Zápis č. 37

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Butoves,

konaného dne 15. dubna 2014

 

pozn.  zveřejněna  je  upravená  verze  dokumentu  z  důvodu  dodržení  přiměřenosti  rozsahu  zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění

 

Přítomni:

Lubomír Tichý

Bohumil Zach

Jiří Chládek

Jana Rajmová

Bob Šviha

Ing. Anatolij Volf

Omluveni:

Karel Formánek

 

Program:

1. zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání
2. dodatek ke smlouvě (Smlouva o dílo se Stavokou Kosice)
3. schválení závěrečného účtu obce Butoves za rok 2013
4. mikroregion Podchlumí (schválení na další období 2014-2020)
5. delegát na valnou hromadu VOS Jičín
6. nový dodavatel plynu a elektřiny pro obec
7. různé a diskuze

 

Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Lubomírem Tichým (dále jako „předsedající“).

 

Předsedající  zahájil  37.  zasedání  zastupitelstva  obce Butoves,  které  bylo  svoláno  dle  §  92  odst.  1  zákona  č. 128/2000 Sb., o  obcích v 18.00 hodin. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 6 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

 

Za ověřovatele zápisu navrhl pana Bohumila Zacha a paní Rajmovou, za zapisovatele pana Volfa.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem pana A. Volfa a ověřovateli zápisu pana Bohumila Zacha a paní Janu Rajmovou.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5  Proti –  1 Zdrželi se –

Usnesení č. 1/Z37/2014 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 37. zasedání zastupitelstva.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6  Proti – 0  Zdrželi se –

Usnesení č. 2/Z37/2014 bylo schváleno.

 

Pan Šviha upozorňuje, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam pro svoji potřebu

 

Bod 1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva

 

Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo obce  se  zápisem a s plněním usnesení z posledního zasedání.

 

Bod 2. – dodatek ke smlouvě č.1 (Smlouva o dílo se Stavokou Kosice)

 

Starosta seznámil přítomné zastupitele se stavem a s tím, že je potřeba zrušit usnesení 3/Z36/2014, z minulého zastupitelstva ohledně dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na kanalizaci a ČOV Butoves, který starosta podepsal v jiném znění nežli byl schválen.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce ruší usnesení 3/Z36/2014.  

 

Výsledek hlasování: Pro – 6   Proti - Zdrželi se –

Usnesení č. 3/Z37/2014 bylo schváleno.

 

Starosta dále navrhl schválit nový dodatek. Pan Šviha se ptá, proč byl podepsán jiný dodatek, než který byl schválen (jedná se o přidání technologické pauzy), starosta odpovídá, že přišlo mezitím z ÚOHS požadavek na vysvětlení ohledně podnětu, který byl na úřad zaslán. V navrhovaném dodatku se objevuje opět technologická pauza a Stavoka zde i v technologické pauze měla techniku a pracovala, proto pan Šviha navrhuje schválit dodatek bez technologické pauzy, protože pan starosta napsal na ÚOHS, že o technologické pauze se neprovádějí stavební práce. Pan starosta odpověděl, že Stavoka fakturovala za měsíc leden a únor a podle ujištění pana Horálka o tuto dobu co stavěli v lednu a únoru bude zkrácen termín dokončení stavby. Pan Bílek se ptá, pro se ruší původní dodatek a schvaluje se nový, místostarosta odpovídá, že nebyl podepsán, pan Bílek říká, že tedy nevznikl, místostarosta připomíná, že nerušíme dodatek, ale usnesení, kdy jsme schvalovali ten dodatek. Pan Bílek se ptá, jestli hlavním problémem je technologická přestávka a zda bude upraveno podle skutečnosti, pauza bude v tom správném termínu, opět se odpovídá, že ne, v podstatě jako by neexistoval. Pan Bílek se ještě ptá, proč to vzniklo, odpovídá se, že to bylo na základě podání na ÚOHS. Místostarosta navrhl odložení schvalování dodatku u tohoto bodu na projednání na další zasedání zastupitelstva.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce odkládá schválení dodatku do dalšího zasedání zastupitelstva.  

 

Výsledek hlasování: Pro – 6   Proti - Zdrželi se –

Usnesení č. 4/Z37/2014 bylo schváleno.

 

Bod 3. Schválení závěrečného účtu obce Butoves za roh 2013

 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s tím, že závěrečný účet a jeho povinné přílohy byly řádně vyvěšeny a zastupitelé je dostaly před zasedáním zastupitelstva. Pan Šviha se zeptal na informaci ohledně přebytku hospodaření a na to mu paní Rajmová odpověděla.

Předsedkyně finančního výboru obce paní Jana Rajmová podala informaci o závěrečném účtu a doplňující informace k usnesení.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet a zprávu z auditu za rok 2013 a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2013 a to bez výhrad.

 

Výsledek hlasování: Pro - 6   Proti -   Zdržel se -

Usnesení č. 5/Z37/2014 bylo schváleno

 

Paní Rajmová seznámila zastupitelstvo obce s výsledkem inventarizace k 31.12.2013. Inventarizací nebyly shledány rozdíly mezi stavem účetním a fyzickým a nebyly zjištěny žádné nedostatky.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku a souhlasí s převodem prostředků z účtu 431 na účet 432 a to ve výši 710 662,82 Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro - 6   Proti -   Zdržel se -

Usnesení č. 6/Z37/2014 bylo schváleno

 

Starosta navrhuje odměny pro členy inventarizační komise ve výši 1000,-Kč a předsedkyni inventarizační komise ve výši 1500,- Kč.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro členy inventarizační komise ve výši 1000,-Kč a předsedkyni inventarizační komisi ve výši 1500,- Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro - 6   Proti -   Zdržel se -

Usnesení č. 7/Z37/2014 bylo schváleno

 

Bod 4. Mikroregion Podchlumí (schválení na další období 2014-2020)

 

Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo se zprávou Mikroregionu Podchlumí, že naše obec spadá do území působnosti MAS Podchlumí, je to pro další plánovací období 2014-2020. Obce z tohoto usnesení nevzniká žádné finanční plnění nebo jiné povinnosti směrem k MAS nebo Mikroregionu. Je to pro to, aby naší obec zahrnuli pro další plánovací období.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje, že správní území obce spadá do území působnosti místní akční skupiny Podchlumí o.s. na období 2014-2020. 

 

Výsledek hlasování: Pro - 6   Proti -   Zdržel se -

Usnesení č. 8/Z37/2014 bylo schváleno

 

Bod č. 5. Delegát na valnou hromadu VOS Jičín

 

Místostarosta seznámil zastupitelstvo s tím, že se koná valná hromada VOS Jičín. Kde navrhuje delegátem pana Švihu (který přijímá) a náhradníkem Bohumila Zacha.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce deleguje na valnou hromadu VOS Jičín pana Boba Švihu a jako náhradníka pana místostarostu Bohumila Zacha jako zástupce obce Butoves a pověřuje ho účastí, zastupováním a hlasováním.

 

Výsledek hlasování: Pro - 6   Proti -   Zdržel se -

Usnesení č. 9/Z37/2014 bylo schváleno

 

Bod 6. Nový dodavatel plynu a elektřiny pro obec.

 

Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo a nechal si zpracovat tabulku úspor pro elektřinu a plyn a nejlépe vyšla společnost Fonergy s.r.o. Pouze se doplní aktuální datum. Zálohy u elektřiny zůstávají stejné a u plynu se pouze snížily. Dodavatel pro nová odběrná místa bude také Fonergy s.r.o.

 

Návrh usnesení:

ZO Butoves schvaluje smlouvu s dodavatelem zemního plynu pro odběrné místo v obci Butoves, které je ve vlastnictví obce Butoves a to Fonergy s.r.o. se sídlem Otakarova 1253, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 29308607.

 

Výsledek hlasování: Pro - 6   Proti -   Zdržel se -

Usnesení č. 10/Z37/2014 bylo schváleno

 

Návrh usnesení:

ZO Butoves schvaluje smlouvu s dodavatelem elektrické energie pro všechna odběrná místa v obci Butoves, která jsou ve vlastnictví obce Butoves a to Fonergy s.r.o. se sídlem Otakarova 1253, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 29308607.

 

Výsledek hlasování: Pro - 6   Proti -   Zdržel se -

Usnesení č. 11/Z37/2014 bylo schváleno

 

Bod 7.  Různé a diskuze:

-          Starosta seznámil zastupitelstvo obce se žádostí Rajmových ohledně odkupu části pozemku 196/2 k.ú. Butoves, které je přímo sousedící s jejich vlastním pozemkem (stavební parcelou) a o tento pozemek se starají a tak žádají o částečný odkup pozemku dle přiloženého výkresu o výměře cca 40m2. Žadatelé nechají na svůj náklad zhotovit geometrický plán a předloží zastupitelstvu na schválení kupní smlouvu.

Pan Šviha navrhuje, aby žadatelé odkoupili část pozemku až k transformátoru a paní Rajmová souhlasí. Prodejní cena bude stanovena později (vyhlášková cena).

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej části pozemku 196/2 k.ú. Butoves ve vlastnictví obce Butoves dle vyšrafovaného výkresu (příloha zápisu).  

Výsledek hlasování: Pro – 6   Proti - Zdrželi se –

Usnesení č. 12/Z37/2014 bylo schváleno.

 

-          Starosta seznámil zastupitele s tím, že bude proveden sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.

-          Starosta seznámil zastupitelstvo obce s dopisem od SSHR ohledně ukončení provozu ČOV v areálu SSHR BUTAS na kterou jsou napojeni: restaurace Butovanka, bytovka a pan Šviha a to k 30.6.2014 a s  tím, že bude vypovězena k tomuto datu smlouva o odvádění a čištění odpadních vod. Přípojku by si měla realizovat Celní správa, která sklady bude přebírat.

-          Místostarosta seznámil z možností pracovníka z programu VPP od Úřadu práce v Jičíně a žádá o schválení

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na program VPP od Úřadu práce v Jičíně na poskytnutí jednoho pracovníka pro pokos zeleně a úklid veřejných prostranství.

 

Výsledek hlasování: Pro – 6   Proti - Zdrželi se –

Usnesení č. 13/Z37/2014 bylo schváleno.

 

-          Pan Horčičko se ptá, kolik obec přispěje na přípojku Vackovým, starosta odpovídá, že takto bylo vyprojektováno a také realizováno a nebude tedy přispěno.

-          Pan Neufuss se ptá, jak je ošetřeno, že občan platí přípojku nejen na svém, ale i na obecním pozemku. Místostarosta odpovídá, že v celé délce si přípojku hradí občan sám. Obec pouze platí „Téčko“ z kanalizačního řadu.

-          Pan Janda se ptá, kdo je odpovědný za investora co se týče výstavby kanalizace, starosta obce odpovídá, že je odpovědný on. Pan Janda si stěžuje, že na jeho pozemku si Stavoka Kosice, a.s. odložila pažení a žádá pana starostu o odstranění. Starosta zavolá stavbyvedoucímu. Pan Šviha ještě připomíná, že je jedno pažení u vjezdu do BUTASU a bylo by dobré ho položit, aby nespadlo. Starosta zavolá stavbyvedoucímu.

-          Pan Horčičko se ptá, jak to bude s napojením na kanalizaci a kdy se budou moci napojit. Starosta odpovídá, že bude včas oznámeno. Dále pan Horčičko nesouhlasí s tím, aby se napouštěla požární nádrž.

-          Pan Bílek připomíná, že mu byla přípojka realizována v technologické pauze a vlastně neměli pracovat, tak by mu měli vrátit peníze, že by se to mohlo stát. Pan Chládek připomíná, že se technologická pauza týká hlavního kanalizačního řadu.

-          Pan Horčičko se ptal na lípu u has. zbrojnice, starosta mu odpověděl.

-          Pan Jiránek poděkoval jménem Klubu seniorů zastupitelům za podporu klubu seniorů v obci.

-          Pan Šviha se ptá na kanalizaci, která byla u dráhy na druhý konec silnice naproti Hrdých. Paní Rajmová připomíná, že tato část bude sloužit  pro 4 přípojky a bude připravená pro případnou další zástavbu. Žádá se o stavební povolení.

-          Pan Šviha se ptá, kdy se bude připojovat bytovka, starosta odpovídá, že se čeká na územní rozhodnutí.

-          Pan Šviha připomíná ještě zprávu kontrolního výboru, zda se bude projednávat. Ptá se pana Volfa proč KV neprovedl kontrolu plnění usnesení, kterou mu již více jak rok téměř na každém jednání zastupitelstvo ukládá. Pan Zach žádá KV o přepracování zprávy. Pan Šviha má pocit, že kontrolní výbor nefunguje.

-          Pan Šviha se ptá na oplach silnice při příznivém počasí. Starosta odpovídá, že by se mělo čištění provést najednou. Paní Rajmová říká, že silnici čistili kartáčem, že to je lepší než oplach vodou.

-          Pan Neufuss se ptá na zajištění odtoku od nově vybudované ČOV směrem na Milíčeves, starosta odpovídá, že by se měli starat vlastníci pozemků.

-          Paní Rajmová informuje, že potrubí od Karla Formánka bylo vyčištěno dle jeho požadavku.

-          Pan Šviha žádá starostu obce, aby se mohl účastnit kontrolního dnu, starosta řekl, že záleží na něm koho pozve.

-          Pan Šviha, že nenašel některé věci na webu obce (výroční zprávy a poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.). Na obecním úřadě zápisy ze zastupitelstva neobsahují všechny přílohy, které jsou v zápisech uvedeny, obzvláště texty schvalovaných smluv a zprávy kontrolního výboru. Místostarosta odpovídá, že je to založeno tam, kterého případu se to týká a kopírování přišlo zbytečné, ale do příště bude realizováno.

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:39 hod.

 

Přílohy zápisu:

1)Prezenční listina

2)Katastrální mapka s vyznačením území na záměr prodeje

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 10.05.2014

 

Zapisovatel: Ing. A. Volf

 

Ověřovatelé: Jana Rajmová ............................................      dne ...........................

 

                       Bohumil Zach  ............................................      dne …......................

 

Starosta: Lubomír Tichý       ............................................      dne …......................

 

Razítko obce:

(není povinné)