Zápis č. 40

Zápis ze 40. zasedání zastupitelstva obce Butoves,

konaného dne 28. 8. 2014, od 18:00 hodin.

 

 

Přítomni:

Bohumil Zach

Jiří Chládek

Jana Rajmová

Bob Šviha

Ing. Anatolij Volf

 

Omluveni:

Lubomír Tichý

 

Program:

1. zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání

2. rozpočtové opatření

3. kupní smlouva na pozemky (pod areálem ČOV a část kanalizace)

4. přípojky kanalizace (Obecní úřad a prodejna potravin)

5. různé a diskuze

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin místostarostou obce Bohumilem Zachem (dále jako „předsedající“).

 

Předsedající zahájil 40. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v 18.00 hodin. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 5 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam pro svoji potřebu

 

Za ověřovatele zápisu navrhl pana Volfa a paní Rajmovou, za zapisovatele pana Švihu.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem pana Boba Švihu a ověřovateli zápisu pana Anatolije Volfa a  paní Janu Rajmovou.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5              Proti –                   Zdrželi se –

Usnesení č. 1/Z40/2014 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 40. zasedání zastupitelstva.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5              Proti –                   Zdrželi se –

Usnesení č. 2/Z40/2014 bylo schváleno.

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 39. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení, námitky proti zápisu nebyly podány.

 

Bod 2. – rozpočtové opatření

 

Předsedkyně finančního výboru paní Rajmová, seznámila přítomné s jednotlivými položkami rozpočtovéhoopatření č.1

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtové opatření č.1 2014

 

Výsledek Hlasování: Pro 5              Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 3/Z40/2014 bylo schváleno.

 

Bod 3. – kupní smlouva na pozemky (pod areálem ČOV a část kanalizace)

 

Předsedající seznámil přítomné se záměrem koupě pozemků od paní Lazákové, na kterých se nachází ČOV a potrubí splaškové kanalizace. Prodej s ní projednal starosta, cena je 10 Kč/m2

 

p. Šviha – v návrhu usnesení je napsán jen jeden pozemek a kupní cena je 10 Kč/m2, myslím si, že by tam měla být celková kupní cena

p. Zach – opravíme to

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje kupní smlouvu s paní Lazákovou, Butoves 18, na pozemky p.č. 58/10, p.č. 58/8, p.č. 32/38, p.č. 32/27, p.č. 32/37, p.č. 32/31 a 2/16 p.č. 183,   k.ú. Butoves za dohodnuto kupní cenu 36 385,- Kč a pověřuje starostu jejím podepsáním.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5              Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 4/Z40/2014 bylo schváleno.

 

Bod 4. – přípojky kanalizace (Obecní úřad a prodejna potravin)

 

Předsedající řekl, musím se omluvit, poslal jsem Vám nabídky pouze na dvě kanalizační přípojky a to obecní úřad a prodejnu potravin. Když se řešilo stavební povolení na kanalizaci, bylo přislíbeno panu Jiránkovi zřízení přípojky za umožnění umístění přečerpávací stanice na jeho pozemku. Právě nabídku na kanalizační přípojku k čp. 37 jsem Vám zapomněl poslat.

 

Ceny přípojek:                                   Barták                   Atrium stavby s.r.o.            Stavoka Kosice a.s.

Prodejna               10 294,-                41 713,-                                26 730,-

Obecní úřad         4 120,-                   15 628,-                                21 180,-

Čp. 37                   15 240,-                68 359,-

 

p. Rajmová – jako cenu měla firma Stavoka Kosice a.s. za čp. 37?

p. Zach – Stavoka cenovou nabídku na tuto přípojku nedodala

p. Šviha – já bych se chtěl zeptat, proč tam jsou tak velké rozdíly v cenách mezi nabídkou pana Bartáka a Stavokou?

p. Zach – to je jednoduché, pan Barták je živnostník s jedním strojem, který dělá sám na sebe a nemusí do ceny připočíst leasing strojů, zaměstnance atd.

p. Šviha – jde mi o to, že občané Butovse si museli nechat alespoň část přípojek dělat od Stavoky, ale někdo jiný by jim to mohl udělat levněji.

p. Zach – ale to muselo být kvůli záruce

p. Šviha – v nabídce u úřadu je u pana Bartáka 2m výkopu, ale u Stavoky 6m, jsou ty nabídky srovnatelné?

p. Zach – to jsem takhle neprohlížel, ale pan Barták to má podle projektu

p. Rajmová – to asi bude tím, že Stavoka mi dala nabídku, když se připravoval rozpočet, abych věděla, jakou částku mám dát do rozpočtu. Ale při výstavbě kanalizace se kus protlačil a tím se to zkrátilo. A Stavoka to má k hlavnímu řadu, zatím co pan Barták to má podle skutečnosti. Ale nevím to jistě. Protože jsem p. Horálkovi říkala, že jsou hrozně drahý, a že to teda od nich chtít asi nebudeme.

p. Šviha – takže ty nabídky nejsou srovnatelné

p. Zach – dvě ano Atrium stavby s.r.o. a pan Barták, ty to udělali dle projektu

p. Šviha – minule jsem se ptal, jak to vypadá s povolením na přípojky, v zápise je napsáno, že je vydaný územní souhlas, pan starosta zjistí podrobnosti a sdělí je zastupitelům. Mě tedy nic nesdělil

p. Zach – mě taky ne

p. Šviha – protože mi pan starosta nic nesdělil, tak jsem se sháněl sám a volal jsem panu Přibylovi teď v úterý a říkal mi, že to na úřad ještě nepodal. Tak bude úřad také kopat přípojku na černo jako všichni v obci, nebo počkáme na stavební povolení?

p. Zach – můžeme počkat na stavební povolení, je to celkem jedno, můžeme nechat zatím zaktualizovat cenové nabídky. Asi to odložíme

p. Šviha – vy jste rozdali v červnu všem občanům papír, že se mohou připojovat, tak asi nabyli dojmu, že je to povolené

p. Neufussová – ví to občané, že kopali bez povolení?

p. Zach – všichni asi ne. Já jsem žil v tom, že to už bude povolené, pan Přibyl říkal, že se zasadí o to, aby to bylo povolené

p. Neufussová – byste si to měli vyřešit s panem Přibylem

p. Zach – navrhuji tento bod odložit na příště

 

18:21 přichází pan Formánek, počet přítomných zastupitelů je 6

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves odkládá nabídkové řízení na zhotovitele kanalizačních přípojek na příští jednání zastupitelstva

 

Výsledek Hlasování: Pro 5              Proti -                    Zdrželi se 1

Usnesení č. 5/Z40/2014 bylo schváleno.

 

Bod 5. – různé a diskuze

 

p. Chládek – chtěl bych se zeptat jak je to s paní Škaloudovou, schvalovali jsme tady prodej jejich pozemku, ale smlouva tady nebyla žádná schvalována. Dál bych se chtěl zeptat, proč ostatní dostávají podklady a já jsem nedostal vůbec nic na jednání zastupitelstva. To je všechno já potřebují odejít

 

18:23 odešel pan Chládek, počet přítomných zastupitelů je 5

 

p. Formánek – jak to vypadá s přípojkou od Butasu k bytovce

p. Zach – na 24.9. je vypsáno jednání k územnímu řízení

p. Formánek – co to znamená?

p. Zach – územní řízení je první krok před stavebním povolením, do té doby mají všichni možnost seznámit se s dokumentací, když budou mít nějaké připomínky tak je tam mohou uplatnit. Když nebude mít nikdo výhrady, tak pak poběží 15-ti denní lhůta na nabití právní moci. Pak se bude moci vypsat stavební řízení na vodoprávním úřadě. Pak se to zase vrátí na stavební úřad.

p. Šviha – takže na jaře kopat

p. Zach – asi ano, od územního řízení to je na 2 měsíce, když to jde dobře

p. Formánek – já si nejsem jistý, ale nebyla ta větev k bytovce v rámci projektu kanalizace?

p. Zach – ne, to končilo v Butasu, byla tam trasa k nádraží, ta se zrušila a bylo to jen do Butasu

p. Formánek – ale čistička se měla spustit po napojení bytovky

p. Rajmová – ale ta měla jít přes Butas, stávající přípojkou a v Butasu se měla odbočit do nové kanalizace i s hospodou. Ale pak to Butas nepovolil

p. Formánek – máme tedy na tuhle větev nějakou dotaci?

p. Zach – zažádáno máme, ale musíme mít stavební povolení

p. Neufuss – tedy jestli jsem správně rozuměl, tak žádná přípojka, co se lidi připojovali, nemá stavební povolení?

p. Zach – Ano

p. Neufuss – Proč se to tedy nežádalo dopředu, aby to bylo v pořádku?

p. Neufussová – dále jsem se dozvěděla, že není stavební povolení na připojení bytovky, kvůli které se dělala kanalizace a ČOV a víme to už 2 roky

p. Rajmová – Správa hmotných rezerv, až když se to mělo začít dělat, řekla, že to tam nepustí, před tím souhlasila

p. Zach – půl roku jsme čekali, až správa hmotných rezerv odsouhlasí umístění stavby. Pak chtěli smlouvu, ale změnila se právnička a chtěli to zas jinak a celé to trvalo půl roku.

p. Neufuss – ale ty ostatní přípojky se mohly povolit zavčasu

p. Neufuss – kde máte jistotu, že se stihne včas připojit bytovka

p. Šviha – do konce června by měla být připojená, abychom splnily podmínku dotace připojit 75% obyvatel

p. Zach – do 20. 6. 2015

p. Rajmová – ale bytovka bude připojená dříve, než bude ta větev hotová, protože se připojí Butas a ten zatím bytovku pustí přes ně. Zatím čekají na stavební povolení.

p. Šviha – já jsem se s nimi potkal v Jičíně na úřadě, kde obcházeli úřad, aby si požádali o stavební povolení. Je to asi měsíc

 

p. Šviha – pan starosta psal v novinách, že už se podala žádost o proplacení

p. Zach – ano to jsme podali 2.7. část dokladů jsem jim předal, ale nebyla k tomu dokumentace k výběrovému řízení, takže nám to prodloužili do konce června 2015. Vydali nám chybník máme to připravené a čekáme na dokumentaci. Až to budou mít kompletní, tak to prostudují a přijedou na kontrolu stavby, jestli je vše podle projektu

p. Formánek – do té doby budeme platit úvěr?

p. Rajmová –ano od 1.7. splácíme jistinu a nabíhají úroky 42 000/měsíc. Na úroky máme 50% dotaci

p. Šviha – ÚOHS nelze vyzvat, aby už dokumentaci vrátili, když vydali rozhodnutí

p. Zach – to jsem zjišťoval, mohou ti jen napsat v jaké je to fázi. Obec proti rozhodnutí podala rozklad předsedovi úřadu a dokud to nebude uzavřeno, nevrátí dokumentaci

 

p. Šviha – na minulém jednání 13.6. jsem se ptal, jestli už přišlo nějaké vyrozumění z ÚOHS. Vy jste dostali rozhodnutí o pokutě 26.5., ale řekli jste mi že nic nepřišlo. Tak jsem se chtěl zeptat, proč mi bylo takto odpovězeno a proč někteří zastupitelé vědí, že jsme dostali pokutu a jiní ne?

p. Zach – samozřejmě jsme se chtěli bránit proti té pokutě, tak jsme pokračovali dál, a s tou pokutou nesouhlasíme.

 

p. Šviha – já jsem se ale ptal, jestli už přišlo nějaké vyjádření z ÚOHS, ty jsi mi řekl, že ne. Ale v té době už jsi to rozhodnutí měl, proč jsi mi tedy lhal?

p. Zach – já jsem měl za to, že to není uzavřené

p. Neufuss – od udělení pokuty tedy uběhli už 3 měsíce, to jsme tedy na úrocích zaplatili více nežli je pokuta. Takže se to bude ještě nějakou dobu řešit, pokutu nakonec třeba budeme muset zaplatit a navíc budeme platit úroky z obecního rozpočtu. Nebylo by lepší zvážit, jestli je ta pokuta oprávněná?

p. Zach – právě, že si myslíme, že není

p. Janda – za co tedy jsme dostali pokutu?

p. Zach – byly tam dva důvody. První byl, požadavek na referenční zakázky minimálně ve výši 50%. Zákon umožňuje minimální hodnotu do 50% a my jsme napsali 16 mil. Kč minimálně. Kdybychom napsali o korunu méně tak by to bylo v pořádku.

p. Šviha – tam vadilo to slovo „minimálně“, aby měly referenční zakázku v pořádku tak musela být za víc jak 16 mil. Kč. Druhým důvodem bylo vyloučení třech firem rovnou bez možnosti oprav nabídky, zatím co dvě firmy jsme vyzvali k doplnění chybějících údajů. Mělo by se přistupovat ke všem stejně, když se rozhodneme umožnit doplnit nabídku, tak by tu možnost měli dostat všichni

p. Janda – když byl podán podnět a oni uložili pokutu na základě něčeho jiného, vyjádřili se tedy k tomu podnětu?

p. Zach – v únoru nám ÚOHS poslal dopis, kde byla kopie toho podání, abychom se k tomu vyjádřili. My jsme se k těm 5-ti bodům vyjádřili, oni nám pak odpověděli a upozornili nás na tyto dva prohřešky, ale k tomu podání se už nevyjadřovali

p. Janda – asi by stálo za to se jich zeptat, jestli toto jsou jediný prohřešky, které s Vámi budou řešit, aby neposlali za měsíc nový dopis s jiným číslem jednacím a druhou kauzou. Abyste se mohli rozhodnout, jestli se vyplatí platit úroky nebo pokutu

p. Zach – dobře já to zjistím

p. Neufuss – svým způsobem je to pozitivní, že tam nejsou jiné problémy a i za cenu pokuty 50 000,- Kč víme, že jinak je to v pořádku a už s tím nebudou další problémy. Při zakázce 24 mil. to zas není tak vysoká pokuta

p. Zach – oni výši pokuty vztahují k rozpočtu obce

 

p. Janda – kdo je tady jako uklízečka, je tady dost nepořádek?

p. Zach – to jsem tady udělal já, to jsou špuntíky z děrovačky

 

p. Janda – už víme, jak se budou vypočítávat náklady na zkušební provoz čističky?

p. Zach – zkušební provoz je povolen na rok, s tím že my máme sledovací období do konce února. Obec už má povolení od krajského úřadu na provozování čistírny

p. Rajmová – zkušební provoz zaplatí obec, v období zkušebního provozu nemůže obec účtovat občanům stočné, až po kolaudaci

p. Neufuss – je někdo pověřený správou čističky?

p. Zach – ano, pan Chládek

 

p. Janda – chtěl jsem se zeptat, jestli je nějak dokladované kdo platil přípojku, jestli neplatila někomu přípojku obec, je potřeba aby to dělala kvalifikovaná firma?

p. Rajmová – obec neplatila nikomu přípojku, obec bude dělat jenom přípojky k nemovitostem, které vlastní. A panu Jiránkovi, který to měl jako podmínku ve smlouvě. Každý si přípojku musel zařídit sám.

p. Janda – když se prodávali parcely na základě stejných podmínek schválených zastupitelstvem, parcely v nové ulici mají přípojku kanalizace na pozemku, zatímco parcely u hlavní silnice si musí zaplatit protlak

p. Rajmová – ale ani ti v nové ulici nekupovali přípojku splaškové kanalizace, mají ji vybudovanou, ale je ve vlastnictví obce až na hranici pozemku

p. Flégl – já mám ve smlouvě na nákup pozemku včetně přípojky kanalizace

p. Rajmová – ale v té době v obci splašková kanalizace nebyla, smlouva se uzavírá v určité době a platí to co v té době je a to byla stávající kanalizace, v kupní smlouvě se nezohledňuje budoucí stav

p. Flégl – proč jsou ty kupní smlouvy různé, když byli podle stejných podmínek?

p. Rajmová – to bylo asi tím, že byli dvě realitní kanceláře

p. Janda – mě se to začíná nelíbit, chtěl bych mít stejné podmínky jako ostatní a budu se bránit

p. Flégl – obec prodávala 24 pozemků, 20 jich má kanalizaci na pozemku a 4 nemá

p. Janda – stačí si otevřít internet a v Pardubicích je precedens. Město tam muselo dodělat přípojky, protože v jedné čtvrti půlce obyvatel je udělala a půlce ne. Lidi se ozvali a město je muselo udělat všem, protože spor by prohrálo. Zkuste se nad tím zamyslet, přípojku mi dodělejte včas. Já tady nechci platit zkušební provoz a jestli ho budu platit, tak chci stejný podmínky

p. Flégl – já se připojuji k p. Jandovi a také chci kanalizační přípojku na pozemek

 

p. Neufussová – já jsem se chtěla zeptat, co říká zákon, může si občan platit přípojku, která vede po obecním pozemku?

p. Zach – V zákoně se píše, že přípojku vlastní a provádí ten, kdo jí potřebuje na svém i cizích pozemcích až po hlavní řád

p. Neufuss – a jak je to když se mění podmínky, máme platné povolení na vypouštění odpadních vod a obec buduje další kanalizaci, do které se máme napojit. Já jsem slyšel od jednoho starosty, že lidem kteří měli povolení k vypouštění odpadních vod musela obec zaplatit přípojky

p. Rajmová – já taky nevím, ale zaleží na tom, co máte ve stavebním povolení, pan Dobrocký na veřejné schůzi říkal, že tam má, že obec bude budovat splaškovou kanalizaci

p. Janda – my tam máme, že budou vybudovány přípojky na náklady obce

p. Zach – já tam zase mám, že úřad souhlasí s provozem čistírny odpadních vod

p. Janda – já tam mám jenom napsané, že mám dělat vývozy na základě údajů výrobce, ale žádné časové omezení tam nemám

p. Šviha – já jsem se kdysi informoval na vodoprávním úřadě. Tam mi řekli, že když už někdo získal povolení vypouštět odpadní vody do stávající kanalizace a obec vybuduje jinou kanalizaci. Tak on už jednou vynaložil náklady na odvádění vod, aby splnil zákon a nemůže za to, že obec postavila novou kanalizaci, do které by měl vypouštět. Pak by náklady na přepojení měla nést obec.

 

p. Neufuss – aby se nestalo, že se lidi doma podívají, jestli mají povolení vypouštět a nebudou chtít uhradit náklady po obci

p. Šviha – dnes jsem se dozvěděl, že obec zaplatí panu Jiránkovi přípojku na kanalizaci. Kdo o tom rozhodl, nikdy jsme tady o tom nemluvili?

p. Zach – to bylo ještě před vydáním stavebního povolení na kanalizaci, v minulém zastupitelstvu

pan Jiránek byl jediný, kdo za věcné břemeno něco chtěl

 

p. Neufuss – Současný počet připojených domů stačí na zkušební provoz?

p. Zach – je připojeno 40 domácností to je více než 30% kapacity čističky, je to dostatek na zkušební provoz

 

p. Šviha – v květnu jsme tady mluvili o černé skládce na jezeře, už se řešilo, že se tam udělá závora. Bude se to nějak řešit?

p. Zach – není to úplně prioritou. Samotné jezero je opuštěný majetek, který přejde do vlastnictví státu a ten ho bude moci prodat. Za sjezdem ze silnice je to soukromý majetek, a proto tam nemůžeme dát závoru. S vlastníky jsem zatím nemluvil

 

p. Neufuss – chtěl jsem zeptat, jestli budete kontaktovat vlastníky vodoteče, kam ústí ČOV, aby ji pročistili?

p. Zach – zatím s nimi asi nikdo nemluvil, ale tam je problém, že tu vodoteč někdo posunul, v katastru je na jiném místě než ve skutečnosti, dělá to cca 10 m

p. Rajmová – je to většinou na soukromých pozemcích

p. Zach – muselo by se to v katastru předělat, ale to by museli uhradit vlastníci pozemků

p. Rajmová -  jsou tam správci vodoteče co jsem koukala na internet, je tam polesí a nějaká společnost ze Slatin

p. Zach – my je můžeme vyzvat, ale oni to nemusí pročistit, ale můžou nám ji prodat. Tím jak je na špatném místě, tak bychom ale nekoupili vodoteč ale pozemek kde je v katastru zakreslená

 

p. Zach – paní Rajmová přinesla geometrické zaměření toho pozemku, který chce koupit od obce, jestli se někdo chcete podívat?

 

p. Neufuss – nebude vadit, že přípojky budou povoleny někdy na podzim a zkušební provoz ČOV běží už od června?

p. Zach – já jsem se na tohle ptal a bylo mi řečeno, že to nevadí, protože stavební povolení na přípojky před podáním žádosti o dotaci nemá polovina obcí

p. Šviha – já jsem se na to ptal na stavebním úřadě. A je to tak, že o stavební povolení na přípojky lze požádat, až je schválen zkušební provoz. Jinak by musel mít každý majitel přípojky smlouvu s obcí, že obec vybuduje kanalizační řád do místa, kde on chce napojit přípojku

 

p. Janda – bude ještě zastupitelstvo do voleb?

p. Zach – já myslím, že ano. Potřebujeme ještě schválit věcná břemena

p. Janda – tak, kdybych to poslední zastupitelstvo nestihl. Chtěl bych Vám všem poděkovat za práci, protože si myslím na rozdíl od toho dopisu co je vystavený na vývěsce, že jste rozumní lidé všichni. Vyvěšovat takovéhle dopisy není moc vhodné, zbytečně to dělá rozbroje.

 

p. Neufuss – pokud to chápu dobře, tak většina práce je na p. Zachovi, ale za kanalizaci tam chválí jednu konkrétní osobu

p. Zach – já jsem to nečetl, takže nevím

 

p. Neufussová – chtěla bych udělat nějakou akci pro děti. Kdybych na to potřebovala peníze od obce, kdy a jak bych měla požádat? Jak postupovat.

p. Rajmová – nejlepší by to bylo na konci roku, když se sestavuje rozpočet na příští rok, aby se s ní počítalo.

p. Neufussová – a kdyby to bylo v prosinci?

p. Rajmová – v prosinci je naplánován Mikuláš

p. Zach – všechno je o domluvě

p. Rajmová – musela byste požádat zastupitelstvo a to by muselo schválit rozpočtové opatření

 

p. Šviha – potkal jsem cestou pana Hrdého a říkal mi, že je v sobotu nějaká akce pro děti „rozloučení s létem“, nikde jsem o tom neslyšel, plakáty taky nejsou. Koná se něco?

p. Zach – pan Havelka říkal něco o sobotě, ale víc o tom nevím

p. Rajmová – a není to něco od hasičů?

p. Zach – to asi ne. Jde o to, jestli by někdo přišel, na bramboráku bylo hodně lidí, ale z Butovse jich tam moc nebylo

 

Předsedající, 40. schůzi zastupitelstva ukončil v 19:17.

 

Přílohy zápisu:

  1. Prezenční listina
  2. kupní smlouva na pozemky (pozemky pod ČOV a část kanalizace)

Zápis byl vyhotoven dne: 3. 9. 2014

Zapisovatel:         Bob Šviha

Ověřovatelé:        Jana Rajmová                                                   dne:

 

       Anatolij Volf                                                      dne:

 

Starosta:               Lubomír Tichý                                                   dne: