Zápis č. 38

Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Butoves,

konaného dne 15. 5. 2014, od 18:00 hodin.

 

pozn. zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění

 

 

Přítomni:

Lubomír Tichý

Bohumil Zach

Jiří Chládek

Bob Šviha

Ing. Anatolij Volf

 

Omluveni:

Karel Formánek

Jana Rajmová

 

Program:

1. zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání

2. dotace z POV Královéhradeckého kraje

3. dodatek ke smlouvě (smlouva o dílo se Stavokou Kosice)

4. různé a diskuze

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Lubomírem Tichým (dále jako „předsedající“).

 

Předsedající zahájil 38. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v 18.00 hodin. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 6 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

 

Za ověřovatele zápisu navrhl pana Chládka a pana Švihu, za zapisovatele pana Zacha.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem pana Bohumila Zacha a ověřovateli zápisu p. Jiřího Chládka a Boba Švihu.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5              Proti –                   Zdrželi se –

Usnesení č. 1/Z38/2014 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta doplňuje program o dva níže uvedené body:

 

4. Věcné břemeno (Vodovod Vrbice)

5. Restaurace Butovanka

Bod Různé a diskuze bude pod číslem 6.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 38. Zasedání zastupitelstva o dva doplněné body: Věcné břemeno (Vodovod Vrbice) a Restaurace Butovanka.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5              Proti –                   Zdrželi se –

Usnesení č. 2/Z38/2014 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam pro svoji osobní potřebu

p. Chládek – upozorňuje, že si z jednání bude pořizovat pro svoji osobní potřebu záznam


Bod 1. – Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

Pan Zach seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 37. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení a uvedl, zda byla splněna, námitky proti zápisu nebyly podány.

 

Bod 2. – dotace z POV Královéhradeckého kraje (přijetí dotace na úroky)

 

Místostarosta seznámil zastupitelstvo s potřebou schválit přijetí dotace a pověřením podepsáním smlouvy o dotaci (tu dostali zastupitelé k seznámení), aby byly splněny podmínky dotace.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje  přijetí dotace na úroky z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje dotační titul 4 snížení zadluženosti obcí a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5              Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 3/Z38/2014 bylo schváleno.

 

Bod 3. – dodatek ke smlouvě (Smlouva o dílo se Stavokou Kosice)

 

Starosta seznámil zastupitelstvo obce s dopisem od p. Horálka, který byl poslán na požadavek ZO s vysvětlením technologické přestávky. Pan Šviha se vyjádřil k dopisu a připomněl, že se v něm píše o budování přípojek, ale i přesto byl budován na některých úsecích hlavní kanalizační řad. Dále vyjmenované dny nepříznivých klimatických podmínek nebyla vždy průměrná denní teplota nižší nežli 5°C. Dále se ptá, zda text schvalovaného dodatku je stále stejný, místostarosta odpovídá, že ano. Pan Šviha připomíná, že za dny, kdy se stavělo navíc oproti smlouvě o dílo, by měla obec nárokovat pokutu 11900 Kč/den.

Pan Šviha navrhuje schválit dodatek bez technologické pauzy, protože v podstatě žádná nebyla.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se Stavokou Kosice, a.s. bez technologické pauzy.

 

Výsledek Hlasování: Pro 1 (Šviha)               Proti 2 (Tichý, Chládek)                  Zdrželi se 2

Usnesení č. nebylo schváleno.

 

Místostarosta nesouhlasí ani s jednou variantou, protože lze snadno prokázat, průběh stavby během technologické stavby, navrhuje opětovné odložení schválení dodatku. Starosta navrhuje přizvat p. Horálka na poradu starosty a vyjasnit detaily.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce odkládá schválení dodatku do dalšího zasedání zastupitelstva.

Výsledek Hlasování: Pro 5              Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 4/Z38/2014 bylo schváleno.

 

Bod 4. – restaurace Butovanka

Starosta seznámil zastupitelstvo obce o předání restaurace od pana Marchala, který z osobních důvodů končí s pronájmem a provozem. Klíče byly předány 14.5.2014.

Starosta navrhuje schválení záměru, pan Šviha se ptá, zda by nebylo dobré oslovit minulé zájemce, místostarosta se je pokusí oslovit.

Pan Kvapil říká, že to jak je hospoda není na velké uživení.

Pan Chládek říká, že je to také o panu hospodským.

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje záměr pronajmout restauraci Butovanka, která je v majetku obce Butoves za nájemné 1Kč/rok bez energií, otevřeno minimálně od čtvrtka do neděle.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5              Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 5/Z38/2013 bylo schváleno.

 

Starosta informuje, že sehnal p. Strnada ze Stavu, který zajistí naplánované akce v Butovance a případně si podá žádost na pronájem. Pan Kvapil se ptá, zda má stále hospodu na Stavu, starosta odpovídá, že ano.

 

Bod 5. – věcné břemeno (Vodovod Vrbice)

 

Starosta seznámil zastupitelstvo se smlouvou o zřízení služebnosti inženýrské sítě na vodovod Vrbice, popsal pozemky a stručně seznámil o co jde. Pan Bílek měl dotazy ohledně zatížení a rozsahu věcného břemene, aby nebyl vrácen návrh na vklad do katastru nemovitostí.

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na vodovod Vrbice a pověřuje starostu jejím podepsáním.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5              Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 6/Z38/2014 bylo schváleno.

 

Pan Volf odchází v 18:44.

 

Bod 5. – různé a diskuze

 

Pan Musil – se ptá, zda by nešlo něco udělat s nepojízdnými vozidly u bytovky (jedná se o 3 auta). Pan Šviha se nedávno bavil s jedním z majitelů aut a měl by je dát opravit. Měl by se jim poslat dopis nebo jinak nemáme možnost na odstranění vozidel, nebo s nimi osobně promluvit.

 

Pan Šviha – se ptá na dopis z kraje, který je ohledně druhé poloviny silnice, proč se nejednalo již dříve s krajem. Starosta odpovídá, že mu bylo sděleno paní Lukáškovou (SÚS Hořice), že na to peníze nedostaneme. Pan Šviha říká, že dopis zní nadějně. Starosta doplňuje, že jednání s krajem bylo vyvoláno také na podnět Stavoky a pomohla se žádostí obce. Dále by SÚS měla vyvolat jednání s obcí ohledně dešťové kanalizace a chodníků.

 

Paní Škaloudová – ptá se na příkop proti povodním, že je zasypán, starosta o tom ví a bude uvedeno do původního stavu.

 

Pan Bílek – ptá se na velké díry mimo silnice a vysoké okraje, starosta odpovídá, že bude zasypáno.

 

Pan Videman – se ptá na zápis z minulého zasedání, proč není vyvěšen? Místostarosta odpovídá, že bude během pár dní.

 

Pan Šviha – se ptá na na nový úsek kanalizace u Venclových, že se tam nakonec nebudou připojovat 4, ale jenom 2 a proč se to tam kvůli 2 přípojkám budoval hlavní kanalizační řád, starosta odpovídá, že je to také příprava pro budoucí zástavbu. Šviha odpovídá, že budoucí výstavba se tam nevejde spádem, vadí mu, že někomu se dělá hlavní kanalizační řád až před dům, na který se žádá dodatečně povolení a jiní občané mají přípojku kolem 100m a řád se k nim nepřiblíží.

 

Pan Šviha – se ptá, kdy bude předání stavby, starosta odpovídá, že termín není ještě stanoven.

 

Pan Šviha – se ptá kdy bude zahájen zkušební provoz, starosta odpovídá, že přibližně 1.6.2014, obec vypracuje během týdne informace jakým způsobem se připojit.

 

Pan Kvapil – se ptá, zda bude 30% kapacity čistírny připojeno jako minimální nátok tak, aby byl správně spuštěn zkušební provoz, dále informuje o některých pochybeních.

 

Pan Šviha – se ptá, jak to bude s pozemky u čističky, místostarosta odpovídá, že se na detailech pracuje s vlastníky a bude vše zasmluvněno.

 

Pan Kvapil – se ptá zda budou započítány méně práce za odvoz a likvidaci zeminy oproti  rozpočtu se vozí k lesu což je o mnoho levnější, starosta odpovídá, že ano.

 

Pan Šviha – se ptá, jak je daleko stavební povolení na prodloužení řadu k bytovce, starosta odpovídá, že to zajišťuje firma Prois a již podala žádost na stavební úřad. Šviha odpovídá, řízení je přerušeno, protože podání neobsahovalo všechny podklady. Starosta doplňuje, že projektanti jsou seznámeni a pracují na odstranění.

 

Pan Šviha – se ptá, jestli bytovka bude moci i převodu Butasu na Celní správu vypouštět odpadní vody do ČOV v Butasu, starosta odpovídá, že je v kontaktu s Celní správou a její zástupce potvrdil, že do napojení bytovky na kanalizační řad nebude přerušovat provoz ČOV. Písemně není zatím zajištěno.

 

Pan Bílek – Kvůli bytovce a Butasu se začala dělat kanalizace a nyní mají problém se připojit, takže to někdo zanedbal. Starosta odpovídá, mělo se to udělat změnovým listem, ale nakonec jsme se rozhodli, žádat o nové stavební povolení.

Pan Chládek – původně, když jsme byli před 2 lety na správě hmotných rezerv v Praze, tak se dohodlo, že to bytovka bude napojena přes Butas, ale pak to zamítli.

Pan Kvapil – mělo by se zasmluvnit s Celní správou, aby bytovku neodpojily, starosta odpovídá, že se pracuje na dohodě o dočasném plnění na dobu nezbytně nutnou.

 

Pan Šviha – se ptá na prodej bytů je o ně nějaký zájem, místostarosta odpovídá, že zatím bez zájmu.

 

Předsedající 38. schůzi zastupitelstva ukončil v 19:24.

 

Přílohy zápisu:

  1. Prezenční listina
  2. Návrh dodatku k bodu č.3
  3. Smlouva o věcné břemeno – vodovod Vrbice

 

Zápis byl vyhotoven dne: 23. 5. 2014

Zapisovatel:         Bohumil Zach

Ověřovatelé:        Bob Šviha                                                           dne:

 

       Jiří Chládek                                                         dne:

 

Starosta:             Lubomír Tichý                                                      dne: