji

 

Výsledek Hlasování: Pro 5              Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 6/Z36/2014 bylo schváleno.

 

pan Chládek odešel v 19:00

 

 

p. Horčičko – ještě ke stavbě ČOV, tam jsou obvodové a vnitřní stěny jsou projektovány ze železobetonu. V těchto stavbách norma uvádí, že to má být armováno nerezovou ocelí nebo ocelí s nerezovým povlakem. Protože agresivní vody to během 20 let zničí a co pak s tím. V té době, když se to projektovalo, už norma umožňovala, aby se to dělalo z trvanlivého plastu, který má trvanlivost 150 až 200 let.

p. Zach – to je věcí projektanta, já o tom podrobnosti nevím

p. Kvapil – to by měl zkontrolovat náš stavební dozor

p. Horčičko – já jsem chtěl projekt na prostudování, ale bylo mi řečeno starostou, že jen na půl hodiny, tak jsem šel pryč

p. Zach – já to prověřím, jaká je tam ocel

p. Kvapil – Stavoka musí stavět podle projektové dokumentace, jestliže najde nějakou chybu, tak by na to měla upozornit, proto to musí dělat odborná firma

p. Rajmová – já si myslím, že to takhle probíhá, protože tam byla opomenuta nějaká izolace, ale berte mě jako laika, Stavoka na to upozornila a dávala se tam pak navíc

p. Horčičko – já žádám, aby bylo dáno do zápisu, aby u toho vyústění do Butovského potoka, byly dány betonové žlaby po délce 400m, aby to tady pak nezapáchalo

 

p. Janda – přijde mi špatné veřejné osvětlení, v 7 ráno se zhasne, děti jdou pak do školy a nejsou vidět. Kdo je zodpovědný za investora na akci kanalizace a ČOV?

p. Zach – pan starosta

 

p. Janda – šlo by dát do zápisu, aby se to dozvěděl, že obec způsobuje svým konáním trvalé poškozování mého majetku, konkrétně v celé délce máme nahozený plot. A máme zničenou dlažbu. Já bych tedy chtěl, aby starosta zařídil, že do konce týdne toto poškozování ustane a do 30 dnů, aby mi dal písemně vědět, jak zajistí uvedení do původního stavu. Pokud jeden z těch termínů nebude dodržený, tak na něj podám trestní oznámení. Ať si to vyřeší, jak chce, my máme před domem 5 cm bahna a já ten plot nenatírám, abych kupoval nový, tak bohatý nejsem, chtěl bych, aby to ustalo, starosta to vidí, jezdí okolo na kole často

p. Zach – už mi to říkal pan Flégl, já jsem to hned druhý den řešil se stavbyvedoucím, ale asi s tím nic neudělali

p. Kvapil – už tedy ten dodatek schválili, ale jestli by nestálo dát do smlouvy nějaké pokuty za to, co se neplní, aby sem dali víc lidí, aby zvládali i to čištění. Já to chápu, když jeden jezdí bagrem pro lžíci písku, bez SPZ, bez pojištění, jezdí po veřejné komunikaci, není nikdo, kdo by to očistil

p. Flégl – dneska to bagrem oškrábal před prodejnou, ale dál nic. Pak jsem ho dvakrát potkal, jak jede s plnou lžicí, padá mu to z ní na silnici. Jedu do myčky omýt auto, druhý den je zas špinavé, děti a manželka když do něj nastoupí, tak se o něj ušpiní, a to stojí peníze, stále to čistit dokola. Nehledě na to když někam jedete a vypadáte jak vidlák

p. Janda – starosta tohle vše vidí, slyší stížnosti občanů a měl by na kontrolním dnu požadovat po firmě, aby to dala do pořádku

p. Rajmová – já jsem připravená na dalším kontrolním dnu tohle vše řešit, ale zatím žádný nebyl

p. Janda – vy na ně musíte zatlačit, jsou tady občané, co mají poškozené majetky, my je necháme vyčistit a o to vám zkrátíme fakturaci. Oni za to mohou, tak na ně přeneste odpovědnost. Já to tedy rozhodně čistit nebudu

p. Flégl – i ty chodníky by bylo potřeba vyčistit

 

p. Šviha – na předminulém zastupitelstvu jsme dali kontrolnímu výboru úkol, tak jestli se už výbor sešel a je z toho nějaký zápis?

p. Zach – byli tady, přeposlal jsem jim zápisy

p. Volf – děláme na tom, příště to bude

p. Šviha – takže na příštím zastupitelstvu bude zpráva kontrolního výboru

 

p. Pažout – chtěl jsem poděkovat, hlavně vám dvěma, p. Rajmová a p. Volfe, jak jste se zachovali při schvalování pronájmu bytu

p. Rajmová – já vám na to odpovím, my jsme tady o tom hovořili, ale pak přišel starosta, že je na ten byt zájemce

p. Pažout – tak jste mohli říct a nebyl problém, nemuselo to být 3+1, ale i menší, tam bylo to, že jste řekli, není problém, že to platí

p. Rajmová – my jsme řekli, že o tom budeme uvažovat, ale mezitím přišel starosta s tím, že je zájemce o koupi

p. Pažout – tak jste to mohli říct a byl by klid

p. Rajmová – já jsem p. Chládkovi volala, ale nebral mi telefon

p. Pažout – kdybyste řekli něco jiného, že se uvidí, jestli se to schválí, tak není problém, ale vy jste slíbili, že není problém, že nevidíte sebemenší důvod, proč by to nebylo schváleno

p. Rajmová – když jste odcházel, tak jsem vám říkala, že každý zastupitel má jeden hlas a že záleží na tom, jak se k tomu každý zastupitel postaví. Ale starosta přišel s tím, že je zájemce na 3+1, jak jsem se to dozvěděla, tak jsem volala p. Chládkovi

p. Pažout – byli jste tady čtyři lidi, vy dva, starosta a p. Chládek a řekli jste, že ano. Pak je těžký, když se tři a půlleté dítě ptá, proč má hračky pod plachtou. Kdybyste řekli, budeme hlasovat, není nic jisté, tak nebyl problém

p. Kvapil – tohle mi taky vadí, proto jsem to tady taky vytáhl, když to slíbili, tak proč pak cukli

p. Rajmová – protože se objevil zájemce o ten byt na koupi

p. Volf – prohlédla si oba byty, 3+1 nechtěla a vybrala si 2+1, ale nevím to jistě

p. Šviha – p. Chládek říkal, že jí to je jedno jestli 3+1 nebo 2+1

p. Pažout – byl tam s ní p. Chládek a vybrala si 3+1, mě na tom mrzí, že jste to slíbili

p. Šviha – byla škoda, že jste nepřišel na to zastupitelstvo

p. Pažout – já jsem nemohl, protože jsem jí stěhoval z toho bytu, protože byla domluvená kára a všechno a pak byl nábytek u nás

p. Šviha – já vím, že už vám to nepomůže, ale byla tady kolem toho dnes dlouhá diskuze a schválili jsme pronájem těch bytů za tržní nájem s jednoměsíční výpovědní lhůtou

Předsedající, 36. schůzi zastupitelstva ukončil v 19:21.

 

Přílohy zápisu:

  1. Prezenční listina
  2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na kanalizaci a ČOV – Butoves
  3. Jednací řád

 

Zápis byl vyhotoven dne: 28. 1. 2014

Zapisovatel:         Bob Šviha

Ověřovatelé:        Jana Rajmová                                                   dne:

       Jiří Chládek                                                       dne:

Starosta:             Lubomír Tichý                                                   dne: