Zápis č. 39

Zápis z 39. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 13.6.2014, od 18:00 hodin


pozn. zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění

 

Přítomni:
Lubomír Tichý
Bohumil Zach
Jiří Chládek
Jana Rajmová
Bob Šviha
Ing. Anatolij Volf

 

Omluveni:
Karel Formánek

 

Program:
1. zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání
2. restaurace Butovanka
3. smlouva o spolupráci (Královéhradecký kraj a SÚS Královéhradeckého kraje)
4. dotace z Královéhradeckého kraje (dotace na úroky z úvěru)
5. různé a diskuze

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva


Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Lubomírem Tichým (dále jako „předsedající“).

 

Předsedající zahájil 39. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v 18.00 hodin. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 6 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

 

Za ověřovatele zápisu navrhl pana Chládka a pana Volfa, za zapisovatele paní Rajmovou.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem paní Janu Rajmovou a ověřovateli zápisu pana Jiřího Chládka a pana Anatola Volfa.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z39/2014 bylo schváleno.

 

Schválení programu:


Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 39. zasedání zastupitelstva.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z39/2014 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam pro svoji potřebu

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva


Předsedající seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 38. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení. K zápisu nebyly žádné připomínky.

 

Bod 2. – restaurace Butovanka

 

Starosta p. Tichý seznámil přítomné s žádostmi zájemců o pronájem restaurace Butovanka, přišlo celkem 5 žádostí:
1) pan Strnad Antonín z Úbislavic - Stav
2) paní Brumlichová z Popovic, která však svoji žádost stáhla
3) paní Horáčková z Jičína
4) pan Jaroslav Kareš ml. z Butovse
5) pan Vrba z Podhorního Újezd

 

p. Tichý – Bylo osobně jednáno se všemi zájemci, nejlépe byl vyhodnocen pan Strnad ze Stavu., který nám již zajišťoval v Butovance zamluvené akce a proto doporučuje uzavření smlouvy s tímto uchazečem.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje pronájem restaurace Butovanka s panem Antonínem Strnadem bytem Úbislavice – Stav.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se 1 (Šviha)
Usnesení č. 3/Z39/2014 bylo schváleno.

 

Starosta p. Tichý navrhuje schválení smlouvy o pronájmu restaurace Butovanka s panem Antonínem Strnadem bytem Úbislavice – Stav ve znění, které bylo zastupitelům doručeno jako podkladový materiál pro dnešní jednání zastupitelstva.
p. Rajmová – požaduje uvedení do souladu Čl. III, odst. 4 týkající se hrazení nákladů nájemcem při zabezpečování požadavků na úseku požární ochrany s Čl. IV. odst. 1.
Dále pak Čl. IV. odst. 8, následovně: Nájemce se zavazuje, že bude respektovat stanovenou otevírací dobu restaurace a to nejméně 4krát týdně od čtvrtka do neděle od 17.oo hod.
p. Šviha – doporučuje doplnit Čl. IV. odst.8 ještě tak, že restaurace nemůže být uzavřena dříve než ve 20.00 hod.
p. Zach – doporučuje doplnit Čl. IV. odst 9 o TJ Butoves

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje uzavření smlouvy na pronájem restaurace Butovanka se společností East West Holding, s.r.o., zastoupenou panem Antonínem Strnadem, IČ: 27083985 na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou a to od 13.6.2014 a po dopracování smlouvy o výše uvedené připomínky pověřuje starostu obce jejím podepsáním.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 4/Z39/2014 bylo schváleno.

 

Bod 3. – smlouva o spolupráci (Královéhradecký kraj a SÚS Královéhradeckého kraje)


Předsedající informoval zastupitelstvo o jednáních s Královéhradeckým krajem a SÚS ohledně opravy druhé poloviny komunikace v Butovsi včetně záměru dobudování chodníků a kanalizace po obci. Na základě těchto jednání byl vypracován návrh smlouvy o spolupráci s Královéhradeckým krajem a SÚS Královéhradeckého kraje. Tento návrh smlouvy byl zastupitelům doručen jako podkladový materiál pro dnešní jednání zastupitelstva.

 

p. Šviha – navrhuje opravu bodu 3.3. smlouvy a to: Město Jičín na Obec Butoves

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje Smlouvu o spolupráci s Královéhradeckým krajem IČ: 70889546

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi -)
Usnesení č. 5/Z39/2014 bylo schváleno.

 

Bod 4. – Různé a diskuze


Předsedající seznámil zastupitelstvo s dopisem paní Lazákové ve kterém nabízí obci na odkup pozemkovou parcelu 32/27 a 32/37.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k dalšímu jednání s paní Lazákovou ohledně případného odkupu pozemkových parcel 32/27 a 32/37 v katastrálním území Butoves.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z39/2014 bylo schváleno.

 

Starosta obce seznámil zastupitele s nutností schválit počet členů příštího zastupitelstva a navrhl, aby příští zastupitelstvo mělo sedm členů.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pro příští volební období sedmičlenné zastupitelstvo.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 7/Z39/2014 bylo schváleno.

 

Paní Rajmová přednesla požadavek pana Karla Formánka, který se týká navýšení rozpočtu pro „Běh Bukovskými lesy“. Starosta oponoval, že jsou připomínky od řady občanů, že organizátoři běhu špatně hospodaří s finančními prostředky.

 

p. Bílek – z výtěžku běhu se občerstvují a zbytek propijí, nekoupí ani čísla. Když jsem se ptal p. Formánka jestli si ponechají nějaké prostředky jako rezervu na příští rok , odpověděl mi, že nepotřebují šetřit, že si peníze zase sežene.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s navýšením rozpočtu na akci „Běh butovskými lesy“.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 8/Z39/2014 bylo schváleno.

 

Předsedající sdělil zastupitelstvu, že častá neúčast Karla Formánka na jednáních zastupitelstva je předmětem kritiky občanů.

p. Bílek – p. Formánek má chronickou neúčast a říká se, že se to trpí, protože to je lepší než p. Vohánko.

p. Rajmová navrhuje, aby zastupitelstvo pověřilo starostu k projednání neúčasti p. Formánka na jednáních zastupitstva

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi, aby s panem Karlem Formánkem projednal jeho častou neúčast na jednáních zastupitelstva.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 9/Z39/2014 bylo schváleno.

 

p. Chládek – vznesl dotaz, zda se bude i nadále sekat hřiště, když tam stejně nikdo nechodí.
p. Bílek – dopadlo to tak jak se předpokládalo
p. Zach – doporučuje to posekat ještě před prázdninami a pak se uvidí
p. Rajmová – zda a kdy nastoupí pracovník na pokos trávy. Místostarosta odpovídá, že asi příští týden, že je velmi zdlouhavé a obtížné někoho sehnat.

 

p. Rajmová – Kdy bude podáno konečné vyúčtování na SZIF. Je třeba, aby do té doby byly uhrazeny všechny faktury za splaškovou kanalizaci, neboť výše dotace je závislá na uhrazených fakturách. Místostarosta odpovídá, že datum předání dokladů na SZIF je 2.7.2014.
p. Šviha – zda je stavební povolení na přípojky. Starosta informuje, že byl vydán územní souhlas, který je dostačující a že vše zajišťoval p. Přibyl. Zjistí u něj podrobnosti a sdělí je zastupitelům.

 

p. Rajmová – vznesla dotaz, kdy občané obdrží dopis ohledně napojení na splaškovou kanalizaci. Místostarosta odpovídá, že příští týden.

 

p. Šviha podal informaci o jednání VOS na které byl zastupitelstvem delegován. VOS hospodaři se ztrátou 8,121.000 Kč. Ztráta byla způsobena změnou kurzu Eura, protože VOS má úvěr v eurech a změna kurzu pro ní byla značně nepříznivá. Ztrátu však umoří z nerozděleného zisku minulých let.

 

p. Rajmová – upozorňuje, že je třeba stanovit cena za m2 na pozemkovou parcelu č. 196/2 ostatní plocha, v kat. území Butoves. Úředně stanovená cena v kat. území Butoves u orné půdy činí 9,88 Kč. Místostarosta navrhuje u výše uvedené parcely prodejní cenu 10,- Kř/m2.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní cenu u pozemkové parcely č. 196/2 v kat. území Butoves ve výši 10,- Kč/m2.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -1 (Rajmová)
Usnesení č. 10/Z39/2014 bylo schváleno.

 

p. Šviha vznesl dotaz, zda se bude ještě schvalovat dodatek č. 1 na splaškovou kanalizaci. Místostarosta odpovídá, že byl podepsán i když nebyl schválen.

 

Dále se pan Šviha ptal, zda bude obec požadovat od Stavoky pokutu za délku výstavby. Místostarosta odpovídá, že nebude vzhledem k vyjádření p. Horálka. Starosta reaguje na tento dotaz s tím, že když se budoval hlavní řad a současně přípojky pro občany, ušetřily se finanční prostředky hlavně občanům. Pokud by Stavoka dokončila nejprve hlavní řad kanalizace a občané potom znovu museli vybírat vše znovu kvůli přípojce, byly by finanční náklady na přípojku mnohem větší. Nehledě na to, že by se nová komunikace znovu vlastně zničila.

 

p. Šviha – jak probíhá stavební povolení na splaškovou kanalizaci do bytovky. Bylo zodpovězeno, že konečně dorazila smlouva se SSHR na kterou se čekalo. Nyní jsou již všechny podklady pro stavební povolení zkompletovány.

 

Předsedající 39. schůzi zastupitelstva ukončil v 19.20.

 

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

 

Zápis byl vyhotoven dne: 13.6.2014

 

Zapisovatel: Jana Rajmová

 

Ověřovatelé: Anatolij Volf dne:

 

Jiří Chládek dne:

 

Starosta: Lubomír Tichý dne: